Zápis z 82. schůze rady města konané dne 29. 1. 2018

zveřejněno: 2. 2. 2018

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Mgr. Zdeněk Navrátil, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 82. schůze rady města:

 1. Materiál dle Pravidel
 2. Použití příspěvku na provoz z roku 2017 jako záloha na rok 2018
 3. Rozpočtové opatření PO Sociální služby města č. 2/2017
 4. Bezúplatný převod majetku
 5. Souhlas s přijetím daru
 6. Přijetí daru
 7. Vypořádání technického zhodnocení
 8. Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Prodej pozemků pro řadové rodinné domy
 11. Majetkoprávní jednání ZM
 12. Majetkoprávní jednání RM
 13. Přemístění hrobky hrobové místo 4-91/1,2 dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov
 14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.
 15. Smlouva o poskytnutí a využití psa
 16. Smlouva o výpůjčce
 17. Doplnění organizačního řádu č. 1/2017 Městské policie města Žďáru nad Sázavou
 18. Prevence kriminality města
 19. Family a Senior Point – dodatek
 20. Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – změna VPS
 21. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic v Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
 22. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 23. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina
 24. Různé
  Schválení návštěvy v ukrajinském partnerském městě Chust

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1394/2018/POSSm

Materiál dle pravidel

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1393/2018/POSSm

Použití příspěvku na provoz z roku 2017 jako záloha na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje použití příspěvku na provoz PO v roce 2017 ve výši 900 tis. Kč jako zálohu příspěvku zřizovatele na provoz PO v roce 2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1392/2018/POSSm

Rozpočtové opatření PO Sociální služby města č. 2/2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Sociální služby města č. 2/2017 dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1391/2018/POSSm

Bezúplatný převod majetku

Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1390/2018/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1398/2018/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4,  z. s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1380/2018/OP

Vypořádání technického zhodnocení

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o vypořádání technického zhodnocení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ARCTICAMED s.r.o., IČ  29240506, se sídlem Hamry nad Sázavou 477, PSČ 591 01 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1379/2018/OP

Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pro období 2018 - 2022 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, a to:

Mgr. J. H., M. J. , Mgr. M. K. , F. L. , Mgr. R. M. , J. M. , Bc. L. M. , B. N., Mgr. M. P. , JUDr. S. P. , J. S. , P. R. , S. Š.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1378/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 13 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ul. Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6009 s tím, že nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ul. Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6009 s tím, že nájem se sjednává na dobu určitou do 31.12.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 10, umístěném v bytovém domě č.p. 2234 na ul. Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6009 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání rozhodla zvýšit v období od 1.7.2018 do 30.6.2019 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 2,5 %.

Hlasování: Pro 3, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2018 do 30.6.2019 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného – o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 2,5%. Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomocí města pro podporu podnikajícím subjektům na jeho území.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru na pozemku p.č. 194/1, na pozemku p.č. 199/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp., pozemku p.č. 201 zastavěná plocha a nádvoří, kdy na pozemku stojí stavba bez čp, na pozemku p.č. 204, na pozemku p.č. 208, na pozemku p. č. 209, na pozemku p.č. 211/2 zastavěná plocha a nádvoří, kdy na pozemku stojí stavba bez čp., pozemku p. č. 221/1, pozemku p.č. 221/3, zastavěná plocha a nádvoří jejíž součástí je stavba bez čp., vše v katastrálním území město Žďár, uzavřené dne 3.12.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1.2009, dodatku č. 2 ze dne 15.11.2011 a dodatku č. 3 ze dne 19.6.2012 mezi městem Žďár nad Sázavou a  AVE Vysočina s.r.o. Žďár nad Sázavou,  IČ 04588941 v předloženém znění.

Hlasování: Pro7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města neschvaluje žádost společnosti Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. 28. října 2663/150  Ostrava 702 00 o prominutí platby úroku z prodlení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1377/2018/OP

Prodej pozemků pro řadové rodinné domy

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. Prodej části pozemku p.č. 8036/4 orná půda a části pozemku p.č. 8037/2, orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, nově označených geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4286-65/2017 jako pozemky:

- p.č. 8037/6, orná půda, ve výměře 398 m2 do vlastnictví p. V. Ř. za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/7, orná půda, ve výměře 397 m2 do vlastnictví p. L. Ř.,   za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/8, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů pana Z. M. a paní E. M., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů pana R. L. a paní E. L., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/10, orná půda, ve výměře 396 m2 do společného jmění manželů pana P. S.  a paní A. S., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/11, orná půda, ve výměře 396 m2 do vlastnictví pana Ing. M. M. , za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/12, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví pana MUDr. J. G. a paní  MUDr. K. B., s  tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/13, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví pana Ing. J. D. a paní K. P. s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/14, orná půda, ve výměře 395 m2 do společného jmění manželů pana M. G. a paní D. G.,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- pozemku p.č. 8037/15, orná půda, ve výměře 401 m2 do společného jmění manželů pana J. N. a paní L. N.,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/16, orná půda, ve výměře 434 m2 do podílového spoluvlastnictví pana D. P.  a paní L. B., s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/17, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů pana M. J.a paní I. J. za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/18, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů pana Z. S. a paní D. S., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/19, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů pana J. P.a p. R. P. , za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/20, orná půda, ve výměře 423 m2 a pozemku p.č. 8065/7, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 18 m2 do společného jmění manželů  pana P. V. a paní V. V. , za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/21, orná půda, ve výměře 328 m2, pozemku p.č. 8065/8 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 67 m2 a pozemku  p.č. 8064/6, orná půda, ve výměře 69 m2 do vlastnictví  pana S. S. , za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/22, orná půda, ve výměře 457 m2 do vlastnictví pana J. M., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/23, orná půda, ve výměře 455 m2  do společného jmění manželů pana R. Š.a paní J. Š. , za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/24, orná půda, ve výměře 454 m2 do společného jmění manželů pana Ing. R. Z. a paní Bc. L. Z.  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/25, orná půda, ve výměře 453 m2 do společného jmění manželů pana Mgr. J. K. a paní Mgr. S. K., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/26, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů pana Mgr. R. V. a paní Mgr. Z. V.za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/27, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů pana R. Ř. a paní J. Ř., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/28, orná půda, ve výměře 443 m2 do vlastnictví pana L. Ř, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/29, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů pana F. Ř. a paní B. Ř., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2  do vlastnictví pana M. M., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/31, orná půda, ve výměře 425 mdo společného jmění manželů pana V. J. a paní Ing. K. J., za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2.

 

2. Vzor Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a shora uvedenými, v upraveném znění.

Hlasování:  Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn. 1376/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a panem K. V., jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K.,  a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to dle zhotoveného GP č. 851-114/2017 ze dne 29. 11. 2017 pro rozdělení pozemku, od pův. p. č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. - nově oddělených dílů „n + o“ ve výměře 91 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále od pův. p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově oddělených dílů „k + l“ ve výměře 56 m2, nově sloučených do p. č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. s tím, že rozdíl 35 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po realizaci stavby města „Pěší trasy podél barokního mostu – přechod pro chodce, autobusová zastávka“, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2 v k. ú. Zámek Žďár
- doplatek rozdílu výměry směňovaných pozemků hrazený městem ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 14.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:

1. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 - za účelem výstavby „Souboru 2 bytových domů A“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu 5.700 Kč/m2 + platná sazba DPH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

 

2. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 – za účelem výstavby „Souboru 2 bytových domů B“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu 4.000 Kč/m2 + platná sazba DPH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1375/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to dle návrhu GP č. 4316-6/2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou nově odděleného pozemku označeného jako p. č. 4669/85 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 12 m 2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za z pův. pozemku p. č. 4539 – zahrada ve vlastnictví manželů (SJM) M. K. a H. K., nově odděleného pozemku p. č. 4539/2 – zahrada ve výměře 9 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1652, obec Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ u RD č.p. 1548/10 v ul. Špálova, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání zjištěného stavu pozemků a narovnání právních vztahů se skutečností.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města odkládá projednání nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. S., a to části pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost ve výměře cca 625 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - do doby rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města odkládá projednání nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí J. M., a to části pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost ve výměře cca 330 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - do doby rozhodnutí RM, jak bude postupováno v případě, kdy pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou Společenství vlastníků bytů Jiřího z Poděbrad č.p. 622 a 702 se sídlem Jiřího z Poděbrad 622/6, Žďár nad Sázavou 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 696 - ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň v celkové výměře 983 m2(dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zatravněné zahrady, včetně s tím spojené údržby pozemků na vlastní náklady, u bytového domu č.p. 622 a 702 na p. č. 695 v k. ú. Město Žďár v ul. Jiřího z Poděbrad 6 a 4, ZR 1.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2018 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2017 u uzavřených nájemních smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. M. a Mgr. L. L. – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 308 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění elektro přípojky k novostavbě RD po demolici na p. č. 292 (dříve č.p. 45/8) v lokalitě ul. Sychrova, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedené elektro přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a P. P.  – jako oprávněným,  a to na částech p. č. 89/1, 229, 91/1, 92/3 a 92/4 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Novostavba objektu na p. č. 90, 91/2 a 92/2 v k. ú. Stržanov“, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění vodovodní a kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Projednávání odloženo.

 

i) Rada města schvaluje Dohodu o urovnání a vypořádání vzájemných vztahů, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. V., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a M. D., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1381/2018/OKS

Přemístění hrobky hrobové místo 4-91/1,2 dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov

Rada města po projednání odkládá rozhodnutí o přemístění hrobky hrobové místo 5-91/1,2, dvojhrob ze zrušeného pohřebiště na Zelené hoře na nový hřbitov na Zelené hoře na náklady města a ukládá Regionálnímu muzeu doplnění předkládaného materiálu do příštího jednání RM.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

14. Usn. 1382/2018/OKS

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne  23.5.2006 s ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:27257853 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1386/2018/MP

Smlouva o poskytnutí a využití psa

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďáru nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a strážníkem městské policie, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1385/2018/MP

Smlouva o výpůjčce

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina jako vypůjčitelem,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1384/2018/MP

Doplnění Organizačního řádu č. 1/2017 Městské policie města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje doplnění Organizačního řádu č. 1/2017 městské policie města Žďáru nad Sázavou o čl.17 A – Domovník preventista.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1383/2018/MP

Prevence kriminality města

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného MV ČR.

Rada města po projednání schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1389/2018/OS

Family a Senior Point – dodatek

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9.10.2017 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.12.2017, na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1388/2018/ORÚP

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – změna VPS

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozšíření účelu použití dotace o restaurování originálů soch z barokního mostu ve Žďáře nad Sázavou 2 a rozdělení finanční částky z programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ pro Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou II v roce 2018 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změnu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavu číslo: RUP/VPS/3/2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1387/2018/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1396/2018/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1395/2018/ŠKS

Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Radou dětí a mládeže kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Různé
Ústní zpráva/RM

Schválení návštěvy v ukrajinském partnerském městě Chust

Rada města schvaluje účast zastupitelů města Mgr. Zdeňka Navrátila, Ing. Josefa Klementa, MUDr. Romany Bělohlávkové, Ing. Radka Zlesáka, Ing. Martina Mrkose, MUDr. Radka Černého, Ing. Dagmar Zvěřinové, Ing. Petra Stočka a Mgr. Tomáše Augustýna za město Žďár nad Sázavou v ukrajinském partnerském městě Chust ve dnech 21. 2. 2018 – 24. 2. 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková  v.  r.

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.
  místostarosta města