Zápis z 83. schůze rady města konané dne 12. 2. 2018

zveřejněno: 16. 2. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 83. schůze rady města:

 1. Vyřazení majetku
 2. Vyřazení dlouhodobého majetku
 3. Participativní rozpočet
 4. Do práce na kole 2018
 5. Materiál dle Pravidel
 6. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018
 7. Pravidla hodnocení ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací
 8. Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky PO ZŠ  Švermova 4 a PO ZŠ Komenského 2
 9. Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 10. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst
 11. Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2018
 12. Přemístění hrobky hrobové místo 5-91/,1,2 dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov.
 13. Převod akcí SATT a.s.
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Majetkoprávní jednání
 16. Revitalizace sportovní zóny – příprava, smlouvy
 17. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 18. Výběrové řízení za rok 2017
 19. Doplnění pořadníku DPS
 20. Různé:
  Pověření podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou
  Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.1411/2018/2.ZŠ

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou likvidaci kopírky Lanier LD 118d  hodnotě 81 857,00 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1404/2018/4.ZŠ

Vyřazení dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení DM Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 dle přílohy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.1399/2018/STAR

Participativní rozpočet

Rada města se seznámila s materiálem Participativního rozpočtu a souhlasí s předloženým návrhem postupu. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se začleněním participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavu pro rok 2019 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1400/2018/MST

Do práce na kole 2018

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole, schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně se sdružení Auto*Mat, z. s. v předloženém znění.

Rada města zmocňuje Ing. Josefa Klementa, místostarostu města, uzavřením této smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.1405/2018/SPORTIS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje roční taktický plán PO SPORTIS a stanovené cíle na rok 2018 dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.1403/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018

Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ ve výši dle tabulky „Hodnocení žádostí v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2018“ mezi městem Žďár nad Sázavou a UNITOP Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou, z. s., v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu „Sportoviště 2018“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.1402/2018/ŠKS

Pravidla hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací

Rada města po projednání schvaluje „Pravidla hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací“ v upraveném znění. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.1401/2018/ŠKS

Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky PO ZŠ Švermova 4 a PO ZŠ Komenského 2

Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č.54/2005Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v předloženém znění.

Rada města odvolává ředitele pana Mgr. Miroslava Kadlece ke dni 31. 7. 2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na Základní školu Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

 

Rada města schvaluje vyhlášení konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Rada města po projednání jmenuje členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 v předloženém znění.

Rada města odvolává ředitele pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka ke dni 31. 7. 2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení na Základní školu Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1415/2018/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.1408/2018/OKS

Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství  obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města“ zn.: 2017/ICP-669 ze dne 17.1.2018, doručené městu jménem České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.1407/2018/OKS

Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2018

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 15, a to mezi městem a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „ O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 na období od 1.1.2010 do 31.12.2019 ve znění jejich dodatků, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.1406/2018/OKS

Přemístění hrobky hrobové místo 5-91/1,2 dvojhrob ze starého hřbitova na Zelené hoře na nový hřbitov

Rada města po projednání schvaluje přemístění hrobky hrobové místo 4-91/,1,2 dvojhrob ze zrušeného pohřebiště na Zelené hoře na nový hřbitov na Zelené hoře na náklady města dle varianty A.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.1416/2018/MST

Převod akcií SATT a.s.

Rada města po projednání ukládá starostovi města zaslat zástupcům Velkého Meziříčí, Nového Města na Moravě a Dolní Rožínky návrh ceny za odkup akcií společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105 ve variantách Z1 a Z3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn.1410/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu  bytu č. 2 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. K., Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení  §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 03.01.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.07.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.02.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.01.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.02.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.01.2015, dodatku č. 7 ze dne 24.2.2016 a dodatku č. 8 ze dne 14.2.2017, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou, podnikající pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení  §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 03.01.2005 včetně dodatku č.1 ze dne 21.07.2005, dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.02.2012, dodatku č. 4 ze dne 23.01.2013, dodatku č. 5 ze dne 4.02.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.01.2015, dodatku č. 7 ze dne 24.2.2016 a dodatku č. 8 ze dne 14.2.2017, mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin – INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v bytovém domě č.p. 2168 na ul. Haškova, č.or. 6, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6121 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. P.,  Žďár nad Sázavou 6 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. S. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města souhlasí s umístěním sídla společnosti firmy Sedlák-Santa G., s.r.o. IČ  02360870 v objektu č.p. 491, č. or. 18 na ulici Sychrova  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2,  který je součástí pozemku parc. č. 583/13, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zámek Žďár, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru  umístěného v objektu č.p. 491, č. or. 18 na ulici Sychrova  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2,  který je součástí pozemku parc. č. 583/13, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Zámek Žďár, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a k.ú. Zámek Žďár, uzavřené dne 29.12.1999 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Sedlák – Santa G., s.r.o.  IČ 02360870, Vysocká 822/42, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0                                                             

 

15. Usn.1409/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP pro rozdělení pozemků a průběh zpřesněné hranice pozemků, a to:

- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. I. S. Praha – Stodůlky nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2a díl „k“ ve výměře 26 m2
- části p. č. 8065/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Ing. I. S. Praha – Stodůlky

- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 ve vlastnictví AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná půda ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků tak, aby vznikly pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Barvířská a K Milířům v souladu s urbanistickou studií „Žďár n. S. – Starý dvůr“ v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to:
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Z. B., ZR 2 a J. B., ZR 1 (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- dále části p. č. 774/45 – orná půda, části p. č. 774/44 – orná půda a části p. č. 774/43 – orná půda – vše v k. ú. Zámek Žďár celkem ve výměře cca 2 700 m2, části p. č. 8036/2 – orná půda, části p. č. 8037/2 – orná půda, části p. č. 8043/2 – orná půda, části p. č. 8052 – orná půda a pozemku p. č. 8036/3 – orná půda ve výměře 106 m2 - vše v k. ú. Město Žďár celkem ve výměře cca 600 m2 - ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. B. ZR 2 a J. B.  ZR 1 (SJM)
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků v soukromém vlastnictví výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání hranic stavebních parcel v souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.
Rozdíl ve výměře cca 2.582 m2 směňovaných pozemků bude uhrazen městem v souladu se znaleckým posudkem.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z vlastnictví manželů J. a A. S. ZR 2, (každý podíl id. 1/2), a to pozemek p.č. 177/1 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 396 m2, jehož součástí je stavba č.p. 61 – rodinný dům, pozemek p. č. 177/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. – jiná stavba a pozemek p. č. 179 – zahrada ve výměře 539 m2 v k. ú. Zámek Žďár (penzion a hospůdka „Na Stezce“ a přilehlá zahrada) v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje následující postup při budování nových bytových a podnikatelských lokalit:

1.a) Město vybuduje inženýrské sítě pro nově budovanou lokalitu v případě, že bude vlastníkem minimálně 50 % pozemků dotčených nově budovanou lokalitou a s ostatními vlastníky se dohodne na postupu při budování lokality.

1.b) V případě, že město nebude vlastníkem pozemků dotčených nově budovanou lokalitu, nebude se podílet na budování inženýrských sítí pro tuto lokalitu. S vlastníky pozemků, dotčených nově budovanou lokalitou se však může dohodnout na spolupráci např. budování kanalizačních přípojek (spolupráce se SVAK Žďársko). V případě dohody s vlastníky pozemků převezme do vlastnictví města vybudované inženýrské sítě (komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a veřejná zeleň).

1.c) V případě, že město bude vlastníkem méně než 50 % pozemků dotčených nově budovanou lokalitou, rada města rozhodne o dalším postupu.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na úplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. S., ZR 1, a to části pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost ve výměře cca 625 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků.

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit vyhlášení záměru na úplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí J. M. Stržanov, a to části pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost ve výměře cca 330 m2 (pás v šíři 11 metrů dle mapového podkladu - přesná výměra pozemku bude určena oddělovacím GP) v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování přístupové komunikace pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou  pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje upřesnění původně vyhlášeného záměru č. Z-207/2017-OP ze dne 21. 11. 2017 na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha s tím, že část tohoto pozemku určená k pronájmu činí po upřesnění výměru max. cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.

Vzhledem k tomu, že se na předmětné části pozemku nachází potrubí stávající stoky jednotné kanalizace DN 200 KA v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz., dle vyjádření SVK Žďársko podmínkou pronájmu části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár je zajištění přístupu VAS a SVK Žďársko na tento pozemek (zejména ke kanalizační šachtě č. 1212) – bude smluvně zajištěno v nájemní smlouvě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada s tím, že se vypůjčitel bude starat o údržbu pozemků v řádném stavu a sečení trávy na vlastní náklady.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu HRAD se sídlem Okružní 1890/5, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1437, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 1890 a 1891 č.or. 5 a 3, ZR 3 – za účelem umístění přístavby nových zavěšených železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1890/5 a 1891/3, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1432 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – jako oprávněným, a to na části p. č. 3304 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění stavby plynárenského zařízení REKO MS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Studentská 40-44, číslo stavby:7700100745, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.mont, s.r.o. se sídlem Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 43378129, DIČ CZ43378129 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 5522 a 5523 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění nové vodovodní a kanalizační přípojky v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro sklad E.mont s.r.o.“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Brněnská na p. č. 5395 v k. ú. Město Žďár, včetně přístupu a příjezdu v rámci provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění plynárenského zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN, Střecha“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 8x pilíř, přípojková skříň v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 25.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 149, 160, 163, 186/1 a 556, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Husova: rek. kabelu VN210 T10-T70“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN 22 kV a optické telekomunikační sítě v lokalitě ul. Husova, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 186/1, 740 a 743, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění 2 horkovodních přípojek pro RD v lokalitě ul. Veselská a Barákova, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou, ul. Veselská,  horkovodní přípojky“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění horkovodních přípojek se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn.1418/2018/ORÚP

Revitalizace sportovní zóny – příprava, smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s GasNet s.r.o. o připojení odběrného místa na distribuční soustavy a uzavření smlouvy s ŘSD ČR, Jihlava o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci přípravy stavby Revitalizace sportovní zóny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn.1413/2018/ORÚP

Smlouva o společném postupu zadavatelů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Obytný soubor Klafar III – část C2, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn.1412/2018/ORUP

Výběrová řízení za rok 2017

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených v roce 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn.1417/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva/RM

Pověření podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou

Rada města pověřuje pana Rostislava Dvořáka, člena Rady města Žďár nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 21.2.2018 do 23.2.2018 včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty města a místostarosty města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/STAR

Žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018 a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2018 na budově MěÚ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek  v.  r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města