Zápis z 84. schůze rady města konané dne 26. 2. 2018

zveřejněno: 2. 3. 2018

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

Rostislav Dvořák, Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 84. schůze rady města:

 1. Materiál dle Pravidel – PO KMJS
 2. Odpisový plán na r. 2018 a rozpočtové opatření č. 1/2018 PO KMJS Žďár n.S.
 3. Materiál dle Pravidel – PO Kultura Žďár
 4. Materiál dle Pravidel – PO Poliklinika
 5. Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie
 6. Právní akt – projekt SMART CITY
 7. Dopravní a technické prostředky JSDH
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Návrh na změnu počtu zaměstnanců – agenda ÚP
 11. Příprava staveb – smlouvy
 12. Dar hrobového zařízení
 13. Smlouva o převodu práv a povinností pro přeložku VN, zastávky Klafar
 14. Příprava nové vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejných prostranství
 15. Darovací smlouva AVE Vysočina s.r.o.
 16. Žádost o užití znaku města
 17. Vyhodnocení DP Sport 2018
 18. Revize Strategického plánu sociálního začleňování a Místního plánu inkluze
 19. Adiktologická poradna -  zařazení do sítě
 20. Výroční zpráva města Žďár nad Sázavou za rok 2017 o poskytování informací
 21. Problematika pověřence pro ochranu osobních údajů
 22. Různé: Revokace usnesení č. 1434/2018/ŠKS - Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

 

 

PŘEHLED USNESENÍ  

1. Usn. 1423/2018/KMJS

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1419/2018/KMJS

Odpisový plán na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 1/2018 PO KMJS Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

  • Odpisový plán na rok 2018
  • Rozpočtové opatření č. 1/2018

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1420/2018/PO Kultura

Materiál dle Pravidel;

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1421/2018/POL

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1428/2018/TSBM

Veřejná zakázka na dodavatele elektrické energie

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1422/2018/OPM

Právní akt – projekt Smart City

Rada města po projednání schvaluje přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./058/007367 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí dle podané žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 4.1.2018 na realizaci projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ a pověřuje starostu města potvrzením přijetí Rozhodnutí prostřednictvím informačního systému MS2014+.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1424/2018/KŘ

Dopravní a technické prostředky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Zámek Žďár

Rada města po projednání:

1) Schvaluje pořízení osobního automobilu pro JSDH Zámek Žďár
2) Schvaluje pořízení použitého traktorového přívěsu pro konstrukční přestavbu podvozku elektrocentrály a schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1427/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor, uzavřené dne 7.11.2017, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem I. D. Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření Dohody o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem R. Š., Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č. p. 1829 na ulici Revoluční, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1248 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č. or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č. p. 1248 v k. ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní O. P., Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Město Žďár, v celkové výměře 109,8 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání, včetně uvedeného záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1426/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) 1. Rada města po projednání rozhodla o zpětvzetí výpovědi Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 včetně pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a pachtýřem ZP Ostrov a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, IČ 25546341.

2. Rada města po projednání schvaluje snížení výměry pachtu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské činnosti pachtýřem ZP Ostrov a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, a to v souvislosti s přípravou realizace „Naučné stezky okolo Vetelských rybníků“, dle přílohy č. 1 k záměru a dále RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k uvedené pachtovní smlouvě ze dne 2. 1. 2014 včetně pozdějších dodatků – dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B., Nové Veselí, a to p. č. 6636 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností UNIT INVEST, s.r.o., se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou - jako investorem stavby - vybudování přípojek inženýrských sítí a komunikačního napojení, a to na částech pozemků p. č. 8037/2 a p. č. 8065/6 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, které budou dotčeny stavbou – Rezidenční bydlení Klafar, ulice Hrnčířská, Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Neumannova 41, 43 se sídlem Neumannova 2060/43, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 3719 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v šíři cca 2 m kolem byt. domu Neumannova 2059/41 a 2060/43 – za účelem umístění přístavby železobetonových lodžií (výměna stávajících balkónů - lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem, zasklení lodžií, oprava zateplení v místě lodžií, úprava bleskosvodu a související úpravy konstrukcí byt. domu) v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 41, 43 Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu č.p. 2059 a 2060 na p. č. 3714 v k. ú. Město Žďár v ul. Neumannova 41 a 43, ZR 4 a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Neumannova 49, 51 a 53 se sídlem Neumannova čp. 2085/49, Žďár nad Sázavou 4, zastoupené statutárním orgánem ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 3888 a 3892 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v šíři cca 2 m kolem byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za předsazené železobetonové lodžie (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, hliníkové zábradlí s bezpečnostním sklem, u bytu v 1. NP nově zřízené lodžie s vybouráním parapetního zdiva a novou balkónovou sestavou, zasklení lodžií, oprava zateplení v místě lodžií, úprava bleskosvodu a související úpravy konstrukcí byt. domu) v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Neumannova 49, 51 a 53, Žďár nad Sázavou“ včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu č.p. 2085, 2086 a 2087 na p. č. 3889 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6215, 6222, 6181 a 6186/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., TS19 Kolek: rekonstrukce“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4321-79/2017 ze dne 7. 2. 2018 pro vymezení rozsahu skupiny VB na části p. č. 2091/1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Libušín“ ZR 1 v celkové délce 52 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – Libušín - ul. Dolní, Libušínská – kabelový rozvod“ a dále na částech pozemků p. č. 2091/1, 2015, 2118, 2120 a 2127/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění kabelového rozvodu v rámci akce „Oprava kabelového rozvodu v ul. Libušínská, Kovářova, ZR 1“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přípojky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4313-41/2017 pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen ze dne 30. 1. 2018 na částech p. č. 3349, 3350, 3376 a 3778, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem vybudování přípojky optického kabelu pro budovu komerční banky č.p. 153 na p.č. 3768 - za účelem vybudování stavby: „Přípojka optického kabelu pro komerční banku – ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou“ a dále na částech p. č. 352, 353 a 3964 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, Smetanova, ZR 1 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Horní, Smetanova, kabelový rozvod“- včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování přípojky optického kabelu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným - na částech p. č. 4033, 3895, 3896, 3892, 3880, 3879, 3876/3, 3873, 3871 a 3868/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 a ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-071933, RVDSL1727_M_J_ZDAR4699-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě –  2ks ochranných HDPE trubek včetně optických kabelů v celkové délce 234 m, v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč – skříň typu mDSLAM (v 1200 x š 550 x h 350 mm) na pozemku p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1430/2018/ORÚP

Návrh na změnu počtu zaměstnanců – agenda územního plánování

Rada města po projednání schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu o referenta odboru rozvoje a územního plánování bez zvýšení limitu osobních a věcných nákladů místní správy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1429/2018/ORÚP

Příprava staveb – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s:

  • ČR – ÚZSVM, odloučené pracoviště Žďár n. S. o souhlasu s realizací stavby „Žďár n. S. -  změna křižovatky Wonkova – Studentská na miniokružní křižovatku“
  • a. s. E.ON Distribuce, České Budějovice o přeložce distribuční soustavy pro stavbu „Rekonstrukce křižovatky Neumannova, Novoměstská“
  • GasNet, s. r. o. o nájmu plynárenského zařízení, ul. Hrnčířská

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1440/2018/OKS

Dar hrobového zařízení

Rada města po projednání revokuje část usnesení ze dne 12.02.2018 čj. 1406/2018/OKS bod II.:

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. L. O., Praha 5 - Smíchov, předmětem které je bezpodmínečný dar hrobového zařízení hrobových míst 5-91/1,2 dvojhrob ze zrušeného pohřebiště na Zelené hoře do vlastnictví města a pověřuje starostu podpisem této smlouvy v případě, že smlouva bude uzavřena do 31.3.2018.  Pokud uvedený termín pro darování marně uplyne, město se nebude na přemístění hrobky podílet a s hrobovým zařízením naloží jako s věcí opuštěnou.

a nahrazuje jej tímto novým zněním:

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným a  RNDr. L. O. Praha 5 – Smíchov a V. L. ,  Praha 13 - Stodůlky jako dárcem, předmětem které je dar hrobového zařízení hrobových míst 5-91/1,2 dvojhrob ze zrušeného pohřebiště na Zelené hoře, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1432/2018/OKS

Smlouva o převodu práv a povinností pro přeložku VN, zastávky Klafar

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností ze společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou“, pro energetické zařízení, označené jako přeložka vedení VN, mezi městem a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, IČ: 28085400, a to ve znění dle návrhu v příloze.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1431/2018/OKS

Příprava nové vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o připravované vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1436/2018/ŠKS

Darovací smlouva AVE Vysočina s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou AVE Vysočina s. r. o. v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1435/2018/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu J. Š., Březí nad Oslavou, který bude umístěn na přední straně CD nosiče spolu s fotografií města Žďáru nad Sázavou za účelem propagace města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1434/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“ a subjektům ve výši dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“ a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2018“ žadateli Fight club Nové Město n. M./Žďár n. S., z. s., dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“  předkládaného materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2018 činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1439/2018/OS

Revize Strategického plánu sociálního začleňování vč. Místního plánu inkluze

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění Místního plánu inkluze o aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1437/2018/OS

Adiktologická ambulace – zařazení do sítě zařízení

Rada města po projednání podporuje žádost Kolpingova díla České republiky z. s. o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina služby Adiktologická ambulance Kolping.
Finanční podpora Kolpingova díla České republiky z. s. bude řešena v rámci dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0                                                                  

 

20. Usn. 1425/2018/ÚTS

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1438/2018/ taj.

Problematika pověřence pro ochranu osobních údajů

Rada města po projednání odkládá rozhodnutí na jednání 86. rady města dne 26.03.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Ústní zpráva/RM

Revokace usnesení č. 1434/2018/ŠKS - Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

Rada města revokuje usnesení o poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2018“ a vrací jej sportovní komisi k novému vyhodnocení a ukládá OŠKS předložit nové vyhodnocení do příští rady města dne 12.3.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města