Zápis z 85. schůze rady města konané dne 12. 3. 2018

zveřejněno: 16. 3. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 85. schůze rady města:

 1. Strategie centrum
 2. Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018
 3. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“
 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2, 1. a 2. etapa
 5. Změna opatrovníka
 6. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
 7. Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018
 8. Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018
 9. Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018
 10. Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018
 11. Vyřazení starých skateprvků
 12. Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017, rozpočtové opatření č. 1/2018
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 14. Směrnice MěÚ a organizačních složek města č. 1/2018 Oběh dokladů
 15. Inventarizace 2017 – vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Majetkoprávní jednání ZM
 18. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017
 19. Rezignace členů Osadního výboru Stržanov
 20. Smlouva o společném postupu zadavatelů s Vysočina Tourism
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1457/2018/ORÚP

Strategie centrum

Rada města byla seznámena s materiálem STRATEGIE CENTRUM, zpracovaným městským architektem Ing. arch. Zbyňkem Ryškou a postupem jeho projednávání a přípravy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1454/2018/ORÚP

Návrh příkazní smlouvy na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2018 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1455/2018/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní  zóny, Žďár nad Sázavou“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

4. Usn. 1456/02018/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2, 1. a 2. etapa

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – C2, 1. a 2. etapa“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek , textové části ZD, OP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1459/2018/OS

Změna opatrovníka

 1. Rada města po projednání ruší pověření paní Mgr. Petře Pilné k výkonu funkce opatrovníka p. P. Š..
 2. Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. P. Š. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.
 3. Rada města po projednání ruší pověření paní Blance Říčanové k výkonu funkce opatrovníka p. J. S.
 4. Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. J. S. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Lucii Smištík.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1453/2018/ŠKS

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí návrh Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou. 

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1445/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“ a subjektům ve výši dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“ a dle Přílohy č. 4 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2018“ Žadatel Fight club Nové Město n. M./Žďár n. S., z. s., dle „Přílohy č. 3 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže“  předkládaného materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2018 - činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2018 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1451/2018/ŠKS

Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění: 

EDIČNÍ ČINNOST 2018 - 80 tis. Kč
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ 2018 - 80 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1450/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1433/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018“ předloženého materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty s výší dotace dle „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018“ předloženého materiálu a pověřuje starostu města podpisem těchto veřejnoprávních smluv. 

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2018“ subjektům Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Kinematografu bratří Čadíků dle tabulky „Přílohy č. 2 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018“ předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 14602/2018/OKS

Vyřazení starých skateprvků

Rada města po projednání schvaluje vyřazení z majetku města a likvidaci skateprvků z prostoru autocvičiště, a to: STREET rampa č. 4 (inventární č. 1/0/305), STREET rampa č. 4 (inventární č. 2/0/305), rampa na skatepark (inventární č.4/0/2), vedených v majetku města v zůstatkové ceně účetní: 69.172,30 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1441/2018/OF

Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2017 a rozpočtové opatření č. 1/2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1442/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  rozpočtové opatření č. 2/2018 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1443/2018/OF

Směrnice MěÚ a organizačních složek města č. 1/2018 Oběh dokladů

Rada města po projednání schvaluje Směrnici MěÚ a organizačních složek města č. 1/2018 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou – Oběh dokladů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1449/2018/OP

Inventarizace 2017 - vyřazení majetku, odpis nedobytných pohledávek

1. Rada města schvaluje:

a) vyřazení nehmotného majetku z účetní a majetkové evidence v celkové částce 416.000,31 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
b) vyřazení a následnou likvidaci zastaralého, nefunkčního hmotného majetku v celkové částce 3.056.723,22 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 3b IZ)
c) odpis nedobytných pohledávek (trvalé vyřazení) v celkové částce 6.767 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)
d) odpis nedobytných pohledávek a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 75.000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu (příloha  č.  4d IZ).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1448/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 35 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č. or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1277 v k. ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodské, č.or. 27, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. B. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. JUDr. M. B. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v bytovém domě č.p. 2169 na ul. Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6120 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. J. a Z. T. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 46, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. H. Ř. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem, založený Smlouvou o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi Ing. P. Č. podnikajícím pod jménem Pavel Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou a Ing. J. B., kdy polovinu místnosti č. 209, tj. 14,65 m2 a společné prostory umístěné v objektu na nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou, využije jako kancelář. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. P. Č.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje podnájem, založený Smlouvou o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi Ing. P. Č., podnikajícím pod jménem Pavel Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou a  společností SIMO - CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, IČO 27464016, DIČ CZ27464016, zastoupenou Pavlem Řádkem, kdy polovinu místnosti č. 209, tj.14,65 m2 a společné prostory  umístěné v objektu na nám. Republiky 75/2 Žďár nad Sázavou, využije jako kancelář. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. P. Č.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle doplněného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1447/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2015 na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K. ZR 5 – podíl id. 1/2 a p. T. V.  ZR 6 – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v předloženém znění.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, týkající se odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví p. J. K., ZR 5 – podíl id. 1/2 a p. T. V.,  ZR 6 – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s realizací stavby bytového domu v rámci změny využití objektu pro bydlení - za kupní cenu ve výši 271.800 Kč, tj. 900 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 328.878 Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

                                                                      

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4071-18/2016 ze dne 30. 3. 2016, z pův. pozemku p. č. 9117/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 29 m2 a dílu „c“ ve výměře 4 m2a dále z pův. p. č. 9117/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „a“ ve výměře 3 m2 (všechny tyto díly v celkové výměře 36 m2nově sloučeny do p. č. 9112/4 – orná půda ve vlastnictví p. K.) – vše v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví p. V. K. Žďár nad Sázavou, č. evid. 72 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků a úpravy oplocení na pozemku p. č. 9112/4 u rekreačního objektu č. ev. 72 v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 21.600 Kč + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plochave výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) do vlastnictví p. O. P.  Řečice  - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova , ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP č. 4317-4/2018 pro rozdělení pozemků a průběh zpřesněné hranice pozemků, a to:

- části p. č. 8061/2 – orná půda – díl „l“ ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. I. S. Praha  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově sloučen do p. č. 8061/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- části p. č. 8061/1 – orná půda – díl „j“ ve výměře 234 m2 nově sloučen do p. č. 8061/2 – orná půda a dále díl „k“ ve výměře 26 m2 nově sloučen do p. č. 8062/3 – orná půda
- části p. č. 8065/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace – nově p. č. 8065/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 36 m2
- části p. č. 8037/2 – orná půda – nově p. č. 8037/33 ve výměře 7 m2
- vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Ing. I. S. Praha
- části p. č. 8064/4 – orná půda – díl „g“ ve výměře 294 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – nově sloučen do p. č. 8066/6 – orná půda ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků tak, aby vznikly pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Barvířská a K Milířům v souladu s urbanistickou studií „Žďár n. S. – Starý dvůr“ v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to:

- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Z. B.  ZR  a J. B. ZR  (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
- výměnou za pozemky:
- p. č. 8052, orná půda ve výměře 69 m2v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města
a dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 4329-22/2018 takto:
 - od pozemku p. č. 8036/2 oddělen díl „a“ ve výměře 153 m2, od pozemku p. č. 8036/3 oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, od pozemku p. č. 8037/2 oddělen díl „c“ ve výměře 85 m2 a od pozemku p. č. 8043/2 oddělen díl „d“ ve výměře 176 m2 a všechny tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p. č. 8036/7, orná půda ve výměře 427 m2 – dále od pozemku p. č. 8036/3 oddělen díl ve výměře 93 m2, který byl označen jako pozemek p. č. 8036/3, orná půda ve výměře 93 m2, vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů B. (SJM)
a dále dle návrhu zhotoveného GP pro rozdělení pozemku číslo 858-21/2018 takto:
- od pozemku p. č. 774/45 oddělen díl „r“ ve výměře 1 024 m2 a od pozemku p. č. 774/44 byl oddělen díl „s“ ve výměře 1 676 m2, a oba tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2, vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů B. (SJM)
tzn., že město tedy převádí vlastnické právo k pozemku p. č. 8052, orná půda ve výměře 69 m2, k pozemku p. č. 8036/7, orná půda ve výměře 427 m2 a k pozemku p. č. 8036/3, orná půda ve výměře 93 m2, vše v k.ú. Město Žďár a dále k pozemku p. č. 774/45, orná půda ve výměře 2 700 m2v k. ú. Zámek Žďár (v celkové výměře 3 289 m2) manželům Z. B., ZR  a J. B., ZR, do jejich společného jmění manželů
- za účelem vzájemné směny částí původních pozemků v soukromém vlastnictví výměnou za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pro narovnání hranic stavebních parcel v souvislosti s vytvořením dalších stavebních míst pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.
Rozdíl ve výměře 2 593 m2 směňovaných pozemků bude uhrazen městem v souladu se znaleckým posudkem.
- doplatek rozdílu výměry 2 593 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad Sázavou B. ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.296.500 Kč

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to dle GP č. 4316-6/2018 ze dne 23. 1. 2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou nově odděleného pozemku označeného jako p.č. 4669/85 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 12 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou a tento přejde nově do vlastnictví K. - za z pův. pozemku p. č. 4539 – zahrada ve vlastnictví manželů (SJM) M. K. ZR  a H. K. Vysoké, nově odděleného pozemku p. č. 4539/2 – zahrada ve výměře 9 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1652, obec Žďár nad Sázavou, který přejde nově do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ u RD č.p. 1548/10 v ul. Špálova, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání zjištěného stavu pozemků a narovnání právních vztahů se skutečností
- doplatek rozdílu výměry 3 m2 směňovaných pozemků městu Žďár nad Sázavou K. ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S. Ostrov nad Oslavou (podíl id. ½) a p. F. L. Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 454 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy – za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 600 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění. 

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. L. S. Ostrov nad Oslavou 289 (podíl id. ½) a p. F. L., Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to p. č. 9038 – orná půda ve výměře 16 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3898, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku části stávajícího chodníku v rámci zřízení nových autobusových zastávek a doplnění varovného signálního pásu u stávajícího přechodu v lokalitě průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 3.200 Kč + platná sazba DPH
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. S., ZR 6,a to p. č. 774/41 – orná půda ve výměře 7 719 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 432, obec Žďár nad Sázavou – za účelem přípravy území pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou

- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 3.859.500 Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnického podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím vlastnictví p. J. L., ZR a dále ve výši id. ½ k pozemkům ve stávajícím vlastnictví pí M. D. ZR, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3130, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 7820 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 144 m2, p. č. 7821 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 108 m2, p. č. 7823 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 87 m2, p. č. 7828 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve výměře 402 m2, p. č. 7829 – trvalý travní porost ve výměře 6 952 m2, p. č. 7831 – lesní pozemek ve výměře 653 m2 a p. č. 7833 – lesní pozemek ve výměře 446 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za čistírnou odpadních vod ŽĎAS a ČOV Hamry nad Sázavou
- za kupní cenu ve výši 70.550 Kč

2. Rada města schvaluje Dohodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a pí M. D. Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle vyhotoveného GP pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků číslo 339-20/2018: od pozemku p. č. 352/11 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 325 m2, který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/31, trvalý travní porost ve výměře 325 m2 v k. ú. Stržanov, z vlastnictví pí J. M. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 735, obec Žďár nad Sázavou a dále od pozemku p. č. 352/12 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 623 m2, který byl nově označen jako pozemek p. č. 352/32, trvalý travní porost ve výměře 623 m2v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. M.S., ZR , zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 369, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zajištění přístupu k pozemkům různých vlastníků (pro připravovanou realizaci soukromé výstavby nových RD v dané lokalitě Stržanova - místní části Žďáru nad Sázavou - pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků).

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4709, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M. K., ZR 1, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6546 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže (dosud není zapsaná v katastru nemovitostí) v budoucím spoluvlastnictví O. H., Přibyslav a Mgr. Z. Z., Hamry nad Sázavou  – po ukončení dědického řízení po otci p. V. H., ZR  a po následném zápisu stavby garáže do katastru nemovitostí, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6304 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S.  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jungmannova 1495/8 a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1452/2018/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1444/2018/MST

Rezignace členů Osadního výboru Stržanov

Rada města:

  • Bere na vědomí rezignaci členů Osadního výboru Stržanov paní Martiny Němcové a pana Milana Zicha.
  • Doporučuje zastupitelstvu města částečně revokovat svoje usnesení č.j.2/2014/MST/12 ze dne 18.12.2014 s tím, že počet členů Osadního výboru Stržanov se určuje na 3 členy.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

20. Usn. 1458/2018/STAR

Smlouva o společném postupu zadavatelů s Vysočina Tourism

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, IČO: 28263693.

Rada města pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila podpisem této smlouvy.

Rada města dále pověřuje Oddělení projektů a marketingu naplněním podmínek této smlouvy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města