Zápis z 86. schůze rady města konané dne 26. 3. 2018

zveřejněno: 30. 3. 2018

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 86. schůze rady města:

 1. Přijetí věcného daru
 2. Změna plánu investic
 3. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení
 4. Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2018
 5. Právní akt – projekt Rekonstrukce bývalé vodárny
 6. Byty a prostory sloužící podnikání
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Prodej dříví z Revitalizace zeleně ZR
 9. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt „Cesta k lepšímu bydlení“
  reg. č. CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_0007773
 10. Zajištění řízení projektu Cesta k lepšímu bydlení
 11. GDPR – zajištění pověřence
 12. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1462/2018/3.ZŠ

Přijetí věcného daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1466/2018/POSSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

                                                                           

3. Usn.1467/2018/ŠKS

Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení mezi Ladislavem Šiftou, Agenturou ATRIBUT, Alešova 1111 se sídlem Mladá Boleslav a městem Žďár nad Sázavou na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den Žďáru 2018, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1464/2018/ŠKS

Vyhodnocení dotačního programu Volný čas 2018

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „VOLNÝ ČAS 2018“ subjektům ve výši dle „Přílohy č. 1 – návrh na rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2018“ v předloženém materiálu.

Rada města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – návrh na rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2018 v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smluv subjektům s výší dotace dle „Přílohy č. 1 – návrh na rozdělení dotačního programu – VOLNÝ ČAS 2018“ předkládaného materiálu. 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn.1468/2018/OPM

Právní akt – projekt Rekonstrukce bývalé vodárny

Rada města po projednání schvaluje přijetí Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 14483/2018-55/1 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj dle podané žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn.1470/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny nájmu. Prostory lze využít i ve zmenšené míře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 313 ve výměře  15,3 m2 a kanceláře č. 314 a 315 ve výměře 44,16 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. H.K., Polnička s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 412 ve výměře 14,07 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.4.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a  J. K.  Tři Studně  s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.1469/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 8436 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 351 m2 a p. č. 8575 - orná půda ve výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár za pozemek p. č. 8620 – trvalý travní porost ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. T,. V. Mělkovice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 9811, obec Žďár nad Sázavou - vše v lokalitě místní části Mělkovice - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajících cest v souvislosti s plánovanou úpravou cest v místní části Mělkovice s tím, že případný doplatek rozdílu v hodnotě pozemků bude doplacen.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 75/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Dolního hřbitova“ v ul. Santiniho, ZR 2, zastavěný stavbou komunikace „I/37 Žďár nad Sázavou“ ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – za účelem majetkoprávního vypořádání stavby po dokončení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2(dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy – za objekt bývalého vodojemu (tato stavba bude s městem bezplatně směněna) na pozemku p. č. 9539/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10640, obec Žďár nad Sázavou  ve vlastnictví fyzických osob) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)
1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3464 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže v osobním vlastnictví a RM odkládá další projednání žádosti až do doby provedení stavby komunikací v dané lokalitě a stabilizace celého území.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3464 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže v osobním vlastnictví v souvislosti se změnou vlastníka řadové garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K. ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na změnu – snížení výměry pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou (původní vyhlášený záměr č. Z-211/2017-OP), a to části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku (záhonky a umístění jednoduchých přenosných herních prvků pro děti – pískoviště a malý domeček) – zmenšení původní výměry z cca 96 m2nově na cca 40 m2 a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 56 m2 s tím, že tato část bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele – vše u bytového domu č.p. 702 na p. č. 695 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad 4, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě (dle mapového podkladu) ve výměře cca 50 m2– za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 a dále výpůjčku pozemku s tím, že další část ve výměře cca 30 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce – v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. K., ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných u RD ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada s tím, že se vypůjčitel bude starat o údržbu pozemků v řádném stavu a sečení trávy na vlastní náklady.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o., se sídlem Jamská 2191/33, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, IČO 25824031 a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely V. a J. P.  ZR 6 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 8035 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění rozšíření sjezdu (z pův. šíře 3 m na šíři 6 m) k RD na parcele č. 8035 v k. ú. Město Žďár v rámci stavby „Novostavba RD – změna stavby před dokončením – rozšíření vjezdu“ v lokalitě sídliště Klafar III, ul. Hrnčířská, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti (Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB ze dne 14. 12. 2016 – uzavřená po předchozím schválení v RM dne 12. 12. 2016) mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. R. T.,  Praha 1 – Nové Město – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem změny umístění rozšíření přístupu a příjezdu k RD v rámci stavby „Novostavba RD na parcele č. 7973/6 v k. ú. Město Žďár – změna stavby před dokončením“ v lokalitě sídliště Klafar II, ul. Uhlířská, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Okružní 54 -56 se sídlem Okružní 1965/56, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1326, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 1964 a 1965 č.or. 54 a 56, ZR 3 – za účelem umístění přístavby nových zavěšených železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1964/54 a 1965/56, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1312 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Lesní 33 se sídlem Lesní 236/33, ZR 2, zastoupené statutárním orgánem ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na částech p. č. 1136 a 1147/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Zámek Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Lesní č.p. 236/33, ZR 2 – za účelem umístění - výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie (lodžie založeny do nosné konstrukce byt. domu, ocelové zábradlí s bezpečnostním sklem), zasklení lodžií, vnější zateplení fasády domu, výměna klempířských prvků, úprava svodů dešťové kanalizace, nové venkovní vstupní schodiště, nový dlážděný okapový chodník, úprava bleskosvodu a související úpravy konstrukcí byt. domu v rámci stavby „Oprava a modernizace bytového domu Lesní 236/33, ZR 2“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1153 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 6061/1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., TS61 a TS62: rekonstrukce“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, skříň SR322 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.1465/2018/OKS

Prodej dříví z Revitalizace zeleně ZR

Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej dříví z akce „Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou, a to společnosti KAVYL, spol. s r. o., Mohelno č. p. 563, 675 75 Mohelno, IČO: 49975358, za cenu dle znaleckého posudku č. 1048/31 ze dne 14.3.2018,  zpracovaného Ing. Jiřím Konopáčem, znalcem v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady, se specializací na lesní půdu a lesní porosty, myslivost a dříví – těžba, Horní Vilémovice.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1472/2018/OS

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem pro projekt „Cesta k lepšímu bydlení“ reg. č. CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_00773

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou pro potřeby realizace projektu „Cesta k lepšímu bydlení“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_0007773.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.1473/2018/OS

Zajištění řízení projektu Cesta k lepšímu bydlení

Rada města po projednání pověřuje Mgr. Václava Šeráka k výkonu činnosti manažera projektu.
Rada města po projednání schvaluje proplácení pravidelné měsíční odměny panu Mgr. Václavu Šerákovi za řízení projektu číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773 s názvem Cesta k lepšímu bydlení  vč. zákonných odvodů, a to od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.1471/2018/taj.

GDPR – zajištění pověřence

Rada města po projednání schvaluje zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů dle varianty 1 s tím, že pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou do 31.12.2019.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města