Zápis z 89. schůze rady města konané dne 3. 5. 2018

zveřejněno: 7. 5. 2018

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad  89. schůze rady města:

 1. Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou
 2. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství
 3. Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu Kraje Vysočina
 4. Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do projektu Kraje Vysočina
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“
 6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou
 7. Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou
 8. Smlouva s ŘSD – křižovatka Neumannova x Novoměstská
 9. Rozpočtové opatření č. 3
 10. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 11. Prorodinná politika – smlouvy
 12. Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“
 13. Projekt Naše nemocnice - finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě
 14. OZV č. 2/2018 o místních poplatcích
 15. Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru n. S.
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Majetkoprávní jednání ZM
 18. Majetkoprávní jednání RM
 19. Darovací smlouvy
 20. Výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Žďár n. S., Komenského 2
 21. Výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Žďár n. S., Švermova 4
 22. Návrhy na řešení soužití ptactva a obyvatel města
 23. Značení cyklotrasy z Polničky do Hamrů n. S.
 24. Smlouva MA 21
 25. Smlouva s Rádiem Petrov
 26. Úprava „Pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských PO a jejich hodnocení
 27. Různé: Pověření podepisováním dokumentů města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 15272/2018/MST

Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o podporu projektu Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou na MŠMT do 15. 5. 2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1552/2018/ZŠ Pal.

Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství

Rada města po projednání schvaluje uzavření partnerské smlouvy s finančním příspěvkem uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi Krajem Vysočina a Základní školou Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1550/2018/4.ZŠ

Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu Kraje Vysočina

Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život", reg. č.: CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 jako partnera.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1551/2018/3.ZŠ

Souhlas se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do projektu Kraje Vysočina

Rada města po projednání souhlasí se zapojením Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do projektu Kraje Vysočina „Učíme se ze života pro život", reg. č.: CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 jako partnera..

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1528/2018/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání"

Rada města po projednání schvaluje:
vyhlášení výběrového výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání" včetně členů, náhradníků, komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1529/2018/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou" včetně členů, náhradníků, komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP v upraveném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1530/2018/ORUP

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou"

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou " tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1548/2018/ORUP

Smlouva s ŘSD – křižovatka Neumannova x Novoměstská

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Jihlava č. P/ZS/22/2018 v rámci přípravy úprav křižovatky ulic Neumannova x Novoměstská.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1539/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 3

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje prodloužení termínovaného vkladu u J&T Bank s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1544/2018/OS

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1543/2018/OS

Prorodinná politika – smlouvy

1. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2018", která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charita Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.
2. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2018", která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1542/2018/OS

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb"

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018", které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1 předloženého materiálu.
Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018" osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018" osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018" osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1541/2018/OS

Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci projektu Naše nemocnice.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1540/2018/OF

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 1. 7. 2018.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1549/2018/OP

Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit pro období 2018 – 2022 do funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou Ing. N. J., Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1533/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 36 umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1532/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části části p. č. 324/4 – orná půda ve výměře cca 1 400 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu – části původní cesty od silnice po hranice pozemků p. č. 324/12 a 324/9) z důvodu stávajícího oddělení pozemků v soukromém vlastnictví za účelem jejich scelení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit" do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. M. a E. P. (SJM), ZR, a to dle GP č. 4298-14/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 5611 – ost. plocha, ostatní komunikace oddělen díl ve výměře 41 m2 nově označený jako p. č. 5611/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umožnění přístupu a příjezdu k soukromému pozemku p. č. 5568 – zahrada u byt. domu na p. č. 5564 v lokalitě sídliště „Lučiny", ZR 1.
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou ve výši 800 Kč/m2, tj. celkem ve výši 32.800 Kč + platná sazba DPH.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to p. č. 75/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Dolního hřbitova" v ul. Santiniho, ZR 2, zastavěný stavbou komunikace „I/37 Žďár nad Sázavou" ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – za účelem majetkoprávního vypořádání stavby po dokončení
- za kupní cenu stanovenou dle ZP v celkové výši 7.740 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f)
1.Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4340-42/2018 pro rozdělení pozemku takto:

- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 378 m2 a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/5 ve výměře 94 m2 do vlastnictví p. J. V., Vojnův Městec
- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 374 m2 a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/6 ve výměře 100 m2 do vlastnictví manželů R. a I. F., ZR
- z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/4 - trvalý travní porost ve výměře 951 m2 do vlastnictví p. P. J., ZR
- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa", ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
- za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + platná sazba DPH + úhrada souvisejících nákladů

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP z pův. pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově odděleného pozemku p. č. 7311/3 – trvalý travní porost výměře 982 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa", ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která byla dne 26. 3. 2018 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K. , ZR a p. T. V. ZR , v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 6.11.2017, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a termín pro dokončení stavby zůstává nezměněn s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1531/2018/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 84 m2 a části p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 17 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr – přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. M., Hamry nad Sázavou, a to p.č. 3464 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Neumannova ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou garáže v osobním vlastnictví v souvislosti se změnou vlastníka řadové garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou OBUV Halouzka, s. r. o., IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6, na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2019.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje změnu – snížení výměry pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům V. a M. B., ZR 1 (původní vyhlášený záměr č. Z-211/2017-OP), a to části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku (záhonky a umístění jednoduchých přenosných herních prvků pro děti – pískoviště a malý domeček) – zmenšení původní výměry z 96 m2 nově na 40 m2 a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 56 m2 s tím, že tato část bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele – vše u bytového domu na p. č. 695 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad 4, ZR 1.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. N., Bohdalov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě (dle mapového podkladu) ve výměře 50 m2 – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 a dále výpůjčku pozemku s tím, že další část ve výměře 30 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce – v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje odpověď na žádost o vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 119/9 v k. ú. Město Žďár ze dne 18. 4. 2018, která bude zaslána paní Ing. L. G., ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení VB ze dne 16. 11. 2017 (původní uzavření schváleno v RM dne 7. 8. 2017) ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Českým hydrometeorologickým ústavem, p. o. se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7671, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování stavby v rámci akce „Limnigrafická stanice Žďár nad Sázavou" (investor akce ČHMÚ) včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Předmětem uzavření dodatku je změna polohy umístění stavby na p. č. 7671 v k. ú. Město Žďár, a to posunutí limnigrafické stanice o 13 m směrem po toku (dále od mostu) z důvodu, že v místě původně plánovaného umístění je vyústění dešťové kanalizace z parkoviště PENNY.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 630/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 128 m v lokalitě ul. Vrchlického, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Vrchlického – optický kabelový rozvod" včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 261, 290, 273/1, 430, 431, 644/3, 464 a 644/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v délce 781 m v lokalitě ul. Nádražní, ZR 1 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Nádražní – optický kabelový rozvod" včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1538/2018/OŠKS

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou ŽĎAS a.s., Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou ComGate, a.s., Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha 7, v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou SATT a.s., Okružní 11, 59101 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1537/2018/ŠKS

Výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Rada města bere na vědomí usnesení konkursní komise pro výběr uchazeče na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Rada města jmenuje Mgr. Miroslava Kadlece na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2, s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1536/2018/ŠKS

Výsledky konkurzního řízení na ředitele Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí usnesení konkursní komise pro výběr uchazeče na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Rada města jmenuje PaedDr. Jaroslava Ptáčka na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1546/2018/oPM

Návrhy na řešení soužití ptactva a obyvatel města

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu, aby si vyžádal návrhy technického řešení od Regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy na trvale udržitelné soužití ptactva a občanů Žďáru nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1545/2018/oPM

Značení cyklotrasy z Polničky do Hamrů n. S.

Rada města po projednání ukládá oddělení projektů a marketingu zkoordinovat spolupráci s Krajem Vysočina na označení cyklotrasy.
Rada města po projednání ukládá odboru komunálních služeb zrealizovat ve spolupráci s Krajem Vysočina vodorovné a svislé dopravní značení v trase Polnička – Hamry nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

                                                                      

24. Usn. 1534/2018/STAR

Smlouva MA 21

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1535/2018/Star.

Smlouva s Rádiem Petrov

Rada města po projednání schvaluje návrh Smlouvy s Rádiem Petrov a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením této smlouvy a ve spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu naplnění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Ústní zpráva/taj.

Úprava „Pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení"

Rada města po projednání schvaluje úpravu Pravidel výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení následovně:
„V části II Hodnocení v bodě 15. se v poslední větě vypouští slova „a hodnocení 3 – plně vyhovuje" a dále v bodě 16. větě první se vypouští slovo „základních".

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů neškolských PO města dle provedeného hodnocení za rok 2017 v souladu s platnými „Pravidly výkonu funkce ředitelek a ředitelů neškolských příspěvkových organizací a jejich hodnocení".

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

27. Různé

Ústní zpráva/RM
Pověření podepisováním dokumentů města

Rada města pověřuje pana Rostislava Dvořáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 10. 5. 2018 do 11. 5. 2018 včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty města a místostarosty města z důvodu účasti na Dnech partnerství ve francouzském Cairanne.

 

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města