Zápis z 90. schůze rady města konané dne 21. 5. 2018

zveřejněno: 24. 5. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 90. schůze rady města:

Ústní zpráva - Conseq - zhodnocení portfolia

 1. Tělocvična za SPŠ VOŠ – dohoda s KÚ
 2. Byty a prostory sloužící podnikání                       
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 10
 5. Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO
 6. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dodatek č. 1
 7. Stanovení oddávajícího
 8. Žádost o dotaci Family Point a Senior Point
 9. Hodnocení ředitelů školských PO
 10. Grafické ztvárnění fasády
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 1554/2018/MST

Tělocvična za SPŠ VOŠ – dohoda s KÚ

Rada města se seznámila s návrhem Dohody o vzájemné spolupráci, předložené Krajem Vysočina, IČO 708 907 49, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou a ukládá OMP zaslat Kraji Vysočina návrh doplněný o připomínky rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1556/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěném v bytovém domě č.p. 2228 na ul. Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 5755/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. P. U. a V. U., bytem Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 2, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č 7, umístěném v bytovém domě č.p. 2240 na ul. Kovářova, č. or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 52, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní M. S., bytem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností ComGate, a.s., akciovou společností, Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO 26508842, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje umístění sídla firmy Bytové družstvo - Palachova, družstvo, IČO 262 86 947, nyní se sídlem Haškova 1136/17, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, který je součástí pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje umístění sídla firmy Servisní centrum sportu ČUS Žďár nad Sázavou, pobočný spolek, v objektu občanského vybavení č.p. 1496 na ulici Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 2159 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, zapsané na LV č. 1 v katastru nemovitostí vedeném pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1554/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz.1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. Město Žďár za pozemky oddělené dle náčrtu GP z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ve výměře 17 m2 (vjezd do areálu) a dále jako p. č. 5547/3 ve výměře 8 m2 (odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka" s tím, že rozdíl směňovaných pozemků bude řešen doplatkem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 517/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) – zpevněná plocha v proluce mezi ŘRD v ul. Lesní, ZR 2 za účelem krátkodobého zaparkování vozidla, popř. pronájmu této plochy formou dlouhodobého záboru veřejného prostranství.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem údržby pozemku a sekání trávy vedle RD Stržanov č.p. 96 a zahrady ve vlastnictví fyzických osob, a to do doby kolaudace / uvedení do provozu stezky ZR – Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M. B., trvale bytem Křižánky, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.
Vzhledem k tomu, že se na předmětné části pozemku nachází potrubí stávající stoky jednotné kanalizace DN 200 KA v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz., dle vyjádření SVK Žďársko podmínkou pronájmu části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár je zajištění přístupu VAS a SVK Žďársko na tento pozemek (zejména ke kanalizační šachtě č. 1212) – bude smluvně zajištěno v nájemní smlouvě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 3755/3 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 10 m2 (dle mapového zákresu) v k. ú. Město Žďár pod prodejním stánkem rychlého občerstvení, umístěného v lokalitě „městské tržnice" ul. Neumannova, ZR 4 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 22. 1. 2013 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. V. T. T., bytem Stržanov.
Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana M. B., IČO 65751876, se sídlem podnikání 591 01 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 4, Neumannova 2054/31 – za účelem provozování stánku pro výrobu a prodej vaflí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. R. T., trvale bytem Veselská, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 596 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění ukotvení plechového komínu na rodinném domě (postaveného na hranicích p.č. 597 a 596 v k. ú. Město Žďár – kouřový odvod průměr cca 300 mm) cca 1,5 m nad zemí z důvodu instalace kotle na pelety v RD č.p. 38 na parcele č. 597 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. S. N., trvale bytem Nové Veselí a L. N. trvale bytem ZR 3 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3124 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – spočívající v umístění přípojky plynu k RD č.p. 814 na parcele č. 3132 v k. ú. Město Žďár v rámci stavby „RD č.p. 814 V Lískách, Žďár n. Sáz. - NTL přípojka plynu" v lokalitě sídliště „Vysočany", ul. V Lískách 29, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. N. P., 592 31 Nové Město na Moravě – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 1581/14 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – spočívající v umístění napojení nového vodovodu na stávající vodovod v rámci stavby „Obytný soubor 7 RD Veselíčko, inženýrské sítě, komunikace" v lokalitě Veselíčko včetně přístupu a příjezdu k uvedenému VB za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8007/18 a 8008/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Sázavská: bytový dům", spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, uzemnění v lokalitě sídliště Klafar ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 809/1, 817, 905, 922, 937, 963/1, 963/2, 963/3, 986, 1080, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1135, 1137/2, 1209, 1210, 1226, 1229, 1231, 1232, 1233/1, 1238, 1239, 1240, 1242/1, 1249, 1251, 1252/1, 1254, 1255, 1262, 1264, 1265, 1278/4, 1292, 1293, 1301, 1305, 1311, 1326, 1327, 1328, 1333, 1334, 1339, 1351, 1352, 1354, 1377, 1380, 1381, 1384, 1386, 1401, 1406, 1407/1, 1407/2, 1410, 1411, 1425, 1429/6, 1430/1, 1430/5, 1430/6, 1431, 1437, 1443, 1455, 1458, 1459, 1460, 1952/3 a 7896, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S. 3, rekonstrukce NN, II. etapa", spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, 3 x pilíř. příp. skříň NN, v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, ul. Komenského, Revoluční, Okružní, Brodská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 80.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu č.p. 1805,1806 - SONAKO se sídlem Komenského 1805/11, Žďár nad Sázavou 3, IČO 06764436 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č. 4287-152/2017 ze dne 9.11.2017 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 1200, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy - zastřešení byt. domu v rámci stavebních úprav BD Komenského 1805/11 a 1805/13, ZR 3 na p. č. 1202 a 1203 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH s tím, že tato částka již byla na základě vystaveného daňového dokladu - faktury v r. 2017 uhrazena.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce 98.136,48 Kč (hmotný majetek s PC > 5.000 Kč) dle předloženého návrhu
  • postup, tzn. likvidaci, prodej věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár nad Sázavou od 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1557/2018/OSK

Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 10

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 24.4.2017 ve znění jejich dodatků, jehož předmětem je úprava cen v souladu se smlouvou (inflace za rok 2017) ve znění dle přílohy, a to s AVE Vysočina s. r. o., sídlo: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 045 889 41.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

5. Usn. 1560/2018/ŠKS

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1561/2018/OFKIA, taj.

Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených – Dodatek č. 1

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jim zřízených dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1558/2018/STAR

Stanovení oddávajícího

Rada města po projednání schvaluje pověření člena zastupitelstva města Žďár nad Sázavou Bc. L. B. oddávat při sňatečných obřadech dne 16.06.2018 a 15.09.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1559/2018/OS

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj Vysočina a zmocňuje místostarostu Ing. J. K. jejím podpisem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/Taj.

Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení za rok 2017 v souladu s platnými „Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací".

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1562/2018/STAR

Grafické ztvárnění fasády

Rada města po projednání souhlasí s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu č. p. 325/1, ulice 1. Máje Žďár nad Sázavou za dodržení podmínek uvedených v materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města