Zápis z 94. schůze rady města konané dne 27. 8. 2018

zveřejněno: 31. 8. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 94. schůze rady města:

 1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor PO Active-SVČ
 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách
 3. Vyúčtování investičního příspěvku pro PO ZUŠ Františka Drdly
 4. Vánoční výzdoba
 5. Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků pro PO Sportis na rok 2018
 6. Změna pracovněprávních předpisů PO Sportis
 7. Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc
 8. Odpis nedobytných pohledávek
 9. Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2018/2019
 10. Zásady pro sestavení rozpočtu na rok 2019
 11. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 12. Dodatek ke zřizovací listině Regionálního muzea
 13. Servisní smlouva SSZ Dolní x Wonkova
 14. Smlouva o výpůjčce nádob na bioodpad s občany
 15. Pronájmy míst pro žďárskou pouť
 16. Příprava staveb - smlouvy
 17. Strategie Centrum
 18. Aktualizace Strategie rozvoje města
 19. Byty a prostory sloužící podnikání
 20. Majetkoprávní jednání ZM
 21. Majetkoprávní jednání RM
 22. Doplnění pořadníku DPS
 23. Městská policie – smlouvy
 24. Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku
 25. Dohoda o vzájemné spolupráci
 26. Různé:
  PRO INFORMACI: Zpráva o stavu města 2015 - 2018

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1637/2018/Active

Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytového prostoru PO Active-SVČ od ledna 2019

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru PO Active-SVČ ze dne 12.1.2010 ve znění Dodatku č. 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1655/2018/2.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1647/2018/ZUŠ

Vyúčtování investičního příspěvku PO ZUŠ F. Drdly

Rada města po projednání schvaluje:

  • Vyúčtování investičního příspěvku na úhradu klavíru A. Förster
  • Ukládá PO vrácení částky ve výši 404.600,- Kč
  • Schvaluje přijetí darů v celkové výši 20.000,- Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1657/2018/ŠKS

Vánoční výzdoba

Rada města schvaluje návrh na oživení náměstí Republiky v období adventu a částečnou revitalizaci vánočního osvětlení v rámci finančního krytí uvnitř předkládaného materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na pokrytí výdajů spojených s revitalizací adventu a vánočního osvětlení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1648/2018/SPORTIS

Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků pro PO SPORTIS na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje navýšení mzdových prostředků pro PO SPORTIS na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1649/2018/SPORTIS

Změna pracovněprávních předpisů PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje změny v pracovněprávních předpisech PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1658/2018/Pol.

Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600.000,- Kč se splatností do 31.12.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1639/2018/PO MŠ

Odpis nedobytných pohledávek PO Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek PO MŠ dle předloženého návrhu (příloha č. 1).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1640/2018/PO MŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2018/2019 PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1636/2018/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2019
Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

  • Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na rok 2019
  • Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1646/2018/OF

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2018 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

12. Usn. 1660/2018/RgM

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1643/2018/KS

Servisní smlouva SSZ Dolní x Wonkova

Rada města po projednání schvaluje servisní smlouvu spočívající v provádění odborných prohlídek a revizí elektrické instalace zařízení: „Světlená signalizace křižovatky Dolní – Wonkova ve městě Žďár nad Sázavou, typ: SITRAFFIC C840ES, C840ES, výrobce Siemens, výr. číslo: LXA: C840ES-LG_0085“ (SSZ), a to mezi městem a ELTODO, a.s. Praha, IČO: 452 74 517 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1642/2018/OKS

Smlouva o výpůjčce nádoby na bioodpad s občany

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darování nádoby na biologicky rozložitelný odpad – bio popelnice v předloženém znění, která bude uzavírána mezi městem a občany a pověřuje referenta/tku odboru komunálních služeb – správa odpadového hospodářství uzavíráním těchto smluv s tím, že uvedenou smlouvu vyjímá z povinnosti zveřejňovat ji na webových stránkách města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1641/2018/KS

Pronájmy míst pro žďárskou pouť

Rada města po projednání:

  1. Schvaluje Podmínky pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí při žďárské pouti (dále jen Podmínky pouti) v předloženém znění.
  2. Pověřuje odbor komunálních služeb uzavíráním krátkodobých nájemních smluv s výběrem nájemného s tím spojeného od prodejců a provozovatelů/majitelů atrakcí v souladu s Podmínkami pouti.
  3. Vyjímá shora uvedené smlouvy z povinnosti zveřejňovat je na webových stránkách města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1645/2018/ORÚP

Příprava staveb – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv a dohod dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1656/2018/ORÚP/MA

Strategie Centrum

Rada města schvaluje a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města materiál STRATEGIE CENTRUM v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1638/2018/oPM

Aktualizace Strategie rozvoje města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Strategii rozvoje města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti  0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1652/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 21 umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 9 umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční , č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 20 umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 29 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mez městem Žďár nad Sázavou a p. J. K. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, uzavřenou mez městem Žďár nad Sázavou a p. Š. P. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. F. S. Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje snížení nájemného za užívání části prostor, umístěných v objektu č.p. 766, na ulici Na Úvoze č.or. 15, který je součástí pozemku p.č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 5, katastrální území Město Žďár. Nájemné za užívání těchto prostor bude sníženo za III. čtvrtletí 2018 na polovinu dohodnutého nájemného a za IV. čtvrtletí 2018 na dvě třetiny dohodnutého nájemného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1, předmětem kterého je pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, kancelář o výměře 444,17 m2. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 190 00, IČO 26418037, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města vyhlašuje záměr na udělení souhlasu města Žďáru nad Sázavou, jako pronajímatele  části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár. Souhlas bude udělen v souladu s ustanovením § 2307 občanského zákoníku v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží. K převodu podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží, došlo z fyzické osoby podnikající p. I. P. na společnost Čalounictví Pohanková, s.r.o. IČO 07352425, se sídlem Nádražní 1141/44, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města vyhlašuje záměr na změnu doby nájmu prostor sloužících podnikání, umístěných v objektu č.p. 75 náměstí Republiky č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 327, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár. Doba nájmu se prodlužuje na dobu 5 let, tj. do 30.9.2023. V případě, že ani jeden z účastníků do 3 měsíců před uplynutím doby trvání nájmu neoznámí druhému účastníkovi smlouvy, že nemá zájem na dalším trvání nájmu, prodlužuje se doba nájmu o dalších 5 let. V případě, že jeden z účastníků oznámí druhému účastníkovi smlouvy ve shora uvedeném termínu, že nemá zájem na dalším trvání nájmu, končí nájem uplynutím doby nájmu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

       

20. Usn. 1651/2018/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Jamborova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 4666 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 28294688 za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 759 m2 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Palachova, družstvo, se sídlem Haškova 1136/17 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 01, IČO 26286947 za kupní cenu v celkové výši 22.340.000 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016, a to část pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle zhotoveného GP pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018:

- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/13, zastavěná plocha
- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/14, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/15, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/16, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/17, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/18, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/19, orná půda

- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby novostavby objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 3
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové výši 2.113.264 Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit žádost manželů R. a E. L. ZR 7, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely R. a E. L. ZR 7, v souvislosti s žádostí manželů L. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějšími vlastníky zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

RM doporučuje ZM schválit Souhlasné prohlášení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B., ZR 1 a pí Z.B. Nové Město na Moravě (budoucí SJM), a to p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3, který bude postaven v souladu se Závaznými regulativy pro výstavbu ŘRD Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu ŘRD Klafar III, vyplývajících z ÚP města Žďáru nad Sázavou, schválených v ZM dne 22. 6. 2017 jako součást záměru č. Z-191/2017-OP
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.652 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 793.603 Kč včetně DPH

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, v souladu se schválenými Pravidly postupu při prodeji pozemků pro RD a Závaznými regulativy pro výstavbu RD (schváleno v RM dne 25. 6. 2018), a to:

- p. č. 774/94 – orná půda ve výměře 1 016 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů J. a M. Š. (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 2.033.016 Kč včetně DPH
- p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů Ing. J. a MUDr. J. K. (SJM),  ZR 5 – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/96 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. Z. W. Újezd – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. L. K. Svratouch  – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.882.941 Kč včetně DPH

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. J. K. Veselíčko, a to dle GP č. 233-89/2018 pro vyznačení budovy, vyznačení změny obvodu budovy, rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků: z pův. pozemku p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu ve výměře 69 m2, nově označeného jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 69 m2a zároveň i odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2,  nově sloučeného do p. č. st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 m2 a dále z pův. p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha odděleného dílu ve výměře 23 m2 nově označeného jako p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 104 m2) – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku u RD  Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 56.714 Kč, tj. 545,33 Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z části pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2 a označeného jako p. č. 570/466 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů MVDr. I. A D. H. (SJM), ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD  na p. č. 570/286 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH, bude-li prodej pozemku této dani podléhat

a dále odprodej navazující části z pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2, označeného jako p. č. 570/467 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD  na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova, ZR 2 do vlastnictví pí L. A., ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH, bude-li prodej pozemku této dani podléhat .

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí A. S. ZR 4, a to dle GP č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru:

Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 400 m2 pro výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město Žďár.

- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8. 9. 2017, v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2a části pozemku p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1, IČO 49437054, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz. 1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. Město Žďár za pozemky oddělené dle GP č. 4344-60/2018 ze dne 13. 6. 2018 z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 (vjezd do areálu) a dále jako p.č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 8 m2(odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“
- doplatek rozdílu ve výměře 11 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad Sázavou společnosti IWA s.r.o. činí 288,05 Kč/m2, tj. celkem 3.168,55 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Směnnou smlouvu v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to dle zhotoveného GP č. 4349-1/2018 ze dne 26. 7. 2018 pro změnu hranice pozemků v k.ú. Město Žďár z pův. p. č. 7271 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 1 m2, dále dílu „g“ ve výměře 20 m2, dále z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha zeleň odděleného dílu „c“ ve výměře 21 m2a dílu „e“ ve výměře 6 m2 a z pův. p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice odděleného dílu „g“ ve výměře 1 m2 když všechny tyto díly v celkové výměře 49 m2 z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava,  za část pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou, a to z pův. p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, nově dle GP odděleného dílu „b“ ve výměře 5 m2z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlavado vlastnictví města Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1
- rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 315 Kč/m2 + platná sazba DPH                    

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 825.401 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4370-95/2018 označenou jako pozemek p. č. 8037/37, orná půda ve výměře 598 m2 a pozemek p. č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem  3.114.288 Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.288.887 Kč včetně DPH bude společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen. Zastupitelstvo dále schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, a to části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4366-90/2018 pro rozdělení pozemku cesty z pův. p. č. 9926 – orná půda odděleného dílu ve výměře 503 m2 v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská cesta, jejíž část je v současné době rozorána v rámci užívání zemědělských pozemků) za část pozemku p. č. 9927 – orná půda ve výměře cca 700 m2(využívaného v současnosti jako cesta, která vede přímo z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3140, obec Žďár nad Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D. Opočnice (podíl id. ½) a pí J. S. Počítky  (podíl id. ½) – vše dle mapového podkladu v lokalitě „Vetla“
- doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků hrazený městem činí 27.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4515, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. Z. Š., ZR 2, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6591 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 3211 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby garáže pro osobní automobil navazující na řadu stávajících garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5 – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5333/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 40 m2 a p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření stávající přilehlé zahrady p. č. 5334/3 u RD č.p. 2294/43 v ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143 ve výměře 331 m2, jehož součásti je stavba RD č.p. 659, popř. pozemku p. č. 1144 – zahrada ve výměře 567 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1650/2018/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4340-42/2018 z pův. pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově odděleného pozemku p. č. 7311/3 – trvalý travní porost výměře 982 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru
- za kupní cenu ve výši min. 900 Kč/m2 (bez DPH) – DPH ve výši 21 % bude připočteno

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to dle zhotoveného geometrického náčrtu části p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 602 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, za část p. č. 8190 – orná půda ve výměře cca 325 m2ve vlastnictví p. F. P. ZR 5, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu) s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP a rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN p.č. 1854“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9518/5, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Jamská: kab. smyčka, Vybíral“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 91/1 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov: přípojka NN, bytový dům“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v celkové délce 80 m v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4256, 4257 a 4258 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou  - za účelem umístění optického kabelového rozvodu v lokalitě ul. Vodárenská, ZR 4 a ul. Kosinkova, ZR 7 v celkové délce 108 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou - Optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1661/2018/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.                             

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1654/2018/MP

Městská policie – schválení smluv

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a Ing. Miloslavem Cupalem jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou p. o., jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1659/2018/oPM

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1653/2018/MST

Dohoda o vzájemné spolupráci

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dohodu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina, IČO 708 907 49, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Různé

Zpráva o stavu města

Rada města bere na vědomí stav  zpracování Zprávy o stavu města 2015 – 2018, ukládá ji MěÚ dopracovat a předložit k projednání radě města 24.9.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města