Zápis z 96. schůze rady města konané dne 24. 9. 2018

zveřejněno: 27. 9. 2018

Počet přítomných členů:
8

 

Omluvena:
Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:
Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 96. schůze rady města:

 1. Návrh rozpočtu ZUŠ  na rok 2019
 2. Výjimky z počtu žáků ZUŠ
 3. Výroční zpráva ZUŠ
 4. Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2019
 5. Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok 2019
 6. Strategie Zelená páteř města
 7. Strategie Farská humna
 8. Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2019
 9. Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S. na rok 2019
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Směrnice kamerový systém bytový dům ul. Brodská
 12. Kontejnery na textil TextilEco a.s.
 13. Zadávací řízení Údržba zeleně ZR – sečení
 14. Byty a prostory sloužící podnikání
 15. Terénní program 2019
 16. Dotační programy v sociální oblasti
 17. Dohoda o spolupráci – Žďárský kapr
 18. Zpráva o stavu města 2015 – 2018
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 1688/2018/ZUŠ

Návrh rozpočtu Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO ZUŠ:

 • Limit reprefondu ve výši 10 000 Kč
 • Odpisový plán v položkovém členění
 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 120 000 Kč.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2019:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 307 000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300 000 Kč a zajištění soutěže O žďárského muzikanta 2019 ve výši 7.000 Kč.
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 320 000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1689/2018/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk v Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1690/2018/ZUŠ

Výroční zpráva ZUŠ Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu PO ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s hodnocením ředitelky dle Pravidel hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací ze dne 12.2.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1675/2018/Kultura

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO Kultura.

 • Odpisový plán dle přílohy
 • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců
 • Limit mzdových nákladů ve výši 6.672 tis. Kč.
 • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 865 tis. Kč
 • Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022.

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2019:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 4.164 tis. Kč:
  V tom:  Zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
              Zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč
 •  Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 6.000 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1676/2018/Pol.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

 1. Návrh rozpočtu PO
 2. Investice nad 100 tis. z vlastních zdrojů ve výši 1.009 tis. Kč
 3. Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
 4. Odpisový plán
 5. Limit počtu zaměstnanců 41,5
 6. Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 24.555 tis. Kč

 

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2018:

 1. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063 tis. Kč.
 2. Požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 2.210 tis. Kč.
 3. Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 2.285 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1680/2018/ORUP

Strategie Zelená páteř města

Rada města po projednání ukládá odboru rozvoje a ÚP a městské architektce, krajinářce, zajistit zpracování a projednání STRATEGIE ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA podle předloženého podkladu pro zadání. Do konce ledna 2019 bude radě města předložena analytická část a do konce září 2019 bude předložena projednaná strategie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1681/2018/ORUP

Strategie Farská humna

Rada města po projednání ukládá odboru rozvoje a ÚP a městské architektce, krajinářce zajistit zpracování a projednání STRATEGIE FARSKÁ HUMNA podle předloženého podkladu pro zadání. Do konce ledna 2019 bude radě města předložena analytická část s kompozičním řešením a do konce dubna 2019 bude předložena projednaná strategie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1684/2018/KMJS

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje na rok 2019 pro PO Knihovna M. J. Sychry:

 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán
 • Objem mzdových prostředků ve výši 6.198 tis. Kč
 • Limit počtu pracovníků 15
 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč
 • Střednědobý rozpočtový výhled

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2019:

 • Na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 8.155 tis. Kč.
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 500 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1686/2018/PO SSm

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S. na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2019 pro PO SSm:

 • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 305 tis. Kč
 • Objem mzdových prostředků ve výši 34 418 tis. Kč
 • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
 • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 2019:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 13 943 tis. Kč
 • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 120 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1687/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 2759 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár - části ve výměře cca 70 m2(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 1152 na p. č. 2756 v ul. Luční 54, ZR 5.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. P. V., ZR, a to p. č. 6546 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c)
1. Rada města po projednání ruší v RM dne 30. 7. 2018 schválený podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6401 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 127 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu, umístěného v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 a dodatku č. 13 ze dne 4.5.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K., ZR, podnikající pod obch. jménem L. K., ZR 1.
Podnájem, schválený na dobu neurčitou pro pana L. H., Bystřice nad Pernštejnem – za účelem provozování stánku pro výrobu a prodej pizzy, rozvoz, bez podávání alkoholických nápojů, se ruší ke dni 30. 9. 2018, a to z důvodu nerealizace předmětného záměru podnikání p. H.

2. Rada města po projednání schvaluje podnájem pronajatého pozemku ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6401 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 127 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu, umístěného v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25.4.2006 a dodatku  č. 13 ze dne 4. 5. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a pí L. K.,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem L. K., ZR 1.
Podnájem se schvaluje na dobu neurčitou pro pana T. H., Bystřice nad Pernštejnem – za účelem provozování stánku pro výrobu a prodej pizzy, rozvoz, bez podávání alkoholických nápojů. Předpokládaný termín zahájení provozu je od 1. 10. 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje bezúplatné užívání  - výpůjčku volných skladovacích a archivních prostor v objektu ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – budově Žďár nad Sázavou 3, č. p. 1786, adminis., která je součástí pozemku parcela č. 1134, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, a to konkrétně prostor v 1. nadzemním podlaží uvedené budovy, označených jako místnosti č. 158 až 161, včetně poměrné části společných prostor, se závazkem úhrady za služby poskytované půjčitelem. Výpůjčka bude sjednána na dobu určitou do 31.12.2021.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1677/2018/MP

Směrnice kamerový systém bytový dům ul. Brodská

Rada města po projednání schvaluje Směrnici upravující činnost kamerového systému v bytovém domě Brodská 1936/35 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

12. Usn. 1683/2018/OKS

Kontejnery na textil TextilEco a.s.

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi a textilu TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 28101766 ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1682/2018/OKS

Zadávací řízení Údržba zeleně ZR – sečení

Rada města pro projednání rozhoduje zrušit zadávací řízení „Údržba zeleně ZR – sečení“ v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to v obou jeho částech (tj. jak v části A, tak v části B zadávacího řízení ), s rozhodnutím dle znění v příloze.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1674/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č.10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248,  k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena do 30.9.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A. A. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu č. 19 a garážového stání č. 12, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 K.ú. Město Žďár, ke dni 30.09.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 19 a garážového stání č. 12, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13 na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 K.ú. Město Žďár. Smlouva bude uzavřena s paní D. Z. s účinností od 01.10.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěném v bytovém domě č.p. 2170 na ul. Haškova, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku č.p. 6119 v k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. B. E., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č.10, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, a to z důvodu uhrazení dlužného nájemného včetně příslušenství.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Dodatek č. 6, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Čalounictví Pohanková, s.r.o. IČO 07352425, se sídlem Nádražní 1141/44, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje Dodatek č. 5, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Primetals Technologies Czech Republic s.r.o., se sídlem 28.října 2663/150, Ostrava, 702 00, IČO 03290841, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1693/2018/OS

Terénní program 2019

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2019 Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1692/2018/OS

Dotační programy v sociální oblasti

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačních programů:

 • „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2019“
 • „Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2019“

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 1691/2018/OS

Udělení výjimky z podmínky věkové hranice pro přidělení bytu DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou z podmínky stanovené věkové hranice pro paní L. M., Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1679/2018/Star.

Dohoda o spolupráci – Žďárský kapr

Rada města po projednání schvaluje dohodu v předloženém znění s tím, že příloha této dohody, která se týká seznamu výrobků a služeb, jež budou předmětem ochrany, bude schválena na následujícím jednání rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1678/2018/Star.

Zpráva o stavu města 2015 – 2018

Rada města po projednání schvaluje znění Zprávy o stavu města 2015 – 2018 a doporučuje ji projednat v zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

 Ing. Radek Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města