Zápis z 98. schůze rady města konané dne 22. 10. 2018

zveřejněno: 25. 10. 2018

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený pořad 98. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření PO ZŠ  Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 2. Organizační změny
 3. Vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“
 4. Pověření výkonem opatrovníka
 5. Sociální pohřby v ZR
 6. Portimo, o. p. s. – žádost o dofinancování
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Směrnice upravující používání mobilních telefonů zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou.
 9. Majetkoprávní jednání
 10. Návrh řešení škodních událostí
 11. Monitoring finančních řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 12. Investiční příspěvek do Kina Vysočina
 13. Vánoční výzdoba
 14. Souhlas s realizací projektu Farská humna – žádost o dotaci z Nadace Proměny
 15. Změnové listy „Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou“
 16. Změnové listy „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“
 17. Smlouva na realizaci VO ul. Dr. Drože
 18. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 19. Hodnocení ředitelů školských PO
 20. Různé:
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace MAP II

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 1731/2018/4.ZŠ

Rozpočtové opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1736/2018/PO SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy (organizační struktura).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1720/2018/TSBM

Vyhlášení VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“

Rada města po projednání vyhlašuje VZ na akci „Energetické úspory bytových domů v ZR 3 – svobodárny č. 3 a č. 7“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1724/2018/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka p. O. N. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka panu J. K. pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Kristýnu Junkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1725/2018/OS

Sociální pohřby v ZR

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o agendě zajišťování pohřbení osob, u kterých se nenašel vypravovatel pohřbu.

Rada města po projednání schvaluje příkazní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a PIETAS – VYSIBLA s. r. o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1726/2018/OS

Portimo, o. p. s. – žádost o dofinancování

Rada města po projednání zamítá žádost Portimo, o. p. s. o dofinancování služby Osobní asistence, neboť Portimo, o. p. s. obdrželo v letošním roce dotaci v rámci dotačního programu „Dotace po poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ a poskytnutí další dotace na stejnou službu neumožňují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1735/2018/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a)  Odloženo k projednání do příští rady města.
b) Rada města schvaluje doplnění Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a Smlouvy o nájmu bytu o ustanovení dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu  č. 14 a garážového stání č. 3, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár,  ke dni 31.10.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 14 a garážového stání č. 3, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je postaven na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Ing. D. G. a Ing. E.G. s účinností od 1.11.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. F. , Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, umístěném v bytovém domě č.p. 1825 na ul. Brodské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1244 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. H. D.  Žďár nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěném v bytovém domě č.p. 1932 na ul. Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1275 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. J., Žďár nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěném v bytovém domě č.p. 1829 na ul. Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1248 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z. S.,  Žďár nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1. Rada města Žďáru nad Sázavou, za vlastníka budovy č. p. 165, na ulici Dolní č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku parcela č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, souhlasí s provedením stavebních prací v prostoru sloužícím podnikání, umístěném ve II. nadzemním podlaží shora uvedené budovy, o celkové výměře 444,17 m2, které v souladu se smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání užívá společnost Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 190 00, IČO 26418037. Stavební práce budou spočívat ve vybudování vestavby částečně prosklené zasedací místnosti a jedné kanceláře. Stavební práce budou provedeny v hodnotě cca 260 000 Kč na náklady společnosti.

2. Rada města Žďáru nad Sázavou souhlasí s odpisem technického zhodnocení, spočívajícího v provedení stavebních úprav - vestavby částečně prosklené zasedací místnosti a jedné kanceláře v prostoru sloužícím podnikání, umístěném ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 165, na ulici Dolní č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je součástí pozemku parcela č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Odpis shora uvedeného zhodnocení bude provádět společnost Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 190 00, IČO 26418037.

3.  Tento souhlas je vydáván pod podmínkou, že společnost Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 36/1073, PSČ 190 00, IČO 26418037, v případě ukončení nájmu shora uvedených prostor sloužících podnikání, převede provedené stavební úpravy bezúplatně do vlastnictví města, pokud nebude dohodnuto jinak.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

  

8. Usn. 1737/2018/Star.

Směrnice upravující používání mobilních telefonů zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Směrnici upravující používání mobilních služebních telefonů zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1734/2018/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 17 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaného pozemku za zahradou p. č. 4955 u RD č.p. 2423 v ul. Kavánova 22, ZR 7 – za předpokladu splnění stanovených podmínek:

- převzetí VB na uložené sítě
- vysázená zeleň nesmí omezovat průchodnost, resp. průjezdnost a poškozovat nový chodník

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.  

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6573 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 8. 10. 2018 ve věci pronájmu pozemku ve vlastnictví p. F. S. Vatín, a to p. č. 9734 – ostatní pl., jiná plocha v k.ú. Město Žďár - části ve výměře 170 m2(dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1017, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití pro správu městských lesů a rybníků u železniční trati a Černého rybníka v lokalitě „Vetla“, sloužící jako příjezdová cesta do lesů - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.
Částečná revokace spočívá v tom, že původně přijaté usnesení o výši nájemného za užívání pozemku hrazené městem ve výši 1.000 Kč/rok, t.j. 5,88 Kč/m2/rok se mění nově na částku 2.000 Kč/rok, t.j. 11,76 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. Ing. R. K., ZR 5, a to pozemku p. č. 27/1 – zahrada ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem údržby a sečení travního porostu a občasného využití vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na pozemky p. č. 27/2 a 178/20 a tvoří tak jednu celistvou plochu s těmito pozemky.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zemědělském pachtu ze dne 2. 1. 2014 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným - na části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Vysocká, Vnitřní, Žitná, ZR 5 - za účelem pokládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a přípojky NN - stavba „11010-074453, RVDSL1723_M_J_ZDAR156-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčeném pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel a 2 ks ochranných trubek HDPE s optickými vlákny včetně optických kabelů v celkové délce 109 m a v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, rozvaděč a přípojka el. energie NN včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání ruší schválené usnesení RM ze dne 27.8.2018 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1952/3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Okružní: přípojka NN p.č. 1854“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě řadových garáží „u SATTU“, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Zřízení VB – služebnosti se ruší na žádost žadatele, a to z důvodu, že plánovaná shora uvedená stavba je zrušena a nebude realizována. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 308 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového vedení NN v rámci stavby „Žďár n. S., Sychrova 45: přeložka NN, Leskour“ v lokalitě ul. Sychrova, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribučnímu zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1723/2018/oFKIA, taj.

Návrh řešení škodních událostí

a) Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události na vozidle Suzuki Jimny 3J6 0000 s tím, že bude uhrazena spoluúčast ve výši 1.000 Kč osobou odpovědnou za vozidlo.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události – krádeže notebooku Dell Vostro 3560, IČ M000705 s tím, že bude uhrazena spoluúčast ve výši 3.000 Kč osobou odpovědnou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události na vozidle Škoda Rapid 5J4 1275 s tím, že bude uhrazena spoluúčast ve výši 2.500 Kč osobou odpovědnou za vozidlo.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn. 1722/2018oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1719/2018/PO Kultura

Investiční příspěvek do Kina Vysočina

Rada města po projednání bere na vědomí žádost PO Kultura o příspěvek a ukládá ředitelce PO pokračovat v přípravě projektu nového zvukového systému a promítacího plátna v Kině Vysočina.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1727/2018/ŠKS

Vánoční výzdoba

Rada města po projednání schvaluje návrh doplnění vánoční výzdoby na ulici Horní, Smetanova a nových efektů na vánoční strom na náměstí Republiky dle varianty č. 2 v předloženém materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1730/2018/MAk, ORÚP

Souhlas s realizací projektu Farská humna – žádost o dotaci z Nadace Proměny

Rada města po projednání souhlasí s realizací projektového záměru  z. s. Žijeme Žďárem „Živá farčata“ spočívající v realizaci mola, pláže a laviček v lokalitě parku Farská humna na pozemku města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 1728/2018/ORÚP

Změnové listy „Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou    

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Rekonstrukce bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání, Žďár nad Sázavou“ ve výši 1 006 178,51,-Kč bez DPH a to je 1 217 476,-Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Rekonstrukce vodárny, vyjma změny termínu konečného dokončení realizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1729/2018/ORÚP

Změnové listy „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje Změnové listy „Revitalizace sportovní zóny, Žďár nad Sázavou“ ve výši 648 536,-Kč bez DPH to je 784 729,-Kč včetně DPH, hrazené z položky rozpočtu Soc. zázemí FS.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1733/2018/OKS

Smlouva na realizaci VO ul. Dr. Drože

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o dílo na realizaci stavby Žďár n. S. rekonstrukce VO ul. Dr. Drože, U Klafárku se spol. E.mont, s. r. o., Nové Město na Moravě, IČ: 43378129, a to za uvedených podmínek:

  • Podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Rudolf Morawitz Křižanov, číslo zakázky 012017 z 1/2017;
  • Celkem bude dodáno 21 ks osvětlovacích stožárů se svítidly LED THORN Civi TEQ, včetně rozvodů kabelem AYKY 4x16 mm2 a zemních prací;
  • Cena ve výši 907.113 Kč vč. 21% DHP stanovena dle nabídky zhotovitele, viz příloha;
  • Termín dokončení: 15.11.2018;
  • Fakturace po dokončení stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1732/2018/OKS

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Ústní zpráva/p. místostarosta

Hodnocení ředitelů školských PO

Rada města po projednání a vyhodnocení schvaluje odměny ředitelů školských příspěvkových organizací města dle provedeného hodnocení v souladu s platnými „Pravidly hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací“, a to na základě předložené výroční zprávy za školní rok 2017-2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání upravuje Pravidla hodnocení ředitelů a ředitelek školských příspěvkových organizací v bodě č. 8, kde upřesňuje výpočet hodnocení.

Původně:

8. Každý hodnotitel musí provést bodové hodnocení u všech kritérií v hodnocených oblastech.

Tajemník MěÚ uvedený koeficient za hodnocenou oblast v obou přílohách vynásobí součtem počtu dílčích bodů v jednotlivých oblastech. Dosažený výsledek udává dílčí procentní výši (zaokrouhlenou na celá čísla) navrhované odměny a z dílčích procentních výší se součtem vypočítá celkové procentní hodnocení, kterým se vynásobí jeden měsíční plat. Odpovídající částku v Kč zaokrouhlenou na celé stokoruny předá tajemník MěÚ ve formě zápisu vedoucí ŠKS k přípravě podkladů pro vyplacení schválené odměny.

Nově:

8. Každý hodnotitel musí provést bodové hodnocení u všech kritérií v hodnocených oblastech.

Tajemník MěÚ uvedený koeficient za hodnocenou oblast v obou přílohách vynásobí průměrem dílčích bodů v jednotlivých oblastech od všech hodnotitelů. Dosažený výsledek udává dílčí procentní výši (zaokrouhlenou na celá čísla) navrhované odměny a z dílčích procentních výší se součtem vypočítá celkové procentní hodnocení, kterým se vynásobí jeden měsíční plat. Odpovídající částku v Kč zaokrouhlenou na celé stokoruny předá tajemník MěÚ ve formě zápisu vedoucí ŠKS k přípravě podkladů pro vyplacení schválené odměny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Usn. 1738/2018/MST

Rozhodnutí o poskytnutí dotace MAP II.

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/7_047/0009150, a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města