Zápis z mimořádné schůze rady města konané dne 18. 7. 2017

zveřejněno: 20. 7. 2017

Počet přítomných členů:

5

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad mimořádné schůze rady města:

  1. Smlouva zakládající právo provést stavbu
  2. Smlouva o poskytnutí dotace na akci autobusová zastávka Radonín
  3. Dotace Kraje Vysočina – Bezpečná síť 2017
  4. Darovací smlouva ZDAR, a.s.
  5. Úprava smlouvy – KINOMIL, 2.kolo
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1143/2017/KS

Smlouva zakládající právo provést stavbu „Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou, Libická"

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem a VHS Bohemia a.s., IČ 47910305, se sídlem Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, a to ve znění dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1144/2017/ORUP

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Autobusová zastávka Radonín“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1146/2017/OI

Dotace Kraje Vysočina – Bezpečná síť 2017

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akci Bezpečná síť 2017.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1148/2017/ŠKS

Darovací smlouva ZDAR, a.s.

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy  mezi městem Žďár nad Sázavou a ZDAR, a.s. v předloženém znění.

Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1145/2017/STAR

Úprava smlouvy – KINOMIL 2.kolo

Rada města po projednání schvaluje znění darovací smlouvy, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a občany, kteří se rozhodnou poskytnout finanční dar na projekt rekonstrukce kina Vysočina v předloženém  znění.

Rada města po projednání pověřuje Mgr. Hanu Vykoukalovou uzavíráním darovací smlouvy ve schváleném znění.

Hlasování Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

  Ing. Josef Klement, v. r.
  místostarosta města