Zápis ze 42. schůze rady města konané dne 16. 5. 2016

zveřejněno: 20. 5. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Rostislav Dvořák

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 42. schůze rady města:

 1. Žádost společnosti České dráhy, a.s.
 2. Souhlas s umístěním sídla spolku Klubu přátel školy ZŠ Palachova z. s.
 3. Závěrečná zpráva sdružení České dědictví UNESCO
 4. Zpráva –Ing.  Humpolíková
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Rozpočtové opatření na pořízení majetku
 8. Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Archeologický průzkum, dodatek č. 1 (pod ČSOB)
 11. Vyhlášení VŘ na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, ZR (tech. infrastruktura ul. Hrnčířská)
 12. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru nám. Republiky“
 13. Směrnice zadávání veřejných zakázek pro obce ORP
 14. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 652/2016/ŠKS

Žádost společnosti České dráhy a. s.

Rada města po projednání schvaluje výdaje za reklamu ve výši 10.000,-Kč společnosti České dráhy a. s. na oslavy Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně dne 2. 7. 2016. Faktura bude uhrazena ze sponzoringu rady města. 

Rada města schvaluje užití znaku města Žďár nad Sázavou společnosti České dráhy a. s. na reklamní materiály oslav Pernštejnského hrabství v Nedvědici a na hradě Pernštejně, které se budou konat dne 2. 7. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 650/2016/ŠKS

Souhlas s umístěním sídla spolku Klub přátel školy ZŠ Palachova z. s.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Klub přátel školy ZŠ Palachova z.s., IČ 488 97 264, v objektu občanské vybavenosti č. p. 2189 na ulici Palachova č. or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p. č. 6064, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 649/2016/ŠKS

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 648/2016/ŠKS

Zpráva – Ing. Humpolíková

Rada města byla seznámena s podnětem Ing. Hany Humpolíkové, dále s vyjádřením ředitele Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k aktuálnímu stavu projednávané záležitosti a vyčká na ukončení soudního sporu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 642/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32, umístěného v bytovém domě č.p. 2047 na ulici Neumannova č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. Š. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. D.A., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1 a garážového stání č. 5, umístěných v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 a nájmu garážového stání č. 5, umístěných v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R.S. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje postup při předepisování, účtování a vymáhání poplatků a úroků z prodlení, účtovaných v případě pozdních plateb nájmů za užívání bytů dle předloženého návrhu s tím, že předepisovat a vymáhat se bude poplatek či úrok z prodlení ve výši nad 100 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 641/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p. č. 1968, ostatní plocha, zeleň ve výměře 717 m2 v k. ú. Město Žďár (v předloženém podkladu označené jako p. č. 1968/2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 1969, ostatní plocha, zeleň ve výměře 329 m2v k. ú. Město Žďár, v budoucím vlastnictví společnosti Organizační kancelář, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1, v souladu s přiloženým mapovým podkladem s tím, že rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen ve výši ceny obvyklé, tj. ve výši 1.100,-- Kč/m2 + platná sazba DPH. Záměr bude vyhlášen na dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2 

 

b) Bez usnesení rady města.

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi společností HV Střešní systémy s.r.o. se sídlem Brněnská 2243, ZR 1 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 5542 v k.ú. Město Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění a provozování přípojky splaškové kanalizace k objektu na pozemku p. č. 6796 v ul. Brněnská 31, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení přípojky splaškové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, na základě žádosti společnosti OK MARKET plus s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou nám. Republiky 1487/3, ZR 1 – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 6386/4 v k. ú. Město Žďár, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby přeložky vodovodního řadu v rámci akce „Rozšíření restaurace a změna užívání na restauraci Žďár nad Sázavou, ul. Strojírenská 396“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 644/2016/OF

Rozpočtové opatření na pořízení majetku

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení navýšení rozpočtové položky 5X.5 Příspěvek pro HZS o 40 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření.

Rada města schvaluje použití položky 5X.5 Příspěvek pro HZS na pořízení nakladače NAR 120 v hodnotě 139,4 tis. Kč vč. DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 651/2016/OS

Žádost o dotaci na Family Point a Senior Point

Rada města bere na vědomí informaci o činnosti Family Pointu a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu na Kraj Vysočina a zmocňuje místostarostu města Ing. Josefa Klementa jejím podpisem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 645/2016/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 653/2016/ORÚP

Archeologický průzkum – dodatek č. 1 (pod ČSOB)

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 mezi městem a archeologickou společností Pueblo, Praha – Chodov o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu v navazujícím prostoru náměstí Republiky (pod ČSOB) v rámci přípravy stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 647/2016/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a textové části ZD, OP, Smlouvy o společném postupu zadavatelů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 646/2016/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů navazujícího prostoru náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 643/2016/taj.

Směrnice k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí vyhodnocení VZ provedených od účinnosti Směrnice do 16. 5. 2016 a schvaluje Směrnici k zajištění procesů zadávání veřejných zakázek obcí správního obvodu ORP na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města