Zápis ze 43. schůze rady města konané dne 30. 5. 2016

zveřejněno: 3. 6. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 43. schůze rady města:

 1. Námět komise rozvoje-elektromobilita
 2. Architektonická soutěž ul. Nádražní
 3. Oprava účtování za r. 2015 –účetní převod částky 100 tis.Kč z rezervního fondu do investičního fondu
 4. Aktualizace odpisového plánu pro rok 2016
 5. Smlouva o zajištění služby
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Byty a prostory sloužící podnikání
 8. Pacht zemědělských pozemků
 9. Vyhodnocení dotačního programu rady města
 10. Logotyp  Žďár nad Sázavou - refresh městského loga
 11. Stanovení ceny propagačního materiálu
 12. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ
 13. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“
 14. Přijetí finančních darů
 15. Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky města
 16. Různé

K bodu Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství – nebylo přijato usnesení.

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 669/2016/ORÚP

Námět komise rozvoje města a ŽP – elektromobilita

Rada města po projednání bere na vědomí námět komise rozvoje a životního prostředí v oblasti elektromobility a zadává OKS, TSBM a komunitní koordinátorce zahájit ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou přípravu konceptu rozvoje elektromobility ve městě s cílem nabídnout do budoucna takový systém k provozování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 664/3026/ORÚP/MA

Architektonická soutěž ul. Nádražní

Rada města po projednání schvaluje:

  • přípravu architektonické soutěže ulice Nádražní jako soutěže otevřené, jednokolové, ideové, administrativně zajišťované Ing. arch. Zbyňkem Ryškou ve spolupráci s externím konzultantem a odborem rozvoje a ÚP.
  • Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 450 tis. Kč na posílení položky Územní plán, studie z rezervy rozpočtu města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 654/2016/ZUŠ

Oprava účtování roku 2015 – účetní převod částky 100.000,- z rezervního fondu do investičního fondu

Rada města po projednání schvaluje opravu účtování roku 2015 a účetní převod částky 100.000,-Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou do investičního fondu Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 655/2016/ZUŠ

Aktualizovaný odpisový plán pro rok 2016

Rada města po projednání schvaluje aktualizovaný odpisový plán pro rok 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 668/2016/MP

Smlouva o zajištění služby

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění služby, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a společností Úsvit o. p. s. jako dodavatelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 656/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na upřesnění výměry pozemků,  prodávaných v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 26.6.2015 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2016 a dle vyhotoveného GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016 takto: od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále od pův. pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, oba tyto oddělené díly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7 794 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 6386/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k užívanému  pozemku pod objektem prefabrikované buňky v blízkosti řadových garáží v lokalitě „Druhák“ v ul. Smíchov, ZR 1, sloužící jako sklad elektromateriálu provozovny Elektromontáže Krejčí, umístěné v protější budově na ul. Strojírenská 396/4, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. I.Č. ZR 6, a to p. č. 6290 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M.Š. ZR 5 a p. D.H. Nové Město na Moravě, a to p. č. 2925/5 – zastavěná plocha ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání pozemku pod garáží ve spoluvlastnictví žadatelů u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926 v ul. Na Prutech 46, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár – změna nájemce v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. M.Š. ZR 5 a p. D.H., Nové Město na Moravě, a to p. č. 2925/1 – zahrada, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  části ve výměře 140 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár  – za účelem užívání zatravněného pozemku, jeho sečení a údržby (na vlastní náklady) u bytového domu čp. 1001 na p. č. 2926, ZR 5 – v souvislosti s koupí a užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 2469/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy – rekonstrukce kabelového vedení NN v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Na Prutech: rekonstrukce kab. NN“ – nová zemní kabelová přípojka NN, rozpojovací skříň v lokalitě sídliště „Vysočany“, ZR 5, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 352, 353 a 3964 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, Smetanova, ZR 1 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Horní, Smetanova, kabelový rozvod“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 6063/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - za účelem vybudování kabelového rozvodu TV v rámci stavby: „Přípojka kabelového rozvodu pro bytový dům č.p. 2172-2175 Žďár nad Sázavou - ul. Haškova“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Pěší trasy podél barokního mostu, přechod pro chodce, autobusová zastávka ul. Santiniho - Žďár nad Sázavou 2“ v ul. Santiniho, ZR 2 v  k.ú. Zámek Žďár –uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby nového veřejného osvětlení - zemního kabelového vedení NN a stožárů veřejného osvětlení a umístění dopravní značky autobusová zastávka v k. ú. Zámek Žďár, v ul. Santiniho, ZR 2, z důvodu již existující kanalizace a vodovodu v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 6135, 6165 a 6167/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár - městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání pro účely předmětné stavby, souhlas s umístěním a provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dvořákova“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje postup při řešení přípravy další lokality pro výstavbu rodinných domů a bytových domů ve Žďáře nad Sázavou dle doporučeného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 657/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu Smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhovuje žádosti p. M. M. a doporučuje zastupitelstvu  města schválit prominutí zbývající části dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení ve výši 309.187 Kč a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje následující podmínky pro pronájem prostor, sloužících pro účely uskladnění vyklizených věcí z bytů a prostor sloužících podnikání: prostory budou vyklizovanému poskytnuty na dobu nejvýše 6 měsíců (pokud nebude dohodnuto jinak) za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc. V případě, že si vyklizovaný své věci v šestiměsíční lhůtě nevyzvedne a prostor nevyklidí, budou uskladněné věci po této lhůtě vyvezeny městem na sběrný dvůr na náklady vyklizovaného a případná dlužná částka za pronájem prostor i náklady na odvoz uskladněných věcí budou vymáhány.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku Hippos Žďár nad Sázavou, IČ 70289743,  v objektu občanské vybavení č.p. 75, č.or. 2 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 327, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro   Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 658/2016/OP

Pacht zemědělských pozemků

Rada města po projednání schvaluje vyhodnocení záměrů na pacht zemědělských pozemků na dobu určitou a pacht zemědělských pozemků na dobu neurčitou a ukládá majetkoprávnímu odboru na příští jednání rady města připravit ke schválení Smlouvy o zemědělském pachtu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 666/2016/Star

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace od rady města“

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům a ve výši uvedené v tabulce č. 1 – návrh na rozdělení z dotačního programu Dotace od rady města.

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 2 – návrh na neschválení dotace – administrativní nesoulad z dotačního programu od rady města¨

Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“ žadatelům uvedeným v tabulce č. 3 – vzhledem k finančnímu převisu návrh na nepřidělení dotace.

Rada města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli uvedenými v tabulce č. 1 o poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace od rady města“, v předloženém znění a pověřuje starostu města uzavřením těchto smluv.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 670/2016/oPK

Logotyp Žďár nad Sázavou – refresh městského loga

Rada města po projednání schvaluje úpravu městského loga a stanovuje termín, kdy nově upravené logo nahradí logo stávající a ukládá mediální koordinátorce připravit úpravu logomanuálu s termínem do 1. 9. 2016.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

11. Usn. 671/2016/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu žďárská síťová taška dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 662/2016/ŠKS

Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 661/2016/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starosty města Mgr. Zdeňka Navrátila, pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro 4. ročníky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2 a Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 660/2016/ŠKS

Přijetí finančních darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy AUTOCENTRUM – ROZKOŠ spol. s r. o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava ve výši 10.000,-Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností AUTOCENTRUM  - ROZKOŠ spol. s r. o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy AUTO … spol. s r. o. Nádražní 218/67, 591 01 Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se bude konat dne 11. 6. 2016.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností AUTO… spol. s r. o. Nádražní 2118/67, 591 01 Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 667/2016/MST

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města a organizační složky města

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky města na základě provedeného vyhodnocení hospodaření a činností za rok 2015.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města