Zápis ze 44. schůze rady města konané dne 13. 6. 2016

zveřejněno: 15. 6. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 44. schůze rady města:

 1. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Active-SVČ a PRO Strachujov
 2. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 3. Darovací smlouva
 4. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání ZM
 7. Majetkoprávní jednání RM
 8. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko
 9. Změna člena Osadního výboru Veselíčko
 10. Memorandum o spolupráci – Národní geopark Železné hory
 11. Dodatek č. 1 – ZUŠ – energetické úpravy
 12. Rozpočtové opatření – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Smetanova a dešťová kanalizace Dvořákova
 13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
 14. Rozpočtové opatření č. 4/2016
 15. Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města
 16. Smlouva o poskytnutí dotace (ID ZZO 1555.0049)
 17. Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 1401170003
 18. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou.
 19. Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou
 20. Dodatky veřejnoprávních smluv
 21. Různé:
  Pověření přípravou odpovědi na dopis obyvatel ul. Smetanova
  Poděkování za umístnění v rámci programu MV ČR Přívětivý úřad 2016

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 673/2016/Active

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Active-SVČ a PRO Strachujov

Rada města po projednání schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci mezi Active-SVČ a PRO Strachujov z. s.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

2. Usn. 685/2016/OP

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění a upravené přílohy MAPA – detail č. 2.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 2

 

3. Usn. 684/2016/MP

Darovací smlouva

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 688/2016/OP

Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 683/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, a garážového stání č. 5, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, a garážového stání č. 5, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 40, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Uznání dluhu a Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Z.J.  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 165 na ul. Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území město Žďár, a to kanceláře č. 516 ve výměře 20,89 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a P.D  s výší nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc. č. 3756 zastavená plocha a nádvoří, na náměstí Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v katastrální území Město Žďár (DM Centrum), v celkové výměře 89,41 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  A. K.  s účinností od 1.7.2016 a výši nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch. Záměr bude vyhlášen po dobu 15ti dnů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nachází v objektu č. p. 165 na ul. Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území město Žďár, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 682/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4090-16/2016 ze dne 16. 5. 2016 pro rozdělení pozemku od části pův. p. č. 326/1 – ostatní plocha, ost. komunikace zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, odděleného dílu ve výměře 7 m2 nově označeného jako p. č. 326/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1, do vlastnictví p. Ing. M. Ž. Brno - za účelem vybudování kioskové trafostanice pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ
- za kupní cenu dle znaleckého posudku, a to za cenu obvyklou ve výši 2.200,-- Kč/m2, tj. 15.400,-- Kč + DPH ve výši 3.234,-- Kč, tj. za kupní cenu v celkové výši 18.634,-- Kč, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 4, proti 5, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 2, předmětem kterého je upřesnění výměry pozemků, prodávaných v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 26. 6. 2015 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2016 a dle vyhotoveného GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016 takto: od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále od pův. pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, oba tyto oddělené díly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997,  který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
- Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
- Dodatek č. 3, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 4.11.1996, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 10.6.1997 a dodatku č. 2 k ní ze dne 16.6.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 86 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 174 m2 a p. č. 87 – zahrada ve výměře 255 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem výstavby malého rodinného domu - na základě žádosti p. I. B., ZR 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J.E. Mirošov 1 (podíl id. 5/12), Ing. O.H. Praha 5 (podíl id. 1/24), RNDr. T.S. Bílovice nad Svitavou (podíl id. 1/2) a p. P.U. Most (podíl id. 1/24), a to p. č. 5295 – zahrada ve výměře 72 m2 v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3322, obec Žďár nad Sázavou
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2, tj. celkem 36.000,-- Kč      

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu části pozemku p. č. 1968, ostatní plocha, zeleň ve výměře 717 m2 v k. ú. Město Žďár (v předloženém podkladu označené jako p. č. 1968/2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p.č. 1969, ostatní plocha, zeleň ve výměře 329 m2v k. ú. Město Žďár, v budoucím vlastnictví společnosti Organizační kancelář, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1, v souladu s přiloženým mapovým podkladem s tím, že rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen ve výši ceny obvyklé, tj. ve výši 1.100,-- Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

7. Usn. 681/2016/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění původního vyhlášeného záměru č. Z-112/2016-OP (schváleného v RM dne 2. 5. 2016) na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/13 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 40 m2 a části p. č. 570/389 - orná půda ve výměře cca 40 m2v celkové výměře cca 80 m2v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní č.p. 276/47, ZR 2 – dle návrhu GP č. 833-62/2016 ze dne 1. 6. 2016 pro rozdělení pozemku takto:
z pův. pozemku p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 810 m2 nově oddělen díl „a“ ve výměře 35 m2a z pův. pozemku p. č. 570/389 nově oddělen díl „b“ ve výměře 39 m2 - oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 570/462 – zahrada ve výměře 74 m2a zároveň z pův p. č. 570/13 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 570/463 – zahrada ve výměře 2 m2 a tyto nově vzniklé pozemky zahrady v celkové výměře 76 m2 jsou předmětem převodu – vše v k. ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části ve výměře 43 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 99 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1014 na p. č. 2423 v ul. Růžová 4, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 50 m2 a části p. č. 1147/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to (dle mapového podkladu) části ve výměře cca 60 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře cca 10 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 237 na p. č. 1148/2 v ul. Nová 10, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 690/2016/Star.

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit   založení Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko, vstup města Žďár nad Sázavou do tohoto dobrovolného svazku obcí, znění smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a znění stanov tohoto svazku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0.

 

9. Usn. 680/2016/Star.

Změna člena Osadního výboru Veselíčko

Rada města:

  • Bere na vědomí odstoupení člena Osadního výboru Veselíčko p. Jiřího Šímy
  • Doporučuje zastupitelstvu města zvolit za novou členku Osadního výboru Veselíčko p. Janu Blažíčkovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 679/2016/Star.

Memorandum o spolupráci – Národní geopark Železné hory

Rada města po projednání schvaluje  uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., zřizovatelem Národního geoparku Železné hory.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 676/2016/ORÚP

Dodatek č. 1 – ZUŠ – energetické úpravy

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14168263 mezi městem Žďár nad Sázavou a SFŽP o poskytnutí podpory na akci „Základní umělecká škola, Žďár nad Sázavou – energetické úpravy“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 675/2016/ORÚP

Rozpočtové opatření – příspěvek na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Smetanova a dešťová kanalizace Dvořákova

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši:

  • 416 tis. Kč na položku příspěvek RVK Smetanova z rezervy rozpočtu

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši:

  • 813 tis. Kč na položku Dešťová kanalizace Dvořákova z rezervy rozpočtu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města pověřuje odbor rozvoje a územního plánování, aby vyžádal od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko  doložení podkladů pro požadované vícepráce na akci ul. Smetanova včetně účasti zástupce na jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 665/2016/OF

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

  • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
  • Úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 663/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2016 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 687/2016/OF

Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města

Rada města po projednání schvaluje Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města včetně příloh s účinností od 1. 7. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 672/2016/Kř.

Smlouva o poskytnutí dotace (ID ZZO 1555.0049)

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (ID ZZO 1555.0049), která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 686/2016/KS

Dohoda o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 1401170003

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o postoupení Smlouvy o zaručených úsporách energie č. EPC 1401170003.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 674/2016/KS

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 687/2016/ŠKS

Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou s účinnosti od 1. 8. 2016.

Rada města po projednání pověřuje Komisi pro sport a volný čas průběžnou aktualizací Seznamu sportovních oddílů, které splňují Podmínky užívání sportovišť ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 677/2016/OS

Dodatky veřejnoprávních smluv

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a osobami:

Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
Ječmínek, o. p. s.
Portimo, o. p. s.
Kolpingovo dílo České republiky z. s.

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

Ústní zpráva/RM

Pověření přípravou odpovědi na dopis obyvatel ul. Smetanova

Rada města pověřuje odbor rozvoje a územního plánování přípravou materiálu do zastupitelstva města zahrnující odpověď na dopis obyvatel ul. Smetanova související s úpravou změny dlažby, šachty pro dopravní signalizaci a ukazatel rychlosti vozidel.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Poděkování  za umístění v rámci programu Ministerstva vnitra ČR  Přívětivý       úřad 2016.

Rada města vyjadřuje poděkování zaměstnancům úřadu a zastupitelům, kteří se podíleli na naplnění hodnotících kritérií, které vedly k vynikajícímu umístění   v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Přívětivý úřad 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města