Zápis ze 45. schůze rady města konané dne 27. 6. 2016

zveřejněno: 1. 7. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 45. schůze rady města:

 1. Babybox
 2. Souhlas s přijetím darů
 3. Výsledek veřejné zakázky
 4. Organizační změny
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Schválení smluv o zeměděl. pachtu
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS
 9. Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou“
 10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „OS Klafar II, část C 1“ (ul. Hrnčířská)
 11. Smlouvy o poskytnutí a využití psa
 12. Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 1/2016
 13. Žádost o užití znaku města
 14. Souhlas s umístěním sídel spolků Sdružení rodičů a přátel školy v základních školách ve Žďáře nad Sázavou
 15. Problematika PO ZŠ Komenského 6 a PO MŠ Žďár nad Sázavou
 16. Veřejnoprávní smlouvy – dotace uvolněných zastupitelů
 17. Různé
  Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 697/2016/OS

Babybox

Rada města se seznámila s materiály k babyboxům, se stanoviskem Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní a se stanoviskem ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.

Rada města po projednání neschvaluje zřízení babyboxu v domě s pečovatelskou službou Libušínská 15, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

          

2. Usn. 703/2016/p.o.SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0             

 

3. Usn. 704/2016/p.o. SSm

Výsledek veřejné zakázky

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy  pro p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou a schvaluje přehled úhrad pro Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelskou službu a Denní stacionář Domovinka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 705/2016/p.o.SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy (organizační řád).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 694/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. M. C. a Y.C., s tím, že:

- smlouva o nájmu bytu bude uzavřena po uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár

- smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města ruší své usnesení ze dne 13.6.2016 ve znění: rada města rozhodla vypovědět nájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování zpětvzetí žaloby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Uznání dluhu a Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. C.  a mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. S.  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na dlouhodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu  2 měsíců.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na krátkodobý pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, s možností využití části pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví města v letních měsících k posezení pod pergolou a současného využití a zprovoznění letní zahrádky na náměstí v blízkosti kašny).  Záměr bude vyhlášen po dobu 1 měsíce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 693/2016/OP

Schválení smluv o zemědělské pachtu

Rada města po projednání schvaluje:

- uzavření Smluv o zemědělském pachtu, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867 v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

-  uzavření Smluv o zemědělském pachtu, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179 v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

- uzavření Smluv o zemědělském pachtu, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Otakarem Beranem, Světnov, IČ 60572612 v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

- revokaci části usnesení ze dne 30. 5. 2016 ve věci vyhodnocení záměrů na pacht zemědělských pozemků a to u záměru č. Z-98/2016, kde po odstoupení prvního v pořadí (p. P. H.) nastupuje druhý v pořadí a to ZD Nové Město na Moravě

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

- uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Nové Město na Moravě, Petrovická 857, PSČ 592 31, IČ 00144924 v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 692/2016/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6984/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 661 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem realizace podnikatelského záměru (rozšíření výrobních prostor firmy) v lokalitě areálu ul. Jihlavská, ZR 1 – za předpokladu splnění podmínek v souvislosti s odprodejem pozemků z vlastnictví města, stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na rozšíření pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p.č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem rozšíření užívání pozemku pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly po vybudování stavby „Rozšíření restaurace a změna užívání na restauraci Žďár nad Sázavou, ul. Strojírenská 396“ (původní schválený pronájem části pozemku p. č. 6386/4 ve výměře 50 m2 dle zákresu, odděleného z pův. p. č. 6386 v k. ú. Město Žďár - na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 20. 3. 2002 za účelem užívání jako ostatní plocha pro 5 parkovacích míst a vstup do objektu u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1147/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře cca 38 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,   za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 253 na p. č. 568/12 v ul. Lesní 27, ZR v k. ú. Zámek Žďár – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Okružní 7, 9 se sídlem Okružní 1893, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1437, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem přední strany uvedeného byt. domu – za účelem umístění zavěšených betonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy byt. domu Okružní 7, 9, Žďár nad Sázavou“ č.p. 1892, 1893, ZR 3, součást pozemku p. č. 1435 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1435 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 4-6 se sídlem Nezvalova 2093/6, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4095-27/2016 ze dne 18.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3907, 3908, 3911 a 3912 v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových lodžií, betonových stříšek nad vstupy do domu, zateplení a umístění okapového chodníku v rámci stav. úprav BD čp. 2092 a 2093 v ul. Nezvalova 4 a 6, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3910 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 8-10 se sídlem Nezvalova 2091/8, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4096-28/2016 ze dne 23.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3903, 3904 a 3905 v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových lodžií, betonových stříšek nad vstupy do domu, zateplení a umístění okapového chodníku v rámci stav. úprav BD čp. čp. 2091 a 2090 v ul. Nezvalova 8 a 10, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3901 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH. 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků domu Nezvalova 12-14 se sídlem Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným, a to dle GP č. 4097-29/2016 ze dne 31.5.2016 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 3896, 3899 a 3900 v k. ú. Město Žďár kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění železobetonových lodžií, zateplení fasády a umístění okapového chodníkuv rámci stav. úprav BD čp. čp. 2088 a 2089 v ul. Nezvalova 12 a 14, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3897 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení horkovodní přípojky mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4050-128/2015 ze dne 17. 3. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - v rámci akce „Žďár nad Sázavou, ul. Okružní dolní, kompenzace horkovodu“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti kompenzace horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností ŽĎAS, a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 1 - dle GP č. 4063-24/2016 ze dne 24. 5. 2016 na části p. č. 7819 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem umístění dešťové (průmyslové) kanalizace – odlehčovací kanál na odvádění přívalových vod z areálu společnosti Žďas včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti dešťové (průmyslové) kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 695/2016/OI

Smlouva o zajištění technické podpory a aktualizace GIS

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění technické podpory a aktualizace GIS v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 698/2016/OKS

Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Čistění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou“ včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek a upravené  textové části ZD.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 706/2016/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „OS Klafar II, část C1“ (ul. Hrnčířská)

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 699/2016/MP

Smlouvy na poskytnutí a využití psa

Rada města schvaluje smlouvy o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďáru nad Sázavou, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a strážníky městské policie, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 700/2016/ŽP

Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 1/2016

Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 1/2016 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení § 25, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/200 Sb. o obcích, v platném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 701/2016/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města panu A. W. Žďár nad Sázavou  na propagaci akce Na kole dětem Žďárskými vrchy, která se bude konat 13. 8. 2016 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 702/2016/ŠKS

Souhlas s umístěním sídel spolků Sdružení rodičů a přátel školy v základních školách ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při 2. ZŠ, z. s., IČ 013 84 881, v objektu občanské vybavenosti č. p. 715 na ulici Komenského č. or. 2, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1229, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6, z. s. IČ 433 78 285 v objektu občanské vybavenosti č. p. 825 na ulici Komenského č. or. 6, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p. č. 1221, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla spolku Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, IČ 269 84 482 v objektu č. p. 4 na ulici Zámek, č. or. 4, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, který je součástí pozemku p. č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území Zámek Žďár a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 707/2016/MST

Problematika PO ZŠ Komenského 6 a PO Mateřská škola Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Mgr. Ivo Kuttelwaschera a ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Mgr. Ivety Klusákové s účinností od 1. 8. 2016 dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 691/2016/STAR

Veřejnoprávní smlouva – dotace od uvolněných zastupitelů

Rada města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli z dotačního programu Dotace od uvolněných zastupitelů, v předloženém znění a pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy s jednotlivými žadateli.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva

Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění partnerské smlouvy s německým partnerským městem Schmölln dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města