Zápis ze 47. schůze rady města konané dne 15. 8. 2016

zveřejněno: 19. 8. 2016

Počet přítomných členů:

6

 

Omluveni:

Mgr. Ludmila Řezníčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 47. schůze rady města:

 1. Žádosti o změnu č. 4 ÚP města za období 1-8/2016
 2. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“
 3. Žádost o povolení výjimky z OZV
 4. Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na r. 2017 – harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na r. 2017
 5. Žádost o povolení výjimky z OZV
 6. Žádost o užití znaku města
 7. Stanovení ceny propagačního  materiálu
 8. Byty a prostory sloužící podnikání
 9. Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská
 10. Majetkoprávní jednání
 11. Smlouva o spolupráci – infopointy
 12. Doplnění pořadníku DPS
 13. Pověření k podepisování dokumentů města
 14. Směrnice k používání služebních mobilních telefonů
 15. Různé:
  Schválení delegace města do německého partnerského města Schmölln
  Schválení delegace města do polského města Krzywin

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 724/2016/ORUP

Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města za období 1-8/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Neschválit návrh p. M. P. na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
- Neschválit návrh p. Ing. L. P. na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
- Neschválit návrh p. Ing. J. H., p. I.H., p.  JUDr. V. P. a p R. Ř.  na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
- Schválit návrh p. V. N. a p. M. N. na řízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 723/2016/ORUP

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 725/2016/PO Kultura

Žádost o povolení výjimky z OZV

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích za Domem kultury ve Žďáře nad Sázavou a to dne 18. a 19. srpna 2016 do 23.00 hodin a dne 20. srpna do 24.00 hodin.

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích za Domem kultury ve Žďáře nad Sázavou a to ve dnech 18. – 20. srpna 2016 v době od 19.00 do 24.00 hodin.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 713/2016/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár n. S. na rok 2017 – harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

  • Upravené zásady pro sestavení rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2017
  • Upravený harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 715//2016/ŠKS

Žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích společnosti ARROW International CR, a.s. členu skupiny Teleflex dne 10. 9. 2016 na veřejné hudební produkci a realizaci ohňostroje s hudebním doprovodem do 23.00 hodin u příležitosti 10. výročí otevření závodu ve Žďáře nad Sázavou na pláži Pilské nádrže, v okolí areálu rekreační oblasti „Pilák“ a v prostorách za hrází u Pilské nádrže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 729/2016/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města na kartu požární stanice profesionálních jednotek HZS Kraje Vysočina, které budou sloužit jen pro vnitřní potřebu HZS ČR.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 714/2016/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu – samolepka na auto „Na Žďár“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 719/206/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 35, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem A.  K.  Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje změnu Smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. L. M. aj. M.. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 13 na ulici Veselská č.or. 23, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to ke dni 16.8.2016.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 13 na ulici Veselská č.or. 23, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní A. V.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Ing. M. P.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 5755/2 v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování žaloby.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. R. M.  v  předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje výši nájemného za užívání bytů, umístěných v bytovém domě na ulici Revoluční 1899,1900,1901 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu Bytového družstva Nástavba, družstva, a to s účinností od 1. 9. 2016.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje podnájem prostoru sloužícího podnikání, umístěného v bytovém domě č.p. 12 na ulici Veselská č. or. 21 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č. or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 717/2016/OP

Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III – ulice Hrnčířská v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na prodej pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemek p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2
pozemek p.č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2
pozemek p.č. 8027,    orná půda ve výměře 876 m2
pozemek p.č. 8031,    orná půda ve výměře 824 m2
pozemek p.č. 8032,    orná půda ve výměře 815 m2
pozemek p.č. 8033/1, orná půda ve výměře 812 m2
pozemek p.č. 8035,    orná půda ve výměře 810 m2
pozemek p.č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2

      v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III – ulice Hrnčířská

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

10. Usn. 716/2016/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání ukládá majetkoprávnímu odboru připravit pro jednání v zastupitelstvu města odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1, a to části p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 985 m2 (uvedené v mapovém podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II“, který bude postaven v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou.
- za kupní cenu ve výši 2.152,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4082-44/2016 ze dne 7.7.2016 části z pův. pozemku p. č. 1968 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově oddělené části označené jako p. č. 1968/3 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 49 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému zaplocenému pozemku v areálu firmy v lokalitě ul. Okružní, ZR 3.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9462 – zahrada ve výměře cca 45 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, přilehlé části k p. č. 9461 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9462 – zahrada ve výměře cca 50 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou přilehlé části k p. č. 9455 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 5611 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 45 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umožnění přístupu a příjezdu k soukromému pozemku p. č. 5568 – zahrada u byt. domu č.p. 1186/1 na p. č. 5564 v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 mezi městem Žďár nad Sázavou – jako členskou obcí LDO Přibyslav (spoluvlastnický podíl na pronajímaném majetku 44 podílnických obcí činí 6/710) a zároveň pronajímatelem lesních pozemků a objektů, nacházejících se v katastrech jednotlivých členských obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, PSČ 582 22 Přibyslav – jako nájemcem, ke smlouvě nájemní ze dne 28. 4. 2011, mezi podílnickými obcemi LDO Přibyslav a LDO Přibyslav se sídlem v Přibyslavi, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části parc. č. 5335 - trvalý travní porost o výměře cca 200 m2, části parc. č. 5611 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 76 m2, části parc. č. 5586 - trvalý travní porost o výměře cca 315 m2, parc. č. 5587 - ost. pl., jiná plocha o výměře 420 m2, parc. č. 5588 - ost. pl., jiná plocha o výměře 32 m2, části parc. č. 5589 /1 - vodní plocha, rybník o výměře cca 80 m2 a části parc. č. 5595 - ost. pl., jiná plocha o výměře cca 180 m2 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou -za účelem rekreace a údržby okolí bytového domu Lučiny 2247/7, ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře cca 1 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umístění reklamního zařízení – pylonu, zabudovaného na betonovém základu v zemi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Odloženo

 

j) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. J. K.  a to části p.č. 6386/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k užívanému pozemku pod objektem prefabrikované buňky v blízkosti řadových garáží v lokalitě „Druhák“ v ul. Smíchov, ZR 1, sloužící jako sklad elektromateriálu provozovny Elektromontáže Krejčí, umístěné v protější budově na ul. Strojírenská 396/4, ZR 1.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 80,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje rozšíření pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti OK MARKET plus s.r.o., nám. Republiky 1487/3, ZR 1, formou uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 20. 3. 2002, a to části p. č. 6386/4 – ost. pl., jiná plocha – rozšíření o další část ve výměře 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem rozšíření užívání pozemku pod stávající stavbou dřevěné kryté pergoly po vybudování stavby „Rozšíření restaurace a změna užívání na restauraci Žďár nad Sázavou, ul. Strojírenská 396“ (původní schválený pronájem části pozemku p. č. 6386/4 ve výměře 50 m2 dle zákresu, odděleného z pův. p.č. 6386 v k. ú. Město Žďár - na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 20. 3. 2002 za účelem užívání jako ostatní plocha pro 5 parkovacích míst a vstup do objektu u čp. 396 ul. Strojírenská, ZR 1).
Dodatek k uvedené nájemní smlouvě bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné za část užívaného pozemku pod pergolou ve výměře 31 m2 se stanovuje ve výši 80,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům P. a R. Š. ZR 5, a to p. č. 2425 – ost. plocha, zeleň, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - (dle mapového podkladu) části ve výměře 43 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 99 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1014 na p. č. 2423 v ul. Růžová 4, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům R. a K. F.  ZR 2, a to p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 a části p.č. 1147/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 10 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - (dle mapového podkladu) části ve výměře 60 m2– za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části těchto pozemků ve výměře 10 m2– za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 237 na p. č. 1148/2 v ul. Nová 10, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár  – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. T. T.  ZR 2, a to části p. č. 1147/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 38 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem užívání zahrádky u bytového domu čp. 253 na p. č. 568/12 v ul. Lesní 27, ZR v k. ú. Zámek Žďár – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města konstatuje splnění podmínek, dohodnutých vKupní smlouvě, smlouvě o zřízení práva předkupního a smlouvě o zřízení práva věcného břemene, uzavřené dne 18. 12. 2013 mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. M. Ž.,  předmětem které byl převod  budovy č.p. 72, č.or. 4, umístěné na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p. č. 317 a budovy bez č.p./č.ev. postavené na pozemku p. č. 316 a dále pozemku p. č. 316, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 914 m2 a pozemku p. č. 317, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 612 m2, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Ž.
Rada města bere na vědomí, že na základě splnění podmínek bude proveden vklad výmazu předkupního práva ke shora uvedeným nemovitostem v katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města nesouhlasí s vyhlášením záměru na uzavření Souhlasného prohlášení o opravě průběhu vlastnické hranice pozemků v předloženém znění a vyzývá SVK Žďársko k zajištění nepřerušeného průběhu pozemku p. č. 8191 v k.ú. Město Žďár, který je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou.  

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014330036222/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4072-2178/2016 ze dne 14. 6. 2016 na části p. č. 8191, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Vysocká: úprava DS, V. Hrázky“, spočívající v umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN, sloupová trafostanice včetně uzemnění v lokalitě Vysočany mezi dvěma rybníky „Malé Hrázky“ a „Velké Hrázky“, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) odloženo

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přípojky optického kabelu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 3349, 3376 a 3778, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - za účelem vybudování přípojky optického kabelu pro budovu komerční banky č.p. 153 na p. č. 3768 - za účelem vybudování stavby: „Přípojka optického kabelu pro komerční banku – ul. Neumannova, Žďár nad Sázavou“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování přípojky optického kabelu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodní přípojky, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č.  5992, 6062/1, 6063/1, 6063/4 a 6063/5, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Palachova, horkovodní přípojka k 5. ZŠ“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění horkovodní přípojky, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č.  5992, 6062/1, 6063/1, 6063/4 a 6063/5, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - za účelem vybudování stavby: „Žďár nad Sázavou, ul. Palachova, horkovodní přípojka k 5. ZŠ“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vybudování horkovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 727/2016/oPK

Smlouva o spolupráci s provozovateli infopointů

Rada města po projednání schvaluje návrh smlouvy o spolupráci a pověřuje starostu města uzavřením smluv v tomto znění s vybranými partnery.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 728/2016/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 718/2016/Star

Pověření k podepisování dokumentů města

Rada města pověřuje Ing. Radka Zlesáka, člena Rady města Žďáru nad Sázavou k podepisování dokumentů města Žďáru nad Sázavou v době od 22. 8. 2016 do 26. 8. 2016 včetně, vzhledem k nepřítomnosti starosty města a místostarosty města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 730/2016/Taj.

Směrnice upravující používání mobilních služebních telefonů uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Směrnici upravující používání mobilních služebních telefonů uvolněnými zastupiteli a zaměstnanci města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé

Schválení účasti delegací města v zahraničí

Rada města po projednání schvaluje účast delegace města při oslavách 950. výročí založení německého partnerského města Schmölln ve dnech 2. – 4. 9. 2016 ve složení:

starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement.

 

Rada města po projednání schvaluje účast delegace města při výměnném pobytu ŽS Švermova a účasti žďárského folklorního souboru a muziky na folklorním festivalu v polském městě Krzywin v termínu 9. – 11. 9. 2016 ve složení:

Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Radek Zlesák.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
 starosta města místostarosta města