Zápis ze 48. schůze rady města konané dne 29. 8. 2016

zveřejněno: 2. 9. 2016

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 48. schůze rady města:

 1. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2016
 2. Regulativy pro výstavbu RD Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská)
 3. Rozpočtové opatření – příspěvek SVAK Žďársko na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ul. Smetanova
 4. Strategie rozvoje města
 5. Záchranný archeologický výzkum ul. Hrnčířská
 6. Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6.2016
 7. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
 8. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova  2189/35, k  30. 6. 2016
 9. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2016
 10. Zpráva o hospodaření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016
 11. Zpráva o hospodaření PO ZUŠ Františka Drdly,  Žďár n. S., Doležalovo nám. 4, k 30. 6. 2016
 12. Výjimka z počtu žáků
 13. Zpráva o hospodaření PO KMJS Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016
 14. Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016
 15. Zpráva o hospodaření PO Sportis k 30. 6. 2016
 16. Návrh rozpočtu PO Sportis na r. 2017
 17. Nákup travní sekačky autokempink Pilák
 18. Zpráva o hospodaření PO Active-SVČ k 30. 6. 2016
 19. Zpráva o hospodaření PO Sociální služby města k 30. 6. 2016
 20. Dodatek č. 7. Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár n. S.
 21. Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár n. S. k 30. 6. 2016
 22. Návrh na vypořádání tech. zhodnocení na budově polikliniky
 23. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 24. Byty a prostory sloužící podnikání
 25. Majetkoprávní úkony ZM
 26. Majetkoprávní úkony RM
 27. Kupní smlouva – mobilní pódium
 28. Vyhodnocení dotačních programů
 29. Memorandum o vzájemné spolupráci
 30. Smlouva o spolupráci
 31. Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky
 32. Různé: Objekt bývalé vodárny

Bod Rezignace a jmenování nových členů SPOZ  odložen

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 752/2016/3.ZŠ

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Komenského 6 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 749/2016/OP

Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C 1 (ul. Hrnčířská)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 7402/16/ORÚP

Rozpočtové opatření – příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací na RVK Smetanova

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 416 tis. Kč na položku Příspěvek RVK Smetanova z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

4. Usn. 741/2016/ORÚP

Strategie rozvoje města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Strategii rozvoje města Žďár nad Sázavou.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 742/2016/ORÚP

Záchranný archeologický výzkum – ul. Hrnčířská

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody mezi městem a archeologickou společností Pueblo, Praha – Chodov o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu u stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1“ (ulice Hrnčířská).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 731/2016/PO MŠ

Zpráva o hospodaření PO MŠ k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Mateřská škola Źďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 854/2015/PO MŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2016/2017

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 732/2016/ZŠ Pal.

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30. 6. 2016

Rada města bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 733/2016/4. ZŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 734/2016/2. ZŠ

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 743/2016/ZUŠ

Zpráva o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

12. Usn. 744/2016/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudebních nauk PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 735/2016/KMJS

Zpráva o hospodaření PO KMJS k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 736/2016/PO Kultura

Zpráva o hospodaření PO Kultura Žďár k 30 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Kultura Žďár k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 737/2016/SPORTIS

Zpráva o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO SPORTIS k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 738/2016/SPORTIS

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2017 – materiál dle „Pravidel“

1. Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2017:

 • Objem mzdových prostředků ve výši 17,548.000,- Kč
 • Limit reprefondu ve výši 20.000,- Kč
 • Odpisový plán dle přílohy
 • Návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 1,837.000,-Kč

2. Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2017:

 • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 18,391.000,- Kč
 • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 5,775.000,- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17.  Usn. 739/2016/SPORTIS

Nákup travní sekačky do autokempinku Pilák

Rada města po projednání schvaluje nákup travní sekačky do autokempinku Pilák z investičního fondu PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18.  Usn. 753/2016/Active

Hospodaření a účetní závěrka PO Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi ČR – Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21, PRAHA 5 a ACTIVE – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01  Žďár nad Sázavou týkající se daru dlouhodobého drobného majetku v pořizovací hodnotě 113 354,85 Kč dle předložené smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19.  Usn. 755/2016/PO SSm

Zpráva o hospodaření PO SSm k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20.  Usn. 720/2016/Pol.

Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 759/2016/Pol.

Zpráva o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22.  Usn. 821/2016/Pol.

Návrh na vypořádání technického zhodnocení na budově polikliniky

Rada města po projednání:

 • Schvaluje vypořádání technického zhodnocení, vynaloženého na budově polikliniky za zůstatkovou účetní cenu dle předloženého návrhu.
 • Doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtových opatření města schválit toto vypořádání v celkové výši 8.242.645,32 Kč bez DPH + 1.730.955,52  DPH 21 %, celkem tedy 9.973.600,84 Kč.
 • Rada města ukládá PO Poliklinika odvod z investičního fondu organizace ve výši 8.242 645,32 Kč do 30. 9. 2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

23. Usn. 756/2016/OF

Rozpočtové opatření č. 5/2016

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2016.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 750/2016/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěného v bytovém domě č.p. 1825 na ulici Brodská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1244 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P.D. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. S. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje Dohody o splátkách, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a p. R. H. a mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Valerií Junkovou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu bytu 17, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117, v k.ú. Město Žďár, a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na změnu Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na Smlouvu o společném nájmu prostor sloužících podnikání, předmětem které je změna užívání prostor sloužících podnikání v  objektu č.p. 1785, č.or. 49 na nám. Republiky  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár, v (DM Centrum). Tyto prostory užívá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor Ing. J. L.  Žďár nad Sázavou. Záměr bude vyhlášen na změnu nájmu - na společný nájem s tím, že společnými nájemci shora uvedených prostor budou Ing. J. L.  a A. L. Nové Zámky. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, kanceláře č. 203 o výměře  30,00 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. G. Žďár nad Sázavou, s účinností od 1.10.2016 a výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na převod nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 714 o výměře 28,23 m2, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti společnosti PS GROUP s.r.o., která je stávajícím nájemcem  na společnost HARWO s.r.o., se sídlem Křtěnovská 29, 679 74 Olešnice, IČ 049 16 565.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 748/2016/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů M. a S. M. ZR 2, a to dle GP č. 833-62/2016 ze dne 1. 6. 2016 pro rozdělení pozemku: z pův. pozemku p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 810 m2 nově oddělen díl „a“ ve výměře 35 m2a z pův. pozemku p. č. 570/389 – orná půda nově oddělen díl „b“ ve výměře 39 m2 - oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 570/462 – zahrada ve výměře 74 m2a zároveň z pův p. č. 570/13 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 570/463 – zahrada ve výměře 2 m2 a tyto nově vzniklé pozemky zahrad v celkové výměře 76 m2 jsou předmětem převodu – vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Polní č.p. 276/47, ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 57.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o velikosti id. ½ p. I. P. ZR 1 a podílu o velikosti id. ½ p. A. T.  ZR 1, k částem pozemku pův. p. č. 399 – zahrada v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3101, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4153-59/2016: oddělené nově vzniklé p. č. 399/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 76 m2 a dále dílu „a“ ve výměře 1 m2odděleného z pův. p. č. 399, který je sloučen do p. č. 5856/1 – ostatní plocha, ost. komunikace v ul. Smetanova a dále části chodníku podél ul. Hutařova, a to dílu „c“ ve výměře 9 m2odděleného z pův. p. č. 399, který se slučuje do p. č. 410 – ostatní plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu č.p. 695/10, ZR 1 v rámci provedených stavebních úprav chodníku v souvislosti s rekonstrukcí stavby městské komunikace v ul. Smetanova, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí  z vlastnictví fyzických osob – viz níže do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:
- p. č. 9079 – travní porost - část ve výměře cca 21 m2 z vlastnictví pí V.Ch. ZR 1
- p. č. 9082 – lesní pozemek - část ve výměře cca   6 m2 z vlastnictví pí V. Ch. ZR 1
- p. č. 9119 – orná půda - část ve výměře cca 223 m2 z vlastnictví p. F. D.  Jámy
- p. č. 9120 – orná půda - část ve výměře cca 12 m2 z vlastnictví p. J. B.  Pohled
- p. č. 9121 – orná půda - část ve výměře cca 675 m2 z vlastnictví p. M. Š., ZR 1
- p. č. 9122 - orná půda - část ve výměře cca 7 m2 z vlastnictví Ing. K.K., ZR 2
- p. č. 9123 - orná půda - část ve výměře cca 4 m2 z vlastnictví p. M. P.  ZR 4
- vše v k. ú. Město Žďár
- za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod stavbou příjezdové komunikace k chatové oblasti Krejdy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu obvyklou ve výši 150,-- Kč/m2

   2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby mezi p. B. Ch., ZR 1 a pí M. Ch. Jámy  – vlastníky části dotčeného pozemku a městem Žďár nad Sázavou – investorem stavby „Stavební úpravy stávající komunikace do zahrádkářské lokality Krejdy, Žďár nad Sázavou“. Předmětem smlouvy bude právo provedení a umístění  uvedené stavby na pozemku ve vlastnictví p. B. Ch. a pí M. Ch., a to části p. č. 9118 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 517, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Krejdy, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4814, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví manželů J. a D. K.  Škrdlovice, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6708 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 657 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
- Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 637 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 747/2016/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 1142 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 281 m2, součástí je jiná stavba s č.p. 649/6 a p.č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a dále pozemků p. č. 1143 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, součástí je stavba RD s č.p. 659/8 a p.č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2 – vše v k. ú. Město Žďár,  zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby RD včetně menší provozovny služeb sloužící k podnikání.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje Dodatek č. 1, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Skanska a.s., divize Železniční stavitelství, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 28, 30, 32 se sídlem Okružní 1943/28, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1333, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem umístění nových zavěšených železobetonových lodžií, zateplení byt. domu a osazení stříšek nad vstupy v rámci stavby „Oprava a modernizace byt. domu Okružní 28, 30, 32 Žďár nad Sázavou“ č.p. 1943/28, 1944/30, 1945/32, ZR 3, součást pozemku p. č. 1329 v k.ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1329 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - na části p. č. 9541/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem umístění distribuční soustavy v rámci stavby: „Žďár n. Sáz., Jamská: TS Holoubek“ – venkovní vedení VN (33 m), podpěrný bod VN, jednosloupová trafostanice v lokalitě mezi PZ Brněnská x Jamská, ZR 1, v souvislosti s výstavbou nového areálu firmy včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené distribuční soustavy ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. - na částech p. č. 728/2, 603, 74/3 a 599 v k. ú. Zámek Žďár – dle GP č. 830-113/2015 ze dne 3. 6. 2016 a dále na p. č. 727/1 a 728/4 v k. ú. Zámek Žďár - dle GP č. 835-82/2016 ze dne 18. 7. 2016, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění stavby parkoviště a nového podzemního vedení VO včetně sloupů VO v rámci stavby „Pěší trasy podél barokního mostu vč. parkoviště, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje bezúplatně s tím, že ve smlouvě bude upraven závazek, že parkoviště bude provozováno městem vždy bezplatně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o právu stavby mezi městem Žďár nad Sázavou – vlastníkem dotčených pozemků a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551 – investorem stavby „Prodejní a výrobní hala firmy Holoubek trade s.r.o.“. Předmětem smlouvy bude  právo provedení a umístění součástí této stavby: komunikace, dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částech p. č. 9536 a 9537/9 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 758/2016/ŠKS

Kupní smlouva – mobilní pódium

Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi p. P. S., Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 760/2016/OS

Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb

Rada města se seznámila s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, uvedené v Příloze č. 1 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

 Rada města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 745/2016/oPK

Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.
Rada města pověřuje Mgr. Zdeňka Navrátila, starostu města, uzavřením tohoto Memoranda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 746/2016/oPK

Smlouva o spolupráci

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

31.  Usn. 751/2016/Star.

Zveřejňování smluv vzniklých přijetím objednávky

Rada města ukládá zveřejňovat smlouvy vzniklé přijetím objednávky s hodnotou předmětu nad 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty v registru smluv a to způsobem, uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

32.  Různé

Ústní zpráva/p. starosta

Objekt bývalé vodárny

Rada města obdržela informace o možnosti dotační podpory neformálního vzdělávání prostřednictvím organizace Junák a Duha AZ, které umožňují čerpat podporu na zajištění stavebních úprav objektu bývalé vodárny (dnes základna vodních skautů) na ulici 1. Máje ve Žďáře n. S. Rada města ukládá Odboru rozvoje a ÚP zajistit přípravu projektu stavebních úprav tohoto objektu „Centrum neformálního vzdělávání „Vodárna““ a Oddělení projektů a komunikace pověřuje koordinací akce s ostatními zainteresovanými odbory městského úřadu.   

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města