Zápis ze 49. schůze rady města konané dne 19. 9. 2016

zveřejněno: 23. 9. 2016

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 49. schůze rady města:

 1. Souhlas s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Žďár n. S.
 2. Materiál dle „ Pravidel “- PO Kultura Žďár
 3. Materiál dle „Pravidel“ – PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 4. Soutěž UZ, RTG – informace o vývoji výběrového řízení
 5. Materiál dle „Pravidel“ – PO Knihovna Matěje Josefa Sychry
 6. Materiál dle „Pravidel“ – PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 7. Organizační změny
 8. Souhlas s přijetím darů
 9. Materiál dle „Pravidel“ – PO ZUŠ
 10. Architektonická soutěž ul. Nádražní – postup přípravy
 11. Kino Vysočina – postup přípravy
 12. Veřejná zakázka – čištění a zimní údržba MK a ploch ve vlastnictví města
 13. Byty a prostory sloužící k podnikání
 14. Vyřazení majetku a odpis pohledávek
 15. Souhlas s podnájmem
 16. Darovací smlouvy – sochařské sympozium
 17. Návrh organizačního řádu MěÚ
 18. Různé:
  Návštěva ředitele společnosti Cooper Standard Automotive s. r. o.

  Problematika odpadních vod Radonín - odloženo
  Zavedení provozních poplatků za sňatečné obřady - odloženo

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 761/2016/PO MŠ

Souhlas s umístěním spolků Sdružení rodičů a přátel školy v mateřských školách ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje usnesení dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 774/2016/PO Kultura

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Kultura:

  • Limit reprefondu 10 tis. Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 858 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4 926 tis. Kč

 

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2017:

  • požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 519 tis. Kč
   v tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
   zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč
  • příspěvek do investičního fondu na sedačky Kino Vysočina 3 088 tis. Kč
  • plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 9 846 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 763/2016/Pol.

Návrh rozpočtu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou na rok 2017

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Poliklinika:

  • Limit reprefondu ve výši 17.000 Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav a investic z vlastních zdrojů ve výši 382 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 16.704.850 Kč
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 42,5 zaměstnanců

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavky PO Poliklinika Žďár nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.062.800 Kč
  • Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 700  tis. Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

 

4. Usn. 764/2016/Pol.

Soutěž UZ – RTG – informace o vývoji výběrového řízení

Rada města po projednání bere na vědomí informace o průběhu opakované soutěže na ultrazvuk pro odd. RTG a doporučuje výběrové komisi pokračovat ve výběru dodavatele.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 779/2016/KMJS

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje na rok 2017 pro PO Knihovna M. J. Sychry:

  • Limit reprefondu ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Plán oprav provedených PO z vlastních zdrojů ve výši 60 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 4.985 tis. Kč
  • Limit počtů pracovníků 15
  • Příspěvek na provoz ve výši 7.350 tis. Kč.

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2017:

  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.210 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 777/2015/PO SSm

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO Sociální služby města:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 250 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 26.245 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Sociální služby města do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14.430 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1.000 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 776/2016/ PO SSm

Organizační změny

Rada města po projednání schvaluje organizační změny dle přílohy. (organizační řád)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 775/2016/PO SSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 762/2016/ZUŠ

Materiál dle „Pravidel“

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017 pro PO ZUŠ:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán v položkovém členění
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100.000 Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO ZUŠ do rozpočtu města na rok 2017:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 308.000 Kč, z toho příspěvek na provoz 300.000 Kč a zajištění akce – soutěž O žďárského muzikanta 2017  8.000 Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 560.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 778/2015/ORÚP

Architektonická soutěž ul. Nádražní – postup přípravy

Rada města po projednání schvaluje plnou moc pro Ing. arch. Zbyňka Ryšku ve věci zpracování a organizace soutěže o návrh na ulici Nádražní.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 765/2016/ORÚP

Kino Vysočina – postup přípravy

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, přípravu výběrového řízení na dodavatele stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 767/2016/KS

Vyhodnocení veřejné zakázky „Čištění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky veřejné zakázky „Čistění a zimní údržba místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Žďár nad Sázavou“ tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 770/2016/OP

Byty a prostory sloužící k podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 9, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí  pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínské, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. P., Havlíčkův Brod.. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 20.09.2016.
 Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 63, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínské, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p.2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. H.  Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 20.09.2016.
Sazba výše nájemného je 49,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města  schvaluje Dohodu o splátkách,  která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Z. K. , dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 2235 na ulici Palachova, č.or. 72, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smluv o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to:

- kanceláře č. 404 o výměře  31,53 m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. K., Žďár nad Sázavou, s  výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
- kanceláře č.410 o výměře 28,26m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. D., Havlíčkův Brod, s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
- kanceláře č.411 o výměře 14,79m2, s tím že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p.. V. Ř.  Vatín. s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
-kanceláře č.412 o výměře 14,07m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. K. F., Nové Město na Moravě s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok,
-kanceláře č.413 o výměře 31,33m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. J. K., Tři Studně
-kanceláře č.414 o výměře 28,30m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. K.,  Žďár nad Sázavou,
-kancelář č.415 o výměře 31,25m2, s tím, že smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K., Tři Studně

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání – radniční restaurace, umístěné v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc. č. 1, zastavěná plocha a nádvoří na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár, v celkové výměře  271,28 m2. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky (v blízkosti kašny na náměstí Republiky). Záměr bude vyhlášen po dobu 2 měsíců.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje převod nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrální území Město Žďár, a to kanceláře č. 714 o výměře 28,23 m2, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti společnosti PS GROUP s.r.o., která je stávajícím nájemcem  na společnost HARWO s.r.o., se sídlem Křtěnovská 29, 679 74 Olešnice, IČ 049 16 565.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření  Dodatku č. 2  ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 24.1.2014 ve znění dodatku č. 1, předmětem kterého je změna nájmu prostor sloužících podnikání na společný nájem prostor sloužících podnikání, nacházejících se v objektu č.p. 1785, č.or.49,  na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár  nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 3756 v k.ú. Město Žďár, (DM Centrum), v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 769/2016/OP

Vyřazení majetku a odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  • Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku, odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence, převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet.
  • Vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně 220.617,64 Kč dle předloženého návrhu
  • Vyřazení (úplný odpis) nedobytných pohledávek v celkové částce 9.066 Kč dle předloženého návrhu
  • Převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v celkové částce 149.918,70 Kč dle předloženého návrhu

      Rada města po projednání předkládá zastupitelstvu města:

  • Návrh na vyřazení nefunkčního majetku ve výši 66.108 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 768/2016/OP

Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků

Rada města po projednání schvaluje:

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o zemědělském pachtu na dobu určitou a na dobu neurčitou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Otakarem Beranem, Světnov 34, IČ 60572612,

   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179  dle přílohy č. 1,
   • družstvu Zemědělské družstvo Světnov, se sídlem v Polničce, Polnička  231, 591 02 Polnička, IČ 00144991 a paní Marii Teplé, Český Herálec 411, 592 01 Herálec, IČ 46230025 dle přílohy č. 2

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o zemědělském pachtu na dobu určitou a dobu neurčitou, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a družstvem „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867

   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179  dle přílohy č. 3,
   • společnosti Agro-Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179 a družstvu Zemědělské družstvo Světnov, se sídlem v Polničce, Polnička 231, 591 02 Polnička, IČ 00144991 dle přílohy č. 4

- Souhlas s podnájmem zemědělských pozemků na základě Smlouvy o nájmu uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179

   • družstvu „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo, se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867 dle přílohy č. 5

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 16. Usn. 780/2016/ŠKS

Darovací smlouvy – sochařské sympozium

Rada města pro projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Dr. V. V. Chlum u Třeboně a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Mgr. A. K. H. M.  Praha 5 a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi MgA. M. Š. Moravec  a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 771/2016/Taj.

Návrh Organizačního řádu MěÚ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města