Zápis ze 70. schůze rady města konané dne 7. 8. 2017

zveřejněno: 10. 8. 2017

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Martin Mrkos

 

Schválený pořad 70. schůze rady města:

 1. Výjimka z nejvyššího počtu žáků
 2. Výsledky VŘ Kavanova, Mánesova, VO Novoměstská
 3. Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění ul. Nádražní
 4. Family a Senior Point – smlouvy
 5. Byty a prostory sloužící podnikání
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Rozpočtová opatření č. 5
 8. Žádost o užití znaku města

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1149/2017/2.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídě

Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1151/2017/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. Kavanova, Mánesova, VO Novoměstská“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ul. Kavanova, Mánesova, VO Novoměstská“, Žďár nad Sázavou, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1150/2017/ORUP

Výsledky JŘBU na zpracování projektové dokumentace „Nádražní – městská třída – 2. etapa (část), Žďár nad Sázavou včetně upraveného návrhu SOD

Rada města po projednání schvaluje výsledky JŘBU na zpracování projektové dokumentace „Nádražní – městská třída – 2.etapa (část)“, Žďár nad Sázavou včetně upraveného návrhu SOD, tak jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1155/2017/OS

Family a Senior Point – smlouvy

 1. Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace poskytnuté Krajem Vysočina na financování provozních nákladů spojených s provozem Family Pointu ve Žďáře nad Sázavou ve výši 180 000 Kč.
 2. Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace poskytnuté Krajem Vysočina na financování provozních nákladů spojených s provozem Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou ve výši 180 000 Kč.
 3. Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provoz Family Pointu a Senior Pointu mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s. ze dne 8. 2. 2017, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1153/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města  ruší svoje usnesení ze dne 26.6.2017 ve znění:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. N.  dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Z. P.  dle předloženého návrhu. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města ruší vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár, bez vyhodnocení.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města souhlasí se zpětvzetím výpovědi nájmu bytu č. 6, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Zájemce v přihlášce uvede nabídku výše nájemného za užívání prostor sloužících podnikání a uvede podnikatelský záměr.
Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku 600.000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny.
Prostory lze také využít ve zmenšené výměře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně. I  s tímto pronájmem je možné využít  část pozemku p.č.214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky v blízkosti kašny na náměstí Republiky. Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1152/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 1011/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 470 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem dočasného oplocení části pozemku nízkým přenosným plotem z boční strany bytového domu č.p. 793 v ul. Okružní 75, ZR 3, z důvodu užívání prostoru s malými dětmi.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6553 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům B. a J. K. ZR , zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 50 m2za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části ve výměře 200 m2 zatravněného pozemku za účelem jeho údržby (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 v k. ú. Město Žďár, ZR 3.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. R. L.  ZR 5 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 8120/2 a 8132 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kanalizační přípojky k zahradní chatě v lokalitě ul. Hlohová, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti – stavba pro rodinnou rekreaci  na p. č. 8137/2 v k. ú. Město Žďár, ZR 5.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely M. a B. B.  ZR  – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 268 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem zřízení, resp. obnovení vchodu do RD  na p.č. 282 v lokalitě  ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedeného VB ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti  na p. č. 282 v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Českým hydrometeorologickým ústavem, p. o. se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 7671, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování stavby v rámci akce „Limnigrafická stanice Žďár nad Sázavou“ (investor akce ČHMÚ) včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to na části p. č. 1102/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování stavby tělesa lávky pro pěší a cyklisty přes vodní tok řeky Sázava v rámci akce města Žďáru nad Sázavou „Lávka Farská humna, Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. smlouvy povinného: 1343/2017-SML v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění inž. sítí (schválené v RM dne 13. 3. 2017) mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Organizační kancelář s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 1969/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění přípojek inž. sítí – dešťová a splašková kanalizační přípojka a přípojka elektro v rámci novostavby správní budovy firmy v lokalitě ul. Okružní – horní, ZR 3, včetně rozšíření VB na základě uzavřeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (schváleného v RM dne 10. 4. 2017) o přípojku horkovodu umístěnou na části pozemku p. č. 1969/2 v k. ú. Město Žďár a dále umístění přípojky elektro, zasahující ještě i do části pozemku města p. č. 1968/1 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
- Doplnění se schvaluje tak, že zřízení VB se ještě rozšiřuje o přeložku a přípojku optických sdělovacích kabelů společnosti CETIN a.s., spočívající v uložení nového zemního vedení metalického kabelu včetně nových kabelových spojek, umístěnou na části pozemku ve vlastnictví města p. č. 1968/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. VVN-014330041792/187 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4211-44/2017 ze dne 22. 3. 2017 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 9062 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění podpěrného bodu (sloupu) VVN v rámci vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy - VVN v lokalitě průmyslové zóny Jamská a protější lokalitě „Ve Smrčkách“ směrem k silnici Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 09/133942 o o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako odběratelem a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno - Lesná, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4 – jako dodavatelem, v souvislosti se zřízením odběrného místa č. 91001-17, ev. č. 9000075363 - na pozemku p. č. 2136/7 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města - pro dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci vybudování a provozování stavby „Streetpark Žďár nad Sázavou“ - objekt SO 01 Skatepark, umístěn na části pozemku p. č. 2136/7 a objekt SO 02 sociální zařízení, umístěn na části pozemku p. č. 2136/1 v k. ú. Město Žďár – oba ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě sportoviště „Bouchalky“, ul. Jungmannova ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností Autobazar VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374 – jako investorem stavby – vybudování parkovacích míst na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na částech p. č. 3745, 3737 a 3739 v k. ú. Město Žďár, které budou dotčeny v rámci stavby „Stavební úpravy objektu č. p. 1101 ve Žďáře n. Sáz“ v ul. Neumannova, ZR 4, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1154/2017/OF

Rozpočtová opatření č. 5

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v objemu přijatých dotací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1156/2017/MST

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města v knize ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VČERA A DNES od autorů Milana Šustra a Miloslava Lopaura.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Martin Mrkos v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města