Zápis ze 71. schůze rady města konané dne 28. 8. 2017

zveřejněno: 1. 9. 2017

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 71. schůze rady města:

 1. Udělení ředitelského volna na den 29.9.2017 – ZŠ Žďár n. S., Komenského 6
 2. Udělení ředitelského volna na den 29.9.2017 – ZŠ Žďár n. S., Švermova 4
 3. Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2017/2018
 4. Navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou
 5. Řešení zvýšení platů dle vládního nařízení 168/2017
 6. Financování PO Poliklinika
 7. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny
 8. Žádost ZŠ Na Radosti
 9. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 10. Informace o rekonstrukci osvětlení učeben 5.ZŠ
 11. Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
 12. Podání žádosti o dotaci – 28. výzva IROP
 13. Doplnění pořadníku DPS
 14. Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy
 15. Pověření starosty města
 16. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb  města Žďár nad Sázavou
 17. Pověření PO Sportis
 18. Byty a prostory sloužící podnikání
 19. Majetkoprávní jednání ZM
 20. Majetkoprávní jednání RM
 21. Dodatek č. 2 Smlouvy č..595209/01/ZOZ/2007 AK 1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ASEKOL
 22. Smlouva o nakládání s odpadem
 23. Smlouva na likvidaci kadáverů
 24. MHD – úprava jízdních řádů
 25. Smlouva kamerový systém
 26. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích
 27. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 28. Zásady pro sestavování rozpočtu města Žďár n. S. na rok 2018, harmonogram zpracování návrhu rozpočtu.
 29. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1160/2017/3.ZŠ

Udělení ředitelského volna na den 29. 9. 2017

Rada města po projednání bere na vědomí předložený materiál a vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 na den 29. 9. 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1161/2017/4.ZŠ

Udělení ředitelského volna na den 29. 9. 2017

Rada města po projednání bere na vědomí předložený  materiál a vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 29. 9. 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1181/2017/PO MŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí MŠ pro školní rok 2017/2018

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1182/2017/PO MŠ

Navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje navýšení kapacity v Mateřské škole Žďár nad Sázavou ze současných 716 na 718 dětí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1175/2017/Pol.

Řešení zvýšení platů dle vládního nařízení 168/2017

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvek na běžný provoz Polikliniky pro rok 2017 ve výši 210.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1178/2017/Pol.

Financování PO Poliklinika

Rada města po projednání stahuje tento bod z projednávání.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1158/2017/ŠKS

Nabídka partnerství s městem CHUST v oblasti Zakarpatské Ukrajiny

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1185/2017/ŠKS

Žádost ZŠ Na Radosti

Rada města po projednání uděluje souhlas Základní škole na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavu s navýšením kapacity v Základní škole Na Radosti do maximálního počtu 54 žáků.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání neuděluje souhlas Základní škole Na Radosti, Komenského 972/10, Žďár nad Sázavou s navýšením kapacity v Základní škole Na Radosti do maximálního počtu 100 žáků.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

9. Usn. 1186/2017/ŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje finanční dotací TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, Žďár nad Sázavou ve výši 5 238,50 Kč na úhradu vzniklé ztráty provozu hřiště s umělým povrchem z položky Dotační program – Sportoviště 2017.

Rada města po projednání schvaluje finanční dotaci TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 8, Žďár nad Sázavou ve výši 9 045,20 Kč na úhradu vzniklých pohledávek vůči příspěvkové organizaci SPORTIS za období od 2.1.2015 do 31.12.2016 z položky Dotační program – Sportoviště 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1172/2017/TSBM

Informace o rekonstrukci osvětlení učeben 5.ZŠ

Rada města se seznámila s problematikou rekonstrukce osvětlení v kruhovém pavilónu 5.ZŠ a ukládá ředitelce příspěvkové organizace odvod z investičního fondu ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1159/2017/OPM

Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1157/2017/OPM

Podání žádosti o dotaci – 28.výzva IROP

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci včetně příloh dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 1176/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1177/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS – uzavření smlouvy

 1. Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.
 2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 57, umístěného v bytovém domě č. p. 203 na ul. Libušínská, č. or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavu 1, který je součástí pozemku č. p. 2117 v k. ú. Město Źďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. L. Žďár nad Sázavou.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018.
Výše nájemného je 49,46 Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1187/2017/OS

Pověření starosty města

Rada města po projednání pověřuje starostu města, aby jménem města Žďár nad Sázavou činil úkony a právní úkony vyplývající ze zapojení města do projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevenci v obci, úkony a právní úkony vyplývající z programu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1183/2017/OS

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zahájení prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Žďár nad Sázavou.

Rada města jmenuje koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb města Žďár nad Sázavou paní Ing. Kateřinu Navrátilovou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města schvaluje řídící skupinu a pracovní skupiny dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1165/2017/OP

Pověření PO SPORTIS

Rada města určuje správcem nově vybudovaného sportovního areálu Street park SPORTIS, příspěvkovou organizaci.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1164/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dohod o úhradě dluhu ve splátkách, uzavřených mezi městem Žďár nad Sázavou s J. K. Žďár nad Sázavou  a Z. P  Žďár nad Sázavou  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p.1905 na ulici Brodská č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. R. B. dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěného v bytovém domě č.p. 2228 na ulici Brněnská č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 5755/2 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. L., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ulici Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2115 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. M. N.  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár, z doby určité na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 15, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j)
1. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, který v souladu s nájemní smlouvou užívá p. K. H.

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, s p. V. H., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Odloženo na další schůzi rady města.

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár (AZ Centrum pravá část), v celkové výměře 109,8 m2, k provozování Bistra a zdravé výživy (veganských a vegetariánských produktů). Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a J. Š. Žďár nad Sázavou,  s platností od 1.9.2017, na dobu neurčitou. Výše nájemného 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání rozhodla podat výpověď nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 766, který je součástí pozemku parc.č. 3094, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Na Úvoze č.or.15 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, které užívá p. Z. V., a to z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 1.12.2004, včetně Dodatku 1 a 2, a Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne 20.6.2008 včetně dodatku č.1. Rada města ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné výpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje:

1.  ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 516 ve výměře 20,89 m2, kterou v souladu se Smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání užívá p. P. D.. Nájem prostor bude ukončen ke dni 31.12.2017.

2.   pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 516 ve výměře 20,89 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Mgr. B. N..  s účinností od 1.1.2018 a  výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1163/2017/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. A. S. ZR , a to dle GP č. č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru:
Kupní smlouva, předmětem které bude prodej shora uvedených pozemků, bude uzavřena po předložení povolení umístění a provedení stavby (nejpozději do 12 měsíců po schválení prodeje pozemků v ZM), nejpozději do vydání dokladu o užívání stavby, (nejpozději do 36 měsíců ode dne povolení umístění a provedení stavby).
- za kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 900.000 Kč + platná sazba DPH ve výši 21 %
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví, popřípadě v budoucím vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČ 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové maximální výměře 3 360 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v rozsahu, umístění a za podmínek, stanovených ve Smlouvě o budoucí směnné smlouvě, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

                                             

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. M. Ch. Stržanov  (podíl id. 1/32) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro vycházkové trasy do přírody
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (podíl ve výši id. 1/32), tj. za cenu ve výši 10.664 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4800, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M. F., ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6534 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f)

1. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 6. 2017 ve znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:
- nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží ke společenskému vyžití místních obyvatel
- budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji místní komunikace
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH
Zastupitelstvo města schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení  na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba)
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH

Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2018.
Zastupitelstvo města schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1162/2017/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost (výměra 2 562 m2) v celkové výměře cca 3 600 m2v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. Zájemce se může přihlásit i na část pozemků s tím, že přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ učinit kroky za účelem přípravy vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 137/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Farská humna“, ul. Zahradní, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení vyhlášený záměr č. Z-192/2017-OP na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u ZR, a to p. č. 929/10 – zahrada ve výměře 83 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem užívání jako oplocené předzahrádky u rodinného domu Veselíčko č.p. 18 – na základě žádosti manželů J. a M. K.,  Veselíčko.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 135 m2- za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 v k.ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách 11, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. M. Š. ZR – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění podzemního vedení přípojky el. energie ke skladu zahradního nářadí na části p. č. 4669/11 v lokalitě ul. Štursova, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti – stavba objektu skladu zahradního nářadí na p. č. 4669/11 v k. ú. Město Žďár v ul. Štursova, ZR 7.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Okružní 54-56 se sídlem Okružní 1965/56, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1326, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár u byt. domu Okružní č.p. 1964, 1965 na p. č. 1312 v k. ú. Město Žďár č.or. 54 - 56, ZR 3 – za účelem umístění odvodu drenážních vod v rámci stavby „Oddrenážování objektu bytový dům Okružní 54-56, ZR 3“ včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce odvodu drenážních vod ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 3787, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění nového nouzového vchodu objektu č.p. 2499 nám. Republiky 25, ZR 1 – stavba ve vlastnictví SATT a.s. ZR (býv. VS 146 - kulturní centrum „Batyskaf“) včetně přístupu a příjezdu v rámci jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění nouzového vchodu do objektu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 1146, 1145, 1162, 1161, 2047, 1189, 7979, 7978, 2045, 2044 a 2043/1  v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Dr. Drože, rekonstrukce NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN a 6 pojistkových skříní v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 352/2 a 354/1 v k. ú. Stržanov, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – v rámci vybudování a provozování stavby „Stržanov, přípojka NN Marek“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a AGRO Měřín, a.s., IČ: 49434179, se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, p. Ing. I. S. Praha, p. Ing. J. S. Žďár nad Sázavou, p. S. B. Žďár nad Sázavou, p. L. B. Žďár nad Sázavou, p. JUDr. J. Č. Žďár nad Sázavou, p. F. Š. Žďár nad Sázavou, p. M. P. Žďár nad Sázavou, p. Mgr. P. K. Žďár nad Sázavou, p. I. P. Polnička, p. Ing. T. P. Polnička, p. O. S. Praha, p. M. Ú. Žďár nad Sázavou a p. M. B., Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

k) Rada města po projednání schvaluje Smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi:
1. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
Kultura Žďár, příspěvková organizace se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 72053682, DIČ CZ72053682, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.

2. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 002 95 841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43379168, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.

3. Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, IČ 00295841, DIČ CZ 00295841, jako převodcem na straně jedné a
Orel jednota Žďár nad Sázavou, pobočný spolek, se sídlem Libická 2295/1, Žďár nad Sázavou 3, IČ 48897540, DIČ CZ48897540, jako nabyvatelem na straně druhé, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 11692/2017/OKS

Dodatek č. 2 Smlouvy číslo 595209/01/ZOZ/2007 AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ASEKOL

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy číslo 595209/01/ZOZ/2007 AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ASEKOL a.s., (dříve ASEKOL s. r. o.), se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ: 27373231, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

22. Usn. 1168/2017/KS

Smlouva o nakládání s odpadem

Rada města po projednání bere na vědomí informace o odpadovém hospodářství města a schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 24.4.2017 s Miloslavem Odvárkou – ODAS, IČ:15259692ve znění jejich dodatků, a to ve znění dle návrhu a včetně nahrazení původního dodavatele nástupnickou společností AVE Vysočina s. r. o., sídlo: Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

23. Usn. 1167/2017/OKS

Smlouva na likvidaci kadáverů

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o svozu a likvidaci vedlejších živočišných produktů mezi městem a ASAP s. r. o., Věž, 582 56 Věž č. p. 145, IČ:45535183, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1166/2017/OKS

MHD – úprava jízdních řádů

Rada města po projednání bere na vědomí předložené informace o prvním měsíci provozu upraveného vedení MHD vč. provedených změn s účinností od 3.9.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0                         

 

25. Usn. 1174/2017/MP

Smlouva kamerový systém

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako objednatelem a Ing. Miloslavem Cupalem jako zhotovitelem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1173/2017/OF

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1171/2017/OF

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2017 vč. provedených úprav.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 1170/2017/OF

Zásady pro sestavování rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2018
Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

 • Zásady pro sestavení rozpočtu města Žďáru nad Sázavou na rok 2018
 • Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města