Zápis ze 72. schůze rady města konané dne 11. 9. 2017

zveřejněno: 15. 9. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Radek Černý

 

Schválený pořad 72. schůze rady města:

 1. Změna registrace
 2. Souhlas s podnájmem
 3. Organizační změna
 4. Darovací smlouva
 5. Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku
 6. Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1.1.2018
 7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“.
 8. Smlouva o společném postupu zadavatelů
 9. Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura
 10. MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-2029
 11. Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů
 12. Žádost o užití znaku města
 13. Vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189
 14. Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 15. Byty a prostory sloužící podnikání
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1199/2017/POSSm

Změna registrace

Rada města po projednání schvaluje změnu registrace dle materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1200/2017/POSSm

Souhlas s podnájmem

Rada města po projednání schvaluje podnájem nebytových prostor dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1201/2017/POSSm

Organizační změna

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu v p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1190/2017/OPM

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Společenstvím vlastníků domu Haškova 1, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1192/2017/OPM

Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Česká republika, s. r. o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1205/2017/PO MŠ

Navýšení úplaty za vzdělávání v PO MŠ Žďár nad Sázavou od 1.1.2018

Rada města po projednání schvaluje navýšení úplaty za předškolní vzdělávání v PO MŠ od 1.1.2018 na 500 Kč/měsíc.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

7. Usn. 1191/2017/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní  části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně veřejných prostranství v místní části města Žďár nad Sázavou – Stržanov“, včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD a návrhu Smlouvy o dílo.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1192/2017/ORUP

Smlouva o společném postupu zadavatelů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů na stavbu „Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1204/2017/ORUP

Smlouva E.ON – město, ul. Kavánova, Mánesova, technická infrastruktura

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu č. 1030037522/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1202/2017/KS

MHD – příprava a zajištění výběrového řízení na dopravce na období 2020-2029

Rada města po projednání schvaluje přípravu výběrového řízení na zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících“ v režimu nadlimitní zakázky dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, a to za podpory externího administrátora, který bude vybrán v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu hrazených z finančních prostředků města Žďár nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím řízených.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1203/2017/KS

Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů

Rada města po projednání schvaluje Memorandum o vybudování a společném využívání překládací stanice odpadů v upraveném znění a doporučuje zastupitelstvu města toto memorandum ke schválení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1194/2017/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po pro projednání schvaluje užití znaku města nakladatelství TVÁŘE s.r.o. Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou v připravované knize „Posázavská dráha Žďár – Německý Brod – Světlá – Kácov“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1195/2017/ŠKS

Vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 2 a ZŠ Palachova 2189

Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2 a na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189 v pátek 29.9.2017 z provozních a organizačních důvodů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1196/2017/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1198/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodské, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření dohody o úhradě dluhu ve splátkách, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Z. K. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 2, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 2234 na ulici Palachova, č.or. 70, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6009 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 40, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 17, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínské, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár, a pověřuje starostu města zpracováním žaloby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1197/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezplatnou výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to .č. 5336 – trvalý travní porost - ve vým. - 2200 m2, p.č. 5338 – trvalý travní porost - ve vým. - 1102 m2, p.č. 5339 – trvalý travní porost - ve vým. - 1405 m2, p.č. 5340 – trvalý travní porost - ve vým. -  707 m2, vše k.ú.  Město Žďár, v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu ZO ČZS Žďár nad Sázavou kolonie Jamská, Slavkovice 126, Nové Město na Moravě, IČ 709 71 463 – rozšíření uzavřené  Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.11.2001 a dodatku č. 1 ze dne 11.3.2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 1011/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 470 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků v domě čp. 793 ve Žďáře nad Sázavou se sídlem Okružní 793/75, ZR 3 – jako vypůjčitelem - za účelem dočasného oplocení části pozemku nízkým přenosným (lehce odstranitelným) plotem z boční strany bytového domu č.p. 793 v ul. Okružní 75, ZR 3, z důvodu užívání prostoru s malými dětmi.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou manželům J. a E. V.  Vojnův Městec, a to p. č. 6553 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a níže uvedenými vlastníky dotčených pozemků - jako povinnými na částech pozemků ve vlastnictví:

- p. č. 8024/2, 8025/2, 8065/2, 8070/2 – P. P., V. P. Žďár nad Sázavou
- p. č. 8070/3 – JUDr. J. Č. a F. Š.  Žďár nad Sázavou
- vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 4254-22/2017 ze dne 11.8.2017 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku,
- za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení - stavby „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou – technická a dopravní infrastruktura“ konkrétně SO 200 – STL plynovod, a to včetně přístupu a příjezdu na pozemky k uvedeným přípojkám za účelem příp. stavebních úprav, oprav, provozování a odstranění plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně a oceňuje se částkou ve výši 10.000 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 261, 273/1, 290, 409, 430, 464, 556, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako vlastníkem nemovitostí p. č. 1103, 1132, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1209, 1210, 1223, 1224, 2047, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Komenského, Dr. Drože“, předmětem které je přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do bezúplatného užívání, souhlas s umístěním a provedením stavby a souhlas se zahájením správních řízení v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Komenského, Dr. Drože“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou - jako investorem stavby - vybudování přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka, splašková a dešťová kanalizace, horkovodní přípojka, sdělovací kabel Satt, veřejné osvětlení), dále vybudování sjezdu k bytovému domu včetně komunikace a parkoviště, napojení cesty pro pěší, dětská hřiště, a to na částech pozemků p.č. 8007/15, p.č. 8008/1, p.č. 8008/10, p.č. 8008/11, p.č. 8008/12 a p.č. 8010/8 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, které budou dotčeny stavbou – Bytový dům 16 b.j. Klafar, ulice Sázavská, Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Radek Černý v. r.

  

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města