Zápis ze 74. schůze rady města konané dne 9. 10. 2017

zveřejněno: 13. 10. 2017

Počet přítomných členů:

7

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 74. schůze rady města:

 1. Vyúčtování investičního příspěvku na opravu Kina Vysočina a rozpočtové opatření č. 3/2017
 2. Projekt strategického řízení PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
 3. Návrh rozpočtu Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2018
 4. Změna účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 PO Active-SVČ, příspěvková organizace
 5. Návrh rozpočtu PO Active-SVČ, příspěvková organizace na rok 2018
 6. Dodatek k Dohodě o centralizovaném zadávání
 7. Smlouva o MAINTENANCE a podpoře Proxio
 8. Souhlas s přijetím darů
 9. Dohoda o spolupráci na pořadu Srdce regionu
 10. Smlouva o pronájmu vitríny v hale ČD
 11. Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018
 12. Návrh rozpočtu PO Sociální služby města na rok 2018
 13. Rezignace a jmenování nového člena komise rozvoje a ŽP
 14. Řešení cyklodopravy na ulici Neumannova
 15. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017
 16. Zřízení místa zpětného odběru s kolektivním systémem ECOBAT s. r. o.
 17. Realizace opatření podle pracovní skupiny Městská zeleň
 18. Byty a prostory sloužící podnikání
 19. Majetkoprávní jednání
 20. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1240/2017/Kultura

Vyúčtování investičního příspěvku na opravu Kina Vysočina a rozpočtové opatření č. 3/2017

Rada města po projednání:

  • Schvaluje použití příspěvku do investičního fondu PO Kultura v celkové výši 3 769 tis. Kč
  • Doporučuje zastupitelstvu města schválit použití finančního příspěvku ve výši 141 tis. Kč na provozní účely – zakoupení opon do Kina Vysočina
  • Uděluje souhlas PO Kultura s odepisováním majetku vytvořeného rekonstrukcí vnitřních prostor Kina Vysočina v celkové hodnotě 3 769 tis. Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1188/2017/Pol.

Projekt strategického řízení PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na období 2017 - 2022

Rada města po projednání bere na vědomí Projekt strategického řízení PO Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na období 2017 – 2022.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1189/2017/Pol.

Návrh rozpočtu Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje:

  • Návrh rozpočtu PO
  • Investice nad 100 tis. Kč z vlastních zdrojů ve výši 296.750 Kč
  • Limit reprefondu ve výši 15.000 Kč
  • Odpisový plán
  • Limit počtu zaměstnanců 42
  • Objem mzdových prostředků včetně odvodů ve výši 24.912.000 Kč

Rada města bere na vědomí požadavky PO Poliklinika do rozpočtu města pro rok 2018:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele na LPS ve výši 1.063.000 Kč
  • Požadavek na příspěvek od  zřizovatele na provoz ve výši 2.210.000 Kč
  • Plán oprav, rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele

ve výši 1.800.000 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1207/2017/PO Active-SVČ

Změna účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 PO Active - SVČ, příspěvková organizace

Rada města po projednání schvaluje PO Active – SVČ změnu účelu využití finančních prostředků rozpočtu 2017 ve výši 3.686 Kč na akci Na Vánoce dlouhé noce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1206/2017/PO Active-SVČ

Návrh rozpočtu PO Active-SVČ, příspěvková organizace na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Active – středisko volného času:

  • Limit reprefondu ve výši 10.000 Kč
  • Odpisový plán
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 100 tis. Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO Active – Středisko volného času do rozpočtu města na rok 2018:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.102.000 Kč
   v tom zajištění akce Na Vánoce dlouhé noce  aneb děti dětem 16.000 Kč
   zajištění akce Velká taneční soutěž 27.000 Kč
   zajištění akce Kouzelný zámek 33.000 Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 30 400 000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1237/2017/OI

Dodatek k Dohodě o centralizovaném zadávání

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o centralizovaném zadávání s Českou republikou – Ministerstvem vnitra uzavřené dne 4.12.2013 -  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1236/2017/OI

Smlouva o MAINTENANCE a podpoře Proxio

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování údržby  (maintenance) a provozní podpory systému Proxio v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1241/2017/POMŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0             

 

9. Usn. 1246/2017/Star.

Dohoda o spolupráci na pořadu Srdce regionu

Rada města po projednání schvaluje návrh Dohody o spolupráci a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením dohody a ve spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu naplnění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1245/2017/Star.

Smlouva o pronájmu vitríny v hale ČD

Rada města po projednání schvaluje znění Nájemní smlouvy o nájmu části stavby, která bude uzavíraná mezi nájemcem – městem Žďár nad Sázavou a pronajímatelem – Správou železniční dopravní cesty, státní organizace.

Rada města pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila podpisem této smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1232/2017/Sportis

Návrh rozpočtu PO SPORTIS na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje pro PO SPORTIS na rok 2018:

  • Objem mzdových prostředků ve výši 19,356.000,-Kč
  • Limit reprefondu ve výši 20.000,-Kč
  • Odpisový plán dle přílohy
  • Návrh rozpočtu včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 2,036.000,-Kč

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2018:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 19,880.000,-Kč
  • Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele ve výši 280.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1244/2017/POSSm

Návrh rozpočtu PO Sociální služby města Žďár n. S. na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města:

  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 300 tis. Kč
  • Objem mzdových prostředků ve výši 29 525 tis. Kč
  • Limit reprefondu ve výši 10 tis. Kč
  • Odpisový plán

 

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 2018:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 349 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 480,7 tis. Kč

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1229/2017/OPM

Rezignace a jmenování nového člena komise rozvoje a ŽP

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti člena Komise rozvoje a životního prostředí pana Martina Slánského s účinností od 9.10.2017 a děkuje za jeho práci.

Rada města po projednání jmenuje pana Tomáše Sedláčka novým členem komise rozvoje a životního prostředí s účinností od 9.10.2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1239/2017/OPM

Řešení cyklodopravy na ulici Neumannova

Rada města bere na vědomí informaci o požadavku na propojení části Žďár nad Sázavou 7 s cyklostezkou za Domem kultury.

Rada města ukládá odboru rozvoje a územního plánování zařadit tento požadavek do přípravy Generelu dopravy a zároveň prověřit možnost zařazení stávajících chodníků na ulici Neumannova pro smíšený provoz pěších a cyklistů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 1234/2017/ORUP

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na akci Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2, v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1230/2017/OKS

Zřízení místa zpětného odběru s kolektivním systém ECOBAT s. r. o.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Registračního formuláře na místo zpětného odběru s kolektivním systémem ECOBAT s. r. o. dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1231/2017/OKS

Realizace opatření podle pracovní skupiny Městská zeleň

Rada města po projednání bere na vědomí informace o realizaci opatření podle pracovní skupiny Městská zeleň.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1243/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. J. T., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s . I. Š., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 5, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248,  k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena do 30.9.2018.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248,  k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova, č.or. 2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2119 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1242/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře cca 28 m2– za účelem využití na užitkovou zahrádku a části ve výměře cca 143 m2– výpůjčka za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady na vlastní náklady (dle mapového podkladu) u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. B. B., ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to části p. č. 1022 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 135 m2- za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady (dle mapového podkladu) u bytového domu čp. 802 na p. č. 1020 v k.ú. Město Žďár v ul. V Zahrádkách, ZR 3.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 4278-43/2017 ze dne 26. 9. 2017 na částech p. č. 8009/1, 8010/10, 8024/1, 8025/1, 8037/2, 8065/6 a 8070/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Klafar III“ ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Hrnčířská – kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to dle GP č. 4250-37/2017 ze dne 4. 7. 2017 na části p. č. 2135, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8048, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění a provozování stavby výústního objektu (zaústěn do vodního toku Sázava) v rámci akce města Žďáru nad Sázavou „Revitalizace sportovní zóny – 1. etapa“ v lokalitě sportovní zóny „Bouchalky“ ZR 1 včetně přístupu a příjezdu za účelem jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění a provozování předmětné stavby se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PKS okna a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65276507, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dohodu o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci, uzavřenou mezi  městem Žďár nad Sázavou a společností SPIE Elektrovod, a.s., Prievozská 4C, 824 66 Bratislava 26, IČ 36 863 513, jednající prostřednictvím společnosti SAG Elektrovod, a.s. organizační složka Brno IČ 62161172, Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1238/2017/MP

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města