Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 23. 10. 2017

zveřejněno: 27. 10. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený pořad 75. schůze rady města:

 1. Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár nad rok 2018
 2. Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2018
 3. Byty a prostory sloužící podnikání
 4. Majetkoprávní jednání – ZM
 5. Majetkoprávní jednání – RM
 6. Vyřazení majetku, odpis pohledávek
 7. Změna užívání nebytových prostor v budově Dolní 1
 8. Souhlas vlastníka s umístěním sídla
 9. Přijetí daru
 10. Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru
 11. Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 2/2017
 12. Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023
 13. Odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 2005 – 2013
 14. VZ Správa hřbitovů
 15. MHD -  úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018
 16. Schválení pojistných smluv na výjezdové vozidla JSDH Zámek Žďár
 17. Návrh řešení škodních událostí
 18. Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)
 19. Výsledky VŘ  - návrh úpravy zeleně Stržanov
 20. Průmyslová zóna Jamská II – příprava
 21. Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II
 22. Petice – bytový dům ul. Neumannova
 23. Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018
 24. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 25. Rozšíření účelu poskytnutého úvěru
 26. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
 27. Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018
 28. Pověření výkonem opatrovníka
 29. Darovací smlouva – nemocnice
 30. Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018
 31. Dotace od uvolněných zastupitelů
 32. Projekt Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2018

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1208/2017/PO Kultura

Návrh rozpočtu PO Kultura Žďár na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2018 pro PO Kultura:

  • Odpisový plán dle přílohy
  • Limit počtu pracovníků (přepočtený stav) 15 zaměstnanců
  • Limit mzdových výdajů ve výši 5 492 tis. Kč
  • Návrh rozpočtu příspěvkové organizace včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 475 tis. Kč
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

 

Rada města pro projednání bere na vědomí požadavek PO Kultura města do rozpočtu města na rok 2018:

  • Požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 3 444 tis. Kč
   V tom zajištění akce Horácký džbánek 50 tis. Kč
             zajištění akce Festival dechových hudeb 30 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 11 956 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1228/2017/KMJS

Návrh rozpočtu PO KMJS na rok 2018

Rada města po projednání schvaluje na rok 2018 pro PO Knihovna M. J. Sychry:

  • Limit reprefondu  ve výši 15 tis. Kč
  • Odpisový plán
  • Objem mzdových prostředků ve výši 5.870 tis. Kč
  • Limit počtu pracovníků 15
  • Návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč
  • Střednědobý rozpočtový výhled

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO KMJS do rozpočtu města na rok 2018:

  • Na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 7.820 tis. Kč
  • Plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 200 tis. Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1263/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 20, umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěného v bytovém domě č.p.1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. L., dle předloženého návrhu. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 3, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 601 ve výměře 14,53 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. S.  Žďár nad Sázavou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání  které se nachází v objektu č.p. 925, č.or. 1 na ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou, který je součástí pozemku p.č. 1429/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území město Žďár nad Sázavou a obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 294, který je součástí pozemku parc.č. 1, zastavěná plocha a nádvoří, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území město Žďár (Radniční restaurace), v celkové výměře 271,28 m2. Město je připraveno investovat do vybavení kuchyně částku ve výši 600 000 Kč. Po dobu 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o nájmu bude úhrada nájemného snížena na polovinu dohodnuté ceny. Prostory lze využít ve zmenšené míře pro provoz vinárny-kavárny, bez nutnosti provozu kuchyně. Společně s tímto pronájmem je možné využít i část pozemku p.č. 214/1 v k.ú. Město Žďár k provozování letní zahrádky v blízkosti kašny na náměstí Republiky. Záměr bude vyhlášen na 2 měsíce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1262/2017/OP

Majetkoprávní jednání – ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

Usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1355 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1901 (objekt k bydlení), pozemku p. č. 1356 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1900 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1357 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1899 (objekt k bydlení) - vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč.
Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako budoucím kupujícím se doplňuje o dovětek: „v předloženém znění“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností Sallerova výstavba – Invest I, k.s., IČ 25444867 se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a společností NewCo Immo CZ GmbH, id. č. HRB 510168, se sídlem In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo a městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ 295841, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 5349/14, trvalý travní porost, ve výměře 179 m2 a částí pozemků  p. č. 5347, trvalý travní porost a pozemku p. č. 5345, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby propojovací komunikace Brněnská – Jamská, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, a to p. č. 9540 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 479 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8202, obec Žďár nad Sázavou – za účelem využití v souladu s územním plánem města částečně pro rozšíření podnikatelských aktivit v lokalitě průmyslové zóny Jamská a částečně pro výstavbu budoucí komunikace pro pěší, která zpřístupní průmyslovou zónu pro pěší z ul. Brněnská do ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem – cena obvyklá ve výši 148.000 Kč, tj. 309 Kč/m2 s připočtením nákladů spojených s prodejem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 774/45 - orná půda ve výměře 3 554 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1226, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. P. D.  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání části zainvestovaných pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice U Křížku, ZR 3, zčásti pro realizaci pokračování komunikačního propojení v nově připravovaném území sídliště Klafar a zčásti pro získání pozemků v současné době nezainvestovaných pro zahrady a zastavěnou plochu pozemků určených pro budoucí výstavbu rodinných domů
– za dohodnutou kupní cenu ve výši  5.331.000 Kč.   

Zároveň rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 4 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 5. 2018 a změna termínu pro dokončení stavby se prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1261/2017/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodej  nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč.
Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje rozšíření bezplatné výpůjčky pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a to .p. č. 5336 – trvalý travní porost ve výměře 2 200 m2, p. č. 5338 – trvalý travní porost - ve výměře 1 102 m2, p. č. 5339 – trvalý travní porost - ve výměře 1 405 m2, p. č. 5340 – trvalý travní porost ve výměře  707 m2, vše k. ú. Město Žďár, v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu ZO ČZS Žďár nad Sázavou kolonie Jamská, se sídlem Slavkovice 126, Nové Město na Moravě, IČ 709 71 463 – rozšíření uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 11. 2001 (uzavřené na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou) a dodatku č. 1 ze dne 11. 3. 2008.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s provedením úprav cesty na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části pozemku p. č. 8927 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár pod rybníkem Siglovec v lokalitě Krejdy, sloužící jako přístup k pozemkům v této lokalitě, mimo jiné i k soukromým zahradám a chatám s tím, že úpravy budou provedeny způsobem, stanoveným v částečném zápisu uvedeném v příloze materiálu včetně mapového podkladu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ze dne 30. 8. 2017 (schváleno v RM dne 28. 8. 2017) uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. M. Š., ZR 7 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4669/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění podzemního vedení přípojky el. energie ke skladu zahradního nářadí na části p. č. 4669/11 v lokalitě ul. Štursova, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti – stavba objektu skladu zahradního nářadí na p. č. 4669/11 v k. ú. Město Žďár v ul. Štursova, ZR 7.

Doplnění se schvaluje tak, že zřízení věcného břemene – služebnosti se rozšiřuje o přesah střechy skladu zahradního nářadí na p. č. 4669/11 nad pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to nad částí p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti – stavba objektu skladu zahradního nářadí na p. č. 4669/11 v k. ú. Město Žďár v ul. Štursova, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Mgr. E.W., ZR 4 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p. č. 4701/1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění podzemního vedení NTL plynovodní přípojky k RD č.p. 1397 na p. č. 4716 v k. ú. Město Žďár, ul. Slavíčkova, ZR 7 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti podzemního vedení NTL plynovodní přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Na Prutech 995: kab. smyčka NN“, spočívající v umístění distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Na Prutech, ZR 5 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným, a to na částech p. č. 7998/18, 8008/11, 8008/12, 8009/1, 8010/8, 8010/9, 8010/10, 8024/1, 8025/1, 8037/2, 8065/6 a 8070/1 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby„Žďár n. Sáz., Klafar III/C1, rozšíření DS, město“, spočívající v umístění distribuční soustavy – nového zemního kabelového vedení NN, pojistkových skříní NN v lokalitě sídliště „Klafar III“ ul. Hrnčířská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvalujeupřesněnívyhlášeného záměru č. Z-191/2017-OP s tím, že dle návrhu GP č. 4286-65/2017 pro rozdělení pozemku se po zaměření tímto upřesňují nově výměry jednotlivých parcel pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III v ul. Barvířská ve Žďáře nad Sázavou 3 v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou takto:

Pozemek č. 1 (výměra pozemku 397 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/6 ve výměře 398 m2

Pozemek č. 2 (výměra pozemku 397 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/7 ve výměře 397 m2

Pozemek č. 3 (výměra pozemku 397 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/8 ve výměře 397 m2

Pozemek č. 4 (výměra pozemku 396 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/9 ve výměře 397 m2

Pozemek č. 5 (výměra pozemku 396 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/10 ve výměře 396 m2

Pozemek č. 6 (výměra pozemku 396 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/11 ve výměře 396 m2

Pozemek č. 7 (výměra pozemku 395 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/12 ve výměře 395 m2

Pozemek č. 8 (výměra pozemku 396 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/13 ve výměře 395 m2

Pozemek č. 9 (výměra pozemku 393 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/14 ve výměře 395 m2

Pozemek č. 10 (výměra pozemku 400 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/15 ve výměře 401m2

Pozemek č. 11 (výměra pozemku 434 m2, z toho 126 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/16 ve výměře 434 m2

Pozemek č. 12 (výměra pozemku 434 m2, z toho 126 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/17 ve výměře 434 m2

Pozemek č. 13 (výměra pozemku 434 m2, z toho 126 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/18 ve výměře 435 m2

Pozemek č. 14 (výměra pozemku 434 m2, z toho 126 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/19 ve výměře 435 m2

Pozemek č. 15 (výměra pozemku 441 m2, z toho 126 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/20 ve výměře 423 m2 a p. č. 8065/7 ve výměře 18 m2 (celkem 441 m2)

Pozemek č. 16 (výměra pozemku 463 m2, z toho 124 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/21 ve výměře 328 m2, p. č. 8065/8 ve výměře 67 ma p.č. 8064/6 ve výměře 69 m2 (celkem 464 m2)

Pozemek č. 36 (výměra pozemku 456 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/22 ve výměře 457 m2

Pozemek č. 37 (výměra pozemku 455 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/23 ve výměře 455 m2

Pozemek č. 38 (výměra pozemku 454 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/24 ve výměře 454 m2

Pozemek č. 39 (výměra pozemku 452 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/25 ve výměře 453 m2

Pozemek č. 40 (výměra pozemku 452 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/26 ve výměře 451 m2

Pozemek č. 41 (výměra pozemku 451 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/27 ve výměře 451 m2

Pozemek č. 42 (výměra pozemku 443 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/28 ve výměře 443 m2

Pozemek č. 43 (výměra pozemku 434 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/29 ve výměře 434 m2

Pozemek č. 44 (výměra pozemku 425 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/30 ve výměře 426 m2

Pozemek č. 45 (výměra pozemku 425 m2, z toho 130 m2 zastavěná plocha),
nově dle GP p. č. 8037/31 ve výměře 425 m2

V ostatním se vyhlášený záměr nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1264/2017/OP

Vyřazení majetku, odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje:

  1. vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové částce  488.631 Kč dle předloženého návrhu
  2. vyřazení hmotného majetku z účetní evidence (ochranné pomůcky-hasiči) v celkové částce 12.075,80 Kč dle předloženého návrhu
  3. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 26.000 Kč dle předloženého návrhu
  4. odpis nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 8.300 Kč dle předloženého návrhu
  5. odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence a jejich následný převod na podrozvahový účet v celkové částce 13.500 Kč dle předloženého návrhu
  6. postup, tzn. likvidaci, prodej a přenechání  věcí nalezených a předaných MěÚ Žďár  nad  Sázavou  od 01.01.2014–31.08.2014 dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1265/2017/TSBM

Změna užívání nebytových prostorů v budově Dolní 1

Rada města po projednání ukládá MěÚ zajištění úprav dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1248/2017/Pol

Souhlas vlastníka s umístěním sídla

Rada města po projednání Souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. Kvasnička s. r. o., v budově č. p. 1699/4, která je součástí pozemku p. č. 3362 v katastrálním území Město Žďár.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1254/2017/ZUŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje předloženou darovací smlouvu uzavřenou mezi Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkovou organizací a Sdružením rodičů při ZUŠ Františka Drdly, z. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0             

 

10. Usn. 1247/2017/oPM

Rezignace členů osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru

Rada města:

  • Bere na vědomí rezignaci členů osadního výboru Stržanov: paní Martiny Němcové, paní Aleny Zichové a pana Milana Zicha

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

  • Doporučuje zastupitelstvu města zvolit za nové členy osadního výboru Stržanov:  paní Olgu Strašilovou – předsedkyni, paní Petru Matulkovou, pana Adama Jelínka, paní Martinu Němcovou, pana Milana Zicha

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn. 1253/2017/OŽP

Lesní hospodářská osnova (LHO) – nařízení RM č. 2/2017

Rada města se po projednání usnesla vydat nařízení rady města č. 2/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro nařízením specifikovanou část správního obvodu města Žďár nad Sázavou a to na základě ustanovení § 25, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, v souladu s ust. § 11 a § 102, odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1274/2017/SPORTIS

Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023

Rada města odkládá projednání bodu na příští zasedání rady města.

Hlasování: Proti 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1256/2017/OKS

Odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů z let 2005 – 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 2005 – 2013 v celkové výši 2.454.045,20 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1255/2017/OKS

VZ Správa hřbitovů

Rada města po projednání:

  • Schvaluje vzor smlouvy o nájmu hrobového místa a Ceník P – nájmu hrobových míst a služeb s nájmem spojených a Ceník H – hřbitovních činností dle přílohy, a to s účinností od 1.1.2018
  • Schvaluje zahájení zadávacího řízení na Správu, provozování a údržbu veřejných pohřebišť města Žďár nad Sázavou, a v této souvislosti schvaluje:

- Zadávací dokumentaci a obchodní podmínky (návrhu Smlouvy o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť Žďár nad Sázavou);
- Složení komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek;

  • Pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb Správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť Žďár nad Sázavou, a to včetně:

- Případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
- Případného zrušení zadávacího řízení
- Potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek
- Rozhodnutí o výběru dodavatele
- Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  • Schvaluje přímé zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění Správy, provozování a údržby veřejných pohřebišť Žďár nad Sázavou na období od 1.1.2018 do doby účinnosti smlouvy uzavřené na základě otevřeného nadlimitního zadávacího řízení (do 01.07.2018), a to stávajícímu správci spol. Sedlák – Santa G, s. r. o., Žďár nad Sázavou, IČ: 02360870, za podmínek a cenu v místě a čase obvyklou.

Rada města souhlasí s tím, že smlouvy o pronájmu hrobového místa s fyzickými osobami nebudou zveřejňovány dle Zásad transparentnosti města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1257/2017/OKS

MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje pokračovat v přípravě úpravy linek a jízdních řádů MHD dle přiloženého návrhu
  • Bere na vědomí návrhy podané ve věci úprav MHD panem Mgr. Karlem Heroldem s tím, že jsou součástí posuzovaných podkladů, na základě kterých je navržena úprava MHD, a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí změny MHD a vypořádání připomínek doručených prostřednictvím pana zastupitele Herolda v rámci uvedených změn
  • Bere na vědomí úpravu jízdného dle návrhu var. 2 v příloze a ukládá OKS dopracování této varianty a předložení radě města ke schválení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1258/2017/KŘ

Schválení pojistných smluv na výjezdové vozidla JSDH Zámek Žďár

Rada města po projednání schvaluje uzavření pojistných smluv o havarijním pojištění zásahových vozidel JSDH mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a městem Žďár n. S., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1260/2017/taj., OFKIA

Návrh řešení škodních událostí

Rada města po projednání schvaluje řešení škodní události na vozidle Dacia Duster 5J9 3650 dle návrhu předloženého škodní komisí.

Rada města po projednání schvaluje řešení škodních událostí na vozidle Škoda Yeti, 5J2 0156 dle návrhu předloženého škodní komisí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1259/2017/OFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1270/2017/ORÚP

Výsledky VŘ Návrh úpravy zeleně Stržanov

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Návrh úpravy zeleně Stržanov“, Žďár nad Sázavou, tak,  jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1268/2017/ORÚP

Průmyslová zóna Jamská II – příprava

Rada města po projednání bere na vědomí informace o přípravě průmyslové zóny Jamská II a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení včetně harmonogramu přípravy a alokace finančních prostředků ve Střednědobém rozpočtovém výhledu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 1267/2017/ORÚP

Žádost Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozšíření účelu použití dotace z programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ o realizaci osvětlení v interiéru poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře pro Římskokatolickou farnost Žďár nad Sázavou II v roce 2017 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou číslo: RUP/VPS/3/2017 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1266/2017/ORÚP

Petice - bytový dům ul. Neumannova

Rada města po projednání bere na vědomí petici občanů „Nesouhlas s návrhem stavebních úprav investora o přebudování domu Neumannova 1101 ve Žďáře nad Sázavou, s parkovacími plochami a trafostanicí“

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1250/2017/OF

Odměny členům zastupitelstva města od 1.1.2018

Rada města po projednání předkládá  zastupitelstvu města  variantní řešení realizace  nařízení vlády č. 318/2017 Sb. podle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1251/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1252/2017/OF

Rozšíření účelu poskytnutého úvěru

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozšíření účelu poskytnutého úvěru formou dodatku ke smlouvě o úvěru dle uvedeného návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1249/2017/OF

Zásady po poskytování dotací z rozpočtu města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1269/2017/ŠKS

Návrh na vyhlášení dotačních programů pro rok 2018

Rada města bere na vědomí zápisy z Kulturní komise ze dne 18. 9. 2017 a Komise pro sport a volný čas ze dne 2. 10. 2017. 

Rada města po projednání a na návrh Komise pro sport a volný čas a Kulturní komise doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v předloženém znění:

KULTURA 2018 - 850 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2018 - 290 tis. Kč
SPORT 2018 - 3 800 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 - 700 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2018 - 1 600 tis. Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

28. Usn. 1277/2017/OS

Pověření výkonem opatrovníka

Rada města po projednání rozhodla v souladu s usnesením Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou č. 5 Nc32/2017 – 17, že:

  1. Prostou správu majetku p. M. H. bude vykonávat pracovnice sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petra Pilná, a to do doby pravomocného skončení řízení o omezení svéprávnosti.
  2. Právní jednání za p. D. H. bude vykonávat pracovnice sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Mgr. Petra Pilná, a to do doby pravomocného skončení řízení o omezení svéprávnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 1273/2017/OS

Darovací smlouva – nemocnice

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města zrušit druhou větu usnesení č. 23/2017/OS3 ze dne 7.9.2017 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění“.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

30. Usn. 1271/2017/OS

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast 2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dotačních programů:

  • Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018
  • Dotace na podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

31. Usn. 1275/2017/STAR

Dotace od uvolněných zastupitelů

Rada města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými žadateli z dotačního programu Dotace od uvolněných zastupitelů v předloženém znění. Rada města pověřuje starostu města uzavřením této smlouvy s jednotlivými žadateli, uvedenými v tabulce č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

32. Usn. 1272/2017/OS

Projekt Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 2018

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017“ z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina do výše celkového rozpočtu 200 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města