Zápis ze 76. schůze rady města konané dne 6. 11. 2017

zveřejněno: 10. 11. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Radek Zlesák

 

Schválený pořad 76. schůze rady města:

 1. Pojištění majetku města
 2. Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017
 3. Souhlas vlastníka s umístněním sídla
 4. Souhlas s přijetím darů – PO MŠ
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby  „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě
 6. Souhlas s přijetím darů – PO SSm
 7. Změna plánu investic
 8. Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023
 9. Schválení ceny publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár
 10. Návrh rozpočtu na rok 2018
 11. Rezignace a jmenování nového člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
 12. Doplnění pořadníku DPS
 13. Smlouva o spolupráci s rádiem Petrov
 14. MHD – úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018
 15. Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací a vedoucí org. složek
 16. Vyjádření města k možnému využití budovy na ul. Komenského č. p. 1786
 17. Problematika Turistického informačního centra
 18. Majetkoprávní jednání
 19. Byty a prostory sloužící podnikání
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1285/2017/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání schvaluje ukončení stávající smlouvy na pojištění majetku města s Kooperativou, a.s. k 31.12.2017.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města. Na základě smlouvy o zastupování bude zajištěno firmou Petrast a.s. tak, aby bylo zajištěno pojištění majetku a odpovědnosti města k 1.1.2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1278/2017/2.ZŠ

Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 v roce 2017.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1281/2017/Pol.

Souhlas vlastníka s umístěním sídla

Rada města po projednání souhlasí s umístěním sídla obchodní společnosti MUDr. František Koukal, praktický lékař s. r. o., IČ: 02807491 v budově č. p. 1699/4, která je součástí pozemku p. č. 3362 v katastrálním území Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1290/2017/PO MŠ

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančních darů podle darovacích smluv uvedených v příloze a úpravu rozpočtu v souvislosti s přijetím darů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1282/2017/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“ včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek, textové části ZD, OP, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1291/2017/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1292/2017/POSSm

Změna plánu investic

Rada města po projednání schvaluje změnu plánu investic dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1274/2017/SPORTIS

Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023

Rada města po projednání bere na vědomí Projekt strategického řízení PO SPORTIS na období 2017 – 2023.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/RgM

Schválení ceny publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár

Rada města po projednání schvaluje cenu publikace Žďárský uličník II/1 – Zámek Žďár  dle předloženého návrhu:

  • Cena k přímému prodeji včetně DPH:  349,-Kč
  • Cena pro obchodní partnery (knihkupectví) vč. DPH : 299,-Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1284/2017/OF

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1296/2017/OS

Rezignace a jmenování nového člena Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní

Rada města po projednání odvolává na základě vlastní žádosti členku Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, paní Michaelu Kremlíkovou, s účinností od 6.11.2017 a děkuje jí za práci v komisi.

Rada města po projednání jmenuje paní Ing. Ilonu Komínkovou členkou Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní s účinností od 6.11.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1283/2017/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1289/2017/Star

Smlouva o spolupráci s rádiem Petrov

Rada města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci a pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila uzavřením Smlouvy o spolupráci s Oddělením projektů a marketingu realizováním dalších potřebných kroků vedoucích k jejímu naplnění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1288/2017/OKS

MHD úprava linek a jízdních řádů od 1.1.2018

Rada města po projednání:

  • Schvaluje úpravu linek MHD dle přiloženého návrhu pracovní skupiny
  • Schvaluje úpravu jízdného dle návrhu var. 3 v příloze s účinností od 1.1.2018.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1294/2017/ŠKS

Hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek

Rada města po projednání schvaluje po vyhodnocení odměny ředitelů školských PO města a vedoucích organizačních složek Regionální muzeum a Technická správa budov města dle provedeného hodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1295/2017/taj.

Vyjádření města k možnému využití budovy na ulici Komenského č. p. 1786

Rada města po projednání potvrzuje trvající zájem o využití administrativní budovy č. p. 1786 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou včetně pozemků par. č. 1137 a 1134 pro potřeby města.
Aktuální a předvídatelný rozsah využití pro roky 2019 a 2020 je v rozsahu cca 10 kanceláří, 200 m2 skladových a archivačních prostor a 2 zasedací místnosti.
Případný větší rozsah využití jsme připraveni diskutovat při znalosti konkrétních ekonomických a právních podmínek. Výše uvedené údaje jsou poskytnuty na žádost ÚZSVM a pouze pro posouzení variant využití předmětné budovy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1293/2017/ŠKS

Problematika Turistického informačního centra

Rada města odkládá projednání problematiky TIC do konce roku 2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1286/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a zároveň RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postaveném na p. č. 2467 ve výměře 135 m2 v k. ú. Město Žďár v souvislosti se zamýšlenou přestavbou komerčního objektu na objekt pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Vnitřní, ZR 5.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání ukládá odboru majetkoprávnímu jednat o výši kupní ceny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6534 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6366 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 2011, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a SPORTIS, p. o. se sídlem Horní 1679/22, ZR 1 – jako nájemcem, předmětem kterého bude rozšíření stávajícího pronájmu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou po vybudování nového sportovního areálu Streetpark v lokalitě sportoviště „Bouchalky“ ZR 1, a to dle návrhu GP č. 4293-113/2017 pro rozdělení pozemků: p. č. 2136/8 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha ve výměře 1 210 m2 a p. č. 2136/10 – zastavěná plocha, jiná stavba bez čp/če ve výměře 20 m2 (sociální zařízení) v k. ú. Město Žďár s tím, že nájemné za užívání těchto pozemků bude zvýšeno o částku 2.000 Kč/ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání ruší původní přijaté usnesení ze dne 23.10.2017 ve znění:
Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s provedením úprav cesty na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části pozemku p. č. 8927 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár pod rybníkem Siglovec v lokalitě Krejdy, sloužící jako přístup k pozemkům v této lokalitě, mimo jiné i k soukromým zahradám a chatám s tím, že úpravy budou provedeny způsobem, stanoveným v částečném zápisu uvedeném v příloze materiálu včetně mapového podkladu.

2. Rada města po projednání schvaluje přijetí níže uvedeného usnesení:
Rada města po projednání uděluje souhlas města Žďáru nad Sázavou s provedením úprav a k následné údržbě cesty na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části pozemku p. č. 8927 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Město Žďár pod rybníkem Siglovec v lokalitě Krejdy, sloužící jako přístup k pozemkům v této lokalitě, mimo jiné i k soukromým zahradám a chatám s tím, že úpravy budou provedeny způsobem, stanoveným v částečném zápisu uvedeném v příloze materiálu včetně mapového podkladu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností MTeZ s.r.o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1, IČ 25561359 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p.č. 5393/10, 5385/2 a 9520/3 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění splaškové kanalizace DN 150 mm (kamenina) a zaústěné do veřejné kanalizace ve správě VAS a.s. v rámci stavby „Rozšíření areálu MTeZ“ (přístavba, nástavba a úpravy) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu v rámci jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění splaškové kanalizace se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvalujeuzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a společností MTeZ s.r.o., se sídlem Jamská 2358/45, Žďár nad Sázavou - jako investorem stavby „Rozšíření areálu MTeZ (přístavba, nástavba a úpravy) – dopravní připojení, a to na částech pozemků p. č. 9520/3 a p. č. 9520/4 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, které budou dotčeny stavbou „Rozšíření areálu MTeZ (přístavba, nástavba a úpravy) – dopravní připojení, spočívající ve vybudování nového komunikačního připojení a úpravách poloměrů stávajícího komunikačního připojení areálu firmy (změna – zvětšení poloměru vjezdů, zvýšení únosnosti přejížděných chodníků a předláždění okrajových úseků tzv. slepeckou dlažbou) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi bytovým družstvem HURKO, bytové družstvo se sídlem Okružní 2008/66, ZR 3 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to na části p. č. 1311, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 2008 a 2009 č.or. 66 a 64, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií, zateplení, obvodová drenáž kolem části budovy, přeskládání stávajícího okapového chodníku v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 64, 66, ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1310 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání:

  1. Schvaluje částečnou revokaci usnesení rady města ze dne 28. 8. 2017, bod j), týkající se schválení Smlouvy o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179.
  2. Schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1287/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 22, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 10, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 24, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje změnu smlouvy o nájmu bytu  č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 k.ú. Město Žďár, na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 1.7.1992 a Smlouvy o nájmu ubytovacích jednotek ze dne 10.9.1992, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Platnost uvedených smluv bude ukončena ke dni 7.11.2017.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření  Smlouvy o nájmu prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu  č. 4, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 39, umístěného v bytovém domě č.p. 203 na ulici Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p.č. 2117 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s p. Z. D. a pí. J. D. dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 21, umístěného v bytovém domě č.p. 1903 na ulici Revoluční, č.or. 40, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1359 k.ú. Město Žďár, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva

Rezignace a jmenování člena kulturní komise

Rada města bere na vědomí rezignaci člena kulturní komise pana Víta-Bohumila Homolky a děkuje mu za jeho práci v komisi.

Rada města schvaluje pana Mgr. Milana Nováka za člena kulturní komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Radek Zlesák v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města