Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 20. 11. 2017

zveřejněno: 24. 11. 2017

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Ludmila  Řezníčková

 

Schválený pořad 77. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6 v r. 2017
 2. Výjimky z nejvyššího počtu žáků
 3. Rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly v r. 2017
 4. Přijetí daru
 5. Souhlas s prodejem nepotřebného majetku
 6. Rozpočtové opatření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
 7. Žádost o užití znaku města
 8. Žádost o udělení výjimky z vyhlášky
 9. Rozpočtové opatření PO MŠ
 10. Byty a prostory sloužící podnikání
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Dodatek ke smlouvě
 13. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 14. Návrh rozpočtu 2018
 15. Informace o průběhu sečení trávy ve městě v roce 2017
 16. Komunitní plán sociálních služeb
 17. Příprava staveb – smlouvy
 18. Participativní rozpočet
 19. Výběrové řízení – ředitel/ka PO Kultura Žďár
 20. Různé:
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Cesta k lepšímu bydlení“

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1298/2017/3.ZŠ

Rozpočtové opatření PO ZŠ Komenského 6 v r. 2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 v roce 2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1297/2017/3.ZŠ

Výjimka z nejvyššího počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků v jedné běžné třídě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1302/2017/ZUŠ

Rozpočtové opatření PO ZUŠ Františka Drdly v r. 2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1303/2017/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1304/2017/Pol.

Souhlas s prodejem nepotřebného majetku

Rada města po projednání souhlasí s prodejem ultrazvuku Toshiba Nemio XG.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1310/2017/KMJS

Rozpočtové opatření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1306/2017/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika v připravované knize „Žďársko z nebe“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1305/201/OŠKS

Žádost o udělení výjimky z vyhlášky

Rada města po projednání schvaluje žádost o povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č. 3/2016, ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství obchodní společnosti CONVENT a.s. dne 24.11.2017 u příležitosti konání akce „Obchodní centrum CONVENT a.s. 20 let na trhu“, která se bude konat v prostorách obchodního centra CONVENT a jeho přilehlém okolí ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1309/2017/POMŠ

Rozpočtové opatření PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO MŠ Žďár nad Sázavou dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1300/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 26 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, umístěném v bytovém domě č.p. 1905 na ul. Brodské, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1277 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Ž. N. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. T. a A. B. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemců budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemců plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu  č. 12 a garážového stání č. 11, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár,  ke dni 30.11.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu  č. 12 a garážového stání č. 11, umístěných v bytovém domě č.p. 11,12,13  na ulici Veselské, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která je postavena na pozemcích p.č. 119/7, 119/27 a 119/28 k.ú. Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. P. a P. D. s účinností od 1.12.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje ukončení  smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár ke dni 30.11.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0,  zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje ukončení  smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár ke dni 30.11.2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, ZR 3, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. J. a E. B. s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár a to kanceláře č. 707 a 709 ve výměře 62,63 m2, a prostor č. 708 o výměře 15,36 m2. Smlouva bude uzavřena od 1.12.2017 mezi městem Žďár nad Sázavou a Bc. T. K. s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok za kanceláře č. 707 a 709, prostor označení jako 708 bude využíván jako chodba s tím, že u tohoto prostoru budou hrazeny pouze náklady na služby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár a to kanceláře č. 602 ve výměře 29,70 m2. Smlouva bude uzavřena od 1.12.2017 mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Kanceláří Poslanecké sněmovny,Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana, IČ 00006572,  s výší nájemného 2.950 Kč měsíčně včetně DPH a schvaluje smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č. p. 165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok u kanceláří a 600 Kč/m2/rok u skladovacích ploch.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené 30.12.1996 mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností Zahrada Vysočina, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brodská 104, PSČ 591 01, IČO 49448030, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra, umístěného v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a p. B. N. na dobu určitou do 31.12.2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc. č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár - kanceláře ve II. nadzemním podlaží včetně sociálního zařízení o celkové výměře 444,17 m2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou, zastoupeným SPORTIS, příspěvkovou organizací, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ 65759800 a ComGate, a.s., akciovou společností, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 265 08 842, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města rozhodla o zpětvzetí výpovědi nájmu prostor sloužících podnikání, založeném Smlouvou o nájmu nebytového prostoru, uzavřenou dne 1.12.2004 ve znění dodatků č. 1 a 2 a Smlouvou o nájmu nebytového prostoru, uzavřenou dne 20.6.2008 ve znění dodatků č. 1 a 2 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Z. V. za splnění podmínky, že ke dni 30.11.2017 budou ze strany nájemce uhrazeny veškeré dlužné pohledávky ze shora uvedených smluv vyplývající.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1299/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a) 1. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 8  8. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 144924, v předloženém znění.

2. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 4. 8. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ48530867, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017, v předloženém znění.

3. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 14. 9. 2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. O. B. Světnov ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.4. 2017 v předloženém znění.

4.  Rada města bere zpět výpověď nájmu pozemků, které společnost AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, užívá v souladu se Smlouvou o nájmu ze dne 30. 12. 1995, doručenou dne 10. 9. 2015.

5. Rada města vyhlašuje záměr na změnu a doplnění Smlouvy o zemědělském pachtu, uzavřené dne 8.11.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.2.2017, v předloženém  znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K., Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha – části ve výměře cca 60 - 70 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem využití na zahrádku u RD č.p. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 - rozšíření pozemků u bývalých výměníkových stanic v lokalitě Žďáru nad Sázavou 7 s možností oplocení dotčeného pozemku snadno odstranitelným plotem bez betonování.
Vzhledem k tomu, že se na předmětné části pozemku nachází potrubí stávající stoky jednotné kanalizace DN 200 KA v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz., dle vyjádření SVK Žďársko podmínkou pronájmu části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár je zajištění přístupu VAS a SVK Žďársko na tento pozemek (zejména ke kanalizační šachtě č. 1212) – bude smluvně zajištěno v nájemní smlouvě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře cca 142 m2(dle mapového podkladu) – za účelem využití na zahrádku u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou paní V. P., ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to části p. č. 2925/1 – zahrada ve výměře 28 m2– za účelem využití na užitkovou zahrádku a části ve výměře 143 m2– výpůjčka za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku zahrady na vlastní náklady (dle mapového podkladu) u bytového domu č.p. 1001 na p. č. 2926 v k. ú. Město Žďár v ul. Na Prutech 1001/46, ZR 5.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 20,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města rozhodla o přijetí daru ve výši 50.000 Kč, který bude městu Žďár nad Sázavou poskytnut společností Javlin a.s., se sídlem Praha 1 – Staré Město, Betlémské náměstí 251/2, PSČ 110 00, IČ 28213874 a schvaluje darovací smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dohodu o využívání lesních cest a o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání konstatuje, že se seznámila s dopisem, zaslaným Ing. L. G., Žďár nad Sázavou, Ing. T.H., Žďár nad Sázavou, Mgr. J. K.,  Žďár nad Sázavou a P. K.,  Žďár nad Sázavou, nazvaném Žádost o zvážení změny využití pozemku p. č. 119/9 v k.ú. Město Žďár.

V případě, že bude ze strany společností Znojmont, s.r.o.,  IČ 250 36 734, se sídlem Žďár nad Sázavou, Santiniho 147/23, doručena žádost o prodloužení termínu pro vydání povolení stavby na pozemku p. č. 119/9, ostatní plocha a části pozemku  p. č. 119/13, ostatní plocha v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, rada města při svém rozhodování argumenty žadatelů zváží.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Dohodu o vypořádání části přístupové komunikace, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností TBG PKS a.s.Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 28261976, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, 110 00 Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234 – jako oprávněným, a to na části p. č. 7271 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Žďasu, ul. Strojírenská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění nové dešťové kanalizační přípojky v rámci realizace stavby „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“, stavebního objektu SO 01-16-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek, Napojení na dešťovou kanalizaci – přípojka - včetně přístupu a příjezdu k uvedené kanalizační přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků jednotek Wolkerova 1, 3, 5, 7, 9, 11 se sídlem Wolkerova 2082/7, ZR 4, IČ 26265559 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to na části p. č. 3887 v k. ú. Město Žďár u uvedeného byt. domu – za účelem umístění přístavby výtahů a přístupového chodníku k BD Wolkerova č.p. 2079 - 2084 na p. č. 3881 v k. ú. Město Žďár, č.or. 1–11, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1316/2017/POSSm

Dodatek ke smlouvě

Rada města po projednání schvalujeuzavření dodatku ke smlouvě dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0                                                       

 

13. Usn. 1312/2017/POSSm

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1313/2017/OF

Návrh rozpočtu 2018

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

- Návrh rozpočtu města na rok 2018
- Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1301/2017/OKS

Informace o průběhu sečení trávy ve městě v roce 2017

Rada města po projednání bere na vědomí informace o průběhu sečení trávy ve městě v roce 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1307/2017/OS

Komunitní plán sociálních služeb

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1311/2017/ORÚP

Příprava staveb – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení (č. smlouvy 4000211900- ul. Vodárenská), Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. smlouvy 8800088370– 1/BVB/P- ul. Vodárenská), Smlouvy zakládající právo provést stavbu (č. smlouvy OM948/17 –Jamská) a Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení (9417002337/4000211600-ul. Hrnčířská).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1314/2017/Star.

Participativní rozpočet

Rada města po projednání bere na vědomí výsledky hlasování.

Vybrané návrhy pro rok 2018:

  1. Návrh č. 2 - Obnova dětského hřiště uvnitř sídliště na ulici Dolní
  2. Návrh č. 4 - Revitalizace vnitrobloku Palachova 11 – 23

Odpovědnost za realizaci obou návrhů: Odbor komunálních služeb
Alokovaná částka 600.000 Kč. Náklady na 1 návrh 300.000 Kč (včetně DPH).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1315/2017/Star.

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Kultura Žďár

Rada města po projednání bere na vědomí doporučení hodnotící komise týkající se obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR.

Rada města na základě provedeného výběrového řízení jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR paní Ing. Marcelu Lorencovou na dobu 6 let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Usn. 1317/2017/OS

Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Cesta k lepšímu bydlení“

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Cesta k lepšímu bydlení“ a to ve znění dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu města, aby činil úkony vyplývající ze zapojení města do projektu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města