Zápis ze 78. schůze rady města konané dne 4. 12. 2017

zveřejněno: 8. 12. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková

 

Schválený pořad 78. schůze rady města:

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár
 2. Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár
 3. Vyřazení majetku -  ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 4. Vyřazení majetku – ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 5. Rozpočtové opatření Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v r. 2017
 6. Rozpočtová opatření PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 7. Přijetí daru pro PO MŠ Žďár nad Sázavou
 8. Převod umělého povrchu fotbalového stadionu
 9. Byty a prostory sloužící podnikání
 10. Majetkoprávní jednání ZM
 11. Majetkoprávní jednání RM
 12. MAP II v ORP Žďár nad Sázavou
 13. Volby do rady školy
 14. Darovací smlouvy
 15. Smlouva TIC
 16. Darovací smlouvy
 17. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 18. Zadávací řízení na zhotovitele akce „Revitalizace zeleně ZR“
 19. MHD – krytí prokazatelné ztráty dopravce MHD 2017
 20. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 21. Různé:
  Úprava osobního hodnocení ředitele PO SPORTIS

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1321/2017/PO Kultura

Rozpočtové opatření č. 2/2017 PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Kultura Žďár č. 2/2017.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1320/2017/PO Kultura

Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1322/2017/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 83 235,00 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1323/2017/ZŠ Pal.

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou ekologickou likvidaci nefunkčního majetku ve výši 62 960,50 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1324/2017/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2017

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1329/2017/4.ZŠ

Rozpočtová opatření  PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro rok 2017.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1335/2017 /PO MŠ

Přijetí daru pro PO MŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje předloženou Darovací smlouvu uzavřenou mezi Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizaci, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou a Vodárenskou akciovou společností a. s, Soběšická 820/156, Lesná, Brno, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1328/2017/OP

Převod umělého povrchu fotbalového stadionu

Rada města ukládá vedení města usilovat o zrušení závazků, vyplývajících z dotace: název akce „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480, popřípadě  udělení souhlasu k uzavření Darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, v souladu se kterou bude bezúplatně převeden do vlastnictví města  umělý povrch fotbalového stadionu na pozemku p.č. 2181, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7369 m2, zapsaného v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou v souladu s touto smlouvou převezme veškeré závazky, vyplývající z poskytnuté státní dotace, název akce „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1327/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 30 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu o nájmu bytu č. 2, umístěném v bytovém domě č.p. 1876 na ul. Brodské, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1261 v k.ú Město Žďár, z důvodu porušování povinností ze smlouvy o nájmu bytu vyplývajících.
Rada města ukládá starostovi města zajistit zpracování příslušné výpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1236/2017/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781 (dále jen bytové družstvo Naděje 2018), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Naděje 2018, jako kupujícím, v předloženém znění.                                                                         

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2, p. č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2a p. č. 1148 – zahrada ve výměře 113 m2 – v celkové výměře 322 m2 v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem pěstování zeleniny a ovocných stromů. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L., ZR, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to k p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 (podíl id. 1/2) na LV č. 263 a k p. č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl id. 1/24) na LV č. 51 v lokalitě Klafar II ve Žďáře nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem dalšího plánovaného rozvoje sídliště v této lokalitě dle ÚP - částečně určeno pro výstavbu bytových domů, částečně pro obchvat a částečně pro zeleň

- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a L. B., DiS, (SJM), oba ZR, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. č. 6137 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 80 m2– za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu - na části pozemku p. č. 6136/2 je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží muka) ve vlastnictví města, na dalších parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený pro plánovanou výstavbu parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6

- za kupní cenu, a to:
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace celkem ve výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, v předloženém doplněném znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednánídoporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2486/8, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu.
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 a v Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2017 se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou schvaluje tak, že prodloužený stanovený termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 1. 2018 se nově prodlužuje do 30. 6. 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1325/2017/OP

Majetkoprávní jednání RM

a) 1. Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení vyhlášený záměr  města č. Z-195/2017-OP, vyhlášení schváleno v RM dne 28. 8. 2017, na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost (výměra 2 562 m2) v celkové výměře cca 3 600 m2v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. Zájemce se může přihlásit i na část pozemků s tím, že přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost (výměra 2 562 m2) v celkové výměře cca 3 600 m2v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. Zájemce se může přihlásit i na část pozemků s tím, že minimální cena činí 700 Kč/m2 a přesná výměra částí prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to dle zhotoveného návrhu GP č. 851-114/2017 pro rozdělení pozemku, od pův. p. č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. - nově oddělených dílů „n + o“ ve výměře 91 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále od pův. p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově oddělených dílů „k + l“ ve výměře 56 m2, nově sloučených do p.č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. s tím, že rozdíl 35 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po realizaci stavby města „Autobusová zastávka, přechod pro chodce, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“.  

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 96 m2(dle mapového podkladu) – za účelem využití na zahrádku (záhonky a umístění jednoduchých přenosných herních prvků pro děti –pískoviště a malý domeček) u bytového domu č.p. 702 na p. č. 695 v lokalitě ul. Jiřího z Poděbrad 4, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlem  Sklené nad Oslavou, IČ 28284551 - jako oprávněným, a to dle návrhu GP č. 4301-64/2017 pro vymezení rozsahu VB na části pozemku p. č. 9537/9, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění prodlouženého vedení dešťové kanalizace v rámci akce „Žďár n. Sáz. - prodloužení dešťové kanalizace“ v souvislosti s realizací stavby nového areálu firmy „Prodejní a výrobní hala Holoubek trade, s.r.o.“ v lokalitě průmyslové zóny Brněnská - Jamská, Žďár nad Sázavou 1 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené kanalizaci za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Tento bod byl stažen z projednávání.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 – Břevnov – jako oprávněným, a to dle GP č. 4296-164/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 6416/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6399 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem umístění vedení přípojky dešťové kanalizace (včetně obslužných zařízení) v lokalitě u obchodního domu Kaufland v ul. Chelčického 2376/7, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení dešťové přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1334/2017/ŠKS

MAP II v ORP Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje zapojení města Žďár nad Sázavou a vypracování žádosti o dotaci do projektu MAP II v ORP Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 1333/2017/ŠKS

Volby do rady školy

Rada města po projednání schvaluje počet členů školských rad v základních školách ve Žďáře nad Sázavou podle předloženého návrhu v Příloze č. 2, varianty B.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 1332/2017/ŠKS

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvymezi městem Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvymezi městem Žďár nad Sázavou a paní J. D., Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1331/2017/ŠKS

Smlouva TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v roce 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1330/2017/oPM

Darovací smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy:

  1. mezi městem Žďár nad Sázavou a Fakta s.r.o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.
  2. mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. J. B. Stržanov v předloženém znění
  3. mezi městem Žďár nad Sázavou a HEPOSTAV, s. r. o., Stržanov 69, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Rada města pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1336/2017/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání neschvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy Městského úřadu Žďár nad Sázavou pro p. R. A., bytem  Nové Město na Moravě.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 2

 

18. Usn. 1318/2017/OKS

Zadávací řízení na zhotovitele akce „Revitalizace zeleně ZR“

Rada města po projednání:

- schvaluje zahájení zadávacího řízení na „Revitalizaci zeleně Žďár nad Sázavou“, a v této souvislosti schvaluje:

   • zadávací dokumentaci a obchodní podmínky (návrh Smlouvy o dílo):
   • složení komise pro otevírání, posouzení, hodnocení nabídek;

 

- pověřuje starostu města, aby jménem města činil úkony směřující k výběru dodavatele služeb „Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou“, a to včetně:

   • případného rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení
   • případného zrušení zadávacího řízení
   • potřebné úpravy zadávacích nebo obchodních podmínek
   • rozhodnutí o výběru dodavatele
   • uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 1319/2017/OKS

MHD – krytí prokazatelné ztráty dopravce MHD 2017

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 13, a to mezi městem a ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815, ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 na období od 1.1.2010 do 31.12.2019 ve znění jejich dodatků, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

                                                                           

20. Usn. 1337/2017/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2017 v upraveném znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0                                                       

 

21. Různé

Ústní zpráva/MST

Úprava osobního hodnocení ředitele PO SPORTIS

Rada města schvaluje úpravu osobního hodnocení ředitele PO SPORTIS dle návrhu předloženého garantem (místostarostou) s účinností od 01.01.2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Romana Bělohlávková, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města