Zápis ze 79. schůze rady města konané dne 18. 12. 2017

zveřejněno: 22. 12. 2017

Počet přítomných členů:

9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad  79.  schůze rady města:

 1. Pojištění majetku města
 2. Ceník krátkodobých podnájmů PO Kultura Žďár – dodatek
 3. Přijetí daru PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35
 4. Změna odpisového plánu PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
 5. Souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce pro PO SPORTIS
 6. Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie
 7. Výsledky výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury
 8. Problematika TIC
 9. Smlouva o poskytnutí dotace na projektu „Program prorodinné politiky 2018“
 10. Family a Senior Point
 11. Klub seniorů
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Majetkoprávní jednání
 14. MHD – dodatek č. 14
 15. Návrh na změnu počtu zaměstnanců MěÚ
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn.1349/2017/OF
Pojištění majetku města


Rada města po projednání schvaluje:

 • Výsledek výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku a odpovědnosti města
 • Uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 45, Praha 2, IČ 46973451 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1338/2017/PO Kultura

Ceník krátkodobých podnájmů včetně dodatku PO Kultura Žďár

Rada města po projednání schvaluje ceník krátkodobých podnájmů včetně dodatku PO Kultura Žďár dle přílohy č. 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.1342/2017/ZŠ Pal.

Přijetí daru PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Rada města po projednání schvaluje přijetí peněžitého daru pro Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace v hodnotě 7 500 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1343/2017/KMJS

Změna odpisového plánu PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje změnu odpisového plánu PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.1351/2017/SPORTIS

Souhlas s uzavíráním smluv o výpůjčce pro PO SPORTIS

Rada města po projednání souhlasí s uzavíráním smluv o výpůjčce prostor (klubovny, šatny a související prostory) pro žďárské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby na sportovištích, která provozuje PO SPORTIS.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.1339/2017/TSBM

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele elektrické energie

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení veřejné zakázky:
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž.0

 

7. Usn.1340/2017/ORÚP

Výsledky výběrového řízení

Rada města schvaluje výsledky výběrového řízení na konzultační a poradenskou činnost v oblasti krajinářské architektury (městský architekt krajinář) tak, jak byly předloženy hodnotící komisi a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s vybraným uchazečem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn.1341/2017/ŠKS

Problematika TIC

Rada města po projednání schvaluje předloženou variantu č. 1 a ukládá Regionálnímu muzeu Žďár nad Sázavou a OŠKS ve spolupráci s OPM zahájit kroky směřující ke změně provozovatele Turistického informačního centra ve Žďáře nad Sázavou se zahájením provozu od 1.1.2019.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1354/2017/OS

Smlouva o poskytnutí dotace na projektu „Program prorodinné politiky 2018“

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, který bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na realizaci projektu „Podpora prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.1344/2017/OS

Family a Senior Point

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017, na provoz Family Pointu a Senior Pointu  mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky z.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn.1345/2017/OS

Klub seniorů

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené 30.1.2007 mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců ČR, 1.MO Žďár nad Sázavou, včetně Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2008 a Dodatku č. 2 ze dne 18.4.2016, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.1348/2017/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v bytovém domě č.p. 1936 na ul. Brodské, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1276 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. V. K., Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v bytovém domě č.p. 1871 na ul. Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku č.p. 1256 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. P. B. Žďár nad Sázavou. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíce s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, nebude nájemní poměr prodloužen a je třeba učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 60, umístěném v bytovém domě č.p. 203 na ul. Libušínská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou  1, který je součástí pozemku č.p. 2117 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. A. V.  na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dohodu o splátkách, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. H., Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p. 165, na ulici Dolní č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území město Žďár, a to kanceláře č. 308 ve výměře  14,95 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.1.2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. J. V. Žďár nad Sázavou, IČ 04655915 s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici č.or.44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc.č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území město Žďár. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a R. W. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území město Žďár, uzavřené dne 17.3.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.4.2006, dodatku č. 2 ze dne 6.2.2007 a dodatku č. 3 ze dne 22.3.2016 mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotkou Oblastní charitou Žďár Nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn.1347/2017/OP

Majetkoprávní jednání

a)
1. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Zemědělským družstvem Nové Město na Moravě, družstvo, se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ 144924, dne 8. 8. 2016, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a „Staviště“ zemědělské obchodní družstvo se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 48530867, dne 4. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2017, v předloženém znění.

3. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem O. B.¨Světnov, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 60572612, dne 14. 9. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 4.  2017, v předloženém znění.

4. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, dne 8. 11. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2017, v předloženém  znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. L.S.  Ostrov nad Oslavou (podíl id. ½) a p. F. L., Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to p. č. 9038 – orná půda ve výměře 16 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3898, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku části stávajícího chodníku v rámci zřízení nových autobusových zastávek a doplnění varovného signálního pásu u stávajícího přechodu v lokalitě průmyslové zóny v ul. Jamská, ZR 1 – za část pozemku p.č. 9035 ve výměře cca 454 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plochave výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 696 - ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň v celkové výměře cca 983 m2(dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zatravněné zahrady, včetně s tím spojené údržby pozemků na vlastní náklady, u bytového domu č.p. 622 a 702 na p. č. 695 v k. ú. Město Žďár v ul. Jiřího z Poděbrad 6 a 4, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. R. M., ZR 3, a to p. č. 6534 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. P. H., ZR 1, a to p. č. 6366 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-- Kč/m2 ročně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 3. 5. 2011 na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a společností ARCTICAMED s.r.o. se sídlem Hamry nad Sázavou 477, zastoupenou MUDr. Pavlem Vávrou – jako nájemcem, a to části p. č. 3358 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zřízení oplocené venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika Žďár n. Sáz. v souvislosti s provozem kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. Studentská, ZR 4, z důvodu odstranění uvedeného zařízení z pronajatého pozemku města, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely O. a D. K., ZR 2 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na části p.č. 8065/6 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem zřízení sjezdu k novostavbě RD na p. č. 8026/1 v k.ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar“ ul. Hrnčířská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k uvedenému sjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění propojení kabelového rozvodu TV, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 8037/2, 8010/8, 8008/11, 8008/12, 8010/9, 7998/18 a 8010/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění propojení kabelového rozvodu TV v lokalitě sídliště „Klafar“ ul. Sázavská, ZR 3 v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Sázavská – propojení kabelového rozvodu“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění propojení kabelového rozvodu TV se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. NM-014330039540/010 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 4289-168/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 7990/1, 7992/3 a 7992/47, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS, 8 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. 4. 2017 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 Praha, zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017 – jako oprávněným - na částech p. č. 4155, 4159/1, 4159/2, 4160/1, 4161, 4162, 4163 a 4669/1 v k.ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě sídliště „Vodojem“, ZR 7 - za účelem vybudování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - stavba „11010-071932, RVDSL1727_M_J_ZDAR4698-ZDAR1HR_OK“, v jejímž rámci bude na dotčených pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – 2 ks ochranných HDPE trubek včetně optických kabelů v celkové délce 218 m a výměna stávajícího rozvaděče za nový na pozemku p. č. 4669/1. včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 – Břevnov – jako oprávněným, a to dle GP č. 4296-164/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro vymezení rozsahu VB na částech p. č. 6416/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 6399 – ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem umístění vedení přípojky dešťové kanalizace (včetně obslužných zařízení) v lokalitě u obchodního domu Kaufland v ul. Chelčického 2376/7, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14.Usn.1352/2017/OKS

MHD – dodatek č. 14

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 14, a to mezi    městem a ZDAR, a.s., Žďár nad Sázavou, IČ:46965815, ke smlouvě „O      zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a      příspěvku na tyto služby“ uzavřené dne 1.12.2009 na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019 ve znění jejich dodatků, a to ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn.1350/2017/Taj.

Návrh změny počtu zaměstnanců MěÚ

Rada města po projednání schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu o 1 referenta odboru sociálního.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

          

Projednání zvýšení počtu zaměstnanců zařazených do úřadu na odboru územního plánování a rozvoje rada města odkládá.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 1

 

16. Různé

Usn.1353/2017/OŠKS

Darovací smlouva

Rada města po projednání ruší usnesení č. j. 1332/2017/ŠKS ze dne 4. 12. 2017 ve věci Darovací smlouvymezi městem Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvymezi městem Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou, Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Změna náhradníka komise

Rada města po projednání schvaluje změnu náhradníka komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Marka Mrkose za Tomáše Růžka na akci Žďár nad Sázavou – Rekonstrukci ulic v Lískách, Na Úvoze a K Přehradě“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.  Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města