Zápis z 35. schůze rady města konané dne 10. 2. 2020

zveřejněno: 14. 2. 2020
konané dne 10. 2. 2020

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 35. schůze rady města:

 1. Regulace konzumace alkoholu na veřejném prostranství
 2. Projekt „Žďár nad Sázavou– Příměstský tábor 2020“
 3. Plná moc pro PO Sportis
 4. Plnění ročního taktického plánu PO Sportis za r. 2019
 5. Smlouva o dílo – sazba Žďárského zpravodaje
 6. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
 7. Žádost o užití znaku města
 8. Částečná revokace usnesení RM č. 324/2019/OKS a 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019
 9. Dodatky smluv – navýšení ceny dle inflace za r. 2019 – staženo z pořadu
 10. Monitoring finančního řízení PO – čtvrtletní zpráva
 11. Majetkoprávní jednání
 12. Byty a prostory sloužící podnikání
 13. Do práce na kole 2020
 14. MA 21
 15. Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/ Mgr. Lukáš Dvořák – MP Chrudim

Regulace konzumace alkoholu na veřejném prostranství

Bez přijatého usnesení.

 

2. Usn. 549/2020/MP

Projekt „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 2020“

Rada města po projednání schvaluje podání projektu „Žďár nad Sázavou – Příměstský tábor 2020“ v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020, vyhlášeného MV ČR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 544/2020/Sportis

Plná moc pro PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje návrh na Plnou moc pro PO SPORTIS na zajištění akce „Odkanalizování zázemí fotbalového stadiónu“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 543/2020/Sportis

Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2019

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 548/2020/ŠKSM

Smlouva o dílo sazba Žďárského zpravodaje

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na sazbu Žďárského zpravodaje.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 542/2020/ŠKSM

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou

Rada města bere na vědomí návrh pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 537/2020/ŠKSM

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro Nakladatelství TVÁŘE, s. r. o. v knize „Tajemství žďárských kostelů“ autorů Stanislava Mikuleho a Milana Šustra.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 538/2020/KS

Částečná revokace usnesení RM č. 324/2019/OKS a 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019

Rada města po projednání:

 1. Revokuje:
  1. Usnesení č. 324/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací a ploch.
  2. Usnesení č. 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho místních částech.
 2. Pověřuje Ing. Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb, aby ve spolupráci s ředitelem společnosti SATT a.s. navrhli způsob zajištění vypovězených služeb od termínu účinnosti jejich výpovědí a předložili jej k projednání radě města na její schůzi dne 23.03.2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 539/2020/KS

Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 2019

Bod stažen z pořadu 35. schůze rady města.

 

10. Usn. 545/2020/oFKIA

Monitoring finančního řízení příspěvkových organizací (čtvrtletní zpráva)

Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitorovací zprávu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 546/2020/OP

Majetkoprávní jednání

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5055/1 – orná půda ve výměře cca 800 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem realizace podnikatelského záměru - umístění skladu pro internetový prodej motocyklových pneumatik.
Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků, a to:

- části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře cca 126 m2
- části p. č. 6844/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 51 m2
- části p. č. 6844/3 – orná půda ve výměře cca 147 m2
-  p. č. 6844/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2
-  p. č. 6844/12 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 31 m2

celkem ve výměře cca 390 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu)
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7742, obec Žďár nad Sázavou

- ve vlastnictví Ing. J. U., Radostín nad Oslavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem zajištění výstavby propojovací komunikace Jihlavská - Brněnská, ZR 1

za pozemky:

- část p. č. 6846/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 787 m2
- část p. č. 6847 – trvalý travní porost ve výměře cca 90 m2
- část p. č. 6851/1 – orná půda ve výměře cca 2 960 m2

celkem ve výměře cca 3 837 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu)
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou

- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. J. U., Radostín nad Oslavou - za účelem rozšíření navazujícího areálu stávající firmy

Přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou společnosti ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. se sídlem Brodská 104, ZR 3, IČO 49448030, a to části p. č. 7881 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 120 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě areálu ZAHRADA VYSOČINA s. r. o. v ul. Brodská 104, ZR 3, užívaného na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou mezi uvedenou společností a městem Žďár nad Sázavou ze dne 24. 3. 2005 – za účelem využití pro umístění stávající dočasné stavby - prodejny prvků zahradní architektury v areálu firmy Zahrada Vysočina, s. r. o., Brodská ul. 104, ZR 3 s tím, že pronájem bude prodloužen na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a za podmínky ukončení nájmu v případě výstavby obchvatu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku č. PVL-191/2020/SML, která bude uzavřena za účelem dočasného bezplatného užívání části pozemku ve výměře 17 m2 p. č. 334/7 v k. ú. Vysoké, a to na dobu určitou po dobu zhotovení předmětné stavby, nejdéle však na dobu 5 let, mezi Povodím Vltavy s.p. se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 70889953 – jako půjčitelem a městem Žďár nad Sázavou – jako vypůjčitelem.
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce pozemku č. PVL-191/2020/SML v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výrobě a zajištění vysílání televizního programu mezi společností SATT a.s. se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou, IČO 60749105, DIČ CZ60749105 – jako zhotovitelem a městem Žďár nad Sázavou – jako objednatelem a schvaluje Smlouvu o výrobě a zajištění vysílání televizního programu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 1962,1963 se sídlem Okružní 1963/46, ZR 3, IČO 27688615 – jako oprávněným a městem Žďár nad Sázavou – jako povinným, a to dle GP č.4525-317/2019 ze dne 20.11.2019 pro vymezení rozsahu VB k části pozemku p. č. 1326, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v šíři 2 m kolem byt. domu Okružní č.p. 1962 a 1963 č.or. 44 a 46, ZR 3 – za účelem umístění nových železobetonových lodžií v rámci stavby „Stavební úpravy bytového domu Okružní 1962,1963 ZR 3“, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1325 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 1040013005/003 na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze dne 19. 12. 2018 (schváleno usnesením RM dne 17. 12. 2018), která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 4257, 4256, 4271, 4272, 4214, 4213, 4215/1, 4492, 4349/2, 4669/1, 3275, 3701/1, 3401, 3402 – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem umístění kabelového vedení VN v celkové délce 675 m (po pozemcích města) v rámci stavby „Žďár n. S.: obnova kab. VN 208, 201 z TS Úpravna“ v lokalitě ul. Vodárenská, ZR 4 a v ul. Kosinkova, Jamborova, ZR 7, včetně přístupu a příjezdu k uvedené distribučnímu zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Uzavření dodatku - nově se společností E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, ke shora uvedené smlouvě ze dne 19.12.2018 se schvaluje tak, že původně schválená trasa VB – služebnosti umístění kabelového vedení VN přes uvedené předmětné pozemky se doplňuje o části pozemků p. č. 4235/1 a 3701/2 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to na částech p. č. 6013 a 6039/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování optického kabelového rozvodu v délce 98 m v rámci akce: „Žďár nad Sázavou – ul. Palachova – optický kabelový rozvod“ včetně přístupu a příjezdu za účelem jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění optického kabelového rozvodu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 19.620 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností UNIT Invest, spol. s r.o. se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou 1, IČO 26227924 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle zhotoveného GP č. 4549-3/2020 pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku v k. ú. Město Žďár za účelem:

  1. umístění přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka, dešťová a splašková kanalizace) – nově dle GP na částech pozemků p. č. 8037/55, 8037/56 a 8037/57, dále právo chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav k pozemku p. č. 8037/37 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je objekt BD s č.p. 2549
   -  dále přístup a příjezd na pozemku – nově dle GP p. č. 8037/55 a p. č. 8037/57 k pozemku p. č. 8037/37 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je objekt BD s č.p. 2549
  2. umístění přípojek inženýrských sítí (vodovodní přípojka, dešťová a splašková kanalizace) – nově dle GP na částech pozemků p. č. 8037/52 a 8037/59, dále právo chůze a jízdy za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav k pozemku p. č. 8037/38 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je objekt BD s č.p. 2548
   - dále přístup a příjezd na pozemku – nově dle GP p. č. 8037/59 a p. č. 8037/57 k pozemku p. č. 8037/38 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je objekt BD s č.p. 2548

- vše v k. ú. Město Žďár - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedeného VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti umístění přípojek inženýrských sítí a přístupu a příjezdu k BD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn.547/2020/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 18 umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 6 umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská, č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16 umístěného v bytovém domě č.p. 1876 na ulici Brodská, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 17 umístěného v bytovém domě č.p. 1905 na ulici Brodská, č.or. 33, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1277 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěného v bytovém domě č.p. 2284 na ul. Libušínská, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2127/2 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní V. G., Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 2169 na ulici Haškova, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku p.č. 6120 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. J. a E. P. , Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 51 umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. F. K.,  Žďár nad Sázavou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěného v bytovém domě č.p. 204 na ul. Libušínská, č.or. 13, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku č.p. 2115 v k.ú Město Žďár. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. L. F., Nové Veselí, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města rozhodla podat žalobu na vyklizení bytu č. 34, umístěného v bytovém domě č.p. 1829 na ulici Revoluční, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1248 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města jejím zpracováním.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem, IČO 10114815, DIČ CZ470128438, s místem podnikání nám. Republiky 294/24, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, v upraveném znění s tím, že se doplňuje 1 skříňka za kupní cenu 196,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 540/2020MST

Do práce na kole 2020

Rada města po projednání schvaluje zapojení města do celorepublikové kampaně Do práce na kole, schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci této kampaně a smlouvu o zpracování osobních údajů se sdružením Auto*Mat, z. s. v předloženém znění.

Rada města zmocňuje Ing. Josefa Klementa, místostarostu města, uzavřením těchto smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 541/2020/STA

Místní agenda 21

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu MA 21, přehled činnosti 2019 a návrh aktivit na rok 2020.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Ústní zpráva/STA

Výběrové řízení – ředitel/ka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města na základě provedeného výběrového řízení mění jmenování ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou Mgr. Václava Šeráka z doby neurčité na dobu určitou, a to do 31.03.2026.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města