32. schůze rady města konaná dne 25. 9. 2023

zveřejněno: 21. 9. 2023
konaná dne 25. 9. 2023

Pořad 32. schůze s anotacemi

Zápis z 32. schůze

 

1.

Dodatečné schválení rozdělení výsledku hospodaření PO SPORTIS za rok 2022

2.

Navýšení limitu mzdových prostředků PO SPORTIS na rok 2023

3.

Projekt strategického řízení příspěvkové organizace SPORTIS

4.

Výjimka z počtu žáků

5.

Rezignace a jmenování člena komise

 6. Vizuální identita města - nové logo

7.

Vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace v DP Podpora označování provozoven a obchodních domů 2023

 8. Licenční smlouva - obec Kadov
 9.

Žádost TJ Žďár nad Sázavou, z. s. o jmenování člena hodnotící komise veřejné zakázky

10. Plán zimní údržby 2023/2024
11.

Vyhlášení zadávacího řízení - Městský mobiliář 2024-2025

12.

Odvod za porušení rozpočtové kázně

13. Mobilní potravinová banka
14.

Dodatek č.7 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru - nám. Republiky 75/2, ZR 1

15.

Zřízení věcného břemene - služebnosti - zemní kabel VN, HDPE trubky, podpěrný sloup, uzemnění na pozemku města části p.č. 7863/1 v k.ú. Město Žďár - stavba "Hamry n/S: VN61 o.Amylon, p.b.č.15-21" - investor EG.D, a.s. Brno

16.

Vyhlášení záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání Dolní 165/1, ZR1

17.

Zřízení věcného břemene - na pozemku města p. č. 2469/1 v k.ú. Město Žďár - přípojka ESL stavba "Rekonstrukce RD Žďár nad Sázavou, IO-08 Přípojka slaboproudu" k objektu č. p. 1165, ul. Luční 34, ZR 5 - součást pozemku p. č. 2351, k. ú. Město Žďár

18.

Zřízení věcného břemene - podzemní komunikační vedení veřejné telekomunikační sítě CETIN a.s. Praha na pozemcích města po zaměření GP č. 4947- 681/2022 ze dne 2. 8. 2023 nově část p. č. 6465/1, 6957 a 6958 v k. ú. Město Žďár - stavba "16010- 059322, VPIC II/353 Žďár n. Sáz. ul. Jihlavská SO441", ZR 1

19.

Dohoda o prostorovém uspořádání staveb "Město Žďár nad Sázavou - společný pás pro cyklisty a chodce v Neumannově ulici" - přemístění stavby autobusové čekárny do ochranného pásma kanalizace - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou 4, IČO 43383513 - Město Žďár nad Sázavou - VAS a.s. Soběšická 820/156, 638 01 Brno. divize Žďár nad Sázavou, IČO 49455842

20. 

Obecní byty. Obsazení volného bytu v DPS.

21. Prodej výměníkové stanice
22.

Zřízení věcného břemene na pozemcích fyzických a právnických osob - dle GP č. 454- 80/2023 na částech p.č. 3/5, 35/3, 142/1, 354/4, 430/1, 430/14 a 86 v k. ú. Stržanov - zřízení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení v místní části Stržanov - investor město Žďár nad Sázavou

23.

Směna částí pozemků města p. č. 6851/6 a 6860/3 ve výměře cca 1693 m2 v k. ú. Město Žďár – za části pozemků p. č. 6851/2, 6860/5, 6865/1 a 6867/1 ve výměře cca 1693 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví právnické osoby za účelem zajištění přístupové komunikace pro výstavbu zařízení ZEVO v lokalitě Jihlavská - Brněnská, ZR 1

24.

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

25. Rozpočtové opatření č. 12/2023
26.

Organizační řád Městského úřadu Žďár nad Sázavou

27.

Různé