Zápis z 22. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 26. 1. 2006
konaného dne 26. ledna 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS


z 22. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 26. ledna 2006 v 16.00 h
v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

Omluveni:


p. Bohumil Trávník
p. Radek Chlubna
p. ing. Josef Mička
p. ing. Oldřich Sedlák


Schválený program 22. zasedání:

  1. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2006
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2006, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/1997, o provozu a parkování vozidel, č. 3/1997 o údržbě, ochraně a tvorbě zeleně, č. 5/1997, kterou se upravují podmínky prodeje, rozšiřování a provozování tiskovin, vyobrazení filmů, videonahrávek, pomůcek nebo jiných obdobných předmětů a činností pornografického charakteru, č. 7/1997 o provádění propagace a inzertní činnosti.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

2. Majetkoprávní úkony:


1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej níže uvedených objektů k bydlení a pozemků, na kterých jsou objekty k bydlení postaveny s tím, že kupní smlouvy budou uzavřeny do 31. 1. 2006:

- Haškova č. or. 2, č.p. 1273, Žďár nad Sázavou 6 - postavený na pozemku parc. č. 6124 a pozemek p. č. 6124 - zastavěná plocha ve výměře 408 m2 vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Občanského sdružení „Sdružení nájemníků Haškova 2“, IČO 269 94 020, se sídlem Haškova ulice č.p. 1273, 591 01 Žďár nad Sázavou 6 - za kupní cenu ve výši: 7.656.356,- Kč

V kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno umístění rozvodů sekundárního potrubí tepla a TUV a umožnění přístupu za účelem údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace rozvodů.

 - Studentská č. or. 40, 42, 44, č.p. 1719, 1718, 1717, Žďár nad Sázavou 4 – postavený na pozemcích parc. č. 3303, p. č. 3302 a p. č. 3301 a pozemky p. č. 3303 – zastavěná plocha ve výměře 219 m2, p. č. 3302 – zastavěná plocha ve výměře 216 m2 a p. č. 3301 – zastavěná plocha ve výměře 218 m2 vše v k. ú. Město Žďár do spoluvlastnictví osob ve spoluvlastnických podílech tak, jak jsou uvedeny v příloze A - za kupní cenu ve výši: 8.509.632,- Kč

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Prohlášení vlastníka a následné Dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví u obytného domu na Revoluční ulici č. or. 37, 39, č.p. 1816, 1815, Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p. č. 1398 a p. č. 1379 a pozemků p. č. 1398 - zastavěná plocha ve výměře 218 m2 a p. č. 1397 – zastavěná plocha ve výměře 216 m2 - vše k.ú. Město Žďár.


Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

3. Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení ze dne 15.12.2005 č. 1 bod z) s tím, že ruší následující části usnesení:


· Zastupitelstvo města schvaluje platbu povinných 14 % svého podílu dle předložených faktur Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to vždy ke konci příslušného měsíce.

· Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schválení způsobu úhrady plateb podílu města na financování akce Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou III.


 

Na základě materiálů, předložených SVaK Žďársko, zastupitelstvo města schvaluje harmonogram plateb akce Rekonstrukce stokové sítě Žďár III v roce 2006, vycházející z předpokládaného harmonogramu prací.

 

Zastupitelstvo města schvaluje:


· převod nevyčerpaných finančních prostředků na financování akce Rekonstrukce stokové sítě Žďár III. z roku 2005 ve výši 17,816.552,- Kč do rozpočtu roku 2006.

· navýšení rozpočtové položky Rekonstrukce stokové sítě Žďár III. roku 2006 na celkovou výši neuhrazeného závazku dle uzavřené smlouvy (tj. 30,581.063,- Kč)


Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík

Ing. Milan Krupička

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města