Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 23. 3. 2006
konaného dne 23. března 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS


z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 23. března 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:


Jarmila Rosecká
Ing.Zdeněk Štursa
 


Schválený program 23. zasedání:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Rozpočtová opatření č. 1
 3. Rozpočtová opatření č. 2
 4. Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
 5. Grantový program – Město v zahraničí
 6. Převod DDM na město
 7. Zpráva o výsledku privatizace bytového fondu
 8. Převod FRB do SFRB
 9. Změna ÚP č. 2
 10. Zpráva o činnosti MP, Policie ČR a „Partnerství 2006“
 11. Plán odpadového hospodářství
 12. Vyhláška č. 2/2006
 13. Delegování zástupce města na valnou hromadu ČS a.s.
 14. Různé

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0


PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní úkony:


a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Lenky Ruberové, ZR 1 a to p. č. 1100/2 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku pod řadovou PREFA garáží u byt. domu čp. 216 na p. č. 1101 v lokalitě ul. Krátká 2, ZR 2

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Davida a Lenky Kočích (SJM), ZR 2 a to p. č. 1100/3 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku pod řadovou PREFA garáží u byt. domu čp. 216 na p. č. 1101 v lokalitě ul. Krátká 2, ZR 2

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaroslava Chalupy, ZR 4 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12ti měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč/m2


Hlasování bod c): Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 3d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Miloslava Odvárky, ZR 6, podnikajícího pod obchodní firmou Miloslav Odvárka – ODAS se sídlem nám. Republiky 61/20, ZR 1 a to p. č. 6909 – ost. plocha ve výměře 32 m2 a dále části p. č. 6923/2 – orná ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ Jihlavská ul., ZR 1 – za účelem zlepšení příjezdu na sběrný dvůr s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 6923/2 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miroslava a Jarmily Houfových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 2293 – ost. plocha a části p. č. 2294 – ost. plocha celkem ve výměře cca 180 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 435 ul. Jungmannova 15, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů dříve oploceného a dlouhodobě užívaného rozšířeného pozemku zahrady p. č. 2229 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

- za kupní cenu majetkoprávního vypořádání schváleného v ZM ve výši 70,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Leoše Zítky (podíl ½) a p. Martiny Dobiášové (podíl ½), ZR 5 a to části p. č. 2293 – ost. plocha a části p. č. 2294 – ost. plocha celkem ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 215 ul. Šípková 15, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů dříve oploceného a dlouhodobě užívaného rozšířeného pozemku zahrady p. č. 2297 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

- za kupní cenu majetkoprávního vypořádání schváleného v ZM ve výši 70,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku – odprodej do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Pozemkový fond ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a to p. č. 2282/7 – vodní plocha, rybník ve výměře 8 541 m2 v k. ú. Jámy – za účelem odbahnění a opravy „Honzovských rybníků“ v k. ú. Město Žďár a v k. ú. Jámy v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“

- za kupní cenu dle znaleckého posudku


h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků – odprodej do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9523 ve výměře 6 723 m2 – orná půda z vlastnictví p. Jindřicha Měšťana, ZR 5 a dále p. č. 9541/1- orná ve výměře 14 006 m2 z vlastnictví p. Marie Šanderové, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem přípravy propojení komunikací a ucelení lokality průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1, zejména v souvislosti s realizací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár“

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2


i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení ZM ze dne 27. 4. 2004 ve věci nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 a to části p. č. 76/1 původně ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem přemístění nově rekonstruované zastávky MHD v lokalitě ul. Santiniho ZR 2.


- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků Města Žďáru nad Sázavou s Dr. Kinským a to části p. č. 740/2 – ostatní plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem rozšíření parkovacích míst v uvažovaném prodejním areálu v souvislosti s výstavbou zahradnictví u obchodního domu MVDr. R. Kinského (býv. Pila) ul. Bezručova 4, ZR 2 – za p. č. 8018 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Dr. Kinského, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání břehu řeky Sázavy v lokalitě pod „Klafárkem“ s tím, že přesná výměra části směňovaného pozemku p. č. 740/2 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a dále směnu pozemků dle GP č. 574-97/2005 ze dne 3. 2. 2006 - části pozemku p. č. 76/1 – díl „b“ - ost. plocha ve výměře 67 m2 ve vlastnictví Dr. Kinského za část p. č. 76/2 – díl „a“ – ost. plocha ve výměře 3 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem přemístění nově rekonstruované zastávky MHD v lokalitě ul. Santiniho ZR 2 v souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

- Vzniklý rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen na základě ocenění těchto pozemků dle znaleckého posudku.


j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi Lesního družstva obcí Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav – jako podílovými spoluvlastníky p. č. 45 (PK) ve výměře 2 158 m2 v k. ú. Staré Ransko (Město Žďár n. Sáz. podílový spoluvlastník ve výši 6/710) a p. Ivo Gajdorusem, 582 63 Žďírec nad Doubravou – jako výlučným vlastníkem p. č. 307/4 (PK) ve výměře 7 375 m2 v k. ú. Staré Ransko – za účelem majetkoprávního vypořádání.


k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 2. 6. 2005 (původní usnesení ZM ze dne 3. 12. 2001 s termínem pro vydání SP do 30. 6. 2002, ZM dne 11. 3. 2002 revokace do 31. 12. 2002, ZM dne 7. 10. 2002 revokace do 30. 6. 2003, ZM dne 26. 6. 2003 revokace do 30. 9. 2003) ve věci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Aleše a Ivany Hrbkových (SJM), 601 00 Staré Brno a to p. č. 119/15 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, za účelem výstavby IOOV s tím, že pokud nebude pravomocné stavební povolení na předmětné stavby vydáno nejpozději do 30. 9. 2003 (původně do 30. 6. 2002, revokace do 31. 12. 2002, revokace do 30. 6. 2003), toto usnesení pozbývá platnosti a pravomocné kolaudační rozhodnutí na předmětné stavby bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2006.

Tato revokace spočívá v tom, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2006.

- Ostatní původně stanovené podmínky se nemění.

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 2. 6. 2005 (původní usnesení ZM ze dne 3. 12. 2001 s termínem pro vydání SP do 30. 6. 2002, ZM dne 11. 3. 2002 revokace do 31. 12. 2002, ZM dne 7. 10. 2002 revokace do 30. 6. 2003, ZM dne 26. 6. 2003 revokace do 30. 9. 2003) ve věci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaromíra Janáčka, Nové Dvory p. Nížkov, a to p. č. 95/1 včetně objektu čp. 4 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, za účelem výstavby IOOV s tím, že pokud nebude pravomocné stavební povolení na předmětné stavby vydáno nejpozději do 30. 9. 2003 (původně do 30. 6. 2002, revokace do 31. 12. 2002, revokace do 30. 6. 2003), toto usnesení pozbývá platnosti a pravomocné kolaudační rozhodnutí na předmětné stavby bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2006.

Tato revokace spočívá v tom, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2006.

- Ostatní původně stanovené podmínky se nemění.


l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení zřízeného předkupního práva pro firmu VAMAFIL, s. r. o. se sídlem Velká Losenice 3, k pozemkům p. č. 9514 – louka, p. č. 9515 – orná, části p. č. 9516 – louka a části p. č. 9517 – louka ve výměře celkem cca 8 682 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy, spočívající v plánované výstavbě realizace rozšíření výr. objektu – výstavba další haly na ploše cca 4 500 m2 – vše v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje na dobu do 31. 12. 2007.


m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to částí p. č. 9512/2, p. č. 9524 a p. č. 9525 k. ú. Město Žďár – celkem ve výměře cca 2 500 m2 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby průmyslové výrobní haly – výroba pro automobilový průmysl a energetiku (obrábění na CNC strojích, sériová výroba dílců pro automobil. průmysl, energetiku a hydraulické komponenty) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2008.

 - V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 - za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- ZM zároveň po projednání schvaluje zřízení předkupního práva pro firmu KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88, k částem pozemků p. č. 9512/2, p. č. 9524 a p. č. 9525 ve výměře celkem cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy, spočívající v plánované výstavbě realizace rozšíření výr. objektu – výstavba další haly na ploše 2 500 m2 – vše v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje na dobu do 31. 12. 2010.


n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy WAIBEL, s. r. o. se sídlem Haštalská 1072, Praha 1 a to částí p. č. 9512/2 a 9524 ve výměře cca 4 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly pro oděvní výrobu na ploše cca 2 200 m2 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2008.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- ZM zároveň po projednání schvaluje zřízení předkupního práva pro firmu WAIBEL, s.r.o. k částem pozemků p. č. 9512/2, 9524 a 9523 v celkové výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy spočívající v plánované výstavbě rozšíření výr. objektu v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.


o) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi Městem Žďár n. Sáz. a Obcí Polnička ve znění tak, jak je uvedeno v příloze č. 9


Hlasování bod o): Pro 24, proti 1, zdrž. 0


p) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění usnesení ZM ze dne 18.3.2004 a 27.5.2005 a to o převod pozemku p. č. 2148 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 360 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR – Povodí Vltavy do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci celkové směny pozemků a dále bezúplatný převod stavby „Úprava koryta řeky Sázavy a zaústění potoka Staviště“ z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR – Povodí Vltava.


q) Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č.or. 6, č.p. 390, na ul. Brněnská, postaveném na části parcely č. 5755/1 a odprodej části pozemku parc. č. 5755/1 v rozsahu tak, jak je vymezeno v mapovém podkladu, vše k. ú. Město Žďár za kupní cenu 300 000,- Kč do vlastnictví pana Emila Adlera, Žďár nad Sázavou 2, podnikajícím pod obchodním jménem Emil Adler – FAAS, IČO 10116290, místo podnikání Studniční 339/25, ZR 2 - za účelem odstranění stavby č.p. 390 a postavení stavby parkoviště.

Kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

- prodej se uskuteční až po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby a po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu nové stavby (parkoviště)

- původní stavba bude odstraněna nejpozději do 31.12.2006

- stavební povolení na stavbu parkoviště nabude právní moci nejpozději do 31.12.2006

- kolaudace nové stavby (parkoviště) nabude právní moci nejpozději do 24 měsíců od právní moci stavebního povolení na výstavbu nové stavby

- kupní smlouva bude obsahovat smluvní pokuty při nedodržení podmínek

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Žďáru nad Sázavou u objektu č.p. 390 do doby odstranění objektu a u pozemku p. č. 5755/1 do právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu parkoviště


Hlasování bod q) : Pro 16, proti 4, zdrž. 5r) Zastupitelstvo města po projednání


1. Schvaluje uzavření splátkových kalendářů dle předloženého návrhu tak, jak je uvedeno v písemném materiálu.

2 . Bere na vědomí přehled uzavřených smluv o bezúročné půjčce tak, jak je uvedeno v písemném materiálu.


s) Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Základní škola, Švermova 4, ZR 4, předmětem které je darování kopírovacího stroje ve znění tak, jak je předloženo v příloze č. 12


t) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje variantu B) znění dodatku č. 1 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou VAI Praha Engineering, s. r. o.


Hlasování body a)-b), d)-n), p), r)-t): Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2006.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 


3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2006.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 


4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 2, zdrž.0

 


5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 2006 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

PREZENTACE MĚSTA V ZAHRANIČÍ 2006 ………..114 tis.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 


6. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje převzetí zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, k termínu 1. července 2006.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.1

 


7. Zastupitelstvo města po projednání:


1. Bere na vědomí vyhodnocení III. vlny privatizace obecního bytového fondu ve Žďáře nad Sázavou.

2. Schvaluje neodstupovat od kupních smluv, předmětem kterých byl převod obytných domů Haškova 1, Haškova 17, Srázná 5, Krátká 1, Revoluční 60,62, vzhledem k tomu, že kupní cena byla uhrazena do 31. 12. 2005.


Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 


8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zvýšení objemu finančních prostředků na bankovním účtu Fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu ve Žďáře nad Sázavou o převod zůstatku finančních prostředků bankovního účtu Fondu rozvoje bydlení.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 


9. Zastupitelstvo města po projednáníschvalujeve smyslu ust. § 84 odst.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecním zřízení) a § 31 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, sloučený koncept a návrh změny č. 2 územního plánu města Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo městabere na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu města Žďár nad Sázavou (příloha č. 1), stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování č.j. KUJI24768/2006 OUP,OUP 122/2006 Mal/2 ze dne 22. 3. 2006 (příloha č.2) a vyhodnocení všech stanovisek DOSS, připomínek správců sítí a technických zařízení a vyhodnocení připomínek veřejnosti (přílohy č. 3, 4, 5).

Zastupitelstvo města v y m e z u j e dle § 29, odstavce 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, závaznou část změny č.2 územního plánu města Žďár nad Sázavou, jež tvoří přílohu č. 6 tohoto usnesení, kterou vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou.

Zastupitelstvo městaukládá Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování:


a) pořídit čistopis změny č.2 územního plánu města, opatřit jej schvalovací doložkou,


b) zajistit uložení a evidenci schválené změny č.2 územního plánu v souladu s § 19 vyhl č. 135/2001 Sb.,


c) zaslat registrační list změny č. 2 územního plánu Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu,


d) zaslat obecně závaznou vyhlášku a schéma hlavního výkresu změny č. 2 územního plánu města Žďár nad Sázavou dotčeným orgánům státní správy.


Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie a obvodního oddělení Policie ČR za rok 2005.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v programu prevence kriminality „Partnerství 2006“.

Zastupitelstvo města schvaluje povinnou finanční spoluúčast města v Programu „Partnerství 2006“ ve výši 20 % tj. 108.000,-Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 


11. Zastupitelstvo města schvaluje plán odpadového hospodářství (POH) původce – města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 


12. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č.2/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.

Hlasování: Pro 19, proti 3, zdrž. 3

 


13. Zastupitelstvo města po projednání deleguje pana Ing. Jana Havlíka jako zástupce města, aby město, jako akcionáře společnosti Česká spořitelna, a.s., sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zastupoval na valné hromadě této společnosti, která se bude konat v roce 2006na adrese Česká spořitelna, a.s. (SPAK), tř. Generála Píky 7, 613 01 Brno, případně na náhradní valné hromadě svolané náhradou za tuto valnou hromadu, pokud by nebyla usnášeníschopná. Zmocněnec je oprávněn v rámci této plné moci vykonávat veškerá práva spojenás prioritními akciemi vydanými společností Česká spořitelna, jichž je zmocnitel majitelem, včetně práva podávat protesty, vznášet návrhy a protinávrhy a vznášet požadavky na vysvětlení, a to ústně i písemně, a včetně práva přijímat odpovědi a stanoviska společnosti nebo členů jejích orgánů.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatelé zápisu

Ing. Josef Mička

Bohumil Trávník 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města