Zápis z 24. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 27. 4. 2006
konaného dne 27. dubna 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS


z 24. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 27. dubna 2006 v 16.00 h
v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

Omluveni:


Ing. Tomáš Havlík
Ing. Josef Mička
Ing. Oldřich Sedlák
PaedDr. Ivo Strejček
Bohumil Trávník


Schválený program 24. zasedání:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Volba přísedících Okresního soudu
  3. Návrh na odpis majetku a pohledávek
  4. Změna zřizovací listiny organizační složky Zařízení MěÚ
  5. Doplnění Statutu správy aktiv
  6. Různé

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony:

 

1.Zastupitelstvo města využívá předkupní právo a schvaluje nabytí budovy s č.p. 165, postavené na pozemku p.č. 3348 a dále nabytí pozemku p.č. 3348, zastavěná plocha ve výměře 847 m2, vše k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1, Nové Město za kupní cenu ve výši 14.500.000,-- Kč do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za podmínky uzavření smlouvy o zpětném nájmu na dobu 5 let s právem opce na 5 let.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - nabytí budovy č.p. 165 včetně pozemku ve výši 14.500.000,-- Kč, jehož zdrojem bude snížení položky rozpočtu komunikace Brněnská – Jamská a rezerva rozpočtu

 

Hlasování: Pro 17, proti 3, zdrž.2

 

2.Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29 5. 2002, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem- Palachova, družstvem ve znění tak, jak je uvedeno v příloze materiálu.

 

3.Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o prodeji jednotlivých bytových jednotek s tím, že nebude odstupovat od kupních smluv, předmětem kterých byl prodej jednotlivých bytových jednotek případech, uvedených v přiloženém materiálu.

 

4.Zastupitelstvo města provádí opravu administrativní chyby s tím, že v bodu 2. Změna věcných břemen a úprava kupních cen obytných domů, bod b) majetkoprávní úkony č.j. 19/2005/OP/1, schválené ZM dne 22.9.2005 bude namísto obytného domu Libušínská 23,25 uvedeno Libušínská 19,21.

 

5.Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení ZM ze dne 15.12.2005, bod Majetkoprávní úkony, č.j. 21/2005/OP/5, písm. p) s tím, že pozemek p.č. 6955/2 ve výměře 39 m2 , pozemek p.č. 7019/2 ve výměře 1391 m2 a pozemek p.č. 7019/3 ve výměře 349 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava nabude do svého vlastnictví město Žďár nad Sázavou bezúplatně. V ostatní části zůstává usnesení ZM nezměněno.

 

6.Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Městem Žďár nad Sázavou a CERUM, příspěvkovou organizací a ČR – Úřadem práce ve znění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto materiálu.

7.Zastupitelstvo města schvaluje nabytí stavby Odvodnění Žďár II – odpad 02 realizované v roce 1980 pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad, za kupní cenu ve výši 213.790,-- Kč, z vlastnictví České republiky-Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Havl. Brod do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování bod č. 2- 7: Pro 22, proti 0, zdrž.02.Zastupitelstvo města volní podle zákona č. 6/2006 Sb. o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a zákona č. 451/91 Sb. o předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a navazujících předpisech a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vše ve znění pozdějších úprav pro období roku 2006-2010 přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou tak, jak jsou uvedeni v příloze tohoto materiálu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

3.Zastupitelstvo města schvaluje:

 

1)Návrh na odpis hmotného a nehmotného majetku v pořizovací ceně ve výši 69.027.603,67 Kč

2)Návrh na odpis pohledávek ve výši 210.686,80 Kč

3)Návrh na odpis pohledávek nad 5.000,-Kč dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

4.Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny organizační složky Zařízení MěÚ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

5.Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Čl. 2, písm. i) Statutu Fondu správy finančních prostředků Města Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.1

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bc. Miloslav Straka

Miloš Živný

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města