Zápis z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 21. 6. 2006
konaného dne 21. června 2006 v 17.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

ZÁPIS


z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 21. června 2006 v 17.00 h
v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

Omluveni:

 

Ing. Josef Mička
Jarmila Rosecká
Ing. Oldřich Sedlák
Miloš Živný
 

 

Schválený program 25. zasedání:

 1. Vyhodnocení SFRB
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Výsledky jednání likvidační komise
 4. Prodej pozemků Klafar II
 5. Volba přísedících Okresního soudu
 6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Žďár n.S. pro volební období 2006-2010
 7. Závěrečný účet Sdružení UNESCO
 8. Rozpočtová opatření
 9. Závěrečný účet města za r. 2005
 10. Sportovně rekreační areály
 11. Různé

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0


PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 

 

2. Majetkoprávní úkony:

 


1.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava a to pozemků p. č. 1217 – zast. plocha ve výměře 2 437 m2 pod budovou SOU strojírenského a Učiliště Žďár n. Sáz. a přilehlého hřiště p. č. 1219 – ost. plocha ve výměře 4 045 m2 v k. ú. Město Žďár na ul. Komenského, ZR 3 – za účelem využití k činnosti domova mládeže při SOU - majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).


- Pro účely podání daňového přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města oceňují částkou ve výši - zast. plocha 447,24 Kč/m2 - ost. plocha 82,57 Kč/m2.

2.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MOBILBOX TECH, s.r.o. se sídlem Šmejkalova 92, 616 00 Brno a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 9529 - orná v celkové výměře cca 5 800 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly k provozu výrobní činnosti OKEČ 34.20 – výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů včetně obslužných a parkovacích prostor s tím, že kupující zajistí na vlastní náklady realizaci zarovnání pozemku v souladu s projektem stavby města „Hrubé terénní úpravy Jamská ve Žďáře n. Sáz.“.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.


- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2009.


- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.


- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2


3.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Josefa Hoška, Polnička, ZR 2 (podíl 1/5), nezl. Michaely Hoškové, Polnička (podíl 1/5) a p. Magdy Lebišové, Boskovice (podíl 3/5) a to části p.č. 5869, ost. pl. ve výměře cca 45 m2 a části p. č. 5921/1, louka ve výměře cca 55 m2 (celkem cca 100 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem rozšíření okrasné zahrady a realizace živého plotu – podél řadového rodinného domu na ulici Palachova 1741/2, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a za podmínky, že hranice nově odděleného pozemku bude min. ve vzdálenosti 1,5 m podél stávajícího chodníku ve vlastnictví města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

4.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JUDr. Vlasty Pavlíčkové, ZR 1 a to p. č. 5805 – zastav. plocha ve výměře 21 m2 a p. č. 5806 – zastav. plocha ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár pod zděnými garážemi v lokalitě „Rybníček“, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavby na cizím pozemku).


-za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


5.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Hany Bergnerových (SJM), ZR 3 a to p. č. 1952/10 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží u a. s. SATT Žďár n. Sáz. 3, Okružní ul. – pod PREFA garáží ve vlastnictví fyzických osob – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k předmětnému pozemku (stavba na cizím pozemku).

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


6.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Miroslava Smejkala, ZR 3 a to p. č. 1952/11 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár pod stavbou řadové PREFA garáže v lokalitě u „SATTu“ ul. Okružní, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


7.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Leoše a Mgr. Simony Eichlerových (SJM), ZR 5 a to části p. č. 2469/1 ve výměře cca 180 m2 v k. ú. Město Žďár – podél zahrady p. č. 2385/1 u RD čp. 1063 ul. Na Prutech 22, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – rozšíření vzniklé plochy u RD po zaměření skutečného stavu parcel v souvislosti s nově budovanými místními komunikacemi v sídlišti „Vysočany“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


8.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Ivana a Zdeňky Pečinkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 2035/4 ve výměře cca 11 m2 a části p. č. 2035/2 ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a zarovnání parcely u rozestavěného objektu RD na p. č. 2013/2 – zastav. plocha a u přilehlého pozemku p. č. 2013/1 – orná půda v lokalitě sídliště „Klafar I“ ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.


- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


9.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice a to části p. č. 7973 ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II., ZR 3 – za účelem realizace výstavby trafostanice E.ON Distribuce a. s. Lannova 205/16, České Budějovice – stavba „Žďár n. S., Klafar 2, VN, TS, NN“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

10.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví vlastníků byt. jednotek v byt. domech – za účelem majetkoprávního vypořádání a to:

- manželé Mgr. Jan a Mgr. Věra Saglenovi (SJM), ZR 4 - spoluvlastnický podíl ve výši 269/10000 k p. č. 3716 – zast. plocha ve výměře 210 m2, p. č. 3717 – zast. plocha ve výměře 210 m2 a p. č. 3718 – zast. plocha ve výměře 221 m2 v k. ú. Město Žďár pod byt. domy čp. 2056, 2057, 2058 č. or. 35, 37, 39 ul. Neumannova, ZR 4 – za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

- manželé Václav a Květoslava Přenosilovi (SJM), ZR 1 – spoluvlastnický podíl ve výši 89/1000 k p. č. 3328 – zast. plocha ve výměře 171 m2, p. č. 3329 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3330 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3331 – zast. plocha ve výměře 168 m2, p. č. 3332 – zast. plocha ve výměře 168 m2 a p. č. 3333 – zast. plocha ve výměře 170 m2 v k. ú. Město Žďár pod byt. domy čp. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 č. or. 27, 29, 31,33, 35, 37 ul. Dolní, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

- manželé Jiří a Marie Vytlačilovi (SJM), ZR 1 – spoluvlastnický podíl ve výši 120/10000 k p. č. 3328 – zast. plocha ve výměře 171 m2, p. č. 3329 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3330 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3331 – zast. plocha ve výměře 168 m2, p. č. 3332 – zast. plocha ve výměře 168 m2 a p. č. 3333 – zast. plocha ve výměře 170 m2 v k. ú. Město Žďár pod byt. domy čp. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 č. or. 27, 29, 31,33, 35, 37 ul. Dolní, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

- p. Libuše Dočkalová, ZR 1 - spoluvlastnický podíl ve výši 3/250 k p. č. 3328 – zast. plocha ve výměře 171 m2, p. č. 3329 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3330 – zast. plocha ve výměře 169 m2, p. č. 3331 – zast. plocha ve výměře 168 m2, p. č. 3332 – zast. plocha ve výměře 168 m2 a p. č. 3333 – zast. plocha ve výměře 170 m2 v k. ú. Město Žďár pod byt. domy čp. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 č. or. 27, 29, 31,33, 35, 37 ul. Dolní, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2


11.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 2110 ve výměře 201 m2, p. č. 2111 ve výměře 198 m2 a části p. č. 2118 ve výměře cca 3 m2 (bude upřesněno oddělovacím GP) v k. ú. Město Žďár – zast. plocha pod byt. domy v ul. Libušínská čp. 209, 210 č. or. 23, 25, ZR 1, do spoluvlastnictví jednotlivých fyzických osob a ve spoluvlastnických podílech tak, jak je uvedeno v příloze č. 9

- za kupní cenu 150,-- Kč/m2


12.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9537 – orná ve výměře 9 018 m2 z vlastnictví p. Františka Hübnera, ZR 1 a p. č. 9538 – orná ve výměře 4 589 m2 z vlastnictví p. Ludmily Rosecké, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár – v souvislosti s připravovaným propojením komunikací Brněnská – Jamská, ZR 1 a ucelení průmyslové zóny „Jamská“.


- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2


 13.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. Praha se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to p. č. 2148 – zastav. plocha ve výměře 360 m2 v k. ú. Město Žďár – pod objektem budovy Dětského dopravního hřiště Žďár n. Sáz. lokalita „Bouchalky“ ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku


14.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí - dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ ŽĎAS, občanského sdružení se sídlem Jungmannova 10, ZR 1 - p. č. 336 – ost. plocha, jiná pl. ve výměře 14 m2 a p. č. 337 – zastav. plocha ve výměře 149 m2 pod částí budovy Základní umělecké školy Žďár n. Sáz. čp. 974, Doležalovo nám. 4, ZR 1 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).


15.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků p. č. 6209/6 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 1 129 m2 a p. č. 6208/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 639 m2 (v celkové výměře 1 768 m2) - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě u objektu firmy AUTO… s.r.o. ZR v ul. Nádražní, ZR 6 - za pozemky ve vlastnictví spol. AUTO… s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár n. Sáz. - v lokalitě sídliště „Přednádraží“ ZR 6 – p. č. 6173/2, p. č. 6174/2, p. č. 6175/2, p. č. 6176/2, p. č. 6180/2, p. č. 6186/2, p. č. 6187/1, p. č. 6187/3, p. č. 6196/2, p. č. 6197/2 a p. č. 6198/2 – vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 1 233 m2 – za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že AUTO…, s.r.o. Žďár n. Sáz. uhradí rozdíl ve výměře v m2 dle znaleckého posudku pozemku p. č. 6208/2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.


16.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 18. 3. 2004 ve věci směny pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8164 ve výměře 749 m2 v k. ú. Město Žďár (stará neužívaná obecní cesta v areálu hotelu Grunt, Vysocká ul., ZR 5) za pozemky p. č. 2918 ve výměře 75 m2 (pod chodníkem) a p. č. 2919 ve výměře 71 m2 (pozemkem vede kanalizační řád) v lokalitě Vysocká ul., ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár – v podílovém vlastnictví p. Pavla Sojky, ZR 5 a p. Boženy Dobiášové, ZR 5 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívaným pozemkům.


Částečná revokace se schvaluje tak, že místo původního schválení, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude městu p. Sojkou a p. Dobiášovou doplacen na základě zpracovaného znaleckého posudku na ocenění pozemků p. č. 2918 a 2919 se toto ujednání ruší a nově se schvaluje doplnění směňovaných pozemků o další pozemky, které bude město nabývat do svého vlastnictví (tzn. směna pozemků za stejnou výměru), a to o pozemky ve spoluvlastnictví p. Pavla Sojky, ZR 5 a p. Boženy Dobiášové, ZR 5 - části p. č. 4234, p. č. 4235 a p. č. 4236 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 603 m2 v ul. Vodárenská, ZR 4 u objektu SVaK Žďársko ZR v rámci majetkoprávního vypořádání s tím, že přesná výměra pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.


Pro účely podání daňového přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví Města oceňuje částkou ve výši 105,-- Kč/m2.


17.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Davida a Lenky Kočích (SJM), ZR 2 a to p. č. 1100/3 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku pod řadovou PREFA garáží u byt. domu čp. 216 na p. č. 1101 v lokalitě ul. Krátká 2, ZR 2 - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí s tím, že nově se uskuteční odprodej předmětného pozemku - na základě žádosti manželů Kočích - pouze do vlastnictví p. Lenky Kočí, která je rovněž jediným výlučným vlastníkem garáže umístěné na tomto pozemku.


- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.


18.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 (původní usnesení ZM ze dne 3. 12. 2001 s termínem pro vydání SP do 30. 6. 2002, ZM dne 11. 3. 2002 revokace do 31. 12. 2002, ZM dne 7. 10. 2002 revokace do 30. 6. 2003, ZM dne 26. 6. 2003 revokace do 30. 9. 2003) ve věci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Aleše a Ivany Hrbkových (SJM), Brno-střed, 601 00 Staré Brno a to p. č. 119/15 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, za účelem výstavby IOOV s tím, že pokud nebude pravomocné stavební povolení na předmětné stavby vydáno nejpozději do 30. 9. 2003 (původně do 30. 6. 2002, revokace do 31. 12. 2002, revokace do 30. 6. 2003), toto usnesení pozbývá platnosti a pravomocné kolaudační rozhodnutí na předmětné stavby bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2006.

Tato revokace spočívá v tom, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 10. 2006.


- Ostatní původně stanovené podmínky se nemění.

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 (původní usnesení ZM ze dne 3. 12. 2001 s termínem pro vydání SP do 30. 6. 2002, ZM dne 11. 3. 2002 revokace do 31. 12. 2002, ZM dne 7. 10. 2002 revokace do 30. 6. 2003, ZM dne 26. 6. 2003 revokace do 30. 9. 2003) ve věci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaromíra Janáčka, Nové Dvory , p. Nížkov, a to p. č. 95/1 včetně objektu čp. 4 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1, za účelem výstavby IOOV s tím, že pokud nebude pravomocné stavební povolení na předmětné stavby vydáno nejpozději do 30. 9. 2003 (původně do 30. 6. 2002, revokace do 31. 12. 2002, revokace do 30. 6. 2003), toto usnesení pozbývá platnosti a pravomocné kolaudační rozhodnutí na předmětné stavby bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2006.

Tato revokace spočívá v tom, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 10. 2006.


- Ostatní původně stanovené podmínky se nemění.


19.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení ZM ze dne 17. 2. 1999 ve věci odprodeje části p. č. 1405/7 ve výměře cca 370 m2 v k. ú. Město Žďár – v sídlišti „Lučiny“ ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zahrady do vlastnictví Davida Skalského, Anny Chybové, Karla Křečka, Miroslava Michka s tím, že toto usnesení se ruší.

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků v kat. úz. Město Žďár z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:


- p. č. 5649 – zahrada ve výměře 86 m2 - za účelem užívání jako zahrady u byt. domu Lučiny 1228/5, ZR 1 - manželům Janu a Anně Chybovým (SJM), ZR 1


- p. č. 5650 - zahrada ve výměře 221 m2 - za účelem užívání jako zahrady u byt. domu Lučiny 1228/5, ZR 1 - p. Monice Karasové, 593 01 Bystřice n. P. (p. M. Karasová - dcera původního žadatele p. Michka a je vlastníkem zbývající části zahrady a spoluvlastnicí bytového domu čp.1228, Lučiny 5, ZR 1)


- p. č. 5653 – zahrada ve výměře 319 m2 za účelem užívání jako zahrady u byt. domu Lučiny 1228/5, ZR 1 – p. Davidu Skalskému, Jihlava


a dále


 - p. č. 5607 - zahrada ve výměře 20 m2 - za účelem společného užívání spoluvlastníků bytového domu Lučiny 1228/5, ZR 1 a to manželům Janu a Anně Chybovým (SJM), ZR 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 250/1000, p. Monice Karasové, 593 01 Bystřice n. P. - spoluvlastnický podíl o velikosti 250/1000, p. Davidu Skalskému, Jihlava - spoluvlastnický podíl o velikosti 250/1000 a p. Karlu Křečkovi, ZR - spoluvlastnický podíl o velikosti 250/1000


- za kupní cenu ve výši70,-- Kč/m2+ zvýšenou o daň z převodu nemovitostí


20.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodejbytu č. 1727/8,umístěnéhov budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29,31, 33, 35, 37 na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 do vlastnictví paní PaedDr. Hany Smejkalové, ve Žďáře nad Sázavou za kupní cenu ve výši 238.137,-- Kč.


21.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodejbytu č. 1729/15,umístěnémv budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29,31, 33, 35, 37 na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 do vlastnictví paní Jaroslavy Turinské, ve Žďáře nad Sázavou za kupní cenu ve výši 324.392,-- Kč.


22.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy a Darovací smlouvy, uzavřených mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, předmětem kterých je převod plynárenského zařízení do vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s. ve znění předložených návrhů.


23.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení dle předloženého návrhu.


24.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky dle předloženého návrhu.


25.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a PO CERUM, předmětem které je převod žacího traktoru s příslušenstvím do vlastnictví PO CERUM dle předloženého návrhu.


26.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mysliveckým sdružením Žďár nad Sázavou 1 v předloženém znění – příloha č. 21.


27.Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2288 ve výměře 164 m2, orná půda, pozemku p.č. 7335 ve výměře 73 m2, ostatní plocha a pozemku p.č. 7311/2 ve výměře 2 809 m2, trvalý travní porost, z vlastnictví Služby státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.


28.Zastupitelstvo města schvaluje prodej TZ výměníkových stanic v obytných domech Okružní 44,46 Žďár nad Sázavou 3 za kupní cenu ve výši 25.000,-- Kč a Revoluční 60,62, Žďár nad Sázavou 3 za kupní cenu ve výši 35.000,-- Kč společnosti SATT, a.s. Žďár nad Sázavou, IČ 60749105, a TZ bojlérové stanice v obytném domě Haškova 2, Žďár nad Sázavou 6 za kupní cenu 130.000,-- Kč do vlastnictví občanského sdružení „Sdružení nájemníků Haškova 2“, se sídlem Haškova ulice č.p. 1273, č.or. 2, Žďár nad Sázavou 6.


 



Hlasování: bod 1- 28): Pro 23, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje návrh na likvidaci dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 

 

4. Prodej pozemků Klafar II:

 


1.Zastupitelstvo města schvaluje vypuštění věty „Rodinné domy budou vytápěny plynovými kotli. Ohřev TUV bude do zásobníku plynovým ohřívačem.“ z Návrhu zastavění – Regulativy RD.



Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 


2.Zastupitelstvo města schvaluje změny v Pravidlech postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II dle upraveného návrhu. (bod 1.c – částka změněna na 214,-Kč a poslední věta se vypouští.)



Hlasování: Pro 16, proti 7 , zdrž. 0

 


3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v lokalitě Klafar II do vlastnictví fyzických osob a za kupní ceny tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:



-stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007


-kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení


-v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 3. 2007, usnesení ZM pozbývá platnosti


-kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31. 5. 2010


-součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II


-součástí usnesení ZM jsou technické informace



 

 


Zastupitelstvo města schvaluje změnu části katastrálního území Zámek Žďár  a Město Žďár v lokalitě Klafar II dle předloženého návrhu.



Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města volí podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích přísedících a státní správě soudů a zákona č. 451/91 Sb. o předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a navazujících předpisech a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vše ve znění pozdějších úprav paní Marii Polednovou, Žďár nad Sázavou a pana Jiřího Sobotku, Žďár nad Sázavou, přísedícími Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, pro období roků 2006-2010.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání stanovuje počet členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ve volebním období roku 2006 – 2010 na 27 členů zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se závěrečnou zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2005.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navrhovaná rozpočtová opatření č. 3/2006.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2005 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2005.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pokračování přípravy stavby sportovně rekreačního areálu na Pilské nádrži a schvaluje revokaci části usn. č. 14 ze dne 31. 1. 2005 čj.14/05/RUP/OF,Cerum/1 a to tak, že v platnosti zůstává text: „ZM schvaluje pokračování v přípravných pracích ke stavebnímu povolení sportovně rekreačního areálu u Pilské nádrže při oddělení výstavby bazénů s příslušenstvím (technologicky provozní objekty bazénu, bazén, parkoviště atd.) a sportovní zařízení s maximálním finančním rámcem pro výstavbu bazénu s příslušenstvím 70 mil.Kč. Druhou část sportovních zařízení realizovat až po vyhodnocení nákladů a ekonomiky provozu části první a po vyhodnocení možností financování části druhé.“

 

Hlasování: Pro 14, proti 7, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný

 

Bohumil Trávník

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města