Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 21. 9. 2006
konaného dne 21. září 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

ZÁPIS


z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 21. září 2006 v 16.00 h
v zasedací místnosti na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

Omluveni:

 

MUDr. Jaroslav Bělohlávek
Rostislav Dvořák
Radek Chlubna
MUDr. Tomáš Kreisler
 

 

Schválený program 26. zasedání:

 1. Osadní výbor Stržanov
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Grantové programy
 4. Sdružení Domu kultury
 5. Kapacita 4. ZŠ
 6. Informativní zpráva – Komunitní plánování sociálních služeb
 7. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II
 8. Žádost města Přibyslav – „Memorandum ke staré trati“
 9. Rozpočtová opatření č. 4
 10. Zrušení vyhlášky FRB
 11. Doplnění Statutu SFRB
 12. Prodej prioritních akcií ČS a.s.
 13. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0


PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Osadní výbor Stržanov:

Zastupitelstvo města:

 

- Odvolává na základě vlastní žádosti Josefa Drdlu z funkce předsedy Osadního výboru Stržanov.

- Určuje, že na základě vlastní žádosti Josef Drdla není členem Osadního výboru Stržanov.

- Určuje jako členy Osadního výboru Stržanov:


Pana Miloslava Melichara, Stržanov
Paní Petru Matulkovou, Stržanov
Paní Olgu Strašilovou, Stržanov
Paní Evu Nedvědovou, Stržanov
Pana Miroslava Kršku, Stržanov


- Volí jako předsedu Osadního výboru Stržanov pana Miloslava Melichara.

- Určuje, že s účinností od 21. 9. 2006 bude mít Osadní výbor Stržanov 9 členů

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž.0

 

 

2. Majetkoprávní úkony:

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Michala a Dany Augustinových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 192/1 ve výměře cca 255 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zřízení přístupové komunikace k RD čp. 69 na p. č. 102 a k zahradě p. č. 103 ul. Santiniho 16, ZR 2, v délce cca 85 m v šíři 3 m a ve vzdálenosti min. 2 m od hranice pozemků vlastníků sousedních nemovitostí tj. podél pozemků p. č. 103, 192/2, 101, 97 s vyústěním na pozemek p. č. 94 (ve vlast. města) – vše v k. ú. Zámek ZR s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření GP

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však 105,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.1

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaromíra Janáčka, Nové Dvory a to částí p. č. 95/2 – díl „a“ – zastav. plocha ve výměře 49 m2, p. č. 119/17 – díl „c“ – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 m2 a p. č. 186/1 – díl „b“ – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 – dle GP označeno jako p. č. 95/2 v celkové výměře 53 m2 a dále části p. č. 95/2 – zast. plocha ve výměře 1 m2 – nově označeno jako p. č. 95/3 – zastav. pl. (součást objektu na p. č. 95/1) – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) a zároveň zajištění příjezdu pro zásobování a přístupové komunikace pro pěší u novostavby objektu IOOV ul. Veselská na p. č. 95/1, ZR 1 - dle zhotoveného GP č. 2411-51/2006 ze dne 17. 5. 2006 pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy.

- za kupní cenu 400,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.0

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Aleše a Mgr. Ivany a Hrbkových (SJM), Brno a to částí p. č. 119/17 – díl „d“ ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 42 m2 a dále p. č. 186/1 – díl „e“ ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 – nově označeno jako p. č. 119/30 – ost. plocha, jiná plocha v celkové výměře 53 m2 vše v k. ú. Město Žďár před vybudovaným objektem na p. č. 119/15 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) a zároveň zajištění příjezdu pro zásobování a přístupové komunikace pro pěší a vozíčkáře u novostavby objektu IOOV ul. Veselská na p. č. 119/15, ZR 1 - dle zhotoveného GP č. 2411-51/2006 ze dne 17. 5. 2006 pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy.

- za kupní cenu 400,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 0

 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví REFINEX s. r. o., se sídlem M. J. Lermontova 856/21, Praha 6 a to části pozemku p. č. 3766 ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár navazující na pozemek za budovou společnosti REFINEX s. r. o. Praha - p. č. 3773 – zast. plocha na nám. Republiky čp. 151/21, ZR 1 - za účelem vybudování 5 parkovacích stání pro osobní vozidla s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 750,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 2

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Václava Rubera, ZR 1 a to části p. č. 7653/1 – dle GP č. 2432-85/2006 ze dne 19. 6. 2006 pro rozdělení pozemku nově vzniklé p. č. 7653/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 64 m2 v k. ú. Město Žďár ul. Strojírenská, ZR 1 v lokalitě řad. garáží u býv. „Amylonu“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka v souvislosti s rozšířením komunikace z důvodu zlepšení přístupnosti pro zásobování firmy a objektu postaveného na p. č. 7651/1, příjezdu požárních aut a záchranných vozidel v případě požáru.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však 105,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Hany Vrbových, ZR 7 a to části p. č. 4575 – ost.plocha ve výměře cca 87,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu dlouhodobě užívaného oploceného pozemku – rozšíření zahrady p. č. 4574 u RD čp. 1534 na p. č. 4573 v sídlišti „Vodojem“, ul. Špálova 38, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej:

· bytu č. 1729/6umístěnéhov 3.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729,1728,1727,1726,1725,1724, číslo orientační 27,29,31,33,35,37 na pozemcích par. č. 3328,3329,3330,3331,3332,3333, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 87/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 87/10000, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví p. Ladislava Procházky, ZR 1 - za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč

· bytu č. 1728/3umístěnéhov 2.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729,1728,1727,1726,1725,1724, číslo orientační 27,29,31,33,35,37 na pozemcích par. č. 3328,3329,3330,3331,3332,3333, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 v k.ú. Město Žďár., obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví p. Jiřího Pecha, ZR 1 - za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč

· bytu č. 1725/10umístěnéhov 5.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729,1728,1727,1726,1725,1724, číslo orientační 27,29,31,33,35,37 na pozemcích par. č. 3328,3329,3330,3331,3332,3333, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 89/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 89/10000, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví p. J. Koubské, ZR 1 - za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej jednotky - bytu č. 2058/3, umístěném v 1.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 49/2500 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716, zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717 zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 o velikosti 49/2500, k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Miroslava Niederle, ZR 4 - za kupní cenu ve výši 151 835,-- Kč

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 a to části p. č. 9521/1 – orná ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby haly sloužící pro provoz ofsetové tiskárny.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Brněnských papíren, s. p. se sídlem Komenského 1036, Předklášteří a to p. č. 6901 ve výměře 484 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Kamenného rybníka, Jihlavská ul., ZR 1

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. 34 850,-- Kč

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.0

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Evy Smékalové, Bělá pod Pradědem, Jeseník (podíl 1/3), MUDr. Karla Kováře, Šumperk (podíl 1/3) a MUDr. Jiřího Kováře, Šumperk (podíl 1/3) a to pozemků p. č. 7684 – zahrada ve výměře 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár – součást zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 a dále p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2 a p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2 – vše k. ú. Město Žďár – pozemky nacházející se za Žďasem a Hettichem u Jihlavské silnice, ZR 1 v blízkosti Radonínského rybníka

- za kupní cenu dle znaleckého posudku 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to objektu obč. vybavenosti čp. 329 a pozemku p. č. 23 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Tvrz 1, ZR 1 (býv. „Moučkův dům“) - za účelem dalšího využití pro potřeby Regionálního muzea ve Žďáře n. Sáz..

 

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 ve věci odprodeje pozemků v celkové výměře cca 5 800 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MOBILBOX TECH, s.r.o. se sídlem Šmejkalova 92, 616 00 Brno v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly k provozu výrobní činnosti OKEČ 34.20 – výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů včetně obslužných a parkovacích prostor a to tak, že místo původně schválené části p. č. 9529, která zůstává v majetku města, se odprodej nově rozšiřuje o části pozemků a to p. č. 9522, p. č. 9523 a p. č. 9524 a vypouští se část věty „kupující zajistí na vlastní náklady realizaci zarovnání pozemku v souladu s projektem stavby města „Hrubé terénní úpravy Jamská ve Žďáře n. Sáz.“.

V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 18. 3. 2004 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Petry Chmelařových (SJM), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby rodinného domu v sídlišti „Vodojem“ na ul. Kavánova ve Žďáře n. Sáz. 7 vedle RD čp. 1366/20 na p. č. 4954 - za předpokladu dodržení stanovených podmínek: dokončení stavby do 2 let od nabytí právní moci staveb. povolení s tím, že pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2004. Kupní smlouva na odprodej pozemku bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu stanoveného typu rodinného domu - atriový domek nebo přístavba řadového RD.

Tato částečná revokace spočívá v tom, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí novostavby RD manželů Chmelařových z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 12. 2006 nově nejpozději do 31. 10. 2007.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.0

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na odprodej pozemků a zařízení distribuční plynové soustavy z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP a. s. Brno a to části pozemku pův. p. č. 9513/1 – orná - dle GP č. 2253-67/2005 ze dne 26. 5. 2005 nově vzniklé p. č. 9513/8 – zastav. plocha – tech. vybavení ve výměře 11 m2 a p. č. 9513/9 – ost.plocha ve výměře 115 m2 včetně stavby VTL RS plynu 2000 na pozemku p. č. 9513/8 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 683 200,-- Kč bez DPH, tj. 3 188 220,-- Kč včetně DPH, která je tvořena těmito položkami:


technologická část

1 491 963,50 Kč

stavební část

997 482,-- Kč

(z toho příp. NN

705 500,-- Kč)

oplocení 66 727,-- Kč
plynoměr 40 600,-- Kč
zpevněné plochy 61 227,50 Kč
pozemky 25 200,-- Kč

ve znění tak, jak je uvedeno v příloze č. 12

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

16. Zastupitelstvo města schvaluje dohody dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

17. Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 ve věci schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 2288 ve výměře 164 m2, orná půda, pozemku p. č. 7335 ve výměře 73 m2, ostatní plocha a pozemku p. č. 7311/2 ve výměře 2 809 m2, trvalý travní porost, vše v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví Služby státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

18. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku p. č. 2288 ve výměře 164 m2, orná půda, pozemku p. č. 7335 ve výměře 73 m2, ostatní plocha a pozemku p. č. 439 ve výměře 276 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Město Žďár, z vlastnictví Služby státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za úředně stanovené ceny.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 5544 ve výměře 19 m2, ostatní plocha, pozemku p. č. 5545, ve výměře 487 m2, ostatní plocha a pozemku p. č. 6765 ve výměře 2 568 m2, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Město Žďár, (býv. ČS PHM Benzina Žďár n. Sáz.) – v souvislosti s výstavbou kruhové křižovatky v lokalitě ul. Brněnská x Jihlavská, ZR1, z vlastnictví Benziny, státní podnik v likvidaci se sídlem Korytná 47/3, Praha 10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za úředně stanovené ceny.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

19. Zastupitelstvo město schvaluje odpis počítače inv. č. 157, počítač P133, cena 45.996,- Kč, rok pořízení 1997.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

20. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Jana Tomana, Praha 2 a to části p. č. 5948 ve výměře 11 m2 a části p. č. 5942/5 ve výměře 7 m2 dle oddělovacího GP č. 2420-55/2006 ze dne 22. 5. 2006 sloučeno do nově vzniklé p. č. 5948/2 – zahrada ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zaplocené části pozemku, užívaného k RD čp. 548 na p. č. 5944 v ul. Brněnská 13, ZR 1

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: 23, proti 0, zdrž. 0

 

21. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Oldřicha Sedláka, ZR 3 a to části pův. p. č. 1066 – nově p. č. 1066/4 – ost. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku u garáže a RD čp. 691 na p. č. 1069 a přilehlé zahrady p. č. 1070/1 v ul. Kopečná 2, ZR 3 - dle GP č. 2384-180/2005 ze dne 2. 12. 2005

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků grantového programu pro rok 2006 podle platného statutu Fondu Města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

ADVENT A VÁNOCE 2006       100.000,-Kč (s termínem uzávěrky do 10. 10. 2006)

VÍTÁNÍ JARA 2007                    180.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

4. Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení výpovědi ze sdružení Dům kultury Žďár nad Sázavou, Libušínská 183 k 30. 9. 2006 a o pověření zástupce města ve sdružení Dům kultury Žďár nad Sázavou, Libušínská 183 k jednání o její realizaci.

Hlasování: Pro 11, proti 10, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek sdružení Dům kultury, Žďár nad Sázavou, Libušínská 183, Žďár nad Sázavou, na dokrytí části letošní ztráty ve výši 250 tis.Kč.

Hlasování: Pro 17, proti 5, zdrž. 1

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přehodnocení kapacity žáků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zařazení do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 920 žáků podle návrhu ředitele školy.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města bere na vědomí informativní zprávu o postupu prací na zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb ve Źďáře nad Sázavou o regionu Žďársko.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k.ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti IP systém, s.r.o. se sídlem M. Horákové 27, 772 00 Olomouc – za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30.6.2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v lokalitě Klafar II do vlastnictví fyzických osob za účelem výstavby rodinných domů za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2 tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31.3.2007

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31.3.2007, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.5.2010

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

Odprodej pozemků - za účelem výstavby RD v lokalitě Klafar II  
         
         

Pozemek

Výměra

Katastrální

 

Jméno, příjmení

p.č.

v m2

území

Kč/ m2

 

 

 

 

 

 

10157

814

Město ZR

864,-

Landsmann Luboš a Landsmannová Daniela
(pův.č.34)

 

 

 

Žďár nad Sázavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10173

941

Město ZR

864

Slonek Jiří a Slonková Ilona
(pův.č.39)

 

 

 

 Nové Město na Moravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7997/3

1024

Město ZR

864,-

Formánek Libor a Formánková Zdeňka
(pův.č 3)

 

 

 

Teplice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7998/4

1201

Město ZR

864,-

Fišar Martin,Polná
(pův.č. 18)

 

 

 

Sochová Magdaléna, Žďár n. Sáz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7998/10

946

Město ZR

864,-

Novák Zdeněk, ing. a Nováková Alena
(pův.č. 24)

 

 

 

Chotěboř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10152

935

Město ZR

864

Štikar Radomír a Štikarová Věra
(pův.č.28)

 

 

 

Žďár nad Sáz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10150

943

Město ZR

864,-

Pohanka Vladimír, Žďár n.S.
(pův.č.30)

 

 

 

Sobotková Jindříška, Žďár n.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10159

780

Město ZR

864

Major Petr a Majorová Lenka
(pův.č.36)

 

 

 

Žďár nad Sázavou

 

 

 

 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

8. Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení Memoranda rozvoje udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím historické železnice Sázava – Přibyslav s tím, že v poslední větě se vypouští slova „vlastní i“.

Hlasování: Pro 7, proti 6, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2006 včetně dodatku, s novou rozpočtovou položkou Příspěvky na sportovní činnost mládeže ve výši 1.408 tis.Kč a jejím použitím v souladu s usnesením rady města č. 1647/06/ŠKS ze dne 4. 9. 2006 místo rozpočtového opatření položky 7.1 – Úhrada ztráty sportovišť.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 2

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení vyhlášky č.06/1997/OH o fondu rozvoje bydlení.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2

 

12. Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou schvaluje prodej prioritních akcií České spořitelny a.s. ISIN CZ0008023736 z majetku města společnosti Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1 za cenu 650 Kč za jednu akcii a ukládá radě města a starostovi realizovat úkony potřebné k jejich prodeji.

Hlasování: Pro 17, proti 2, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Jaroslav Miklík

Jiří Pulkrábek

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová

Mgr. Jaromír Brychta

místostarostka města

starosta města