Zápis z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 26. 6. 2008
konaného dne 26. června 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 26. června 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

PharmDr. Vilém Frendl
Radek Chlubna
 

 

Schválený program 10. zasedání zastupitelstva města:

  1. Memorandum k projektu Galerie barokního umění Evropy
  2. Privatizace bytového fondu
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Posouzení žádosti Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.
  5. Rozpočtová opatření
  6. Změna splátkového kalendáře – půjčka cyklostezka Polnička
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie Praha“.

 

Hlasování: Pro 22, Proti 0, zdrž.0

 

 

2. Prodej bytových domů:

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, předmětem které je prodej budovy s číslem popisným - obytného domu čp. 1866, čp. 1867, čp. 1868, čp. 1869 a čp. 1870, postaveném na pozemcích p. č. 945, p. č. 946, p. č. 947, p. č. 948 a p. č. 949 včetně pozemků p. č. 945, p. č. 946, p. č. 947, p. č. 948 a p. č. 949, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví občanského sdružení Brodská-lékárna, se sídlem Brodská 22/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 36 760 za kupní cenu 11.702.761,-- Kč, dle předloženého návrhu.

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, předmětem které je prodej budovy s číslem popisným - obytného domu čp. 176, čp. 177, čp. 178 a čp. 179, číslo orientační 16, 18, 20, 22 na Libušínské ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postaveném na pozemcích p. č. 2078, p. č. 2079, p. č. 2080 a p. č. 2081 a pozemku p. č. 2078 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, pozemku p. č. 2079 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2, pozemku p. č. 2080 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 187 m2 a pozemku p. č. 2081 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 189 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví občanského sdružení Bytový dům Libušínská ulice 176, 177, 178 a 179, o.s., se sídlem Libušínská ulice 177/18, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 227 33 213, za kupní cenu ve výši 18.830.168,-- Kč, dle předloženého návrhu.

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy, předmětem které je prodej budovy s číslem popisným - obytného domu č.p. 1973 a č.p. 1974, č.or. 47, 49, na Brodské ulici ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1280 a p.č. 1281 a dále pozemku p.č. 1280 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 233 m2 a pozemku p.č. 1281 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 146 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do podílového spoluvlastnictví, za kupní cenu ve výši 3.562.095,-- Kč, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž.1

 

 

3. Majetkoprávní úkony:

a)

 

1.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s.) – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku+ úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agrovysočina, a. s. se sídlem Horní 1692/32, ZR 1 a to části ve výměře 104 m2 oddělené po zhotovení GP z p. č. 5010 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem rozšíření sousedního pozemku města p. č. 9008.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

b)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Romana a Mgr. Veroniky Poulových, ZR 3 a to části p.č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu u RD čp. 855 na p. č. 833 a zahrady p.č. 834 ul. 1. máje 855/9, ZR 3, zjištěného dle GP č. 2723-46/2008 ze dne 26. 3. 2008 po vybudování a zaměření nového oplocení na místě stávajícího plotu zahrady p. č. 834.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Ing. Romana a Mgr. Veroniky Poulových, ZR 3 a to části p. č. 834 – zahrada – díl „a“ ve výměře 4 m2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci oboustranného vzájemného majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2734-66/2008 za účelem rozšíření průjezdu p. č. 793 – ost. plocha, zeleň v zástavbě podél zahrady u RD čp. 855 ul. 1. máje, ZR 3 a zvětšení parcely 793 na výměru 1 520 m2 – vše v k ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Anny Peškové, Vatín a to p. č. 9695 – louka ve výměře 1 035 m2 a p. č. 9697 – louka ve výměře 1 567 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy uhradí město. Dále město umožní přístup na další pozemky ve vlastnictví p. Peškové a to p. č. 9698 a p. č. 9700 v k. ú. Město Žďár přes pozemky města.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví - E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to p. č. 9516/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 16 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod objektem technické vybavenosti – traostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6 720,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej horkovodní přípojky k bytovému domu Kovářova čp. 2240/2, ZR 1 na p. č. 2119 v k. ú. Město Žďár – předizolované potrubí ISOPLUS, profil DN 80 z r. 1998 v délce 138,10 m – součást horkovodu u 56 b.j. Libušín ve Žďáře nad Sázavou - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 - za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 416.270,-- Kč.

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje byt. jednotky v ul. Neumannova 2058/39, ZR 4 – bytu č. 2058/11 umístěném v 4.N.P. uprostřed od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 na ulici Neumannova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 111/5000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717- zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 o velikosti 111/5000 do vlastnictví p. Miloslava Vařáka, ZR 4 - za kupní cenu ve výši 190.225,-- Kč - s tím, že odprodej se uskuteční do vlastnictví manželů Miloslava a Heleny Vařákových (SJM), ZR 4.

V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu podmínky č. 1 čl. V. kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. a firmou VODASERVIS, s. r. o. Jamská 2362/53, ZR 1 ze dne 1. 8. 2007, týkající se odprodeje pozemků částí p. č. 9512/18 – orná půda ve výměře 883 m2 a p. č. 9516/9 – louka ve výměře 2 235 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby výr. objektu v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

- Změna se schvaluje tak, že firma zajistí vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději v termínu do 30. 9. 2008 (původní prodloužení do 30. 6. 2008).

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení:

Kupní cena pozemků, které město bude prodávat za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků činí:

 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek zastavěný bytovým domem   600,-- Kč/m2
Pozemek související s obytným domem   250,-- Kč/m2
Pozemek zastavěný garáží   800,-- Kč/m2
Pozemek zastavěný rodinným domem   750,-- Kč/m2

 

Druh pozemku: pozemek pro výrobní povahu (pro výrobní, administrativní, obchodní a skladovací činnost)

Pozemek zastavěný objektem   400,-- Kč/m2
Pozemek související   170,-- Kč/m2
     

 

 

Tato cena je stanovena po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž.0

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení provozního příspěvku Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s. ve výši 250 tis.Kč přesunem z položky 7.1 Úhrada ztráty sportovišť.

 

Hlasování: Pro 16, proti 4, zdrž. 3

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání:

· Schvaluje rozpočtová opatření č.4/2008/ZM.

· Schvaluje přijetí dotace ve výši 5 mil.Kč a 10 mil.Kč z MF ČR v souladu s předloženým materiálem.

· Ukládá Radě města zpracovat detailní žádosti o dotace a smluvní zajištění realikzace.

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž.1

 

 

6. Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení změny splátkového kalendáře finanční půjčky obci Polnička týkající se Smlouvy o půjčce obci Polnička a to takto:

1. splátka do 31.12.2008 ve výši 400.000,-Kč

2. splátka do 31.12.2009 ve výši 400.000,-Kč

3. splátka do 31.12.2010 ve výši 400.000,-Kč

4. splátka do 31.12.2011 ve výši 400.000,-Kč

5. splátka do 31.12.2012 ve výši 400.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 12, proti 6, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

František Cihlář v.r.

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města