Zápis z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 9. 2008
konaného dne 18. září 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 11. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 18. září 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Petr Chlubna
Ing. Tomáš Havlík
 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil
Ing. Petr Stoček
 

 

 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Privatizace bytového fondu - smlouvy o budoucích kupních smlouvách
 3. Privatizace bytového fondu - prodej bytových domů
 4. Odpis majetku
 5. Grantový program „Vítání jara 2009“
 6. Rozpočtová opatření č. 5
 7. Přijetí úvěru
 8. Informace o přípravě obchvatu
 9. Žádost o změnu regulačního plánu Veselská
 10. Převod silnice I/19 do majetku města
 11. Různé

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej části pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miloslava a Jitky Dočekalových (SJM), , ZR 5, a to p. č. 818/4 ve výměře cca 1 100 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 818/17 v soukromém vlastnictví, zakoupeného od města v r. 2004 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 70,- Kč/m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to části p. č. 119/13 – ost. plocha, jiná pl. a části p. č. 119/1 – ost. pl., ot. komunikace ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako obslužné plochy k nemovitosti na pozemku p. č. 119/14 (novostavba IOOV) ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. ul. Brněnská 126/38, ZR 1 a to p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha o výměře 1 947 m2 v k. ú. Město Žďár ležící v oploceném areálu spol. PKS INPOS, a. s. na ul. Brněnská, ZR 1 a části pozemku p. č. 5725 – zast.plocha o výměře cca 320 m2v k. ú. Město Žďár – pod budovou garáží Na Rybníčku, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemkům jiného vlastníka. Přesná výměra části p. č. 5725 bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši: 170,-- Kč/m2 za pozemek p. č. 5489 – ost. pl., jiná plocha o výměře 1 947 m2 (oploc. areál společnosti) a za kupní cenu ve výši 800,--Kč/m2 za část pozemku p.č. 5725 – zast. plocha ve výměře cca 320 m2 + zvýšenou o úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění již schváleného převodu pozemku v ZM dne 26.06.2008 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín (a to p. č. 4991 - orná půda ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - býv. polní cesta za areálem AGRO – Měřín, a. s. – za účelem ucelení plochy sousedních parcel AGRO) - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

- Doplnění se schvaluje tak, že odprodej se nově rozšiřuje o p. č. 4984 – ost. plocha ve výměře 1 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 (celkem tedy odprodej 105 m2výměry pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka v bývalém zemědělském areálu Agrovysočina, a. s. Žďár n. Sáz.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Občanského sdružení nájemníků MAKOVSKÝ se sídlem Makovského 1658/69, ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 58,5 m2 (pásy o šíři 1,5 m z čelní a zadní strany obytného domu) v k. ú. Město Žďár u byt. domu čp. 1658 na p. č. 4457 ul. Makovského 69, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání – změna výměry zastavěné plochy domu vzniklé po zateplení čelní a zadní strany fasády – součástí úprav bude i výměna závěsných balkonů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Emila Adlera, ZR 2 a to p. č. 2039 – orná půda ve výměře 755 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar“ ZR 3 – za účelem vybudování přístupové komunikace a rozšíření budoucí zahrady p. č. 2038.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, a to částí p. č. 8010/1 – orná a p. č. 8012 – orná ve výměře cca 10 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II., ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání pod budoucím objektem technické vybavenosti – trafostanice (TS) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s., která bude sloužit pro připojení nových odběratelů el. energie. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně

z převodu nemovitostí

 

h)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 22. 5. 2008 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 592 31 Nové Město na Moravě a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Revokace se schvaluje tak, že shora uvedený odprodej se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 a to části p. č. 2035/2 – díl „f“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1), části p. č. 2035/10 – díl „b + d + g + j“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 (sloučeno do p. č. 2025/1) ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM),

nyní oba 593 01 Bystřice nad Pernštejnem za část p. č. 2025/1 – díl „e“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/2) a část p. č. 2025/1 – díl „a + c“ – louka ve výměře 1 m2 (sloučeno do p. č. 2035/10) ve vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), nyní oba 593 01 Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

Rozdíl ve směňované výměře pozemků bude manžely Hegerovými doplacen ve výši 300,-- Kč/m2.

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno-sever – Lesná a to části parcely č. 2033/2 – díl „i“ – ost. pl. ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár (nově sloučeno do p. č. 2035/10) - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného ost. komunikací dle GP č. 2765-34/2008 ze dne 2. 7. 2008 zhotoveného po oplocení pozemku p. č. 2025/1 – zahrady u novostavby RD na p. č. 2025/1 manželů Hegerových v lokalitě Klafar I., ZR 3.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 a to p. č. 7858 – louka ve výměře 312 m2 a navazující pozemek p. č. 7846 – louka ve výměře 1 026 m2– vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s připravovanou výstavbou další etapy cyklistické stezky a to v části ZR 3 v prostoru od ul. V Zahrádkách po katastrální území Hamry n. Sáz. - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/20 – orná půda ve výměře 1 222 m2a p. č. 770/2 – louka ve výměře 843 m2 – oba v lokalitě „Za starým dvorem“ ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání a ucelení pozemků s tím, že na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v ceně bude doplacen.

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Dobřichovského, ZR 6 (podíl ¼), p. Martina Dobřichovského, ZR 2 (podíl ¼) a pí Milady Zelenkové, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar – „Na Starém městě“, ZR 3 – za účelem dalšího rozšíření území pro připravovanou výstavbu sídliště v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

- V kupní smlouvě bude uzavřen závazek nabídnutí pozemku pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. za podmínek schválených městem pro prodej pozemků v této lokalitě.

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 10145 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a části p. č. 10146 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti cesta) ve vlastnictví manželů Karla a Milady Jelínkových (SJM), oba Budeč 592 14 Nové Veselí za část p. č. 10082 – orná v k. ú. Město Žďár (ve skutečnosti pole) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě Vetla s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude na základě ZP doplacen.

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, Budeč, a to p. č. 9886 – louka ve výměře 2.579 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla za Radonínem v těsné blízkosti lesních pozemků města – za účelem rozšíření lesního hospodářství města.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

- Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vypracování znaleckého posudku uhradí město.

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 584/3 – ost. pl. ve výměře 244 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl ¼), Chotěboř a pí Ivy Malé st. (podíl ¾), ZR 2, dále p. č. 591/1 – lesní půda ve výměře 8 703 m2a p. č. 591/2 – lesní půda ve výměře 14 m2 ze spoluvlastnictví MVDr. Bohuslava Vlčka (podíl 2/8), Chotěboř, pí Ivy Malé st. (podíl 2/8), ZR 2 a pí Ivy Malé ml. (podíl 4/8), ZR 2, vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku v celkové výši 183 450,-- Kč

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – Nusle a to p. č. 201/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 127 m2na okraji obce Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ u připravované zástavby RD a dále p. č. 354/21 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 283 m2a p. č. 354/24 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 5 m2 v lokalitě chatové zástavby „U Strže“ - vše v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům sloužících jako místní komunikace

 

o)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, ve Žďáře nad Sázavou 3 a to p. č. 2043/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 383 m2v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2774- 186/2008 ze dne 19. 8. 2008 – za účelem realizace výstavby vedlejší stavby ke stávajícímu areálu školy.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 v předloženém znění – viz přílohač. 14.

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 25.02.2007 do 13.08.2008.

 

Hlasování bod a)-p): Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 1

 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvy dle upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat připomínky obyvatel domu Brodská č.o.37 - 41, Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města nebude odstupovat od kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružením „Bytový dům Libušínská ulice 176,177,178 a 179, o.s.“ dne 2.7.2008.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.1

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružení Brodská-lékárna, se sídlem Brodská 22/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 36 760 s tím, že doba splatnosti kupní ceny se mění na 30.9.2008.

 

Hlasování: Pro 22, Proti 0, zdrž.1

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

nbsp;

VÍTÁNÍ JARA 2009 ..... 100.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- rozpočtová opatření č.5/2008 ZM včetně dodatků

- prodloužení splatnosti půjčky ZŠ Švermova do 20.12.2008

- úpravu střednědobého investičního výhledu na rok 2008

- přefinancování úvěru Veselská

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 8,958.996,32 Kč od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přípravě obchvatu města a schvaluje využití zbývajících prostředků z položky 12.11 Příprava obchvatu na výkup pozemků v trase obchvatu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž.0

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrhu na pořízení změny regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 1

 

 

10. Zastupitelstvo města schvaluje směnu komunikací podle varianty A1.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil v.r.

 

Ing. Petr Stoček v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města