Zápis z 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 12. 2008
konaného dne 18. prosince 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 18. prosince 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Ing. Martin Bořil
Mgr. Luboš Straka
 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Rostislav Dvořák
Ing. Petr Stoček

 

 

 

Schválený program 12. zasedání zastupitelstva města:

 1. Slavnostní přijetí dobrovolných hasičů p.Karla Herolda a p. Karla Klímy v souvislosti s významným oceněním jejich práce
 2. Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu- studie
 3. Žádosti o změnu č.3 ÚP
 4. Směrnice pro podání návrhu na ÚPD
 5. Jednací řád ZM
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Zásady prodeje pozemků v lokalitě Klafar II B1
 8. Privatizace BF
 9. Vyřazení majetku
 10. Obecně závazná vyhláška č.2/2008
 11. Spádové obvody ZŠ
 12. Grantové programy 2009
 13. Smlouva o společném postupu zadavatele- kraj Vysočina
 14. Registrace DPH
 15. Půjčka Polnička
 16. Rozpočtová opatření č.8
 17. Rozpočet města na rok 2009
 18. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Zastupitelstvo města slavnostně přijalo dobrovolné hasiče ze Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 p. Karla Herolda a p. Karla Klímy v souvislosti s významným oceněním jejich práce.

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje studii „Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu ve Žďáře nad Sázavou“ a ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP pokračovat v případě stavby.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č.1 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 17, proti 7, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č.2 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č.3 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4

 

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č.4 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č.5 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž,. 3

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrhu č.6 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 9, proti 11, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města po projednání hlasovala o neschválení návrhu č.6 na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 9, proti 11, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje směrnici pro podání návrhu na změnu územně plánovací dokumentace města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2

 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 19, proti 2, zdrž. 3

 

 

6. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Aleny Bednářové, ZR 2 (podíl 1/3), p. Miloše Sedláka, ZR 2 (podíl 1/3) a p. Jiřího Trojana, Lhotka (podíl 1/3), a to p. č. 1121 – zahrada ve výměře 57 m2 vk. ú. Město Žďár vedle objektu opravny obuvi „SETR“ ul. Žižkova čp. 236/13, ZR 1 - za účelem sjednocení sousedících nemovitostí.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek - Společenství pro dům Haškova 2 se sídlem Haškova 1273/2, ZR 6 a to části pův. p. č. 6126 – ost. pl., zeleň v zástavbě – nově dle GP č. 2815-246/2008 ze dne 22. 10. 2008 p. č. 6126/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 124 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem získání přilehlého pozemku u byt. domu Haškova 1273/2, ZR 6, nezbytného v souvislosti s provozem BD (příp. údržba, opravy, staveb. úpravy apod.).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, Proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Josefa Zaťka, st. (podíl 1/2) a p. Josefa Zaťka, ml. (podíl 1/2), ZR 7 a to p. č. 4488/3 – zast. plocha ve výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár, vzniklé z pův. p. č. 4669/1 po zápisu stavby garáže dle GP č. 2433-190/2006 ze dne 17. 7. 2006 – zastavěno stavbou garáže ve vlastnictví fyzických osob u řadového rodinného domu čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- za kupní cenu ve výši 800,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Františka Beránka, ZR 2 a to části p. č. 360/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a zajištění přístupu a příjezdu k RD – zaplocená předzahrádka u RD čp. 78 na p. č. 381 ul. Bezručova 24, ZR 2 (pozemek je v současné době užíván na základě v RM schválené výpůjčky pozemku z r. 2004).

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví Ing. Pavla Drdly (podíl ½) a doc. Ing. Pavla Drdly, Ph.D. (podíl ½), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, užívané jako zaplocená zahrada – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě sídliště „Vodojem“ u rodinného domu čp. 1569 ul. Makovského 33, ZR 7 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jana Baxanta, ZR 5 a to části p. č. 2469/1 ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1174 na p. č. 2343, ul. Luční 26, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku k zahradě p. č. 2344, dlouhodobě užívaného od r. 1967 jako zahrada s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 a to:

 

1. do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 - části p. č. 9512/2 - orná, části p. č. 9525/1 - orná a části p. č. 9523 – orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, druhovýroba a projekční a poradenská činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

 

2. do vlastnictví Vladimíra a Blaženy Mácových, bytem Čenkov 589 01 Třešť - části p. č. 9512/2 - orná, části p. č. 9525/1 a p. č. 9524/2 – orná ve výměře 1 835 m2 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře cca 2 880 m2 – za účelem vybudování provozovny pneuservisu pro nákladní vozidla, zemědělskou techniku i pro osobní vozidla včetně skladových prostor a souvisejících ploch - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

 

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 505,-- Kč/m2

 

3. do vlastnictví AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 - části p. č. 9523 - orná, části p. č. 9525/1 - orná, části p. č. 9528/1 - orná, části p. č. 9537 - orná, části p. č. 9538 - orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 - orná v celkové výměře cca 20 800 m2 – za účelem vybudování administrativně technického zázemí společnosti zaměřené na vodohospodářské, ekologické a lesotechnické stavby včetně výrobní haly včetně komunikace - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 a termín dokončení stavby včetně komunikace do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu administrativně technického zázemí společnosti včetně komunikace nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí, tj. celkem cca 16 300 m2 a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma, tj. celkem cca 4 500 m2

 

Součástí výstavby administrativně technického zázemí společnosti je i vybudování přístupové komunikace. Tato komunikace bude vybudována v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“ zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz.. AQUASYS, s. r. o.. dokončenou komunikaci převede do vlastnictví města za rozpočtovou cenu této komunikace ve výši 6.664.000,-- Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny za prodávané pozemky.

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Milana a Olgy Tlustošových (každý v podílu ½), oba trvale ZR 2, a to p. č. 8026 – orná půda ve výměře 10 641 m2 v k. ú. Město Žďár - v lokalitě „U Vápenné cesty“ – za účelem využití pro připravovanou další budoucí výstavbu sídliště Klafar, ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

- v kupní smlouvě bude upraven závazek nabídky pozemku v lokalitě Klafar II za podmínek schválených městem

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8027 – orná půda ve výměře 3 349 m2 v k.ú. Město Žďár ze spoluvlastnictví p. Pavla Fuksy, ZR 3 (podíl ¼), pí Jarmily Krhounkové, Nové Město n. Mor. (podíl ¼) a p. Zdeňka Ondráčka, Povel, Olomouc (podíl ½) – za účelem plánovaného rozšíření výstavby rodinných a bytových domů v připravovaném území nového sídliště „Klafar“ ve Žďáře n. Sáz. 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Přemysla Chlubny, ZR 1 a to pozemku p. č. 7991 – orná ve výměře 597 m2 v k. ú. Město Žďár, nacházející se nad úvozem podél budoucí výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví SJM Matějka Vladimír, Jihlava a Matějková Marcela, Žďár n.S. a to p. č. 636/2 - orná půda o výměře 3 712 m2, p. č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 3 813 m2 a p. č. 637/3 - trvalý travní porost ve výměře 3 490 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 600, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár - za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2, tj. celkem za 1.101.500,-- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena s JUDr. Josefem Boudou, správcem konkursní podstaty úpadce Vladimíra Matějky po předchozím souhlasu KS Brno.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5509 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 5976/1 – ost. pl., ost. komunikace v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování chodníků včetně terénních úprav (veřejná zeleň), jež budou součástí hlavní stavby křižovatky „I/37 Žďár n. Sáz. – okružní křižovatka“ ul. Brněnská x Jihlavská (u Enpeky) ZR 1.

- Přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření stavby oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

m)

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ze dne 18. 9. 2008 ve věci směny pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“ za Radonínem mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Jaroslavem Šimonem, Budeč 592 14 Nové Veselí a dále manžely Karlem a Miladou Jelínkovými (SJM), oba bytem Budeč 592 14 Nové Veselí s tím, že část schváleného usnesení ve znění: „Na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude na základě ZP doplacen.“ se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání nově schvaluje – doplnění původního záměru č. Z-54/2008-OP na směnu pozemků v lokalitě Vetla za Radonínem, (zveřejněného na úřední desce města od 18. 6. do 17. 7. 2008 – směna schválena v ZM dne 18. 9. 2008) a to o pozemek p. č. 10144 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 398 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, bytem Budeč 41, 592 14 Nové Veselí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- Doplatek za rozdíl ve výměře všech směňovaných pozemků bude uhrazen Ing. Šimonovi a manželům Jelínkovým za cenu ve výši 105,-- Kč/m2.

 

Hlasování: 21, proti 0,zdrž. 1

 

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jaromíra Šímy, bytem Radonín, a to p. č. 10143 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 128 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla za Radonínem v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Mokrého, bytem Budeč 20, 592 14 Nové Veselí a to p. č. 10138 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 362 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla za Radonínem v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

p)

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení části svého usnesení ze dne 22. 5. 2008 a to následujících usnesení:

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6984 – lesní půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 s tím, že přesná výměra části pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem - nově p. č. 6984/2 ve výměře 3 316 m2

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.326.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to části p. č. 6984 – lesní půda v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra částí pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6984/3 ve výměře 6 049 m2 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/3 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 739.188,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.102.702,-- Kč

 

3. směnu pozemků - části p. č. 6984 – lesní půda – nově p. č. 6984/1 ve výměře 12 291 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2, p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2, části p. č. 6987 – ost.pl., jiná plocha a části p. č. 6974/1 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín s tím, že přesná výměra částí pozemků je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6975/2 – ost. plocha ve výměře 106 m2,p. č. 6974/100 – ost.plocha ve výměře 300 m2 a p. č. 6987/2 – ost. plocha ve výměře 275 m2

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 95.090,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/1 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 1.501.960,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 1.406.870,-- Kč

 

Zastupitelstvo města po projednání, s cílem vytvořit pozemky pro rozvoj firem a rezervu pro vybudování přístupové komunikace, která zůstane ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a bude umožňovat přístup k pozemkům jednotlivých firem z ulice Jihlavská, schvaluje následující usnesení:

 

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku p. č. 6984/4 – lesní půda ve výměře 3 166 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.266.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31.12. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2012 pod sankcí - smluvní pokuty ve výši 50.000,-- Kč za každý započatý měsíc s prodlením.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 31.12. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to pozemku p. č. 6984/5 – lesní půda ve výměře 5 701 m2 v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/5 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 696.662,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.145.228,-- Kč

 

3. směnu pozemku p. č. 6984/6 – lesní půda ve výměře 2 924 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6976/2 – ostatní plocha ve výměře 324 m2, 6974/4 – ost.plocha ve výměře 24 m2 , 6976/3 – ost.plocha ve výměře 58 m2 a p. č. 6987/4 – ost. plocha ve výměře 317 m2 v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 17.352,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/6 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 357.313,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 339.961,-- Kč

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

q)

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 22. 5. 2008 (část. revokace pův. usn. ZM ze dne 6. 9. 2007) ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, bytem Třebíč, Horka-Domky, Okrajová 1167/4, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 (pův. do 30. 6. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

 

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 (pův. do 30. 6. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 30. 6. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004, dodatku ze dne 16. 12. 2005, dodatku ze dne 15. 12. 2006 a dodatku ze dne 15. 12. 2007, uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 - jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou - jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 14.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Ing. Zdeňkem Galuškou, bytem ZR 2 – jako dárcem a Městem Žďár n. Sáz. – jako obdarovaným, předmětem které je darování rozestavěné suché retenční nádrže – do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - sloužící pro regulovaný odtok srážkových vod, rozestavěné v souladu se stav. povolením vydaným stav. odborem MěÚ Žďár n. Sáz. č.j. Stav 2346/2004/Pt-StPo dne 30. 9. 2004, nabytí PM dne 26. 10. 2004, na části pozemku p.č. 9651/8 (pův. p. č. 9651) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1. Stavba retenční nádrže byla vybudována v souvislosti se schváleným odprodejem části pozemku p.č. 9651 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Galuškovi za účelem výstavby prodejního a skladovacího objektu se zaměřením na prodej luxusního koženého sedacího nábytku.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

t) Zastupitelstvo města po projednání v souvislosti s převodem pozemku p. č. 570/87 v k. ú. Zámek Žďár, určeného k výstavbě řadového rodinného domu na ul. Vejmluvova ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví manželů Václava Krupičky (SJM), trvale bytem Český Herálec, 592 01 Herálec pod Žákovou horou a Jany Krupičkové (SJM), trvale ZR 2 do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky , Svratka, souhlasí s převodem předkupního práva Města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 570/87 ve výměře 391 m2 v k. ú. Zámek Žďár na nového nabyvatele, tj. p. Michala Břečku. Souhlas bude podmíněn uzavřením dohody mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Břečkou o dodržení podmínek výstavby dle termínů schválených pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II B1.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 0

 

 

u) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 14.08.2007 do 25.11.2008.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

v) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu movitých věcí Základní škole Žďár nad Sázavou Švermova 4, v celkové pořizovací hodnotě 164.314,-- Kč – viz příloha č. 16.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

w) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi příspěvkovou organizací CERUM Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění – viz příloha č. 17.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

x) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o převzetí ceny za umístění v soutěži „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“, vyhlášené krajem Vysočina na r. 2008, mezi Městem Žďár nad Sázavou a Agenturou Dobrý den, s. r. o. se sídlem Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov – viz příloha č. 18.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

y) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 3

 

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1 dle upraveného návrhu – kupní cena v bodě 1b) ve výši 1.000 Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 2

 

 

8. Privatizace bytového fondu

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje doplnění článku IV. Zásad IV. vlny převodu bytových domů, schválených ZM dne 28.2.2008 o bod h) který bude znít následovně:

s účinností od 1.4.2008 do doby převodu vlastnického práva k bytovému domu o změně žadatele rozhodne rada města.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1817 a č.p. 1818, č.or. 29, 31, na Revoluční ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1403 a p.č. 1404 a pozemku p.č. 1403 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 192 m2 a pozemku p.č. 1404 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 198 m2, prodlužuje splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 20.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1856, č.p. 1857 a č.p. 1858, č.or. 10, 12, 14, na Revoluční ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1000, p.č. 1001 a p.č. 1002 včetně uvedených pozemků, prodlužuje splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 22.9.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0

 

 

d)

1. Zastupitelstvo města schvaluje žádost budoucích podílových spoluvlastníků obytného domu č.p. 1851, č.p. 1852, č.p. 1853, č.p. 1854 a č.p. 1855, č.or. 17, 19, 21, 23, 25, na Revoluční ulici ve Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 1048, p.č. 1049, p.č. 1050, p.č. 1051 a p.č. 1052, včetně uvedených pozemků, prodlužuje splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 1.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do podílového spoluvlastnictví ve smlouvě uvedených osob.

 

2. Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení ze dne 18.9.2008 s tím, že schvaluje změnu účastníků kupní smlouvy na straně kupujících a to tak, že na straně kupujících budou osoby, uvedené v příloze č. 4.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje žádost Bytového družstva Purkyňova 5 – zámek, družstvo a schvaluje dodatek Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti ve znění dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje žádost občanského sdružení Sdružení nájemníků bytů Žďár nad Sázavou, Okružní 98-102., se sídlem Okružní 1994/98, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 227 37 073, prodlužuje splatnost kupní ceny za obytný dům č.p. 1992, č.p. 1993 a č.p. 1994, č.or. 98, 100, 102, na Okružní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postaveném na pozemcích p.č. 983, p.č. 984 a p.č. 985 včetně uvedených pozemků, prodlužuje splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 25.9.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do vlastnictví občanského sdružení.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 0

 

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje žádost Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo a schvaluje dodatek Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitosti ve znění dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0 zdrž. 0

 

 

h) Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení ze dne 18.9.2008 ve věci schválení výše kupní ceny za obytný dům č.p. 2039, č.or. 5, na ulici U Klafárku ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, postavený na pozemku p.č. 2042 včetně uvedeného pozemku s tím, že kupní cena ve výši 11.579.912,-- Kč se mění na kupní cenu ve výši 11.538.379,-- Kč a splatnost této kupní ceny je nejpozději 31.12.2008.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody mezi městem Žďár nad Sázavou a bytovými družstvy dle předložených návrhů.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 2

 

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje Statut Fondu správy finančních prostředků bytových domů města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

 

k) Zastupitelstvo města schvaluje žádost občanského sdružení „Brodská 37,39,41“, se sídlem Žďár nad Sázavou, Brodská 1935/37, 591 01, IČ 227 29 089, prodlužuje splatnost kupní ceny za obytný dům č.p.1933, č.p. 1934 a č.p. 1935, č. or. 37, 39, 41, postavený na pozemcích p.č. 1271, p.č. 1272, p.č. 1273, p.č. 1278/6 a p.č. 1278/7, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 včetně uvedených pozemků, prodlužuje splatnost kupní ceny do 31.12.2008 s tím, že nebude odstupovat od Kupní smlouvy, uzavřené dne 22.10.2008, předmětem které je převod shora uvedených nemovitostí do vlastnictví občanského sdružení.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 2

 

 

9. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku města dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou, kterou se mění vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, přičemž sazba pro fyzickou osobu dle čl.2 písm.a) a b) činí 440 Kč.

 

Hlasování: Pro 19, proti 6, zdrž. 0

 

11. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č.3/2008 o stanovení spádových obvodů pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

1. VOLNÝ ČAS 2009                   600 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

2. KULTURA 2009            700 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města schvauje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2009 podle platného statutu Fondu Města Źďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

3. SPORT 2009                3.000 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 19, proti 2, zdrž. 4

 

 

13. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí registraci města k plátcovství DPH od 1.1.2009.

 

Hlasování: Pro 19, proti 0,zdrž. 0

 

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- splátkový kalendář půjčky obci Polnička dle návrhu z 30. září 2008 a uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o půjčce

- prominutí smluvní pokuty po uhrazení úroku z prodlení do doby uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce

 

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 4

 

 

16. Zastupitelstvo města po projednání :

- snižuje příjmovou položku 2.15 Pronájmy nebytových prostor o částku 696 tis.Kč a výdajovou položku 12.13 Školní jídelna SŠG A. Kolpinga o částku 696 tis.Kč – viz majetkoprávní úkony bod 6y)

- schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2008/ZM.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

17. Rozpočet města

 

Zastupitelstvo města schvaluje výši příjmové položky 1.10 Poplatky za odpadové hospodářství v celkové výši 10.050 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje položku 6.7 Granty – kulturní a spolková činnost v celkové výši 1.400 tis.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje položku 7.2 Granty – sportovní činnost mládeže v celkové výši 3.000 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o neschválení přidělení 1.800 tis.Kč na částečnou rekonstrukci hotelu Tálský mlýn. Současně ukládá radě města, aby ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ připravili toto zařízení města k privatizaci.

 

Hlasování: Pro 11, proti 10, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci cyklochodníků v roce 2009 v celkové výši 3.500 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 23, proti 2, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města v položce 6.16 schvaluje 100 tis.Kč na festival Modré dny.

 

Hlasování: Pro 15, proti 8, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o neschválení položky 6.18 – Mezinárodní pěvecká soutěž ve výši 100 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 17, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje položku 7.1 – Úhrada ztráty sportovišť ve výši 4.000 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 12, proti 10, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje vytvoření samostatné položky Příprava obchvatu – technická studie ve výši 1.500 tis.Kč snížením výše položky 12.8 Rekonstrukce bazénu – projekt na 6.500 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje změnu názvu položky 7.1 na Dotace na zabezpečení provozu sportovišť a rozdělení položky podle příjemců.

 

Hlasování: Pro 21, proti 2, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje položku 7.1 ve výši 6.950 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o zrušení položky 7.8 TJ Žďár – dofinancování „Ubytovny pro sport a volný čas“ ve výši 1.152 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 12, proti 10, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení položky 11.8 – Veřejná zeleň, podpoložku sečení ve výši 7.050 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 17, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města po projednání:

 

- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 dle upraveného návrhu

- bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2009-2013

- bere na vědomí rozpočtový investiční výhled na rok 2009-2013

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Rostislav Dvořák v.r.

Ing. Petr Stoček v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města