Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 12. 3. 2009
konaného dne 12. března 2009 v 16.30 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 12. března 2009 v 16.30 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Petr Chlubna
Radek Chlubna
 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil
Miloslav Odvárka

 

 

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Odpis majetku
 3. Účast města v programu Prevence kriminality
 4. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2008
 5. Smlouva o poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu
 6. Aktivní vícegenerační park Farská humna
 7. Rozpočtová opatření č. 1
 8. Rozpočtová opatření č. 2
 9. Memorandum-Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
 10. Hydrocolonterapie budově PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 11. Problematika zájmového sdružení Dům kultury
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Pravomocné SP bude vydáno nejpozději do 30.6.2010. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do 30.6.2012.

 

Hlasování: Pro 14, proti 7, zdrž.3

 

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 456/2008 Sb. následovně:

Druh pozemku

navržená kupní cena
pro rok 2009 Kč za m2

Pozemek pro rozšíření zahrad u RD 300
Pozemek zastavěný bytovým domem 760
Pozemek související s bytovým domem 300
Pozemek zastavěný garáží 1.200
Pozemek zastavěný rodinným domem 1.100
Pozemek zastavěný objektem pro výrobní činnost 600
Pozemek související s objektem pro VČ 250
Pozemek zastavěný budovou pro obchod 530
Pozemek související s budovou pro obchod 210

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů (SJM) Ing. Karla Straky, , ZR 2 a Naděždy Strakové, ZR 5 a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady z důvodu současné údržby veřejné plochy, zamezení náletu plevele u RD čp. 2254 na p. č. 2878 a zahrady p. č. 2879 ul. U Hrázek 14, ZR 5 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. V kupní smlouvě bude upraveno věcné břemeno umístění vpusti.

 

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Blanky Novotných (SJM), ZR 1 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 16 m2 (4,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár u řadového RD čp. 1643 na pozemku p. č. 4296 a přilehlé zahrady p. č. 4297 a p. č. 4298 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 20, ZR 7 – za účelem sjednocení vlastnictví pozemků u RD s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 a to části p. č. 5393/1 ve výměře cca 1 050 m2 a p. č. 5385/1 ve výměře cca 200 m2 (celkem cca 1 250 m2)v k. ú. Město Žďár v šířce, která bude respektovat ochranné pásmo uložených inž. sítí a rezervu pro výsadbu zeleně (dle ÚP – významná liniová městská zeleň = alej podél středové komunikace průmyslové zóny) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, sousedících s areálem firmy PKS, v souvislosti s výstavbou vrátnice u vjezdu firmy PKS INPOS, a. s. Žďár n. Sáz. z průmyslové zóny Jamská a s potřebou rozšíření parkovacích míst osobních vozidel zaměstnanců v tomto prostoru.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO…, s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár n. Sáz. 6 a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2880-27/2009 – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši 210,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předkupní právo na dobu 5 let k pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6984/3 - lesní pozemek ve výměře 9 366 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, pro společnost Hettich ČR, k.s., Jihlavská 2190/3, ZR1, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků, umístěných v lokalitě ulice Jihlavská, ZR 1, který bude sloužit pro další rozšíření a rozvoj společnosti.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p.č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Závazné prohlášení učiněné ve smyslu ust. § 34 a 35 zák. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se silniční stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“, předmětem kterého je bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

 

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“ v lokalitě ul. Jihlavská, Brněnská, ZR1 v k. ú. Město Žďár – viz příloha č. 10

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí stavby 9 parkovacích stání pro osobní automobily pro potřeby spojené s užíváním objektu stavby občanské vybavenosti - býv. výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – v souvislosti se stavebními úpravami (soubor parkovacích ploch) – za účelem dočasného využití pro parkování vozidel na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 na ploše v celkové výměře 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě obytného souboru „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Libušínská - z vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové hodnotě 211.962,30 Kč + DPH 40.272,90 Kč, tj. celkem včetně DPH 252.235,20 Kč.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BZR/6311/2007-BZRM a doložku včetně výslovného souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami uvedenými v čl. III. uvedené smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a ČR - ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město, týkající se nabytí budovy čp. 329, objekt občanské vybavenosti, ul. Tvrz 1, ZR 1, postavené na pozemku p. č. 23 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 včetně pozemku p. č. 23 vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

- ZM ukládá zpracovat znalecký posudek o ocenění předmětných nemovitostí v reálném čase převodu.

 

Hlasování: Pro 18, proti 5, zdrž.1

 

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast Města Žďáru nad Sázavou ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 000 Praha 2 – Nové Město, a to:

- budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár a schvaluje nabytí shora uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 260.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

p) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, v předloženém znění příloha č. 14

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

q) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení úhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni o platnou sazbu DPH.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0

 

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti p. Emila Adlera, ZR 2, prodloužení původně stanoveného termínu do 15.3.2009 pro dokončení stavby parkoviště, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p. č. 5755/1 ve výměře 553 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita ul. Brněnská, ZR 1 – a to nově do 31.12.2009 z důvodu plánované výstavby nového expedičního skladu elektroinstalačního materiálu na části pozemku p. č. 5755/1.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

s) Zastupitelstvo města schvaluje revokaci původního usnesení ZM ze dne 1. 10. 2001 ve věci bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR – OkÚ Žďár n. Sáz. do majetku Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2 a nově schvaluje převod:

p. č. 575/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 1 853 m2, p. č. 575/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 828 m2, p. č. 582/6 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 298 m2 a p. č. 582/9 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Nuselská 236/39, Praha 4 v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ve Žďáře nad Sázavou 2.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 2

 

 

t) Zastupitelstvo města doporučuje neuplatňovat smluvní pokutu za nesplnění povinností zvýšit počet zaměstnanců v roce 2008 a 2009 a neodstupovat od kupních smluv v případě, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím o státní podpoře č. N 300/2004 – Česká republika, týkající se prodeje stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďár nad Sázavou v Programu prevence kriminality kraje Vysočina pro rok 2009.

 

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční prostředky v celkové výši 300.000,-Kč, které budou použity k financování programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 a souvisejících výdajů a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města po projednání bere zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008 na vědomí.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o udělení dotace z IOP na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo (Upgrade)“.

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP „E-Government v obcích – Czech POINT“.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci v poskytování administrativních služeb eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č.1.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci v poskytování služeb eGON centra (vzdělávacích služeb a služeb TC) s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 3.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Aktivní vícegenerační park Farská humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku“, vedený v programu ROP JV pod r.č.cz.1.11/3.2.00/02.00612 z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009/ZM.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zvýšení výdajové položky č. 6.16 rozpočtu města o 100 tis.Kč z rezervy rozpočtu na celkovou částku 200 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 17, proti 3, zdrž. 5

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009/ZM včetně doplnění.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje konečné znění „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání doporučuje požádat Českou gastroenterologickou společnost o stanovisko k metodě hydrocolonterapie.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zánik zájmového sdružení Dům kultury vzájemnou dohodou účastníků k 31.12.2009.

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města pověřuje zástupce města ve sdružení jednat se zástupci odborů o způsobu budoucího zajištění kulturní a nájemní činnosti.

 

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Bořil v.r.

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města