Zápis z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 10. 9. 2009
konaného dne 10. září 2009 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 10. září 2009 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

Omluven:

Ing. Zdeněk Štursa

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Bořil

Mgr. Bc. Miloslav Straka

 

Schválený program 15. zasedání zastupitelstva města:

 1. Doplnění statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou a změna názvu subjektu
 2. Schválení výsledků IV. vlny privatizace bytového fondu
 3. Grantový program Advent a Vánoce 2009
 4. Žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou
 5. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 6. Rozpočtová opatření č. 5
 7. Majetkoprávní úkony 
 8. Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra
 9. Naučná stezka kolem Zelené hory
 10. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží
 11. I/19 Mělkovice, přeložka – smlouva s ŘSD
 12. Smlouva o partnerství s obcemi správního obvodu (technologická centra)
 13. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města  schvaluje:

1. Doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou

2. Změnu subjektu žadatele

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o průběhu a výsledcích privatizace.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2009 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou ve výši:

ADVENT a VÁNOCE 2009 ..... 100.000,- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s., Jungmanova 1496/10 o použití části finančních prostředků ve výši 313.723,- Kč z příspěvku v grantovém programu SPORT 2009 na úhradu závazků SKLH Žďár nad Sázavou – mládež z roku 2008.

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení prodloužení termínu splatnosti poskytnuté půjčky ve výši 3.465 tis. Kč TJ Žďár nad Sázavou na II. etapu rekonstrukce zimního stadionu do 30.6.2019 při zajištění dlužné částky nemovitým majetkem TJ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 10, proti 10, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2009/ZM.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2

 

7. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví    Města Žďáru nad Sázavou a to:

- části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/112 a ŘRD na p. č. 570/317 v ul. Vejmluvova, ZR 2 do vlastnictví manželů Martina a Jany Jungrových (SJM),  ZR 3

- části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/113 a ŘRD čp. 464 na p. č. 570/318 v ul. Vejmluvova 8, ZR 2 do vlastnictví Libora Koutného,  ZR 2

- části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/114 a ŘRD čp. 465 na p. č. 570/319 v ul. Vejmluvova 6, ZR 2 do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jiřiny Kohoutkových (SJM),  ZR 2

- části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2 u zahrady p. č. 570/115 a ŘRD čp. 466 na p. č. 570/320 v ul. Vejmluvova 4, ZR 2 do vlastnictví manželů Ing. Karla Koloucha (podíl ½),  ZR 2 a Jany Kolouchové (podíl ½), trvale bytem Dědkov , Blízkov

- části p. č. 517/2 ve výměře cca 10 m2 přilehlé k pozemku p.č. 570/110 – ost. pl., jiná plocha do vlastnictví manželů Josefa a Marie Ficových (SJM),  ZR 3

- vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem rozšíření zahrad s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků byt. jednotek JAVOR – pro obytný dům čp. 1981, 1982, 1983 se sídlem Brodská 1982/86, ZR 3 a to části p. č. 963/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 65 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zastavěné plochy byt. domů čp. 1981 na p. č. 933 ul. Brodská 84, ZR 3, čp.1982 na p. č. 932 ul. Brodská 86, ZR 3 a čp. 1983 na p. č. 931 ul. Brodská 88, ZR 3 - v souvislosti s výstavbou nových balkónů s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství domu ČTRNÁCTKA se sídlem Brodská 1990/64, ZR 3 a to části p. č. 963/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě (nově dle zhotoveného GP ze dne 5. 3. 2009 p. č. 963/4 – ost. pl., zeleň ve výměře 63 m2) v k. ú. Město Žďár – za účelem  rozšíření pozemku souvisejícího s byt. domem č.p. 1989-1991 v ul. Brodská 66 – 62, ZR 3 - v souvislosti s rekonstrukcí balkónů.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavoudo spoluvlastnictvíp. Pavla Matouška podíl 1/2,  ZR 4 a Ing. Vlado Matouška – podíl 1/2,  ZR 7 a to části p. č. 2166/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár - k zastavění za účelem rozšíření bowlingového centra o 4 dráhy v lokalitě „Libušín“ ul. Jungmannova, ZR 1 - stávajícího objektu kuželkárny „Bouchalky“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30.9.2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Brigity Lacinových (SJM),  ZR 6 a to p. č. 98/2 – zahrada ve výměře 103 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného oploceného pozemku u RD čp. 71 na p. č. 96 a okolní zahrady p. č. 98/1 v obci Stržanov.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž,. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Stanislava a Lenky Novotných (SJM),  Nové Veselí a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře max. do cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu – za účelem rozšíření pozemku budoucí zahrady u rozestavěného RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Bohumila a Dany Málkových (SJM),  ZR 3 a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře cca 55 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu - za účelem zarovnání pozemku u RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22,proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Libora a Miluše Novotných (SJM),  Pokojov, 592 14 Nové Veselí, a to p. č. 5299 – louka ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (dlouhodobě užívaného městského zaploceného pozemku navazující zahrady u RD čp. 486).

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jiřího Horáka, Budeč , 592 14 Nové Veselí a to p. č. 5386/7 ve výměře 1 937 m2 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování provozní haly včetně kanceláře v oboru prodeje střešních krytin a pro výrobu a montáž klempířských prvků - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 9. 2010. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 8032 – orná půda ve výměře 7 901 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ - ze spoluvlastnictví  p. Petra Chlubny, ZR 5 (podíl ½) a pí Jany Mazlové,  ZR 1 (podíl ½) – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

- p. č. 8059 – orná půda ve výměře 4 266 m2 a p. č. 8060 – louka ve výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita „U Vápenné cesty“ - ze spoluvlastnictví p. Jaroslava Hřebíčka,  ZR 1 (podíl ½), p. Otto Ullricha,  Stavařov  530 09 Pardubice II, Polabiny (podíl ¼) a p. Aleše Ullricha,  530 01 Pardubice I, Bílé Předměstí (podíl ¼) – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8059 určeného pro etapu III.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8060

- p. č. 8070 – orná půda ve výměře 2 441 m2 , p. č. 8071 – louka ve výměře 923 m2 a p. č. 8076 – ost. plocha ve výměře 614 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Vápenné cesty“ - z vlastnictví pí Danuše Kašíkové,  Pavlov, 594 44 Radostín nad Oslavou – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou, sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 u pozemků p. č. 8070 a p. č. 8071 určených pro etapu III.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 u pozemku p. č. 8076

- p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Vápenné cesty“ - z vlastnictví p. Vladimíra Řetického,  ZR 2 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou, sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

- p. č. 337/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, p. č. 354/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 133 m2 a p. č. 354/25 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví pí Marie Kyšperské,  Nové Město na Moravě 

- p. č. 337/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 354/27 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví pí Pavlíny Koláčkové,  Cikháj

- p. č. 354/17 – os. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2, p. č. 354/18 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 a p. č. 354/19 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Stržanov z vlastnictví p. Josefa Matulky ml., Stržanov

- p. č. 354/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 100 m2 v k. ú. Stržanov ze spoluvlastnictví manželů Vladimíra (podíl ¼) a Ludmily (podíl ¾) Pešlových, oba bytem Stržanov

- vše za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

směnu pozemků

- p. č. 354/14 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 114 m2 a p. č. 354/15 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 446 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 560 m2) ve vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za p. č. 373/2 – orná půda ve výměře 123 m2 a p. č. 374/4 – louka ve výměře 230 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 353 m2) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov 

- Rozdíl ve výměře pozemků 207 m2 při směně s manžely Matulkovými bude vyrovnán doplatkem ve výši 105,-- Kč/m2

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví města oceňují p. č. 373/2 - orná částkou ve výši 5,09 Kč/m2 a p. č. 374/4 – louka částkou ve výši  5,09 Kč/m2.

- Vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s vybudováním cesty ke Strži v rámci realizace společné opravy včetně dokončení stávající spojovací cesty mezi městskou částí Stržanov a obcí Světnov na základě žádosti Obce Světnov.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 9537/2 – orná půda ve výměře 243 m2, p.č. 9537/3 – orná půda ve výměře ve výměře 142 m2 a p. č. 9537/4 – orná půda ve výměře 4 m2 (nově vzniklé parcely z pův. p. č. 9537 po zápisu kupní smlouvy a GP do KN – právní účinky  2. 6. 2009 – celkem ve výměře 389 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 za p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2 z vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků – vybudování potřebných zpevněných ploch v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly v „PZ Jamská“, ZR 1.

- Rozdíl ve výměře pozemků 60 m2 bude firmou PKS INPOS, a. s. vyrovnán doplatkem ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2161 ve výměře cca 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“, ul. Jungmannova, ZR 1 – za účelem vybudování venkovního schodiště ke kancelářím Sportovního klubu ledního hokeje, které budou částečně využívány SKLH a částečně přestavěny na ubytovnu pro sport a volný čas (nutnost provedení změny týkající se přístupové cesty) v rámci rekonstrukce zimního stadionu TJ Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP. V darovací smlouvě bude upraveno omezení přístupu do objektu v době konání pouti.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 18. 12. 2009 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 do vlastnictví AQUASYS, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – části p. č. 9523 – orná, části p. č. 9525/1 – orná, části p. č. 9528/1 – orná, části p. č. 9537 – orná, části p. č. 9538 – orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 20 800 m2 – za účelem vybudování administrativně technického zázemí společnosti zaměřené na vodohospodářské, ekologické a lesotechnické stavby včetně výrobní haly včetně komunikace – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu včetně komunikace bude vydáno nejpozději do – část. revokace nově do 31. 3. 2010 (pův. do 30. 9. 2009) a termín dokončení stavby včetně komunikace do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby včetně komunikace bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2012 (pův. do 30. 9. 2011).

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu administrativně technického zázemí společnosti včetně komunikace nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2010 (pův. do 30. 9. 2009) toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí, tj. celkem cca 16 300 m2 a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma, tj. celkem cca 4 500 m2

Součástí výstavby administrativně technického zázemí společnosti je i vybudování přístupové komunikace. Tato komunikace bude vybudována v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“  zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz..  AQUASYS, s. r. o.. dokončenou komunikaci převede do vlastnictví města za rozpočtovou cenu této komunikace ve výši  6.664.000,-- Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny za prodávané pozemky.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 5. 5. 2009 do 11. 8. 2009.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

p)

a) Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou z důvodů zmírnění finančních dopadů majetkoprávního vypořádání pozemků v souladu s výzvou č.j. OP/192/09/JT, evid.č. 46142/2009 a č.j. OP/193/2009/JT, evid.č. 46143/2009 schvaluje, že Město Žďár nad Sázavou uhradí vyhotovení geometrických plánů, kterými budou zaměřeny pozemky v rámci uvedeného majetkoprávního vypořádání. Úhrada GP bude městem zaplacena u prodejů, popřípadě směn pozemků, které budou schváleny usnesením zastupitelstva města do konce roku 2009.  Kupní cena za 1 m2 takto vypořádávaných pozemků bude stanovena ve výši 300,-- Kč/m2.

Finanční prostředky na úhradu geometrických plánů budou použity z kupní ceny za prodeje pozemků.

b) Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou neuznává vydržení vlastnického práva a ukládá městskému úřadu zaslat dopisy v předloženém znění paní Václavě Zárubové, ing. Haně Malinkové, Mgr. Marii Kobylkové, Josefu Boucníkovi a Aleně Boucníkové, ing. Františku Čapkovi a Věře Čapkové, Ladislavu Pelantovi a Jindřišce Pelantové, Janu Novohradskému a Janě Novohradské, Ing. Josefu Matouškovi a Květoslavě Matouškové, Ing. Ivanovi Chalupovi, MUDr. Daně Wasserbauerové, Jiřímu Novákovi, Janě Novákové, ing. Pavlu Strakovi, Jaroslavu Novotnému a Sylvě Novotné, Janu Duchkovi a Ludmile Duchkové, Zdeňce Kubátové, Libuši Suché, Karlu Kesnerovi, Ivanu Kynclovi, Zdeňce Kynclové, Renatě Smolíkové, Haně Dvořákové, ing. Ivaně Žídkové, Františku Novotnému, Daně Novotné, Oldřichu Coufalovi, Jiřině Coufalové, Vladimíru Sýkorovi, Dušanu Štolovi, Mgr. Janě Karasové, ing. Sabině Neplechové, Mgr. Karlu Karasovi, ing. Josefu Mori, Marii Moriové, Františku Leopoldovi, Marii Leopoldové, Jiřímu Slanému a Dagmar Slané, Věře Wasserbauerové, Věře Jelínkové, MVDr. Zdeňku Wasserbauerovi, Mgr. Romanu Boučkovi.

Hlasování: Pro 19, proti 3, zdrž. 0

 

q)

a) Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení ze dne 11.6.2009, bod 1., písmeno t) j.č. 14/09/OP/1 – majetkoprávní úkony týkající se prodeje  pozemku  č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky, ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 a pozemku č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2    - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM), , ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2  - vše v k. ú. Město Žďár s tím, že toto usnesení v uvedené části bude znít následovně:

Zastupitelstvo města schvaluje:

-  prodej pozemku  č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky,  ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 za 641 m2 a za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 za 480 m2 za podmínky nabytí pozemku p. č. 8029/1, orná půda o výměře 641 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Aleše Halouzky do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- prodej  pozemku č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2 - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 za 640 m2 a za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2 za 404 m2 za podmínky nabytí pozemku p.č. 8029/2, orná půda o výměře 640 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Halouzkových (SJM) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

V ostatních částech se usnesení zastupitelstva města ze dne 11.6.2009, bod 1., písmeno t) j.č. 14/09/OP/1 – majetkoprávní úkony nemění.

b)  ZM schvaluje nabytí pozemku p. č. 8029/1, orná půda o výměře 641 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita Klafar II z vlastnictví Aleše Halouzky,  Žďár nad Sázavou 7, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 a pozemku p. č. 8029/2, orná půda o výměře 640 m2 v k.ú. Město Žďár, lokalita Klafar II z vlastnictví manželů Ladislava Halouzky a Aleny Halouzkové (SJM),  Žďár nad Sázavou 4 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města konstatuje, že nadále trvá zájem města Žďáru nad Sázavou nabýt pozemky p. č. 4237, orná půda ve výměře 58 m2,  p. č. 4236, orná půda ve  výměře 542 m2, p. č. 4233, louka ve výměře 312 m2 a p. č. 4235/2, louka ve  výměře 127 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví ing. Štěpána Dobiáše.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

s) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Petrem Kuncem a Zuzanou Kuncovou,  Žďár nad Sázavou 3, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

t) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o převzetí dluhu a Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Müllerem, bytem Bezděčí u Trnávky  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

u) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Mácovými a Žádost, předmětem které je převzetí závazku ze dne 12.8.2009, uzavřenou mezi manž. Mácovými a společností Velkoobchod pneu Vladimír Máca s.r.o., Jihlava, Pávovská 3/A, IČ 60742569, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

v) Zastupitelstvo města schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem které je prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. B.1. v předloženém znění – viz příloha č. 19

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o projektu stavby ke stavebnímu povolení „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra Žďár n.S., Švermova 4“ a ukládá pokračovat v přípravě stavby a připravit návrh statutu zařízení.

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra, Žďár n.S., Švermova 4“.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

9. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží“ z rozpočtu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

11. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o provedení stavby „I/19 – Žďár n.S. – Mělkovice, přeložka“ mezi městem a  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

12. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou dle přiloženého vzoru a dále uvedenými obcemi správního obvodu: Kněževes, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Jámy, Hodíškov, Kotlasy, Račín, Nížkov, Krásněves, Radostín, Malá Losenice, Rosička, Vysoké, Cikháj, Sázava, Obyčtov, Znětínek, Vepřová a Kyjov.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Bořil v.r.

Mgr. Bc. Miloslav Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města