Zápis z 18. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 17. 12. 2009
konaného dne 17. prosince 2009 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 18. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 17. prosince 2009 ve 14.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

Ing. Martin Bořil, Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová, Jana Svobodová

 

Schválený program 18. zasedání zastupitelstva města:

  1. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města
  2. Problematika nakládání s komunálním odpadem, smlouva o společném postupu kraje Vysočina s obcemi na projektu „ Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina
  3. Výzvy k předkládání individuálních projektů č. 40 a 06
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Grantové programy na rok 2010
  6. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
  7. Rozpočtová opatření č. 8
  8. Přijetí kontokorentního úvěru
  9. Rozpočet města na rok 2010
  10. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou příslušné podle § 6 odst.5 písm. a)zákona č. 183/20006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o pořízení změny č.4 územního plánu města Žďáru nad Sázavou dle § 44 stavebního zákona a:

- Schvaluje návrh manž. Zelených na pořízení změny ÚP města Žďáru n.S.

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 3

- Schvaluje návrh firmy Lithoplast spol. s r.o. Brno na pořízení změny ÚP města Žďáru n.S.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2

- Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení návrhu pana Milana Zicha na pořízení změny ÚP města Žďáru n.S.

Hlasování: Pro 11, proti 9, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

- Zastupitelstvo města hlasovalo o neschválení návrhu pana Milana Zicha na pořízení změny ÚP města Žďáru n.S

Hlasování: Pro 10, proti 4, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

2.

I. Zastupitelstvo města  hlasovalo o zařazení částky 228.790,-Kč do rozpočtu města pro rok 2010 a její použití na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy o společném postupu kraje Vysočina s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“

II. Zastupitelstvo města hlasovalo o vyslovení předběžného souhlasu s uzavřením smlouvy o společném postupu kraje Vysočina s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“, s tím, že požaduje vypuštění odstavců 2 a 3 článku VIII. smlouvy.

Hlasování: Pro 13, proti 7, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

I. Zastupitelstvo města  hlasovalo o zařazení částky 228.790,-Kč do rozpočtu města pro rok 2010 a její použití na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy o společném postupu kraje Vysočina s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“

II. Zastupitelstvo města hlasovalo o vyslovení předběžného souhlasu s uzavřením smlouvy o společném postupu kraje Vysočina s obcemi na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“

Hlasování: Pro 10, proti 7, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje dohody o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou  dle přiloženého vzoru s dále uvedenými obcemi správního obvodu:

Nové Dvory, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec, Polnička, Karlov, Velká Losenice, Nové Veselí, Chlumětín, Újezd, Vysoké, Počítky, Vatín, Matějov, Sazováním, Svratka.

Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál týkající se předložení projektů dle Výzvy č.40 v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dle Výzvy č.06 v rámci Integrovaného operačního programu.

Zastupitelstvo města schvaluje pokračování přípravy podání žádosti dle Výzvy č. 06 v rámci Integrovaného operačního programu.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

4.

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Mirky Slámové, bytem V Zahrádkách 801/9, ZR 3 a to části p. č. 7975 – orná půda ve výměře 13 m2 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2946-47/2009 ze dne 29.9.2009 – nově zaměřeno díl „a“ – za účelem majetkoprávního vypořádání u rozestavěného ŘRD v ul. Vápenická, ZR 3 – lokalita Klafar I.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 a to části p. č. 9512/2 – orná, části p. č. 9525/1 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, drobnou montáž a projekční a poradenskou činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2012.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Veselého, bytem U Táferny 239/3, ZR 2 a to p. č. 305/1 – rybník, potok, vodní nádrž umělá ve výměře 3 941 m2 „Ťápalův rybník“ (v současnosti zcela nefunkční), p. č. 300/4 – orná půda ve výměře 904 m2, p. č. 300/5 – orná půda ve výměře cca 178 m2 a p. č. 302/2 – louka ve výměře 534 m2 – vše v k. ú. Vysoké.

- za kupní cenu ve výši 81.000,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí do vlastnictví manželů Jiřího a Jany Sedlákových (SJM), oba bytem Wonkova 654/10, ZR 1 a to RD čp. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemků p. č. 2259 - zastavěná plocha ve výměře 295 m2 a p. č. 2260 - zahrada ve výměře 581 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví stávajících nájemců za kupní cenu ve výši 896.522,-- Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne schválení prodeje předmětných nemovitostí zastupitelstvem města.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p.č. 211/2 – zast. plocha ve výměře 4 m2 v k.ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví MUDr. Karla Havlíčka, CSc., bytem nábřeží Závodu míru 1835, 530 02 Pardubice – podíl ½ a manželů MVDr. Miroslava a MUDr. Marie Havlíčkových (SJM) – podíl ½, oba trvale bytem Libická 2402/12, ZR 3 – nově označeno dle GP č. 2052-3/2004 ze dne 21. 4. 2004 jako p. č. 211/2 za p. č. 202 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům dle skutečného stavu objektů v areálu bývalých technických služeb nám. Republiky, ZR 1 v souvislosti s vydáním dodatečného stavebního povolení na objekty v areálu bývalých technických služeb a vydáním kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 202 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 80,84 Kč/m2 a p. č. 211/2 – zast. plocha ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví Havlíčkových se oceňuje částkou ve výši 242,50 Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Pavly Šlezingerové, bytem Růžová 379/12, ZR 5 a to p. č. 774/1 – orná půda ve výměře 12 928 m2 v k. ú. Zámek Žďár „Na Starém městě“ ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě Klafar II. – 4. etapa – za účelem uvažované budoucí další bytové výstavby v lokalitě Klafar.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 75/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 86 m2 a p. č. 75/34 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - chodníků podél silnice I. třídy I/37 – převod v rámci akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ ve Žďáře n. Sáz. 2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice – dle zhotoveného GP č. 3006-24/2009 ze dne 8. 12. 2009 a to p. č. 5498 – zast. pl. ve výměře 7 m2, p. č. 5504 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 40 m2, části p. č. 5505 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 285 m2, části p. č. 5506 – díl „d1“ – orná ve výměře 53 m2, části p. č. 5508 – díl „e1“ – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 a části p. č. 5547 – díl „f1“– ost. pl., jiná plocha ve výměře 80 m2 vše sloučeno nově do p. č. 5505 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře 575 m2, dále části p. č. 5506 – orná ve výměře 136 m2 – nově vzniklá p. č. 5506/2 – orná půda ve výměře 136 m2 a části p. č. 5508 – díl „n1“ ve výměře 95 m2, části p. č. 5547 – díl „m1“ – ost. pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 a části p. č. 5555 – díl „l1“ – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 25 m2 sloučeno nově do p. č. 5508/2 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 174 m2 – vše v k ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou OC Saller, Žďár n. Sáz. ul. Brněnská, ZR 1 – stavební řízení na výstavbu komunikací a parkoviště.

- za kupní cenu ve výši 1.100,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení schváleného v ZM č. 15 pod č.j. 15/09/OP/8 – bod p) v tomto znění:

a) zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou z důvodů zmírnění finančních dopadů majetkoprávního vypořádání pozemků v souladu s výzvou č.j. OP/192/09/JT, evid.č. 46142/2009 a č.j. OP/193/2009/JT, evid.č. 46143/2009 schvaluje, že Město Žďár nad Sázavou uhradí vyhotovení geometrických plánů, kterými budou zaměřeny pozemky v rámci uvedeného majetkoprávního vypořádání.Úhrada GP u prodejů, popřípadě směn pozemků bude zaplacena Městem Žďár nad Sázavou.“ Kupní cena za 1 m2 takto vypořádávaných pozemků bude stanovena ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2010..................380 tis.Kč

2. KULTURA 2010......................500 tis.Kč

Zastupitelstvo města schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

3. SPORT 2010.........................2 500 tis.Kč

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 4

 

6.

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.9.2008, s tím, že splatnost pohledávky bude stanovena ke dni 30.6.2010.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi Městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, s tím, že splatnost pohledávky bude stanovena ke dni 30.6.2010.

3. Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit k projednání zastupitelstvu města převzetí sportovišť TJ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009/ZM.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kontokorentního úvěru ve výši 12.500.000,-Kč od ČSOB, a.s včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smluv.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

9. Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010

- bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2010-2014

- bere na vědomí rozpočtový investiční výhled na roky 2010-2014

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

Jana Svobodová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města