Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 14. 12. 2006
konaného dne 14. prosince 2006 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 14. prosince 2006 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

PaedDr. Ivo Strejček
Ing. Petr Stoček

 

Schválený program 2. zasedání zastupitelstva města:

 1. Volba předsedy kontrolního výboru
 2. Volba členů kontrolního a finančního výboru
 3. Jednací řád ZM
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Spádové obvody ZŠ
 6. Grantové programy 2007
 7. Obecně závazná vyhláška č.4/2006
 8. Odprodej výměníkových a bojlerových stanic
 9. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
 10. Rozpočtová opatření č. 5
 11. Rozpočet města na r. 2007
 12. Různé

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Zastupitelstvo města volí tříčlennou volební komisi ve složení:

 

p. Jaroslav Miklík, p. PharmDr.Vilém Frendl, p. Jana Matějková.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

2. Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru:

 

p. PharmDr. Vilém Frendl
p. Rostislav Dvořák
p. Oldřich Chvátal
p. Ing. Stanislav Kopal
p. Mgr. Karel Herold
p. Mgr. Miloslav Straka 

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

4. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ivety Plánočkové, ZR 1 a to jednotky – bytu č. 1724/14, umístěném v 7.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc.č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 87/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 87/10000. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 806 000,-- Kč


b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Josefa Pongrátze, ZR 7 a to jednotky – bytu č. 1729/10, umístěném v 5.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc.č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 87/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 87/10000. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč


c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Marie Zichových (SJM), ZR 4 a to části p. č. 900 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 – za účelem výstavby rodinného domu s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu RD

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. se sídlem Římská 45, 120 00 Praha a to části p. č. 1130/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě – části ve výměře cca 900 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vlastní údržbu nemovitosti (na p. č. 1133) se záměrem výhledově vybudovat na p. č. 1130/1 parkoviště pro osobní vozy pro administrativní budovu Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Žďár n. Sáz. s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.


- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.


- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.


- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí


f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 269/4 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 223 m2 z vlastnictví p. Miloslava Melichara, - za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 50,-- Kč/m2

a p. č. 269/2 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 175 m2 z vlastnictví p. Milana Zicha, ZR 5 - za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 35,-- Kč/m2

– vše v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů rybářů v lokalitě u Pilské nádrže.


g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku formou dražby do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – právo hospodaření České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“ se sídlem 100 10 Praha 10, Kodaňská 46 a to p. č. 60/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Stržanov (pod bývalou trafostanicí) v okrajové části Stržanova při silniční komunikaci ve směru ZR – Ždírec nad Doubravou – Pardubice.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč


h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 a to p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. a to p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.


i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 269/3 – ost. plocha-svah, skála ve výměře cca 300 m2 ve vlastnictví p. Stanislava Krčála, Polnička za část p. č. 269/1 – ost. plocha-svah, skála o stejné výměře ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Stržanov – za účelem narovnání trasy odvodňovací struhy dešťové vody do Pilské nádrže a majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky Žďár n. Sáz. – Polnička s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Veškeré náklady spojené s touto směnou pozemků (zejména poplatek za vklad do KN, vypracování znaleckého posudku a úhrada daně u FÚ) ponese město.

Pro účely podání daňového přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví Města Žďár n. Sáz. oceňuje částkou ve výši 5,-- Kč/m2.


j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 25. 9. 2003, revokace 2. 9. 2004, revokace 23. 9. 2004 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů Davida a Aleny Mittigových (SJM), Stržanov a to části p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 800 m2 (revokace výměry dle GP na 1 123 m2 v RM dne 20. 9. 2004 a v ZM dne 23. 9. 2004) v k. ú. Stržanov - za účelem výstavby rodinného domu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení a pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2004 – prodloužení do 31. 3. 2005 (schváleno v RM dne 23. 8. 2004 a v ZM dne 2. 9. 2004). Doba výstavby činí nejpozději 24 měsíců od právní moci SP. Pokud nebude pravomocné SP na stavbu RD vydáno do 30. 9. 2004 – prodloužení do 31. 3. 2005 (schváleno v RM dne 23. 8. 2004 a v ZM dne 2. 9. 2004), pozbývá toto usnesení platnosti.


Tato částečná revokace spočívá v tom, že se prodlužuje stanovený termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí novostavby RD manželů Mittigových z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 3. 2007 nově nejpozději do 30. 9. 2007 a zároveň se schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 1. 12. 2004.

- V ostatním se dříve schválená usnesení nemění.


k)


1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci schváleného odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy WAIBEL, s. r. o. se sídlem Haštalská 1072, Praha 1 a to částí p. č. 9512/2 a 9524 ve výměře cca 4 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly pro oděvní výrobu na ploše cca 2 200 m2 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.


- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2008.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2


Revokace se schvaluje tak, že tento odprodej se ruší na základě žádosti firmy WAIBEL s.r.o. o odstoupení od záměru.

2. ZM zároveň po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci zřízení předkupního práva pro firmu WAIBEL, s.r.o. k částem pozemků p. č. 9512/2, 9524 a 9523 v celkové výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy spočívající v plánované výstavbě rozšíření výr. objektu v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.

Revokace se schvaluje tak, že předkupní právo k pozemkům se ruší na základě žádosti firmy WAIBEL s.r.o. o odstoupení od záměru.


3. - Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 21. 9. 2006 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 a to části p. č. 9521/1 – orná ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby haly sloužící pro provoz ofsetové tiskárny.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.


- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Revokace se schvaluje tak, že tento odprodej se ruší na základě žádosti firmy ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 o odstoupení od záměru situovaného na pozemku p. č. 9521/1 v k. ú. Město Žďár.


4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 a to částí p. č. 9512/2 a 9524 ve výměře cca 4 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby haly sloužící pro provoz ofsetové tiskárny.


Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2


5. ZM zároveň po projednání schvaluje zřízení předkupního práva pro firmu ing. Jaromír Zídek – UNIPRESS, Polnička 264 k částem pozemků p. č. 9512/2, 9524 a 9523 v celkové výměře cca 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár, navazující na shora uvedené pozemky, v souvislosti s předpokládaným rozvojem firmy spočívající v plánované výstavbě rozšíření objektu v lokalitě průmysl. zóny „Jamská“ ZR 1. Toto předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004 a dodatku ze dne 16. 12. 2005 uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 10

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 25.8.2006 do 30.11. 2006.

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to částí p. č. 9512/2, p. č. 9524 a p. č. 9525 k. ú. Město Žďár – celkem ve výměře cca 2 500 m2 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby průmyslové výrobní haly – výroba pro automobilový průmysl a energetiku (obrábění na CNC strojích, sériová výroba dílců pro automobil. průmysl, energetiku a hydraulické komponenty) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


 - Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2008.

 - V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 toto usnesení pozbývá platnosti.

 - K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.


 - za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2


- Tato částečná revokace ve věci odprodeje pozemků a jejich následného odkoupení se schvaluje tak, že se schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení na stavbu provozovny na pozemcích v lokalitě průmyslové zóny Jamská z původního termínu do 31. 12. 2006 nově do 31. 3. 2007.

- Kupující provede tedy výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 a kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2008.

 - V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006 ve věci prodeje objektu č.or. 6, č.p. 390, na ul. Brněnská, postaveném na části parcely č. 5755/1 a odprodeje části pozemku parc. č. 5755/1 v rozsahu tak, jak je vymezeno v mapovém podkladu, vše k. ú. Město Žďár za kupní cenu 300 000,- Kč do vlastnictví pana Emila Adlera, Žďár nad Sázavou 2, podnikajícím pod obchodním jménem Emil Adler – FAAS, IČO 10116290, místo podnikání Studniční 339/25, ZR 2 - za účelem odstranění stavby č.p. 390 a postavení stavby parkoviště.


Tato částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného SP do 31.12.2006 – nově se tedy schvaluje, že stavební povolení na stavbu parkoviště nabude právní moci nejpozději do 31. 3. 2007.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 20. 10. 2005 (původní usnesení ZM ze dne 7. 4. 2005) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miroslava a Jitky Dlouhých, ZR 2 a to p.č.6223 ve výměře 372 m2, p.č.6224 ve výměře 264 m2 a p.č.6225 ve výměře 82 m2 – vše kultura zahrada v k.ú. Město Žďár v lokalitě za Hypernovou ul.Dvořákova, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – výstavby objektu občanské vybavenosti (drobné služby, administrativa) – za kupní cenu ve výši 750,-Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí s tím, že pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2006 (původně nejpozději do 30. 9. 2005), jinak je město oprávněno od kupní smlouvy odstoupit. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení. Zřizuje se předkupní právo ve prospěch města do právní moci kolaudačního rozhodnutí objektu občanské vybavenosti, který bude na prodávaném pozemku postaven.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově stanoví termín pro vydání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 30. 6. 2007.


V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování: bod a) – p): Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2006 o stanovení spádových obvodů pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2007 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2007 300 tis.Kč
2. KULTURA 2007 500 tis.Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006, kterou se mění vyhláška č.1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

 

- odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Revoluční 54, 56, 58; Revoluční 38,40,42; Revoluční 32, 43, 36; Revoluční 48,40,52; Brodská 51,53,55; Brodská 47, 49 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 210.000,-Kč


- odprodej TZ výměníkové stanice v obytném domě Brodská 57,59 – Společenství vlastníků jednotek Brodská 1971, 1972, Žďár nad Sázavou, IČO 27703967 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 28.000,-Kč.

- odprodej TZ bojlérové stanice v obytném domě Brodská 67,69 – Občanskému sdružení „Brodská 67-69“, Brodská 67,69 Žďár nad Sázavou, IČO 26984270 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 45.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 1

9. Zastupitelstvo města pověřuje radu města schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu přijatých dotací v období od posledního zasedání ZM v roce do 31. 12. běžného roku.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2006 včetně dodatku č. 1.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

 

- změnu střednědobého investičního výhledu na roky 2007 – 2008.
- rozpočet města na rok 2007 včetně změny komentáře.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

Ověřovatelé zápisu:

Vratislav Knoflíček v.r.
Miloslav Odvárka v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města