Zápis z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 5. 2010
konaného dne 6. května 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 6. května 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Jaroslav Miklík, PaedDr. Ivo Strejček, PharmDr. Vilém Frendl

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka, Ing. Tomáš Havlík

 

Schválený program 20. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Odpis majetku
  3. Rozpočtová opatření č. 2
  4. Žádost ing. Havelky a p. Sýkory o pozastavení výkonu usnesení RM č. 80, bod 24
  5. Smlouva o převodu práv a závazků PO Active, středisko volného času
  6. Smlouva o převodu přáv a závazků ZUŠ
  7. Usnesení RM č.j. 1238/2010ORUP ze dne 19.4.2010 – pozastavení výkonu usnesení, zrušení
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony

a)Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Hany Vrbových (SJM), bytem ZR 7 a to p. č. 4575 – orná půda ve výměře 168 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření pozemku podél zahrady p. č. 4574 u ŘRD čp. 1534 na p. č. 4573 ul. Špálova 38, ZR 7

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší původní usnesení MZ ze dne 28. 6. 1999 ve věci odprodeje pozemků a to pův. části p.č. 40/1 (PK) ve výměře cca 5 m2 a pův. p. č. 40/2 (PK) ve výměře cca 205 m2 v k. ú. Město Žďár – vedle OkÚ Žďár n. Sáz., ul. Dr. Drože 2, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání geom. plánu z r. 1967 do vlastnictví jednoho z majitelů nemovitosti čp. 668 a to p. Miroslava Klimeše, bytem ZR 1 – prodej pozemku bude uskutečněn po hranici stávajícího oplocení s tím, že travnatý pruh mezi komunikací a oplocením bude ponechán jako veřejná zeleň v majetku města - za cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Věry Nečasové, dříve bytem Libušínská ZR 1, nyní trvale bytem Dr. Drože ZR 1 a to p. č. 1139 – zast. plocha ve výměře 197 m2 a p. č. 1140 – zast. plocha ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků využívaných jako zahrada u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Luboše a Hany Doškových (SJM), bytem ZR 3 a to části p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 2009/1 u řadového rodinného domu čp. 2319 na p. č. 2009/2 v lokalitě Klafar I., ul. Vápenická 5, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a JUDr. Jaroslavy Brabcových (SJM), bytem Stržanov  a to části p. č. 3/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání – zarovnání pozemku u rodinného domu a zřízení přístupu ke garáži (budoucí) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 a to přípojek inženýrských sítí od hlavního řadu k připojovacímu bodu, umístěných na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - kanalizace splašková, kanalizace splašková tlaková a vodovod v celkové hodnotě včetně DPH ve výši 18.128.602,-- Kč – v rámci výstavby obytného souboru Klafar II. – část B1, ZR 3.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úplatný převod majetku – odprodej z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a to plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a plynovodních přípojek pro obytný soubor Klafar II.“ ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v hodnotě 243.600,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

do vlastnictví Města ZR

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové znění:

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

-  část p.č. 2743 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 5 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to:

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2957-257/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i“ ve výměře 27 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č.4669/49 ve výměře 28 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 154 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 (u RD Slavíčkova  ZR 7) z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 155 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 (u RD Slavíčkova ZR 7) z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2960-258/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2 a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2  a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - manželům Ing. Milanu a Haně Strakovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - panu Ing. Milanu Strakovi, bytem ZR 7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2962-61/2009 z 31.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2964-259/2009 z 19.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej– z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Aleně Novotným (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej– z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Daně Novotným (SJM), bytem ZR 7

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2965-260/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/43 – zahrada ve výměře 56 m2 – Miluši Gregorové, bytem ZR 7

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 56 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 56 m2 – Renatě Smolíkové, bytem ZR 7

nové usnesení

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 42 m2 – Miluši Gregorové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/43 – zahrada ve výměře 56m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 44 m2 – Renatě Smolíkové, bytem ZR 7

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2967-262/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – manž. Lubomíru a Bedřišce Macháčkovým (SJM - podíl ½) a Marcele Dvořákové (podíl ½), všichni bytem ZR 7

nové usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – Marcele Dvořákové, bytem ZR 7

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2968-263/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h+i“ ve výměře 110 m2 - manželům Antonínu a Jaroslavě Košťálovým (SJM), bytem ZR 7

nové usnesení

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „h+i“ ve výměře 110 m2 - manželům Antonínua Jaroslavě Košťálovým (SJM – podíl 1/2) a Antonínu Košťálovi, ml. – podíl 1/2, všichni bytem ZR 7

 

17.

původní znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7

za

- p.č. 4492– ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl ½) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7

za

- p.č. 4492– ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl 1/2) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění – viz příloha č. 7 – 12včetně doplnění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

i)

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší původní usnesení městského zastupitelstva ze dne 19. 4. 1999 ve věci následující směny pozemků:

p. č. 709/144 + 709/146 o celkové výměře 4 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jarmily Jiříkovských, bytem ZR 5 za p.č. 709/143 + 709/145 o celkové výměře 42 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz., vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání úpravy hranic pozemků v sídlišti „Vysočany“, ZR 5 dle geometrického plánu z r. 1994 - s doplatkem kupní ceny dle znal. posudku, zvýšené o daň z převodu nemovitostí - nabyvatelé větší výměry pozemků manželé Jiříkovských.

 

2. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou po projednání schvaluje směnu pozemků s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ve výši 300,-- Kč/m2 a to:

p. č. 2862 - zahrada ve výměře 19 m2 a p. č. 2863 - zahrada ve výměře 30 m2 z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5

za

p.č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 a p. č. 2861 – ost.pl.,ost.komunikace ve výměře 2 m2 z vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- vše v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání u rodinného domu Hlohová 1204/1.

Hlasování: Pro 22, proti 0. zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.11.2009 do 01.04.2010.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

k)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 12.3.2009 ve věci prodeje části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví  společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího  ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení  - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Pravomocné SP bude vydáno nejpozději do – nově 30.6.2011 (původně do 30.6.2010). Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do – nově 30.6.2013 (původně do 30.6.2012).

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu znění čl. IV. Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a společností PLF DŮM, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 – jako nájemcem – dle předloženého Dodatku č. 1 k uvedené nájemní smlouvě – viz příloha č. 14.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Kupní smlouvu, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Kultura Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je prodej technického zhodnocení budovy městského divadla, v předloženém znění – viz příloha č. 15.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Závazného prohlášení, předmětem kterého je převzetí stavebních objektů a to: SO 102 Přeložka stávající silnice I/19, SO 104 Úprava křižovatky v km 0,725 a SO 152 Trubní propustek v km 0,155,59 úprav stávající silnice I/19 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou z vlastnictví ŘSD ČR v souvislosti se stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice – přeložka“, jejímž investorem je ŘSD ČR – viz příloha č. 16.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 11. 6. 2009 ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

Částečná revokace se schvaluje tak, že pozemekp. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. bude nově do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou převeden bezúplatným nabytím z vlastnictví ČR ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje návrh finančního výboru – z položky 34.11 nebude čerpána částka 327 tis. Kč na hřiště Modrých dnů, ale celá částka 627 tis. Kč bude použita na dětská hřiště v majetku města.

Hlasování: Pro 7, proti 14, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2010.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2

 

4. Zastupitelstvo města stahuje bod č. 4 z pořadu zasedání ZM a ukládá radě města projednat podání určovací žaloby.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01  Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení rady města č.j. 1238/2010/ORÚP ze dne 19.04.2010 ve věci výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře n. S.“.

Hlasování: Pro 13, proti 11, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka v.r.

Ing. Tomáš Havlík v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města