Zápis z 21. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 24. 6. 2010
konaného dne 24. června 2010 ve 14.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 21. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 24. června 2010 ve 14.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Karel Herold, Radek Chlubna

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Černý, Ing. Martin Bořil

 

Schválený program 21. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Řešení převodu sportovišť
 3. Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“
 4. Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou
 5. Žádosti o změnu č. 4
 6. Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření
 7. Hospodaření města za r. 2009
 8. Přezkoumání hospodaření 2009
 9. Rozpočtová opatření č. 3
 10. Půjčka ze SFRB
 11. Závěrečný účet UNESCO
 12. Kapacita MŠ
 13. Stanovení počtu členů ZM
 14. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Wolkerova 2 a 4 se sídlem Wolkerova 2077/2, ZR 4 a to části p. č. 3876 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 24 m2 a části p. č. 3877 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření pozemku u byt. domu (lešení, rekonstrukce domu apod.) v ul. Wolkerova čp. 2077/2 a 2078/4, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka“ v ul. Brněnská,Jihlavská, ZR1 – dle GP č.3003-23/2009 ze dne 11.2.2010 a to: - části p. č. 5544 – ost.pl.,jiná plocha -díl „k“ ve  výměře 2 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „i“ve  výměře 65 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „l“ve  výměře 224 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha - díl „j“ve  výměře 486 m2

- nově p. č. 5531/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 777 m2

 

- části p. č. 5508/1 – ost.pl., ost. komunikace - díl „o“ve  výměře 1 m2

- části p. č. 5547    – ost.pl., jiná plocha - díl „m“ve  výměře 233 m2

- části p. č. 5555/1 – ost.pl., jiná plocha - díl „n“ve  výměře 27 m2

- nově p. č. 5531/6 – ost. plocha, silnice ve výměře 261 m2

 

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „s“ve  výměře 191 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul.plocha - díl „r“ve  výměře 103 m2

- nově p. č. 5545/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 294 m2

 

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha ve výměře 316 m2

- nově p. č. 5976/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 316 m2

- vše v k.ú. Město Žďár

- za kupní cenu stanovenou dle z. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a dle vyhlášky č. 460/2009 Sb. - pro k. ú. Město Žďár činí 398,09 Kč/m2. Celková kupní cena po zaokrouhlení činí 656.050,-- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Mgr. Romana Boučka, bytem Vysocká 728/57, ZR 5 a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1660 na p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, bytem Malešovská 1651/34, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové (SJM), bytem Brodská 1984/82, ZR 3 a to p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1663 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- Shora uvedené usnesení o prodeji pozemku bude realizováno pouze v případě, že kupující předloží Městu Žďár nad Sázavou kupní smlouvu o převodu vlastnictví objektu čp. 1663 na p. č. 4645 – zastav. plocha ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár,uzavřenou do 30. 6. 2010 se spol. SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, vloženou do KN.

- Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Prodej pozemku bude realizován až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na přestavbu stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Michala Břečky, bytem Moravské Křižánky 128, 592 02 Svratka a to části p. č. 570/444 – ost. pl., jiná plocha a to ve výměře cca 66 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zvětšení sousedního pozemku p. č. 570/87 pro výstavbu krajového ŘRD v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dle návrhu GP č. 3087-121/2010 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice následující převody nemovitostí

- prodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

 

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označený jako p. č. 77/2

- dále od pozemku p. č. 137/1 oddělený díl ve výměře 151 m2, nově označený jako p.č. 137/8 do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín – za účelem rozšíření areálu firmy v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 37 m2, nově označen jako p. č. 77/3 do vlastnictví p. Lamberta Doležala, bytem Nábřežní 264/5, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

-od pozemku p. č. 77 oddělený díl ve výměře 10 m2, nově označený jako p.č. 77/4 do vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem Komenského 1801/3, ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavoua to:

- od pozemku p. č. 80 oddělený díl „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 oddělený díl „c“ ve výměře 33 m2, společně s dílem „b“ odděleného z pozemku p. č. 74/1 sloučeny do pozemku nově označeného jako p. č. 80/3 z vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- od pozemku p. č. 74/1 oddělený díl „b“ ve výměře 20 m2, společně s od pozemku p. č. 80 odděleným dílem „a“ ve výměře 22 m2 a od pozemku p. č. 81 odděleným dílem „c“ ve výměře 33 m2, sloučeny do pozemku, nově označeného jako p. č. 80/3

- dále pozemek p. č. 76 - trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 z vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), bytem Komenského 1801/3, ZR 3

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k  pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1

 

V případě, že prodej pozemku z vlastnictví města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 - Karlín a to p. č. 137/8 ve výměře 151 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude uskutečněn v roce 2010, bude uzavřena smlouva o zřízení předkupního práva na dobu 5 let.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Na Starém městě“ ve vlastnictví p. Milana Havlíka, bytem Šípková 213/9, ZR 5 za p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání pozemku pro stavbu RD v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 31.12.2013, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu bude vydáno nejpozději do 31.12.2013, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 ve věci níže uvedeného převodu nemovitostí - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

bod 13. nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM - podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem Hlohová 1240/2, ZR 5

- Převod se uskuteční za dohodnutou kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Částečná revokace bodu 8. a) 13. nabytí pozemku do vlastnictví města se schvaluje tak, že usnesení týkající se převodu ze spoluvlastnictví manž. Vnenčákových a Majcherových se ruší.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to:

- p.č. 2784/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2

- ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl 3/4) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl 1/4), všichni bytem Hlohová 1240/20, ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

za

- část p.č. 2712/1   – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2

- z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM – podíl ¾) a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM – podíl ¼), všichni bytem Hlohová 1240/20, ZR 5

- vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra směňovaného pozemku – části p. č. 2712/1 bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem majetkoprávního vypořádání v sídlišti Vysočany – pozemek zastavěný komunikací za část pozemku již dlouhodobě pronajatého u RD č.p. 1240 ul. Hlohová 20, ZR 5

Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 19. 11. 2009 ve věci směny pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 9918 - orná v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2.

- Nově se dle předloženého GP č. 3065-90/2010 ze dne 12. 5. 2010 na rozdělení pozemku schvaluje směna části p. č. 9918 – orná půda – díl „b“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná – díl „d“ ve výměře 748 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, bytem Budeč 45, 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Věrou Černou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 6. 9. 2007 a ze dne 22.5.2008 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 – orná  vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje takto:

Po zaměření vybudovaného bytového domu v ul. Libická, Kupecká a Sázavská, lokal. Klafar II. ZR 3, GP č. 3071-58/2010 se dotýká odprodej níže uvedených pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1:

p.č. 8001/16 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 60 m2

p.č. 800/17 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 38 m2

části p.č. 8001/1 - orná půda

- nově p.č. 8001/18 - zastav. plocha ve výměře 403 m2

- nově p.č. 8001/19 - zastav. plocha ve výměře 231 m2

- nově p.č. 8001/20 - zastav. plocha ve výměře 320 m2

- nově p.č. 8001/21 - zastav. plocha ve výměře 183 m2

- nově p.č. 8001/22 - orná půda ve výměře 38 m2

- nově p.č. 8001/23 - orná půda ve výměře 33 m2

části p. č. 8001/9 - zastav. plocha – nově p. č. 8001/9, zastav. plocha ve výměře 412 m2

- vše v k. ú. Město Žďár

- Zároveň se prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31.10.2010.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005, částečné revokace ze dne 22. 5. 2008 a částečné revokace ze dne 11. 6. 2009 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, bytem Vejmluvova 377/1, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008 – prodlouženo do 30. 6. 2010.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2.11.2008, prodlouženo do 30. 6. 2010, se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2011.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků sepsaného mezi vlastníky pozemků a to p. č. 2665 - zahrada ve vlastnictví pí Dagmar Novákové, bytem Barákova 28/5, Žďár n. Sáz. 1 a p. č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Řešení převodu sportovišť

Zastupitelstvo města ukládá radě města:

- připravit komplexní materiál týkající se převodu sportovišť (SH, ZS,FS a TK) do vlastnictví města Žďár nad Sázavou

- jmenovat odbornou skupinu k posouzení stávajícího technického stavu výše uvedených objektů

- jmenovat skupinu v níž bude zastoupena sportovní komise, MěÚ, zástupce KV a zástupce TJ, která vyřeší především majetkové vztahy a další řešení využívání sportovišť

- řešit převedení dotace na Zimní stadion (ubytovna) z TJ na Město Žďár nad Sázavou na ministerstvu financí

- v případě nemožnosti převedení vrátit dotaci v plné výši ministerstvu financí a výslednou ztrátu řešit v majetkovém vyrovnání

- v komplexním materiálu zahrnout variantu řízení nově vzniklého sportovního komplexu městem Žďár nad Sázavou, např. PO nebo s. r. o. se 100% účastí města

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.09.2008, dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 10, proti 8, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit do 24.09.2010 komplexní materiál týkající se převodu sportovišť (zimního stadionu, fotbalového stadionu a tenisových kurtů) do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce, uzavřené mezi TJ Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou dne 23.09.2008, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě, uzavřené dne 25.10.2000 mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 12, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

3. Změna č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ul. a Farských humen“

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 69 odst. 2, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává tuto Změnu č. 1 regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen, schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 14 dne 21.03.2001, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 2/2001.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

4. Změna č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona vydává tuto změnu č. 3 Územního plánu města Žďár nad Sázavou, schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 4 dne 24.04.2003, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 23/2003 a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu města, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 1 dne 20.10.2005, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 5/2005 a změněného změnou č. 2 tohoto územního plánu města, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 9 dne 23.03.2006, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Žďár nad Sázavou č. 3/2006.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2

 

5. Žádosti o změnu č. 4 ÚP města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

I. rozhoduje za použití § 44 stavebního zákona o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

II. schvaluje návrh č. 2 – návrh na zalesnění pozemků z podnětu oddělení správy Městských lesů a rybníků

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

III. schvaluje návrh č. 4 – návrh na změnu regulativů u ploch pro individuální rekreaci

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

IV. neschvaluje návrh č. 1 – p. Františka Kostelence

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

V. neschvaluje návrh č. 3 – p. ing. Lukáše Svatoně

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 1

 

6. Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu – postup přípravy a rozpočtová opatření

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce a přístavba krytého bazénu, Žďár nad Sázavou“ dle finančního plánu přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 15, proti 3, zdrž. 2

 

7. Hospodaření města za r. 2009

Závěrečný účet

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Závěrečný účet města za rok 2009.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

8. Přezkoumání hospodaření města za rok 2009

Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009

2. ukládá MěÚ:

- zajistit aktualizaci interních směrnic týkajících se evidence dlouhodobého majetku včetně aktualizace oběhu dokladů souvisejících s jeho zařazováním, vyřazováním a prodejem v souvislosti s přechodem na účetnictví státu

- zajistit provádění předběžných kontrol při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy příkazcem operace dle § 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

9. Rozpočtová opatření č. 3

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2010.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

10. Přijetí úvěru ze SFRB

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- přijetí úvěru ve výši 20 mil. Kč od SFRB

- zajištění úvěru biankosměnkou

- Statut fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

11. Závěrečný účet UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2009.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

12. Kapacita MŠ

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 698 dětí a školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na kapacitu 123 dětí v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

13. Stanovení počtu členů ZM

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou po projednání stanoví pro volební období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou na 27.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Černý v.r.

Ing. Martin Bořil v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města