Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 23. 9. 2010
konaného dne 23. září 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 23. září 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Petr Chlubna, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Martin Bořil, PharmDr. Vilém Frendl

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Svobodová, Jaroslav Miklík

 

Schválený program 23. zasedání zastupitelstva města:

 1. Názvy nových ulic
 2. Aktualizace ÚP města Žďár nad Sázavou
 3. Rozpočtová opatření č. 5
 4. Vyhláška č. 1/2011
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru SFRB 2002
 6. Přijetí Davida Pulkrábka – vítěze olympiády mládeže v judu
 7. Odpis a likvidace majetku
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Převod sportovišť
 10. Pravidla SFRB
 11. Vyhláška č. 4/2010
 12. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010
 13. Obnovení smlouvy o partnerství s městem Schmölln

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Názvy nových ulic

Zastupitelstvo města schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II: Rytecká a Hrnčířská a název nové propojky ulice Strojírenské s ulicí Nádražní: Dvořákova.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Aktualizace územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, rozhoduje o pořízení územního plánu, za použití ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona.

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, určuje Ing. Dagmar Zvěřinovou za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (ve vazbě na § 47, 49 a 53 odst. 1 stavebního zákona).

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

3. Rozpočtová opatření č. 5

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 5.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru SFRB 2002

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 80/396-02 ze dne 1.7.2002.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Přijetí Davida Pulkrábka – vítěze olympiády mládeže v judu

Rozhodnutí o daru 25.000 Kč bylo zastupitelstvem schváleno v rámci bodu „Rozpočtová opatření č. 5“.

 

7. Odpis majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

8. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění původního záměru č. Z-175/2009-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (schváleno v RM dne 2. 11. 2009 a v ZM dne 19. 11. 2009) - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 dle předloženého oddělovacího GP č. 3068-89/2010 se schvaluje tak, že se rozšiřuje nově o část p. č. 5544 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 m2 a dále nově část původně schválené odprodávané parcely č. 5542 činí výměru 12 m2 (původně schváleno 10 m2) – vše v k. ú. Město Žďár - za shora uvedeným účelem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město a to části p. č. 9511 – orná půda ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem výstavby dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných v místě stávajících přejezdů – v současném stavu bez zabezpečovacího zařízení (reléové domky o max. rozměru 2,5 m x 3,6 m).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s.r.o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6916 – louka ve výměře 300 m2 – díl „b“ + „e“ v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3066-55/2010 ze dne 7. 6. 2010 nově sloučeno do p. č. 6902 – za účelem doplnění odprodeje pozemků v rámci výstavby bioplynové stanice v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 (za areálem firmy ODAS) – původní odprodej schválen v ZM 22. 5. 2008 a 11. 6. 2009. Po tomto schválení se odprodej bude týkat pozemku p. č. 6901 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 306 m2, pozemku p. č. 6902 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 5 306 m2, pozemku p. č. 6903 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 2 889 m2 a pozemku p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2 vše k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro výstavbu předmětné stavby, resp. vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9942 – orná půda ve výměře 792 m2 nově označeno jako p. č. 9942/2 – orná v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3134-198/2010 ze dne 27. 8. 2010 ze spoluvlastnictví pí Jany Milotové, bytem Obyčtov  (podíl ½) a pí Marie Uhrinové, bytem ZR 7 (podíl ½) – za účelem rekonstrukce a rozšíření polní cesty p. č. 9946 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár k rybníku „Návesník“ v lokalitě „Vetla“.

- za dohodnutou kupní cenu – část dotčeného pozemku, na kterém se nachází a bude probíhat rekonstrukce cesty za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4.

Částečná revokace se schvaluje tak, že dle GP č. 3100-37/2010 ze dne 15. 7. 2010 skutečná výměra části odprodávaného pozemku odděleného z pův. p. č. 3941/2 činí 88 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/3 – ost. plocha, zeleň a dále část odděleného pozemku z p. č. 3941/2 ve výměře 12 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/4 – ost. plocha, zeleň – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Karlem Klímou a MUDr. Kateřinou Klímovou, bytem 148 00 Praha 4 - Kunratice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a MUDr. Miroslavem Klímou a MUDr. Janou Klímovou, bytem 680 01 Boskovice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a paní Ing. Arankou Petruccovou a panem Petrem Karenem, předmětem které je nabytí pozemku p. č. 5989/2 - ostatní plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3842 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Převod sportovišť

Zastupitelstvo města schvaluje:

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování nemovitostí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, předmětem které je budoucí darování objektu zimního stadionu č.p.1496,  postaveném na pozemku  p.č. 2159, pozemku p.č. 2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, o výměře 916 m2,  v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o darování umělého povrchu fotbalového hřiště na pozemku p.č. 2181 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je převod rolby do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování movitého majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování majetku, užívaného občanským sdružením TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

- uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které je darování objektu občanské vybavenosti č.p. 439, umístěném na pozemku p.č. 2171 a pozemku  p.č. 2171, zastavěná plocha a nádvoří 341 m2, v současnosti zapsaných v Katastru nemovitostí ČR, jako vlastnictví budoucího dárce, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 6257 pro katastrální území Město Žďár, obec a  okres Žďár nad Sázavou

- uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 9.9.1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.2.2001, dodatku č. 2 ze dne 16.11.2004, dodatku. 3 ze dne 24.1.2006, dodatku č. 4 ze dne 21.12.2006, dodatku č. 5 ze dne 8.8.2007, dodatku č. 6 ze dne 11.12.2007 a dodatku č. 7 ze dne 12.11.2008  který bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je změna půjčených pozemků a změna doby trvání výpůjčky

- uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce ze dne 29.12.2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.7.2005,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého je ukončení výpůjčky pozemků

- uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 včetně dodatků, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem kterého bude změna splatnosti

- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce ze dne 23.9.2008  ve znění dodatků č. 1 a 2,  která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na uhrazení závazku, vyplývajícího ze Smlouvy o půjčce a o budoucí darovací smlouvě ze dne 25.10.2000 ve znění dodatků č. 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8,  9,10 a 11, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou

- uzavření Smlouvy o zajišťovacím převodu práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou a předmětem které bude zajištění pohledávek města vůči TJ Žďár nad Sázavou

vše v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

10. Pravidla SFRB

Zastupitelstvo města:

- schvaluje uzavření úvěrové smlouvy a přijetí úvěru ze SFRB včetně zajištění úvěru směnkou

- schvaluje pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB).

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

11. Vyhláška č. 4/2010

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

12. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. ADVENT a VÁNOCE 2010 ............... 100 tis. Kč

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

13. Obnovení smlouvy o partnerství s městem Schmölln

Zastupitelstvo města schvaluje nové znění partnerské smlouvy s německým partnerským městem Schmölln.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jana Svobodová v.r.

Jaroslav Miklík v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města