Zápis z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 14. 3. 2007
konaného dne 14. března 2007 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 14. března 2007 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

 

Jana Matějková
Ing. Petr Stoček
PaedDr. Ivo Strejček
 

 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města:

 1. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
 2. Hospodaření v městských lesích
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Grantový program „Sport 2007“
 5. Jmenování zástupce města do Sdružení DK
 6. Program prevence kriminality „Partnerství 2007“
 7. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR
 8. Prodej výměníkových a bojlérových stanic
 9. Odměny členů zastupitelstva města
 10. Cestovní náhrady členů zastupitelstva města
 11. Rozpočtové opatření rok 2006
 12. Finanční vypořádání roku 2006
 13. Rozpočtové opatření rok 2007
 14. Žádost HC-M Ždár nad Sázavou o podporu
 15. Různé

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města volilo tajnou volbou předsedu kontrolního výboru, byli navrženi dva kandidáti, žádný z navržených kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů členů zastupitelstva města.

 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Majetkoprávní úkony:

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jany Fialové, ZR 1 a to jednotky – bytu č. 1724/7,umístěnémv 4.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č. p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29,31, 33, 35, 37 na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2, o velikosti 3/250. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč

 

 

2. Zastupitelstvo města konstatuje, že kupní ceny stanovené pro prodej bytů umístěných v obytném domě na ulici Dolní 27-37 ve Žďáře nad Sázavou 1 a na ulici Neumannova 35-39 ve Žďáře nad Sázavou 4, v rámci 3. vlny privatizace bytového fondu budou akceptovány pouze u prodeje bytů v uvedených obytných domech, které se uskuteční na základě žádosti nájemníků o odprodej těchto bytů, doručených MěÚ do 31.3.2007. U prodejů uvedených bytů, které se uskuteční na základě žádostí doručených MěÚ po 1.4.2007 bude stanovena nová kupní cena.

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 do vlastnictví fyzických osob:

- p.č. 7997/5 (pův.č.5) ve výměře 982 m2 manželům Pavlu Hrnčířovi a ing. Vladaně Hrnčířové Martínkové (SJM), Ostrov nad Oslavou

- p.č. 7997/6 (pův.č.6) ve výměře 965 m2 manželům Zdeňku Vokurkovi a Idě Vokurkové (SJM), Žďár nad Sázavou 1

- p.č.7998/10 (pův.č.24) ve výměře 946 m2 manželům MVDr. Miroslavu Havlíčkovi a MUDr. Marii Havlíčkové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č.7998/2 (pův.č.25) ve výměře 1189 m2 panu ing. Jaroslavu Kovačkovi, Žďár nad Sázavou 2 a paní Veronice Berkové, Žďár nad Sázavou

- p.č. 7998/3 (pův.č.26) ve výměře 970 m2 manželům ing. Jiřímu Šemrincovi, Žďár nad Sázavou a Pharm.Dr. Jitce Šemrincové (SJM), Petrovice, Nové Město na Moravě

- p.č. 10151 (pův.č.29) ve výměře 918 m2 manželům Radimu Švomovi a Marii Švomové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10171 ve výměře 594 m2 a p.č. 10172 ve výměře 594 m2 (pův.č.40) manželům ing. Jiřímu Habánovi a ing. Evě Habánové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10169 ve výměře 594 m2 a p.č. 10170 ve výměře 594 m2 (pův.č.41) manželům Zdeňku Škarkovi a Jaroslavě Škarkové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10163 ve výměře 704 m2 a p.č. 10164 ve výměře 594 m2 (pův.č.44) manželům Oldřichu Petrošovi a Marcele Petrošové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10167 ve výměře 594 m2 a p.č. 10168 ve výměře 594 m2 (pův. č. 42) manželům PetruKuncovi a Zuzaně Kuncové (SJM), Žďár nad Sázavou

- p.č. 10165 ve výměře 594 m2 a p.č. 10166 ve výměře 594 m2 (pův. č. 43) panu Radku Suchému a paní Haně Pospíšilové, Žďár nad Sázavou

- vše za účelem výstavby rodinných domů za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2

- p.č. 7997/7 (pův.č.7) ve výměře 938 m2 manželům Ditě Zbořilové a Milanu Zbořilovi (SJM), Žďár nad Sázavou za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 28.2.2007 a to za cenu ve výši 920,- Kč/m2 - za účelem výstavby rodinného domu tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31.12.2007

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31.12.2007, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12.2010

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy AMPO s. r. o. se sídlem Brněnská 2345/43, ZR 1 a Jaroslav Procházka – A-WORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to části p. č. 9651/8 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování technického zázemí stávajících firem s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a součástí této výstavby bude i komunikace.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej budovy č. p. 383, postavené na pozemku p. č. 11, včetně pozemku p. č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 207 m2 (budova městské policie) nám. Republiky č. or. 44, Žďár nad Sázavou 1 - vše k. ú. Město Žďár, do vlastnictví (SJM) manželů Petra Brože a Ivany Brožové, Lhotka za kupní cenu ve výši 4.657.500,-- Kč. Před uzavřením kupní smlouvy bude ze strany kupujících složena záloha ve výši 10 % kupní ceny s tím, že v případě, že se neuskuteční převod předmětných nemovitostí do vlastnictví kupujících v důsledku jejich zavinění, bude tato záloha nevratná. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno přívodu el. energie a to z rozvaděče umístěného na dvoře do kašny a dále věcné břemeno umístění a provozu kamerového bodu a mikrovlnné vysílací antény. Kupní smlouva bude uzavřena po schválení v ZM s tím, že vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se uskuteční po zaplacení kupní ceny.

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MteZ, s. r. o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1 a to částí p. č. 5386 o předpokládané výměře 430 m2 a p. č. 5393/3 o předpokládané výměře 165 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem dostavby areálu firmy výrobního objektu - modelárny v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude zaměřena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví VAMAFIL, s. r. o. se sídlem Velká Losenice 3 a to části p. č. 9512/9, části p. č. 9513, části p. č. 9516/1, části p. č. 9517, části p. č. 9518, p. č. 9513/6, p. č. 9514 a p. č. 95/15 v celkové výměře cca 7 060 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská ZR 1 za účelem výstavby 2. výrobní haly pro skaní technických přízí vedle stávající budovy Vamafil Jamská 49, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Podmínkou pro uskutečnění odprodeje je vydání pravomocného SP nejpozději do 31. 12. 2007 a kolaudace stavby do 2 let od vydání SP. V případě nedodržení termínu pro vydání SP pozbývá toto usnesení platnosti.

- za kupní cenu 222,-- Kč/m2

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 49 – ost. plocha ve výměře cca 11 m2 a části p. č. 50 – ost. plocha ve výměře cca 2 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 45 - zahrada ve výměře cca 12 m2 ve vlastnictví manželů Fialových, ZR 1 (SJM) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zamýšlenou výstavbou novostavby obchodního sídla firmy „Fiala“ na pozemku p. č. 45 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 83,-- Kč/m2.

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a to p. č. 9989 – lesní půda ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - ze souboru již schváleného nabytí lesních pozemků do vlastnictví města (v ZM dne 15. 12. 2005) v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem získání lesních pozemků pro rozšíření lesního hospodářství města.

- za úředně stanovenou cenu s tím, že město uhradí náklady spojené s převodem pozemku

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Milana Zicha, ZR 5 a to p. č. 261/14 - orná ve výměře 16 913 m2 v k. ú. Stržanov – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“

- za úředně stanovenou cenu, nejméně však ve výši 35,-- Kč/m2

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Mgr. Jiřího Kratochvíla, Přezletice, (1/2) a p. Věry Kratochvílové, Choceň (1/2) a to p. č. 643 - orná ve výměře 3 512 m2 v k. ú. Zámek Žďár – v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro akci města „Kanalizace Stržanov“ a za účelem realizace veřejně prospěšné stavby – parkoviště u rekreační zóny Pilská nádrž, ZR 2 dle schváleného ÚP města a dále p. č. 106/5 ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár v sousedství městských pozemků p. č. 696/4 a 696/6 – majetkoprávní vypořádání pozemku po zaměření kulturní památky – Boží muka u Dolního hřbitova, ul. Santiniho, ZR 2.

- za kupní cenu 65,-- Kč/m2

 

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav a to p. č. 639/2 – orná půda ve výměře 322 m2, p. č. 641 – orná ve výměře 1 398 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha-silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“ a dále využití pro plánované vybudování parkoviště navrženého dle schváleného územního plánu.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ ŽĎAS Žďár n. Sáz., Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2158 – ost. plocha ve výměře cca 273 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem realizace připravované akce dle schváleného územního plánu „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní“ - vybudování chodníku pro pěší v trase od přechodu hlavní silnice I/37 před budovou prodejny Ford a restaurace, dále podél komunikace ke sportovní hale v lokalitě „Bouchalky“ ul. Jungmannova, ZR 1 v souvislosti s vybudováním plánovaného silničního propojení z ul. Dolní na nově budované sídliště Klafar.

Přesná výměra převáděného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Šprdlíka, Brno – Řečkovice (podíl ¼), p. Hany Novákové, ZR 6 (podíl ¼) a p. MVDr. Pavla Kocandy, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 7853 – louka ve výměře 484 m2, p. č. 7855 – ost. komunikace ve výměře 26 m2, p. č. 7857 – louka ve výměře 3 936 m2 a p. č. 7862 – ost. plocha ve výměře 314 m2 – vše v k. ú. Město Žďár pod ul. Okružní v blízkosti zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – za účelem budoucí realizace výstavby pěších stezek, popř. cyklostezek v okolí sídliště „Stalingrad“ ZR 3

- za kupní cenu ve výši 15,-- Kč/m2

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 6851 – orná půda a p. č. 6860 – ost. plocha v celkové výměře cca 1 770 m2 do vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 – za účelem ucelení a zarovnání hranic areálu firmy - za část p. č. 6865 – ost. plocha ve výměře cca 350 m2 z vlastnictví Kovo-šrotu s. r. o. Jihlava se sídlem Pávov 111 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz. – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby komunikace Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude firmou Kovo-šrot doplacen na základě ocenění dle znaleckého posudku.

 

16. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 14. 12. 2006 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného SP původně stanovený do 30. 6. 2007 nově nejpozději do 30. 6. 2008 a doba kolaudace stavby se prodlužuje následně nejpozději do 24 měsíců od vydání SP.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

17. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví jednotlivých stavebníků, kteří mají již schválený odprodej stavebních pozemků v ZM pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II, ZR 3 s tím, že se prodlužuje na základě žádostí stavebníků termín pro vydání pravomocného stavebního povolení nyní stanoveného nejpozději do 31. 3. 2007 nově nejpozději do 30. 6. 2007 pro všechny již dříve odsouhlasené odprodeje.

- V ostatním se původně schválená usnesení nemění.

 

18. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 ve věci odprodeje pozemku p. č. 7998/8 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II. ZR 3 za účelem výstavby RD z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Jaroslava a Heleny Krejčích, ZR 4 –s tím, že se mění forma prodeje a to nově schvaluje předmětný odprodej do vlastnictví spol. AGROREAL – KREJČÍ, s. r. o., IČ 26927012 - jako právnické osoby (manželé ing. Jaroslav a Helena Krejčích, bytem Bří Čapků 5/28, ZR 4 – jednatelé společnosti) a RD budou následně stavět jako služební dům výše uvedené společnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

19. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 21. 9. 2006 ve věci prodeje části pozemku p. č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti IP systém, s.r.o. se sídlem M. Horákové 27, 772 00 Olomouc, tak, že spolu se společností IP systém se schvaluje předmětný odprodej též do spoluvlastnictví ing. Milana Pelikána, Lučiny 1186/1, ZR 1, IČ 18117422 – za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.6.2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30.6.2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

Tato částečná revokace se schvaluje tak, že v souvislosti se vznikem obchodní společnosti s ručením omezeným společníků ing. Milana Pelikána, bytem Lučiny 1186/1, ZR 1 a S4-Investment, s. r. o., IČ 26845547, se sídlem 77200 Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, kterou byla založena obchodní firma VÝSTAVBA KLAFAR s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1, závazky ze shora uvedeného schváleného odprodeje pozemků přebírá společnost VÝSTAVBA KLAFAR s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1. Společnost S4-Investment, s. r. o., IČ 26845547 se sídlem 77200 Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, bude za tyto závazky ručit.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

20. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 7. 4. 2005 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví VODASERVIS, s. r. o. Brněnská 1146, ZR 1 a to částí p. č. 9512/1 – orná půda a p. č. 9516 – louka v celkové výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby provozního a výrobního objektu, souvisejících inž. sítí a komunikačního připojení této firmy, zabývající se výrobní činností a poskytováním služeb v oblasti úpravy pitných a průmyslových vod, jejich filtrací, změkčováním a demineralizací s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 5. 2005 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 5. 2007.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2005 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje původně stanovený termín pro dokončení stavby nejpozději do 24 měsíců od vydání pravomocného SP s kolaudací stavby nejpozději do 31. 5. 2007 s tím, že se nově stanovuje termín pro dokončení stavby a to tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2007.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

21. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 a 21. 9. 2006 ve věci odprodeje pozemků a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9524 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 5 800 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MOBILBOX TECH, s.r.o. se sídlem Šmejkalova 92, 616 00 Brno v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby výrobní haly k provozu výrobní činnosti OKEČ 34.20 – výroba karoserií pro motorová vozidla, výroba přívěsů a návěsů včetně obslužných a parkovacích prostor.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek a po provedení zarovnání pozemku s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 3. 2009.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2007 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Částečná revokace usnesení se schvaluje tak, že se původně schválený termín pro vydání SP do 31. 3. 2007 nově prodlužuje o 6 měsíců, tj. nejpozději do 30. 9. 2007, tzn. v případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

22. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 23. 3. 2006 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaroslava Chalupy, ZR 4 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12ti měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tzn. nejpozději do 31. 3. 2007. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení, tj. nejpozději do 31. 3. 2009.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že nově se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 3. 2008.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

23. Zastupitelstvo města po projednání schvalujepředložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1.12.2006 do 10.2. 2007.

 

24. Zastupitelstvo města schvaluje dar v hodnotě 33.650,-- Kč, který město Žďár nad Sázavou věnovalo Národnímu památkovému ústavu Praha dodáním 13,46 m3 modřínu, kulatiny z těžby dřeva, která se uskutečnila na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování bod 1-24 : Pro 22, Proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 207 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

     SPORT 2007 ……………………..2 300 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje jmenování paní Jany Matějkové jako nového zástupce města Žďáru nad Sázavou do sdružení Dům kultury se sídlem Žďár nad Sázavou, Libušínská 183.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.1

 

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v programu prevence kriminality „Partnerství 2007“.

 

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční prostředky v celkové výši 630.000,-Kč, které budou použity k zafinancování programu „Partnerství 2007“ a odkupu optického vedení od a.s. Satt a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR.

 

Hlasování: 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. Odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Palachova 72, Palachova 70, U Klafárku 5, Revoluční 27, Revoluční 30, Brodská 11, Brodská 13,15,17, Brodská 35, Brodská 29,31, Brodská 37,37,41, Brodská 33, Brodská 37, Revoluční 29,31, Revoluční 33, 35 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 662.000,-Kč.

 

2. Odprodej TZ bojlérových stanic v obytném domě Revoluční 37, 39 – Společenství domu Revoluční 1815,1816, Žďár nad Sázavou, IČO 27687333 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 45.000,-Kč.

 

3. Odprodej TZ výměníkové stanice v obytném domě Neumannova 35,37,39 – Společenství domu Neumannova 2056,2057,2058, Žďár nad Sázavou, IČO 26982081 za cenu stanovenou znaleckým posudkem – 22.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž.0

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výši odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2006.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž.0

 

 

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2006 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2007 v rámci rozpočtových opatření č. 1a/2007.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č . 1b/2007 včetně dodatku , změny střednědobého investičního výhledu a přijaté dotace na kamerový systém Městské policie ve výši 700.tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

14. Zastupitelstvo města ukládá radě města na nejbližším zasedání hledat cestu k finanční pomoci na pokrytí požadavků HC-M Žďár nad Sázavou.

 

 

Hlasování: Pro 11, proti 5 zdrž. 8 - NESCHVÁLENO

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

František Cihlář v.r.

Mgr. Bc. Miloslav Straka v.r.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města