Zápis z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 9. 2007
konaného dne 6. září 2007 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 6. září 2007 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

Omluveni:

 

Ing. Zdeněk Štursa
Ing. Karel Straka
Ing. Josef Mička
Ing. Tomáš Havlík
 

 

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva města:

  1. Přijetí pana Zdeňka Dočekala
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Grantový program Vítání jara 2008
  4. Komunitní plán sociálních služeb
  5. Úvěr SONAPO
  6. Rozpočtová opatření č. 3
  7. Stanoviště Rychlé lékařské pohotovosti na poliklinice
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo města přijalo pana Zdeňka Dočekala a blahopřálo mu u příležitosti udělení titulu Zasloužilý hasič.

 

2. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 - orná vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 - za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby – viz příloha č. 1.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5 a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30.6.2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30.6.2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 12, proti 6, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

c)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 2

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. l

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití kupní ceny za prodej uvedených pozemků účelově na dostavbu komunikace Strojírenská – Nádražní.

 

 Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů MVDr. Zdeňka a MUDr. Dany Wasserbauerových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár ve výměře cca 80 m2 – za účelem údržby příjezdové komunikace do garáže v rodinném řadovém domě čp. 261 na p. č. 1170 v ul. Polní 5, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Marty Havelkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 718/13 – ost. plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zarovnání a údržby pozemku u RD čp. 480 na p. č. 718/9 a přilehlých pozemků p. č. 718/4, 718/16 v ul. Dvorská 80, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti ENPEKA, a. s. se sídlem Jihlavská 1143/29, ZR 1 a to části p. č. 5975 - díl „c“ ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 2360-361/2005 ze dne 13. 12. 2005 sloučeno do p. č. 5973 ve vlastnictví a. s. Enpeka – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po výstavbě podnikové prodejny Enpeky a. s. v areálu firmy na ul. Jihlavská, ZR 1 a výstavbě oplocení kolem parkoviště.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej částí pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10162 – orná půda v celkové výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár přiléhající k následujícím stavebním parcelám stavebníků RD v lokalitě Klafar II., ZR 3:

 

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10161 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. JUDr. Stanislavy Prokopové, Ph.D., ZR 4

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10160 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů ing. Luboše a ing. Martiny Starých (SJM), ZR 3

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10159 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Petra a Lenky Majorových (SJM), ZR 3

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10158 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Leoše a Jany Chalupových (SJM), ZR 2

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10157 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Luboše a Daniely Landsmannových (SJM), ZR 3

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10156 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Tomáše Synka, ZR 6

 

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10155 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů ing. Vítězslava a Ivany Moučkových (SJM), ZR 3

 

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10154 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví manželů Tomáše a Evy Ambrožových (SJM), ZR 1

 

- za účelem zrušení proluky mezi zahradami RD na základě žádosti budoucích vlastníků pozemků pro výstavbu RD s tím, že přesná výměra částí pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KOVO-Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to části p. č. 9524/1 – orná ve výměře cca 750 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání areálu a zřízení manipulační plochy v souvislosti s výstavbou výrobní haly firmy KOVO-Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 do vlastnictví fyzických osob:

 

- pozemek p. č. 7998/7 (pův. č. 21) ve výměře 949 m2 – do vlastnictví manželů ing. Karla a MUDr. Kateřiny Klímových (SJM), Praha 4 - Kunratice

- za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 20. 8. 2007 a to ve výši 1 510,-- Kč/m2

 

- pozemek p. č. 8001/4 (pův. č. 10) ve výměře 859 m2 – do vlastnictví manželů MUDr. Miroslava a MUDr. Jany Klímových (SJM), Boskovice

- za cenu nabídnutou ve výběrovém řízení dne 20. 8. 2007 a to ve výši 1 460,-- Kč/m2

 

- vše za účelem výstavby rodinných domů tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu za následujících podmínek pro každého nabyvatele:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 30. 6. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- Kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 30. 6. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6841/1 - orná ve výměře 620 m2 v k. ú. Město Žďár za p. č. 5538 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, Radostín n. Osl. a to v souvislosti s výstavbou a následnou kolaudací stavby „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, napojení malou okružní křižovatkou a související stavební objekty (přeložka VTL plynovodu, přípojka STL plynovodu, VO, přípojka vody, zokruhování vodovodního řádu, přeložka sdělovacích kabelů, dešťová kanalizace) v k. ú. Město Žďár, ZR 1 s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků bude doplacen za cenu, úředně stanovenou znaleckým posudkem.

 

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Jednoty s. d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí a to pozemků p. č. 5550 – zast. plocha ve výměře 76 m2 a p. č. 5555 – ost. plocha ve výměře 67 m2 a objektu samotné stavby skladů Jednoty, umístěném na p. č. 5549 – zast. plocha ve výměře 785 m2 bez předmětného pozemku (pozemek pod objektem ve vlastnictví jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku) vše v k. ú. Město ZR lokalita ul. Brněnská, ZR 1 v areálu Jednoty – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s přípravou kruhové křižovatky ul. Jihlavská x Brněnská a propojovací komunikace z ul. Brněnské na Jamskou, ZR 1.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. 656 355,69 Kč

 

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti InterCora, s. r. o. se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň, IČ 47714018 – na základě návrhu smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nabytí nemovitostí a to části pozemku p. č. 6416/27 – ostatní plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita ul. Nádražní x Chelčického, ZR 6 a stavebních objektů včetně součástí a příslušenství:

a) novostavba okružní křižovatky, parkovacích ploch a komunikace pro pěší – ZR

b) zpevněné živičné komunikace a dlážděné parkovací plochy parkovišť

c) silniční a záhonové obruby

d) chodníky s úpravou přechodů pro OSSPO

e) dělící ostrůvek přechodu pro chodce

f) čočkovité dlážděné dělící ostrůvky a krajnice

g) dlážděný prstenec okružní křižovatky

h) reliéfní dlažby

i) veřejné osvětlení, stožáry a kabely

j) vyvýšený středový ostrůvek okružní křižovatky vč. sadových úprav

k) zeleň – trávník včetně vysazených stromů a keřů

l) uliční vpusti včetně potrubí dešťové kanalizace pod komunikacemi a parkovišti

m) svislé a vodorovné dopravní značení vč. příslušenství

– v souvislosti s výstavbou „Novostavby obchodního centra se službami vč. souvisejících součástí a příslušenství, napojení a přeložky sítí technického vybavení – Žďár nad Sázavou“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem

 

- za kupní cenu: - pozemek – část p. č. 6416/27 - dle znaleckého posudku

- stavby stavebních objektů včetně součástí a příslušenství viz bod a)–m) – za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 000,-- Kč

 

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar – bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4 – bezúplatný převod staveb inženýrských sítí – v souvislosti s výstavbou nového obytného souboru RD Klafar II ve Žďáře nad Sázavou 3 dle stavebního povolení čj. ŽP/1180/06/MB ze dne 26. 6. 2006, kolaudace vypsána dne 24. 8. 2007 a to:

 

vodovod - celková délka – 1 461,7 m

 z toho :

 TLT DN 80 541,6 m

 TLT DN 100 166,8 m

 TLT DN 150 373,5 m

 TLT DN 200 379,8 m

 1x armaturní šachta

 12 x podzemní hydrant

 Celková hodnota vodovodu bez přípojek činí 7 402 820,-- Kč.

 

 

splašková kanalizace - celková délka – 1 520,1m

z toho :

 KAM DN 300 2007 211,1 m

 KAM DN 250 2007 990,9 m

 PE DN 200 2007 6,8 m

 PVC DN 150 2007 3,2 m

 Výtlačné potrubí PE100SDR17PN10 90X5,4 - 308,1 m

 Celková hodnota kanalizace bez přípojek činí 5 010 270,-- Kč.

 

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvalujepředložené uzavřené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 16. 5. 2007 do 10.8.2007.

 

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 14. 3. 2007 ve věci nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Šprdlíka, Brno – Řečkovice (podíl ¼), p. Hany Novákové, ZR 6 (podíl ¼) a p. MVDr. Pavla Kocandy, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 7853 – louka ve výměře 484 m2, p. č. 7855 – ost. komunikace ve výměře 26 m2, p. č. 7857 – louka ve výměře 3 936 m2 a p. č. 7862 – ost. plocha ve výměře 314 m2 – vše v k. ú. Město Žďár pod ul. Okružní v blízkosti zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – za účelem budoucí realizace výstavby pěších stezek, popř. cyklostezek v okolí sídliště „Stalingrad“ ZR 3 - za kupní cenu ve výši 15,-- Kč/m2.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že nabytí pozemků se doplňuje o pozemek p. č. 7851 – vodní plocha ve výměře 45 m2 a p. č. 7864 – zahrada ve výměře 69 m2 v k. ú. Město Žďár a kupní cena všech pozemků činí 20,-- Kč/m2.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 12. 12. 2002 (část. revokace 26. 6. 2003) ve věci prodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651 – orná ve výměře cca 7 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě vedle čerpací stanice Benzina, Brněnská ul., ZR 1 – do vlastnictví firmy Jaroslav Procházka A WORLD – svět elektrospotřebičů, Nádražní 44, ZR 6 – za účelem realizace podnikatelského záměru – výstavby prodejních a skladovacích objektů včetně administrativního zázemí firmy - za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu – za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 – jako základ, od kterého bude odečten po dokončení infrastruktury – veřejná komunikace, vodovod a plynovod – firmou A WORLD vynaložený investiční náklad na tuto vybudovanou infrastrukturu. Nejvýše odečtená částka bude max. 200,-- Kč/m2 (pův. 100,-- Kč), s tím, že termín nabytí právní moci stavebního povolení je nejpozději do 31. 12. 2003 (pův. 31. 8. 2003). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna: I. etapa do 31. 12. 2005 (pův. do 31. 8. 2005) a II. etapa do 31. 12. 2007 (pův. do 31. 8. 2007). V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2003 (pův. do 31. 8. 2003) toto usnesení pozbývá platnosti.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově prodlužuje termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu firmy Jaroslav Procházka aWORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to do 30. 6. 2008.

 

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého původního usnesení ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí - bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729 - 1724, číslo orientační 27 - 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328 - parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že ruší schválený odprodej a to u p. Jitky Koubské – spoluvlast. podíl 89/10000, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 238 137,-- Kč a dále u p. Mgr. Markéty Svobodové – spoluvlast. podíl 3/250, ZR 1 – za kupní cenu ve výši 324 392,-- Kč z důvodu nesplnění podmínek odprodeje.

 

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí - bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729 - 1724, číslo orientační 27 - 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328 - parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že odprodej byl schválen do vlastnictví samotných fyz. osob a tito je kupují do společného jmění manželů (SJM) – viz níže:

- p. Jiří Počta, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Marie Počtová, ZR 1

- p. Václav Tobolka, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Libuše Tobolková, ZR 1

- p. Ilona Piechulová, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněn manžel p. Pavel Piechula, ZR 1

- p. Antonín Jelínek, ZR 1 – spoluvlast. podíl 89/10000 – nově doplněna manželka p. Zlatuše Jelínková, ZR 1

- p. Miloš Kadlec, ZR 1 – spoluvlast. podíl 3/250 – nově doplněna manželka p. Alena Kadlecová, ZR 1

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 7. 6. 2007 ve věci odprodeje nemovitostí bytových jednotek v bytovém domě na ul. Neumannova čp. 2056 - 2058, číslo orientační 35 - 39 ve Žďáře nad Sázavou 4 na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek s tím, že odprodej byl schválen do vlastnictví samotných fyz. osob a tito je kupují do společného jmění manželů (SJM) – viz níže:

- p. Robert Horr, ZR 4 – spoluvlast. podíl 39/2500 – nově doplněna manželka Karla Horrová, ZR 4

 

Hlasování bod d) – r): Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

s) Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou prohlašuje, že v případě, že získá bezúplatně budovu občanské vybavenosti č.p. 329 a pozemek parc.č. 23 v obci Žďár nad Sázavou a katastrálním území Město Žďár z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, že bude tuto budovu využívat pouze pro veřejně prospěšné účely – pro potřeby regionálního muzea.

Hlasování: Pro 13, proti 8, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 2008 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

1. VÍTÁNÍ JARA 2008…………………………200.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž.1

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úhradu zůstatku jistiny hypotéčního úvěru na výstavbu bytového domu Sonapo k ultimu fixní úrokové sazby z výnosů správy finančních prostředků.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města pověřuje MěÚ jednáním s OS Kovo o nabytí vnitřního vybavení Městského divadla - majetku OS KOVO – do vlastnictví města.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města ukládá odboru ŠKS a odboru majetkoprávnímu MěÚ vypracovat návrh rozšíření stávajících stanov sdružení Dům kultury o vnitřní řád upravující vztahy smluvních partnerů včetně finančních.

 

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení úhrady ztráty sdružení Dům kultury za rok 2006 ve výši 509 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 13, Proti 8, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 3/2007.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

7. Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení zřízení stanoviště výjezdového místa rychlé lékařské pomoci v budově polikliniky města.

 

Hlasování: Pro 12, proti 5, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Karel Herold  v.r.

Jaroslav Miklík v.r.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města