Zápis z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 28. 2. 2008
konaného dne 28. února 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 28. února 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

 

Radek Chlubna,
Ing. Vladimír Novotný,
Mgr. Luboš Straka

 

 

Schválený program 8. zasedání zastupitelstva města:

 1. Petice občanů – Vybudujte obchvat města
 2. Účast města v Programu prevence kriminality Partnerství 2008
 3. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2007
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Privatizace bytového fondu
 6. Osadní výbor Radonín
 7. Žádost o změnu územního plánu města
 8. Strategický plán rozvoje města
 9. Rozpočtová opatření č. 1
 10. Rozpočtová opatření č. 2
 11. Grantový program "Prezentace Žďáru v zahraniční 2008“
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů Vybudujte obchvat města včetně doplnění.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v programu prevence kriminality „Partnerství 2008“

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční prostředky v celkové výši 370.000,-Kč, které budou použity k financování programu „Partnerství 2008“ a souvisejících výdajů a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města po projednání bere zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2007 na vědomí.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Majetkoprávní úkony:

 

a. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Josefa Zaťka st. a p. Josefa Zaťka ml., ZR 7 a to částí p. č. 4669/1 – ost. plocha dle zhotoveného GP č. 2492-311/2006 ze dne 4. 12. 2006 nově oddělená p. č. 4669/13 – ost. plocha ve výměře 81 m2, nově oddělená p. č. 4669/14 – ost. plocha ve výměře 3 m2 a dále nově oddělená p. č. 4669/15 – ost. plocha ve výměře 5 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti se zjištěným stavem v katastru nemovitostí po zaměření novostavby garáže na pozemku p. č. 4488 u RD čp. 1571 ul. Makovského 37, ZR 7 v lokalitě sídliště „Vodojem“ a zahrady pův. p. č. 4489 – nově dle GP p. č. 4489/1.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

 

 

b.

1. - Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 8001/1 – orná půda ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště Klafar II, ul. Kupecká, ZR 3 - za účelem výstavby trafostanice (v souvislosti se schválenou výstavbou 2 viladomů).

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

2. - Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 5266 – ost.plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár, v ul. Novoměstská, ZR 1 - za účelem výstavby trafostanice (v souvislosti s výstavbou objektu vzorkovny firmy Mazel).

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí

 

 

c. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS MONT, a. s. se sídlem Brněnská 126/39, ZR 1 a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9525 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby výrobního objektu na výrobu výplní stavebních otvorů – plastové výrobky pro stavebnictví (továrna o celkové ploše cca 6 200 m2 zbudována zčásti na stávajících pozemích spol. PKS INPOS a. s. – cca 1 350 m2) a dále vybudování skladových ploch a komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2010.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

za kupní cenu ve výši 406,-- Kč/m2

 

 

d. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 na akci "Místní komunikace ul. Brněnská - průmyslová oblast Jamská ZR – vodovodní řad a dešťová kanalizace" a to objektu SO3 – vodovodní řad DN 225 - 755,19 m, DN 110 – 73,17 m, v celkové hodnotě 2 946 447,-- Kč včetně DPH na pozemcích p. č. 9525, 9527, 9528, 9542, 9541/2, 5530, 5529, 5528, 5527, 5526, 5525, 5522, 5523, 5521, 5518, 5446/1, 5531, 5532, 5536, 6844/5 a 6844/6 - vše v k. ú. Město Žďár - na základě kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby vodního díla vydaného dne 20. 8. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2409/07/MB v souladu s ust. § 15 vodního zákona a ust. § 82 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

 

 

e. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Vladimíra Rubáče, ZR 6 a to p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2 a p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Tokozu“ v blízkosti benzinové čerpací stanice ZR 2 v souvislosti s navrženým vybudováním parkoviště dle schváleného územního plánu.

- za kupní cenu ve výši 65,-- Kč/m2

 

 

f. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to p. č. 2148 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 360 m2 v k. ú. Město Žďár pod budovou bez čp. – dětské dopravní hřiště (budova ve vlastnictví města) v lokalitě u zimního stadionu „Bouchalky“, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- za kupní cenu dle znaleckého posudku

 

 

g. 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého původního usnesení ze dne 6. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - za kupní cenu dle znaleckého posudku, min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Revokace se schvaluje tak, že původně schválené usnesení ve věci odprodeje pozemků se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1 za pozemek ve vlastnictví manželů Petra a Ludmily Kulhánkových (SJM), ZR 2 a to část p. č. 634/2 – orná ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár - v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Letní koupaliště u Pilské nádrže, ZR 2“ a s umístěním vysokonapěťové přípojky s odbočovacím sloupem, včetně jejich ochranných pásem. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 a 634/2 v k. ú. Zámek Žďár bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ost. plochy ve vlastnictví města oceňují částkou ve výši 204,95 Kč/m2.

 

h. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 13. 12. 2007 ve věci odprodeje byt. jednotky v ul. Bezručova 436/50, ZR 2 - bytu č. 436/5, umístěném v 1.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově čp. 435, 436, číslo orientační 48, 50, na pozemcích parc. č. 741/6 a parc. č. 741/7, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 97/2000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 741/6 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 a parc. č. 741/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 o velikosti 97/2000, k. ú. Zámek Žďár - do vlastnictví p. Stanislava Jirka, ZR 2 - za kupní cenu ve výši 148 000,-- Kč - s tím, že odprodej se uskuteční do vlastnictví manželů p. Stanislava Jirka, ZR 2 a p. Anny Jirkové, ZR 6 (SJM).

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

i. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytu č. 1726/12, umístěného v 6. N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 89/10000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , parc. č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 89/10000, k. ú. Město Žďár do vlastnictví p. Tomáše Průži, bytem Kovářova 2240/2/21, ZR 1 za kupní cenu ve výši 238.137,-- Kč.

 

 

j. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení o vzniku práva správy k nemovitostem ve vlastnictví státu podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhotovované podle ust. § 40, odst. 2, písm. a) a odst. 3 vyhl. ČUZK č. 26/2007 Sb. mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00 a Městem Žďár nad Sázavou a to k nemovitostem pozemku p. č. 6826, zast. plocha ve výměře 325 m2 a p. č. 6829/2, ostatní plocha ve výměře 237 m2 v katastrálním území Město Žďár na účelem narovnání právního vztahu – viz příloha č. 8.

 

 

k. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení předkupního práva pro Město Žďár nad Sázavou, zřízeného k pozemku p. č. 2097 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 446 m2 v k. ú. Město Žďár – na základě uzavřené kupní smlouvy ze dne 6. 10. 1992 – čl. IV., na kterém je postaven objekt obč. vybavenosti čp. 211 „Dům služeb“ v sídlišti „Libušín“, ZR 1. Výmaz předkupního práva k pozemku p. č. 2097 se týká LV č. 1257, vlastníci manželé ing. Jiří a ing. arch. Ilona Halvovi (SJM), ZR 1, zapsaného v KN pro obec Žďár n. Sáz., k. ú. Město Žďár.

 

 

l. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 22. 11.2007 do 25. 2. 2008.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města po projednání:

1. Vyhlašuje záměr na prodej bytových domů dle předloženého návrhu.

2. Schvaluje zásady IV. vlny převodu bytových domů dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města:

1. Odvolává na základě vlastní žádosti ing. Josefa Zikušku z funkce předsedy Osadního výboru Radonín

2. Děkuje panu ing.Josefu Zikuškovi za odvedenou práci ve funkci předsedy Osadního výboru Radonín.

3. Určuje, že na základě vlastních žádostí ing. Josef Zikuška a Radek Morkus nejsou členy Osadního výboru Radonín

4. Určuje jako členy Osadního výboru Radonín

pana Lubomíra Mokrého, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Václava Babáčka, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Stanislava Puchýře ml., Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Zdeňka Zikušku, Radonín , Žďár nad Sázavou

pana Pavla Mikeše, Radonín , Žďár nad Sázavou

5. Volí jako předsedu Osadního výboru Radonín pana Lubomíra Mokrého

6. Určuje, že s účinností od 29.2.2008 bude mít Osadní výbor Radonín 5 členů.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, podle zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu se stanovisky pořizovatele, jak jsou uvedeny v projednávaném materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Žďáru nad Sázavou v termínu po aktualizaci sčítání dopravy a vyhodnocení modelu dopravy.

 

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž.4

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje města Źďáru nad Sázavou včetně úprav bodů B.1.1.4 a B.1.2.8 a bere na vědomí Akční plán města, jako seznam svých možných záměrů, o jejich realizaci bude rozhodovat v rámci rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 17, proti 4, zdrž. 3

 

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2008 včetně návrhu rozdělení rozdílu příjmů a výdajů hospodaření roku 2007.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2008 včetně dodatku.

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro nový grantový program na rok 2008 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČI 2008………..270 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání problematiky poskytování příspěvků a dotací na zajištění provozu sportovních zařízení a sportovních činností jednotlivým sportovním klubům a TJ a na základě zápisu z jednání kontrolního výboru č. 3 ze dne 26. 11. 2007 ukládá OŠKS připravit převedení sportovišť do majetku města tak, aby tento návrh byl k dispozici ve druhé polovině roku 2008.

 

Hlasování: Pro 16, proti 4, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

MUDr. Jaroslav Bělohlávek v.r.

 

Vratislav Knoflíček v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města