Zápis z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 22. 5. 2008
konaného dne 22. května 2008 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 22. května 2008 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Ing. Oldřich Sedlák
PaedDr. Ivo Strejček
 

 

Schválený program 9. zasedání zastupitelstva města:

 1. Volba člena kontrolního výboru
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Majetkoprávní úkony – privatizace bytového fondu
 4. Výsledky inventarizace 2007, odpis majetku
 5. Vyhláška 1/2008 o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
 6. Žádosti o změnu územního plánu a regulačního plánu
 7. Žádost společnosti Modrý svět
 8. Závěrečný účet sdružení České dědictví UNESCO
 9. Odpis pohledávek
 10. Seniorpenzion
 11. Půjčky FRB
 12. Odměny členům ZM
 13. Závěrečný účet 2007
 14. Rozpočtová opatření 2008
 15. Návrh členů dozorčí rady SATT,a .s. za město Žďár n.s.
 16. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo města:

1. Bere na vědomí rezignaci ing. Martina Bořila na funkci člena kontrolního výboru a vyslovuje mu poděkování za jeho dosavadní práci v kontrolním výboru.

 

2. Schvaluje veřejné hlasování při volbě nového člena kontrolního výboru

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž.0

 

3. Schvaluje paní Ing. Irenu Pechovou za členku kontrolního výboru.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

 

2. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1728/29, ZR 1 - bytu č. 1728/16,umístěnémv 8.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 11/1250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 11/1250 do vlastnictví Bc. Hany Kazdové, ZR 1. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

– za kupní cenu ve výši 261 950,-- Kč

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej byt. jednotky v ul. Neumannova 2058/39, ZR 4 – bytu č. 2058/11 umístěném v 4.N.P. uprostřed od schodiště při pohledu od vchodu, v budově č.p. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 na ulici Neumannova, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 111/5000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc.č. 3717- zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 o velikosti 111/5000 do vlastnictví p. Miloslava Vařáka, , ZR 4. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k. ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

– za kupní cenu ve výši 190 225,-- Kč

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení:

Kupní cena pozemků, které město bude prodávat za účelem rozšíření zahrady je stanovena ve výši 300,-- Kč/m2. Tato cena je stanovena po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Luboše a Jaroslavy Skřivánkových, ZR 2 (SJM), a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

-stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

-kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

-složená částka ve výši 50.000,-- Kč bude započtena na kupní cenu. V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena, započte se tato částka na smluvní pokutu.

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

-součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

-součástí usnesení ZM jsou technické informace

-součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 2035/3 – orná půda:

- ve výměře cca 70 m2 navazující na zahradu p. č. 1988/1 u RD na p. č. 1988/2 – do vlastnictví pí Mirky Slámové, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1989/1 u RD čp. 2339 na p. č. 1989/2 – do vlastnictví manželů Petra a Dany Fuskových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na p. č. 1990 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Mgr. Anny Vábkových (SJM), ZR 1

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1991/1 u RD na p. č. 1991/2 – do vlastnictví Ing. Aloise Matýska, ZR 3

- ve výměře cca 25 m2 navazující na zahradu p. č. 1992/1 u RD čp. 2336 na p. č. 1992/2 – do vlastnictví manželů Miroslava a Pavly Brhelových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 97 m2 navazující na zahradu p. č. 1993 – do vlastnictví p. Petra Rámiše, Nové Město na Moravě a pí Dagmar Novotné, Zlín

- ve výměře cca 45 m2 navazující na zahradu p. č. 1994 – do vlastnictví pí Bohumily Slámové, ZR 1

- ve výměře cca 55 m2 navazující na zahradu p. č. 1995 – do vlastnictví p. Mirka Slámy, ZR 1

- ve výměře cca 190 m2 navazující na zahradu p. č. 1996/1 u RD čp. 2332 na p. č. 1996/2 a na zahradu p. č. 1997/1 u RD na p. č. 1997/2 – do vlastnictví manželů Libora a Jany Havlíkových (SJM), ZR3

- ve výměře cca 82 m2 navazující na p. č. 1998 nově na zahradu p. č. 1998/1 u RD

čp. 2330 na p. č. 1998/2 – do vlastnictví manželů Františka a Jany Havlíkových (SJM),

ZR 2

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 1999/1 u RD na p. č. 1999/2 – do vlastnictví manželů Mgr. Lukáše Zrzavého, Krucemburk a Markéty Zrzavé, ZR 2 (SJM)

- ve výměře cca 110 m2 navazující na p. č. 2000 – nově na zahradu p. č. 2000/1 u RD čp. 2328 na p. č. 2000/2 – do vlastnictví manželů Pavla a Evy Pelikánových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2001/1 u RD na p. č. 2001/2 – do vlastnictví manželů Václava a Mgr. Markéty Dobrovolných (SJM), ZR 7

- ve výměře cca 82 m2 navazující na zahradu p. č. 2002/1 u RD na p. č. 2002/2 – do vlastnictví manželů Petra Kučery, Tři Studně a Kateřiny Kučerové, ZR 7 (SJM)

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2003/1 u RD na p. č. 2003/2 – do vlastnictví p. Josefa Kučery, Tři Studně

- ve výměře cca 110 m2 navazující na zahradu p. č. 2004/1 u RD na p. č. 2004/2 – do vlastnictví manželů Bc. Marcela a Jaroslavy Mlčochových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2005 – do vlastnictví manželů Mgr. Pavla a Marie Kratochvílových (SJM), ZR 3

- ve výměře cca 150 m2 navazující na p. č. 2006 a p. č. 2007 – do vlastnictví manželů Ing. Jana a Jiřiny Kohoutkových (SJM), ZR 2

- ve výměře cca 75 m2 navazující na p. č. 2008 – do vlastnictví p. Lukáše Fice, ZR 3

- vše v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrad u novostaveb řadových RD v lokalitě sídliště Klafar I., ZR 3 a částečného osázení okrasnými keři s tím, že přesné výměry prodávaného pozemku budou určeny po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pod pozemkem jsou umístěny sítě ve vlastnictví správců inž. sítí.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Jaroslava a Světluše Hegerových (SJM), 592 31 Nové Město na Moravě a to části p. č. 2035/10 – ost. plocha ve výměře cca 4,5 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání nynějšího tvaru pozemku a výstavby oplocení u rozestavěného RD na p. č. 2025/1 v lokalitě Klafar I, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Marie Chmelařových (SJM), ZR 7 a to p. č. 1669/16 – ost. plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku s využitím jako součást zahrady p. č. 4955 u RD čp. 1366 na p. č. 4954 v sídlišti „Vodojem“ v ul. Kavánova 20, ZR 7, vzniklého mezi těmito a sousedními pozemky v souvislosti s přístavbou novostavby RD na p. č. 4669/18 a p. č. 4669/17 – zahrada.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Marie Doležalové, ZR 7 a to p. č. 4298 – ost. plocha ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku podél krajového řadového rodinného domu na p. č. 4296 a podél navazující zahrady p. č. 4297 v sídlišti „Vodojem“ ul. Pelikánova 1643/20, ZR 7.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88 a to části pův. p. č. 9525 - orná půda ve výměře 1 216 m2 nově p. č. 9525/2 - orná, části pův. p. č. 9525 ve výměře 561 m2 nově p. č. 9525/3 - orná, části p. č. 9528/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 237 m2 nově p. č. 9528/3 – ost.pl., ost. kom., části pův. p. č. 9541/1 – orná – díl „a“ ve výměře 1 776 m2 a části pův. p. č. 9541/2 – orná – díl „b“ ve výměře 2 209 m2 obě nově sloučené do p. č. 9541/5 – orná ve výměře 3 985 m2 – dle GP č. 2738-1402/2008 ze dne 25. 4. 2008, tzn. že celková prodávaná výměra činí 5 999 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem plánované výstavby realizace rozšíření výrobního objektu – výstavba další haly - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

j)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti DALIX, s. r. o. se sídlem Švermova 6/34, ZR 4 – za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor pro výrobu a montáž chladícího zařízení – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

 

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti MTeZ, s. r. o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1 – za účelem další výstavby výrobní haly a skladových prostor pro výrobu modelového zařízení – rozšíření stávajícího provozu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5386/3 – orná ve výměře cca 1 990 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (za areály firem Cooper a MTeZ) do vlastnictví společnosti VEBA PLYN, a. s. se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko – za účelem výstavby provozovny – lisovny plastů, kancelářské budovy a průmyslové haly – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výr. objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

- za kupní cenu ve výši 501,-- Kč/m2

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VODASERVIS, s.r.o. nově se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to p. č. 9517 – louka ve výměře cca 300 m2 a dále odprodej p. č. 9516/8 – louka ve výměře 192 m2 k. ú. Město Žďár k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem rozšíření výrobního areálu firmy a výstavby dalšího technického zázemí firmy VODASERVIS, s. r. o. nově se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 – vše za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků a dále pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 250,-- Kč/m2

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS MONT, a. s. Brněnská 126/39, ZR 1 a to částí p. č. 5393/2 – louka ve výměře cca 884 m2 a p. č. 9529 - orná ve výměře cca 1 160 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření realizace již schváleného záměru v ZM dne 28. 2. 2008 – výstavby „Továrny na výrobu výplní stavebních otvorů“ firmy PKS MONT, a. s. Brněnská 126/39, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 222,-- Kč/m2

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY s.r.o.se sídlemBrněnská 2277/48, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2, části p. č. 6903 – ost. plocha a části p. č. 6902 – ost. plocha v celkové výměře cca 9 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Kamenného rybníka, ZR 1, za areálem firmy ODAS – za účelem vybudování bioplynové stanice (BS) s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP a dále za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit v průmyslové zóně a dalších stanovených podmínek spojených s odprodejem:

- zajištění mezideponie vytříděného skla, bez navýšení ceny za tuto komoditu

- zajištění kompostování od zahájení výstavby BS do doby zahájení jejího provozu za podmínek a cenu stanovenou v platné smlouvě o nakládání s odpadem

- stanovení min. množství biomateriálu, který BS od města odebere

- stanovení max. ceny, za kterou bude biomateriál BS odebírán s ohledem na stávající náklady

- stanovení max. ceny, za kterou bude kompost pro potřeby města prodáván

Tyto podmínky budou zajištěny v souladu s vyjádřením ze dne 23. 4. 2008 – reakce na záměr č. Z-30/2008-OP viz příloha č. 9

 

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu bioplynové stanice nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 300,-- Kč/m2

 

Hlasování bod m): Pro 22, proti 0, zdrž.1

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Ivy Houfové, Brno-Nový Lískovec a to p. č. 570/389 - orná půda ve výměře 226 m2, p. č. 570/399 - orná půda ve výměře 932 m2, p. č. 570/403 - rybník, potok, tok umělý ve výměře 94 m2 a p. č. 570/404 - orná půda ve výměře 84 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem realizace projektu Úpravy okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou – 2.etapa.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví pí Marie Chromé, Radostín (podíl 1/2) a pí Jaroslavy Procházkové, Radostín (podíl 1/2), 591 01 Žďár n. Sáz. 1 a to p. č. 8033 – orná ve výměře 3 223 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar „U Vápenné cesty“ – za účelem dalšího plánovaného rozvoje nové výstavby sídliště.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 7990 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 017 m2, části p. č. 7992 – orná ve výměře cca 1 274 m2 a části p. č. 8013 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 604 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 7993 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7994 – ost. pl., ost. komunikace, část p. č. 7995 – orná a část p. č. 7998/1 – orná ve výměře cca 361 m2, dále část p. č. 8008 – orná ve výměře cca 3 m2 a část p. č. 8014 – orná ve výměře cca 2 531 m2 v celkové výměře cca 2 985 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007/2, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro vybudování dopravní a technické infrastruktury městem pro další výstavbu Klafar II. a zároveň realizaci investičního záměru výše uvedené společnosti – výstavby řadových domů, atriových domů, domů sdružených garážemi a bytového domu.

Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Pro účely daně z převodu nemovitosti se pozemky ve vlastnictví města oceňují následovně:

kultura ost. plocha, ost. komunikace ve výši 204,95 Kč/m2

orná půda ve výši 6,36 Kč/m2

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 23. 10. 2007 (částečná revokace ZM ze dne 13. 12. 2007) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního objektu.

 

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného SP do 30. 6. 2008 nově do 31. 12. 2008.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 – nově do 31. 12. 2008 - toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původně schválené usnesení nemění.

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 6. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o., Jihlavská 1007, ZR 1 a to částí pozemků p. č. 7999 – orná půda, p. č. 8001/1 – orná, p. č. 8002 – louka, p. č. 8003 – louka a p. č. 8007 - orná vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar II“ ZR 3 - za účelem výstavby bytového domu za předpokladu dodržení podmínek stanovených pro prodej pozemků z vlastnictví města.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu na prodávaném pozemku a po vybudování hrubé stavby včetně zastřešení dvou viladomů, stavěných na pozemku p. č. 8007 v k. ú. Město Žďár. Za dokončenou hrubou stavbu se považuje výstavba dle bodu 1 – 4 Harmonogramu výstavby.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 8. 2008.

V případě, že stavební povolení na stavbu byt. domu nebude vydáno nejpozději do 31. 8. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 6. 9. 2007 ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2008.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2008. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2008.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008, toto usnesení pozbývá platnosti.

 

V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

 

t) Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 14. 12. 2006 (částečná revokace ZM dne 14. 3. 2007), ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Lis plast, s. r. o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 729/7, 690 02 Břeclav a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného SP původně stanovený do 30. 6. 2007 (prodlouženo nejpozději do 30. 6. 2008) nově nejpozději do 31. 12. 2008 a doba kolaudace stavby se prodlužuje následně nejpozději do 24 měsíců od vydání SP.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

u) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6984 – lesní půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 do vlastnictví TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 s tím, že přesná výměra části pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem - nově p. č. 6984/2 ve výměře 3 316 m2

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.326.400,-- Kč

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 4. 2011.

V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2009 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

2. směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. a to části p. č. 6984 – lesní půda v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra částí pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6984/3 ve výměře 6 049 m2 za budovu čp. 325 – objekt technické vybavenosti na p. č. 146/1 včetně pozemku p. č. 146/1 – zastav. plocha ve výměře 258 m2, p. č. 140 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 6 304 m2, p. č. 141/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 953 m2, p. č. 141/2 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 122 m2, p. č. 146/2 1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 496 m2 a p. č. 146/3 1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 539 m2 v lokalitě býv. vodárny ŽĎAS ul. 1. máje, ZR 1 ve vlastnictví ŽĎAS, a. s. Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – vybudování vícegeneračního parku na Farských humnech městem a rozšíření areálu a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz.

hodnota nemovitostí a. s. ŽĎAS dle znaleckého posudku činí celkem 2.841.890,-- Kč (budova v hodnotě Kč 1.150.419,-- a pozemky Kč 1.691.471,--) a hodnota pozemku města p. č. 6984/3 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 739.188,-- Kč

– doplatek Města Žďáru n. Sáz. a. s. ŽĎAS Žďár n. Sáz. činí tedy 2.102.702,-- Kč

 

3. směnu pozemků - části p. č. 6984 – lesní půda – nově p. č. 6984/1 ve výměře 12 291 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 za p. č. 6986 – louka ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost.plocha ve výměře 2 383 m2, p. č. 6989 – louka ve výměře 6 140 m2, části p. č. 6987 – ost.pl., jiná plocha a části p. č. 6974/1 – ost. pl., jiná plocha v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 ve vlastnictví Hettich ČR, k. s. Žďár n. Sáz. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci záměrů – rozšíření areálu Hettich ČR, k. s. a propojení chodníku z města ZR a již vybudovaného chodníku do místní části Radonín s tím, že přesná výměra částí pozemků je určena oddělovacím geometrickým plánem – nově p. č. 6975/2 – ost. plocha ve výměře 106 m2,p. č. 6974/100 – ost.plocha ve výměře 300 m2 a p. č. 6987/2 – ost. plocha ve výměře 275 m2

hodnota nemovitostí k. s. Hettich ČR dle znaleckého posudku činí celkem 95.090,-- Kč a hodnota pozemku města p. č. 6984/1 činí Kč/m2 122,20, tj. celkem 1.501.960,-- Kč

– doplatek k. s. Hettich ČR Žďár n. Sáz. Městu Žďáru n. Sáz. činí tedy 1.406.870,-- Kč

 

4. nabytí pozemku - části p. č. 6990 – louka v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra části pozemku je určena oddělovacím geometrickým plánem - nově p.č. 6990/2 ve výměře 92 m2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Zdeňka Staňka (podíl 2/3), ZR 3 a Ing. Vlastimila Staňka (podíl 1/3), ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání pro rozšíření příjezdové cesty p. č. 6985 k pozemkům v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 za a. s. ŽĎAS, ZR

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

v) Zastupitelstvo městapo projednání schvalujerevokaci usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 (původní usn. MZ ze dne 11. 3. 2002) ve věci nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Okresního úřadu Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to p. č. 686/5 – ost. plocha ve výměře 179 m2, p. č. 686/15 – ost. plocha ve výměře 11 m2 a p. č. 686/16 ve výměře 5 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s vybudováním příjezdové komunikace k hotelu Tálský mlýn v lokalitě „Pilská nádrž“ ZR 2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených touto stavbou dle zaměření geometr. plánem č. 483-3/2002 ze dne 16. 1. 2002 - převod bude uskutečněn z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, ÚP Brno - formou odprodeje za úředně stanovenou cenu dle znaleckého posudku s tím, že nově bude odprodej uskutečněn za kupní cenu ve výši 94 000,-- Kč.

 

w) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005, ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2. 11. 2008 se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2009.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

 

Hlasování bod a) – l), n)-w): Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Privatizace bytového fondu:

 

Zastupitelstvo města doplňuje svoje usnesení č.j. 8/08/OP/4 ze dne 28.2.2008 ve věci převodu bytových domů s tím, že kupní cena za pozemek, zastavěný obytným domem je stanovena ve výši 400,-- Kč/m2.

 

1. Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č.j. 8/08/OP/4 ze dne 28.2.2008 ve věci stanovení kupní ceny obytného domu č.p.1906 a č.p. 1907, č. or. 29, 31, postaveném na pozemcích p.č. 1269, p.č. 1270, p.č. 1278/2 a p.č. 1278/3, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s tím, že kupní cena ve výši 5.876.153,-- Kč se mění na kupní cenu ve výši 5.926.160,-- Kč.

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene, předmětem které je převod obytného domu č.p.1906 a č.p. 1907, č. or. 29, 31, postaveném na pozemcích p.č. 1269, p.č. 1270, p.č. 1278/2 a p.č. 1278/3, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a pozemku p.č.1269 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 163 m2, pozemku p.č. 1270 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 164 m2, pozemku p.č.1278/2 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 a pozemku p.č.1278/3 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.1

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku č.1/2008/ORUP, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 1.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 2.

 

Hlasování: Pro 20, proti 5, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 3.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 4.

 

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 5.

 

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 0

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 6.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 7.

 

Hlasování:Pro 18, proti 0, zdrž. 7

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 8.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – bod č. 9.

 

Hlasování: Pro 15, proti 8, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou a regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon) – regulační plán.

 

Hlasování: Pro 19, proti 3, zdrž. 3

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení prodloužení termínu realizace projektu HIP-HOP BEST LIVE SHOW z grantového programu „Vítání jara 2008“ do 30. 9. 2008 společnosti MODRÝ SVĚT Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.101

Hlasování: Pro 6, proti 12, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

 

8. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2007.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávek na vyplaceném příspěvku na výživu v celkové výši 1.170.762,-Kč dle seznamu, který je v příloze materiálu.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k možnému převzetí provozování Seniorpenzionu AGRO Měřín.

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat a schválit smlouvu na podnájem prostorů Seniorpenzionu, Horní 1687/30, Žďár nad Sázavou s AGRO Měřín s.r.o, pro zřízení Domova se zvláštním režimem na dobu určitou 5 let s opčním právem na dalších 5 let.

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení příspěvku PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou na provoz Domova se zvláštním režimem ve výši 1.312 tis.Kč na úhradu jednorázového vybavení tohoto domova. O případném navýšení příspěvku na provoz PO Sociální služby města v roce 2008 z důvodu provozování Domova se zvláštním režimem bude zastupitelstvo města jednat na podzimním zasedání.

 

Hlasování: Pro 23, proti 2, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměny členům zastupitelstva města od 1. 6. 2008.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2007 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření města.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2008/ZM bez položky č. 12.10 Hřiště Modré dny.

 

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 1

 

 

15. Zastupitelstvo města doporučuje valné hromadě SATT,a s. potvrdit stávající zástupce města Žďár nad Sázavou v dozorčí radě SATT, a.s. a to:

p. Rostislava Dvořáka

p. Ing. Vladimíra Novotného

p. Ing. Petra Stočka

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

16. Různé

1. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení výstavby obchvatu města jako priority č. 1 do akčního plánu města.

2. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu intenzivně se zabývat výstavbou obchvatu města a informovat na každém jednání zastupitelstvo o postupu prací na obchvatu města, spolu s uvedením jednotlivých činností a termínů plnění.

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 5

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Jaroslav Miklík v.r.

 

Mgr. Miloslav Straka v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města