Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 31. 10. 2006
konaného dne 31.10.2006

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného dne 31. 10. 2006

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

Omluven:

Ing. Petr Stoček

Schválený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
 3. Volba mandátní komise
 4. Informace o výsledku voleb do zastupitelstva města
 5. Složení slibu
 6. Jmenování ověřovatelů zápisu
 7. Volba volební komise
 8. Stanovení počtu místostarosty/tů, členů rady města
 9. Volba starosty
 10. Volba místostarosty/tů
 11. Volba rady města
 12. Odvolání členů finančního výboru a kontrolního výboru, stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
 13. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
 14. Organizační záležitosti
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města zvolilo mandátní komisi ve složení:

MUDr. Marie Košťálová
Ing. Josef Mička
Vratislav Knoflíček

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1

 

3. Zastupitelstvo města konstatuje, že u žádného člena zastupitelstva města nebyla ke dni voleb známá překážka jeho volitelnosti.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

4. Předsedající zasedání jmenuje ověřovateli zápisu:

ing. Martina Bořila
ing. Pavla Černého

 

5. Zastupitelstvo města zvolilo tříčlennou volební komisi.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města zvolilo tříčlennou volební komisi ve složení:

František Cihlář
PharmDr. Vilém Frendl
Jana Matějková

Hlasování:Pro 24, proti 0, zdrž. 2

 

6. Zastupitelstvo města stanovuje jednoho místostarostu města.

Hlasování: Pro 25, Proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města stanovuje radu města v počtu 9 členů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Žďáru nad Sázavou

Mgr. Jaromíra Brychtu počtem 25 hlasů.

 

8. Zastupitelstvo města zvolilo místostarostkou města Žďáru nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou počtem 21 hlasů.

 

9. Zastupitelstvo města zvolilo další členy rady města Žďáru nad Sázavou v tomto složení:

Rostislav Dvořák v počtu 26 hlasů
MUDr. Marie Košťálová v počtu 24 hlasů
Ing. Vladimír Novotný v počtu 24 hlasů
Miloslav Odvárka v počtu 24 hlasů
Ing. Oldřich Sedlák v počtu 22 hlasů
Ing. Karel Straka v počtu 23 hlasů
Mgr. Luboš Straka v počtu 26 hlasů

 

10. Zastupitelstvo města odvolává členy finančního výboru a členy kontrolního výboru.

Hlasování:Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města:

- stanovuje, že finanční výbor bude mít 7 členů
- stanovuje, že kontrolní výbor bude mít 7 členů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru Vratislava Knoflíčka počtem 24 hlasů.

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Martin Bořil v.r.
Ing. Pavel Černý v.r.

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města