Zápis ze 14. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 11. 6. 2009
konaného dne 11. června 2009 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 14. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 11. června 2009 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Petr Chlubna, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl, Jana Svobodová

 

Schválený program 14. zasedání zastupitelstva města:

 1. Výsledky šetření spokojenosti klientů a kvality služeb MěÚ- přednese Mgr. Honus- Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Praha
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Stanovení kupní ceny
 4. Dodatky zřizovacích listin a Pravidla
 5. Zadání změny č. 3 ÚP města
 6. Zadání změny č. 1 Regulačního plánu Dostavba ul. Veselská a Farských humen
 7. Žádost o změnu č. 4 ÚP města ZR
 8. Půjčky SFRB
 9. Vyhodnocení privatizace
 10. Závěrečný účet České dědictví UNESCO
 11. Změna zřizovatel. funkcí Domu dětí a mládeže ZR, Základní umělecké školy ZR
 12. Smlouva o poskytnutí dotace
 13. Závěrečný účet města za rok 2008
 14. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2008
 15. Rozpočtová opatření č. 3
 16. Technologická centra – smlouvy
 17. Žádost polikliniky na schválení zajištění úvěru poskytovaného PO Poliklinika ZR ručitelským prohlášením a pověřením starosty k podpisu ručitel. prohlášení
 18. Žádost TJ SOKOL o finanční příspěvek
 19. Hydrocolonterapie
 20. Různé

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

1.Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ondřeje a Šárky Bystřických (SJM), ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u řadového RD čp. 336 na p. č. 570/342 v ul. Studniční 31, ZR 2 - za účelem rozšíření zahrady a srovnání hranice se sousední zahradou p. č. 570/447 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 95 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1501/5, ZR 7 dle GP č. 2071-193/2003 ze dne 22. 10. 2003 - nově p. č. 4669/10 ve výměře 6 m2 do vlastnictví pí Marie Horké (vlastník sousední garáže), ZR 7 a dále nově p. č. 4669/11 ve výměře 89 m2 do spoluvlastnictví manželů Miroslava a Růženy Ambrožových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3, pí Marcely Sobotkové, ZR 7 – podíl 1/3 a manželů Miroslava a Marie Šrámkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3

a dále části p. č. 4669/1 – nově p. č. 4669/9 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 101 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1502/9, ZR 7 do spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, Brněnská 1146/30, ZR 1 – podíl 1/2, manželů Prokopa a Marie Růžičkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/5, pí Žanety Gemrotové, ZR 7 – podíl 1/10, p. Eduarda Podlouckého, ZR 7 – podíl 1/10 a pí Michaely Kroulové, ZR 7 – podíl 1/10

– za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako zahrádky u byt. domů

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 300 – 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - rozšíření původní žádosti na odprodej pozemků potřebných pro výstavbu bioplynové stanice – za účelem příjezdu ke zpevněným manipulačním plochám v souvislosti se stavbou bioplynové stanice. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 2061, ZR 4 a to části p. č. 3712 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4 – za účelem stavby zateplení byt. domu (42 byt. jednotek) čp. 2061 na p. č. 3710 a 3711. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství domu OKRUH pro dům čp. 1922, 1923 a 1924 se sídlem Okružní 1922/108, Žďár n. Sáz. 3 a to části p. č. 963/1 ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce balkonů v byt. domě čp. 1922/108 na p. č. 989, čp. 1923/106 na p. č. 988 a čp. 1924/104 na p. č. 987 ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví spol. AUTO… se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p. č. 6209/4 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve výměře cca 1 100 m2 - rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p. č. 6209/4 (pův. schváleno cca 500 m2, celkem tedy cca 1 600 m2) a p. č. 6208/1 ve výměře 1 489 m2 v k. ú. Město Žďár – (původní schválení v celkové výměře 1 989 m2) pro rozšíření společnosti Auto... s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5978 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místní komunikace – chodník pro pěší v obci Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská, před areálem ZDAR a. s. Přesná výměra nabývané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České dráhy, a. s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, Nové Město a to p. č. 6958 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 90 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka, užívaného jako chodník přes železniční most směrem k firmě Hettich

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené dne 29.6.2004 mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ dle předloženého návrhu – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města bere předložené listiny týkající se výstavby domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na vědomí.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města bere na vědomí nejvyšší nabídku kupní ceny, která činila 436.000,-- Kč a byla učiněna ve výběrovém řízení na prodej budovy č.p. 314 na pozemku p. č. 24 včetně tohoto pozemku v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, ulice Tvrz, ve vlastnictví ÚZSVM Praha.

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Kovářova dle předloženého návrhu – viz příloha č. 12.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouvu o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a PLF dům s.r.o. v předloženém znění – viz příloha č. 13.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 4

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 26.11.2008 do 04.05.2009.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to část p.č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 2. 9. 2004, částečné revokace ze dne 7. 4. 2005 a částečné revokace ze dne 22. 5. 2008, ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ing. Zdeňka Galušky, ZR 2 a to p. č. 119/14 ve výměře 747 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby IOOV (objekt s obchodními, kancelářskými a bytovými prostory) včetně výstavby podzemních garáží s tím, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, tj. nejpozději do 2. 11. 2008 – prodlouženo do 30. 6. 2009.

- Částečná revokace schváleného usnesení spočívá v tom, že původní termín pro vydání pravomocného KR na předmětnou stavbu - nejpozději do 2. 11. 2008, prodlouženo do 30. 6. 2009, se nově stanovuje nejpozději do 30. 6. 2010.

- V ostatním se dříve schválené usnesení nemění.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 18. 12. 2008 (část. revokace pův. usn. ZM ze dne 6. 9. 2007 a část. revokace ze dne 22. 5. 2008) ve věci:

1. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč a to části p. č. 6222 – ost. plocha (z celkové výměry 11 375 m2), části p. č. 6211 – orná půda (z celkové výměry 1 772 m2) a části p. č. 6209/4 – ost. plocha (z celkové výměry 11 607 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 – za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti – obchodního centra „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu a po vybudování komunikace. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30. 6. 2009 (pův. do 30. 6. 2008, prodlouženo do 31. 12. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Kupující vybuduje komunikaci včetně komunikace pro pěší dle předloženého návrhu.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu a to nejpozději do 31. 12. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

2. odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO … s. r. o. se sídlem Nádražní 67, ZR 6 a to části p. č. 6208/1 – ost. plocha ve výměře 1 489 m2 a části pozemku 6209/4 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za účelem rozšíření servisní dílny firmy a vybudování plochy pro prodej předváděcích a referentských vozidel – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu – včetně doplnění odprodeje o cca 1 100 m2 - rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p. č. 6209/4 (pův. schváleno cca 500 m2, celkem tedy cca 1 600 m2) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP – viz bod f) tohoto materiálu.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30.6.2009 (pův. do 30. 6. 2008, prodlouženo do 31. 12. 2008). Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu – I. etapu tak, jak je uvedena v příloze č. 16, a to nejpozději do 31. 12. 2009.

V případě, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu – I. etapu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2009, toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatních ustanoveních se původní usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení motorových vozidel uvedených v příloze č. 17 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a zároveň z evidence motorových vozidel.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

t) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje níže uvedený odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou:

č. 1 - p. č. 8007/4 – orná půda ve výměře 921 m2 - do vlastnictví Mgr. Marcely Zelenkové, ZR 6 – za kupní cenu ve výši 1.550,-- Kč/m2

č. 2 - p. č. 7995 – orná půda ve výměře 967 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM), ZR 1 – za kupní cenu ve výši 1.600,-- Kč/m2

č. 3 - p. č. 8008/2 - orná půda ve výměře 1 237 m2 - do vlastnictví manželů Jiřího a Ing. Věry Řádkových (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.150,-- Kč/m2

č. 4 - p. č. 8008/3 – orná půda ve výměře 1 121 m2 - do vlastnictví p. Aleše Halouzky, ZR 7 – za kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2

č. 5 - p. č. 8008/4 – orná půda ve výměře 1 044 m2 - do vlastnictví manželů Ladislava a Aleny Halouzkových (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,-- Kč/m2

č. 6 - p. č. 8008/5 – orná půda ve výměře 1 001 m2 - do vlastnictví manželů Ing. Pavla a Ing. Andrey Prokopových (SJM), ZR 4 – za kupní cenu ve výši 1.750,--Kč/m2

č. 7 - p. č. 8014/2 – orná půda ve výměře 1 011 m2 - do vlastnictví p. Evy Drdlové, Dobronín – za kupní cenu ve výši 1.300,--Kč/m2

č. 8 - p. č. 8014/3 – orná půda ve výměře 1 036 m2 - do vlastnictví manželů Bc. Jiřího Látala, ZR 4 a Jitky Látalové, ZR 1 (SJM) – za kupní cenu ve výši 1.950,-- Kč/m2

č. 9 - p. č. 8014/4 – orná půda ve výměře 993 m2 - do vlastnictví p. Martina Teplého, ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.050,-- Kč/m2

č. 10 - p. č. 8014/5 – orná půda ve výměře 1 071 m2 - do vlastnictví manželů Milana a Olgy Tlustošových (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

č. 11 - p. č. 8014/6 - orná půda ve výměře 1 083 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Dany Dobřichovských (SJM), ZR 2 – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

č. 12 - p. č. 8010/3 – orná půda ve výměře 923 m2 - do vlastnictví manželů Mgr. Pavla Vaňka, ZR 2 a Jitky Vaňkové, Praha 4 (SJM) – za kupní cenu ve výši 2.500,-- Kč/m2

č. 13 - p. č. 8010/2 – orná půda ve výměře 826 m2- do vlastnictví p. Vladimíra Krajiny, Hamry nad Sázavou – za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar II– B1, ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

- Kupní smlouvy budou uzavřeny po povolení stavby, které bude vydáno stavebním úřadem nejpozději do 31.3.2010 a započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 31.12.2012. V případě, že povolení stavby rodinného domu nebude vydáno nejpozději do 31.3.2010, toto usnesení pozbývá v části, týkající se prodeje pozemku, ke kterému nebylo vydáno povolení na stavbu, která bude na tomto pozemku postavena, platnosti.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města:

1. Stanovuje s účinností od 1.7.2009 kupní cenu pro výkupy pozemků, které jsou v územním plánu města zařazeny pro bytovou výstavbu ve výši 250,-Kč/m2.

2. Do konce roku 2009 budou výkupy pozemků pro 1., 2. a 3. etapu v lokalitě Klafar II uskutečněny za kupní cenu 250,-Kč/m2 zvýšenou o prémii 50,-Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

3 . Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací:

Rada města doporučuje ZM schválit dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací:

- Poliklinika Žďár nad Sázavou

- Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

- Sociální služby města Žďár nad Sázavou

- CERUM

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

- Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

v předloženém znění

 

2. Pravidla zřizovatele v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

I. Schvaluje za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona a § 11 a příl.č.6 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zadání změny č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou.

II. Bere na vědomí návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou, upravený dle požadavků dotčených orgánů a stanoviska krajského úřadu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města po projednání:

I. Schvaluje za použití odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“.

II. Bere na vědomí návrh zadání změny č. 1 regulačního plánu včetně vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky do návrhu zadání změny č. 1 regulačního plánu zapracovány.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm..a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů neschvaluje návrh č. 1 – p. Miroslava Lojka.

Hlasování Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm..a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje návrh č. 2 – Ing. Štěpána Dobiáše.

Hlasování: Pro 14, proti 6, zdrž. 4

 

Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm..a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

I. Rozhoduje za použití § 44 stavebního zákona o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou.

II. Schvaluje návrh č. 3 – zpřesnit přeložku silnice I/37 podle technické studie ŘSD ČR, Brno zpracované v červenci 2009

Schvaluje návrh č. 2 – ing. Štěpána Dobiáše

III. Neschvaluje návrh č. 1 – p.Miroslava Lojka

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 1

 

8. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

I. Zprávu o průběhu privatizace bytového fondu

II. Informaci o stavu bytového fondu

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

I. Zprávu o průběhu privatizace bytového fondu

II. Informaci o stavu bytového fondu

a schvaluje uvolnění částky ve výši 5.790.000,-Kč z Fondu privatizace na opravu svobodáren č.1,2 a 6 dle navrženého harmonogramu uvedeného v příloze č. 1.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2008.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupitelstvo města pro jednání schvaluje předání zřizovatelských kompetenci Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 a Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 z kraje Vysočina na Město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 17, proti 2, zdrž. 4

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

12. Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet města za rok 2008.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

13. Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2008 a opatření k odstranění nedostatků vyplývajících ze Zprávy o přezkoumání hospodaření uložených Radou města městskému úřadu:

- zajistit oddělenou evidenci staveb v souborech staveb dle doporučení vyplývajícího ze Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2008

- zajistit správné vedení a účtování majetku vloženého do LDO a SVaK.

Hlasování: Pro 19, proti 0,zdrž. 0

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.3/2009 ZM, včetně navrhovaného snížení příjmů a výdajů dle přílohy č. 4.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

15. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Vysočinou, krajem a obcemi s rozšířenou působností na území kraje Vysočina dle návrhu v Příloze č. 1.

Zastupitelstvo města schvaluje text Dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba na území ORP Žďár nad Sázavou“ dle návrhu v Příloze č. 2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

16. Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení zajištění úvěru na realizaci pevné fotovoltaické elektrárny do maximální výše 3 mil. poskytnutého příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou ručitelským prohlášením a pověřuje starostu podpisem ručitelského prohlášení.

Hlasování: Pro 13, Proti 7, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

17. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí stanovisko výboru České gastroenterologické společnosti k metodě hydrocolonterapie.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

18. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednání žádosti TJ SOKOL ZR o finanční příspěvek ve výši 500 tis.Kč.

Hlasování: Pro 17, proti 3, zdrž. 2

 

19. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednání zápisu č.12 kontrolního výboru a předložení závěru na jednání příštího zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl v.r.

Jana Svobodová v.r.

 

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

 

starosta města